• Tartalom

2012. évi LXXXV. törvény

2012. évi LXXXV. törvény

egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről1

2014.07.01.

1. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

2. §3

3–4. §4

5. §5

3. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

6–8. §6

4. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9–10. §7

5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

11. §8

12. §9

13. §10

14. §11

15. §12

a)13

b)–f)14

g)–i)15

16. §16

6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

17–18. §17

7. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

19. §18

8. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

20. §19

21. § (1)20

(2)21

22–30. §22

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

31–32. §23

10. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

33. §24

11. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

34. § (1) A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közjegyző a hagyatéki eljárás iratait a bíróság részére a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kézbesíti, a megkeresett bíróság pedig a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton válaszol a megkeresésre.”

(2)25

35–36. §26

12. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXV. törvény módosítása

37. §27

13. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

38–39. §28

14. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

40. §29

15. A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény módosítása

41–43. §30

16. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

44. §31

17. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

45. §32

18. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCVII. törvény módosítása

46. §33

19. Záró rendelkezések

47. § (1)34 Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 2. §, az 5. §, a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §–30. §, a 7. alcím és a 10. alcím 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § és a 15. § b)–f) pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

(4)35 A 3. §, a 4. § és a 3. alcím 2013. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § (2) bekezdése, a 6. alcím, a 9. alcím és a 13. alcím 2013. február 1-jén lép hatályba.

(6)36 A 12. §, a 14. § és a 15. § a) pontja 2013. augusztus 1-jén, a 34. § (1) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.

48. § A 38. § és a 39. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

49. § (1) A 22. § az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) A 23. § az európai gazdasági egyesülésről szóló 1985. július 25-i 2137/85/EGK tanácsi rendelet 8. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 28. A törvény a 47. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § b)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § g)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 47. § (1) bekezdése a 2012: CCXI. törvény 87. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

35

A 47. § (4) bekezdése a 2012: CCXI. törvény 87. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 47. § (6) bekezdése a 2012: CCXI. törvény 87. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére