• Tartalom

9/2012. (III. 12.) BM rendelet

9/2012. (III. 12.) BM rendelet

a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatairól

2012.03.15.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § a) pontja alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az éves képzési terv tartalmazza a polgárőrök képzésében és szakmai ismereteik bővítésében való rendőrségi közreműködés tárgyévben esedékes részletes feladatait és a képzés tematikáját.

(2) Az éves képzési tervet az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) elnökének javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá.

(3) A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 6. § (1) bekezdése szerinti szervek a Ptv. 6. § (2) bekezdése szerinti együttműködés keretében tárgyév február 1. napjáig küldhetik meg az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére az éves képzési tervvel kapcsolatos javaslataikat.

(4) Az éves képzési terv tartalmazza különösen

a) a Ptv. 3. § (1) bekezdése szerinti, polgárőri alapfeladatok ellátásának,

b) a Ptv. 3. § (2) bekezdése szerinti, polgárőri kiegészítő feladatok ellátásának,

c) a Ptv. 15. § (6) bekezdése szerinti, az egységes digitális rádió-távközlő rendszer használatának,

d) a Ptv. 16. § (1) bekezdése szerinti, a rendőrségnél rendszeresített hatóanyag tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszköz polgárőri szolgálat során történő tartásának és alkalmazásának,

e) a sérült Ptv. 16. § (2) bekezdése szerinti, jogszabályban meghatározott segítségnyújtásának,

f) a Ptv. 17. § (2) bekezdése szerinti, a polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék működtetésének,

g) gépjárművel történő közterületi járőrszolgálat ellátásához kapcsolódóan, a gépjármű menetlevele Ptv. 17. § (3) bekezdése szerinti vezetésének,

h) a Ptv. 18. § (1) bekezdése szerinti, a polgárőri szolgálat ellátása során szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy cselekmény abbahagyására történő felszólításának, a cselekmény folytatása megakadályozásának és a bűncselekmény, valamint a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személy visszatartásának,

i) a Ptv. 18. § (2) bekezdése szerinti visszatartott személy törvény szerint eljárni jogosult hatóság részére történő átadásának, valamint e hatóság értesítésének,

j) a Ptv. 20. § (1)–(3) bekezdése szerint, a jelzőőri feladat ellátásának,

k) a Ptv. 21. § (1) bekezdése szerinti, körözött személyek, gépjárművek és más tárgyak felkutatásának, azonosításának, valamint holttestek személyazonossága megállapításának, valamint

l) a Ptv. 22. § (1) bekezdése szerinti, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében történő közreműködésnek

az oktatásával kapcsolatos tárgyévi rendőrségi feladatokat, a képzés tematikáját, továbbá a képzésnapok várható időpontjait, helyszíneit és a végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket.

(5) Az éves képzési tervet az országos rendőrfőkapitány tárgyév március 31. napjáig hagyja jóvá.

(6) Az éves képzési terv összeállításakor figyelembe kell venni a képzésre váró polgárőrök számát, valamint területi megoszlásukat.

2. § A Ptv. 6. § (1) bekezdése alapján a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás keretében a polgárőrök képzése során a rendőrség kijelölt munkatársai oktatják az 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának szabályaira vonatkozó rendészeti ismereteket.

3. § A Ptv. 6. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való rendőrségi közreműködéssel összefüggésben tartalmazza különösen

a) az OPSZ részére átadásra kerülő, képzési programok elősegítésére szolgáló tárgyi eszközök, valamint a képzésre biztosított helyiségek használatára,

b) a rendőrséggel összefüggő képzési programokra vonatkozó kapcsolattartás módjára, az együttműködéssel kapcsolatban eljárásra jogosult rendőri szervek kijelölésére, és

c) a rendőrség, valamint a rendőrségi tanintézetek által tartott oktatásokkal és a rendelkezésre bocsájtott helyiségekkel kapcsolatban felmerült költségekre

vonatkozó megállapodást.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

(2) 2012-ben az 1. § (3) bekezdésében meghatározott javaslatok megküldésére 2012. május 15-ig, az 1. § (5) bekezdése szerinti jóváhagyásra 2012. június 15-ig kerülhet sor.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére