• Tartalom

9/2012. (VII. 10.) HM rendelet

9/2012. (VII. 10.) HM rendelet

az állami szerv által igazolt állami célú nemzetközi repülésekhez és a magyar állami légijárművek nemzetközi repüléseihez szükséges engedélyezési eljárásrend részletes szabályairól

2012.07.18.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a rendelet hatálya az állami szerv által igazolt állami célú nemzetközi repülés és a magyar állami légijármű nemzetközi repülésének engedélyezésére irányuló eljárásra terjed ki.

2. § (1) Az állami szerv által igazolt állami célú nemzetközi repüléshez és a magyar állami légijármű nemzetközi repüléséhez – diplomáciai úton beszerzett – berepülési engedély vagy átrepülési engedély (a továbbiakban együtt: diplomáciai engedély) szükséges.

(2) A nemzetközi repülésre vonatkozó diplomáciai engedély fajtái:

a) egyszeri diplomáciai engedély,

b) legfeljebb 12 hónapra szóló, több alkalomra is érvényes diplomáciai engedély (a továbbiakban: többszöri diplomáciai engedély).

2. A honvédelmi szervek céljára szolgáló légijármű egyszeri diplomáciai engedély iránti kérelme

3. § (1) A honvédelmi szervek céljára szolgáló légijármű (a továbbiakban: katonai légijármű) üzemeltetője (a továbbiakban: igénylő) a külföldi légtérbe való berepüléshez szükséges egyszeri diplomáciai engedély iránti kérelmet – a nemzetközi és az érintett ország eljárásrendjére vonatkozó határidőkre figyelemmel – a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) légi vezetéssel és irányítással foglalkozó központi szervéhez (a továbbiakban: központ) nyújtja be.

(2) A katonai légijármű több országot érintő nemzetközi repülése esetén az egyszeri diplomáciai engedély iránti kérelmet a repülés időpontjához viszonyított legkorábbi határidő figyelembevételével kell benyújtani a központ részére.

4. § (1) Az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően:

a) tájékozódik az adott ország illetékes hatósága által meghatározott, a légterek és a repülőterek igénybevételére vonatkozó eljárási rendről,

b) műveleti területre történő repülés esetén ellenőrzi az érvényes különleges előírásokat,

c) ellenőrzi a repülés időpontjára, a kért földi szolgáltatásra, a szállított rakományra, a személyzetre és a feladat koordinálására kijelölt felelős személyekre, vagy szervezet címére és elérhetőségére vonatkozó adatokat.

(2) Az igénylő a kérelmet angol és magyar nyelven nyújtja be a központ részére. A kérelem beérkezését követően a dokumentumok ellenőrzése, a repülések végrehajtásához szükséges, az érintett külföldi országok illetékes hatóságai által rendszeresített formanyomtatványok kitöltése a központ felelőssége. Ha az érintett külföldi országban nincs rendszeresített formanyomtatvány, a kérelemhez az 1. melléklet szerinti adatokat kell megadni.

(3) A diplomáciai engedély iránti kérelemben foglalt adatok helyességéért az igénylő, a formanyomtatványok meglétéért, naprakészségéért, az angol és magyar nyelvről az adott ország előírásai szerinti fordításáért a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felelős.

(4) A kérelmet el kell utasítani, ha

a) ugyanazon szállítási célra, időszakra és célrepülőtérre, de eltérő repülési útvonalakra vonatkozik a kérelem, vagy

b) az adott országra érvényes benyújtási határidőn túl nyújtották be, kivéve a 15. § szerinti eljárásrend esetében.

5. § (1) A központ a kérelmet haladéktalanul, faxon és elektronikus úton továbbítja munkaidőben a Minisztérium részére.

(2) A kérelem angol és magyar nyelvről az adott ország eljárásrendjének megfelelő nyelvre történő fordítását – ha szükséges – a Minisztérium az illetékes magyar külképviselet útján biztosítja. A Minisztérium – kifejezett kérelem esetén – az illetékes magyar külképviselet útján tájékozódik a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárásrendről.

6. § (1) A Minisztérium a kérelmet – az illetékes magyar külképviselet útján – haladéktalanul továbbítja az érintett ország külpolitikáért felelős kormányzati szerve, illetékes hatósága, vagy a Magyarországra akkreditált külképviselete részére. Ha a repülésben érintett országban nincs akkreditált magyar külképviselet, és az adott ország sem rendelkezik Magyarországra akkreditált külképviselettel, a Minisztérium a kérelmet azon harmadik országban működő magyar külképviseletre továbbítja, ahol a repülésben érintett állam külképviselettel rendelkezik.

(2) Az illetékes magyar külképviselet a kérelmet angolul, vagy az adott ország hivatalos nyelvén szóbeli jegyzék kíséretében nyújtja be az érintett ország külpolitikáért felelős kormányzati szerve, illetékes hatósága, vagy illetékes külképviselete részére az adott ország eljárásrendje szerint, de legkésőbb a kézhezvételt követő munkanapon.

7. § (1) Az érintett országok illetékes hatóságai által kiadott diplomáciai engedélyeket az illetékes magyar külképviselet elektronikus úton a Minisztérium részére – sürgős esetben haladéktalanul – megküldi.

(2) A Minisztérium a diplomáciai engedélyeket faxon és elektronikus úton haladéktalanul továbbítja a központ részére. A repülésekre vonatkozó engedélyek megfelelő azonosítása érdekében, a kérelemben feltüntetett eredeti nyilvántartási számot és hívójelet fel kell tüntetni.

8. § A diplomáciai engedélyezési eljárás során az MH és a Minisztérium közötti koordinációért a központ, a repülés során érintett országok illetékes hatóságai részére történő továbbításért, az adott országgal kapcsolatot tartó illetékes magyar külképviselettel és rajtuk keresztül a helyi hatóságokkal történő együttműködésért a Minisztérium felelős.

3. A honvédelmi szervek céljára szolgáló légijármű többszöri diplomáciai engedély iránti kérelme

9. § A többszöri diplomáciai engedély iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásra a 3–8. §-ban foglaltakat a 10–11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

10. § (1) Az igénylő a magyar katonai légijármű nemzetközi repüléseihez szükséges többszöri diplomáciai engedély iránti kérelmet a központ részére a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig nyújtja be. A kérelemben fel kell tüntetni azokat az országokat, amelyekbe az igénylő a magyar katonai légijármű átrepülését vagy leszállását tervezi.

(2) A központ a többszöri diplomáciai engedély iránti kérelmet legkésőbb a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig továbbítja a Minisztérium részére, amely azt a magyar külképviseleteken keresztül a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig eljuttatja az érintett ország külpolitikáért felelős kormányzati szerve, illetékes hatósága, vagy a Magyarországra akkreditált külképviselete részére.

(3) Ha az érintett külföldi országban nincs rendszeresített formanyomtatvány, a kérelemhez a 2. melléklet szerinti adatokat kell megadni.

(4) Ha az adott ország jogrendje – a többszöri diplomáciai engedély meglététől függetlenül – előírja a repülésekről szóló előzetes tájékoztatást, az igénylő a tervezett repülésről az adott ország eljárásrendjének megfelelően írásban tájékoztatást nyújt be. Ha az adott külföldi országban a tájékoztatáshoz nincs rendszeresített formanyomtatvány, a kérelemben az 1. melléklet szerinti adatokat kell megadni.

(5) A többszöri diplomáciai engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha azt az igénylő határidőn túl nyújtotta be, kivéve a 15. § szerinti sürgős esetet.

11. § A többszöri diplomáciai engedély iránti kérelemben foglalt adatok helyességéért az igénylő, a beérkezett igények alapján a többszöri diplomáciai engedélykérelmek összeállításáért, és a Minisztérium részére történő időbeni továbbításáért a központ, a formanyomtatványok meglétéért, naprakészségéért, az angol és magyar nyelvről az adott ország előírásai szerinti fordításáért a Minisztérium a felelős. A többszöri diplomáciai engedélyek MH részére történő megszerzése a Minisztérium feladata.

4. A honvédelmi szervek céljára szolgáló légijármű diplomáciai engedély iránti kérelmének módosítása, visszavonása

12. § (1) Az igénylő a kérelem módosítását vagy visszavonását a Minisztérium részére – a központ útján – faxon és elektronikus úton jelzi.

(2) A kérelem módosítása esetén az igénylő – a központ útján – faxon és elektronikus úton, csak a megváltozott adatokra, információkra vonatkozó változásokról tájékoztatja a Minisztériumot, jelezve, hogy a többi adat változatlan. Egyebekben az eljárásra a rendeletnek az egyszeri diplomáciai engedély iránti kérelemre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5. Veszélyes anyag légi úton történő szállítása

13. § Veszélyes anyag katonai légijárművel történő szállítása során a NATO STANAG 3854 (Policies and Procedures Governing the Air Transport of Dangerous Cargo), valamint az ICAO Doc 9284 (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) dokumentumokban foglaltakat kell figyelembe venni, és a repülésben érintett állam által előírt formanyomtatványt kell alkalmazni.

6. A Stratégiai Légiszállítási Képességre vonatkozó különös rendelkezések

14. § Az MH Pápa Bázisrepülőtéren települő Nehéz Légiszállító Ezred magyar lajstromjelű légijárműveinek nemzetközi repüléseihez szükséges engedélyezési eljárásrendet a Stratégiai Légiszállítási Képesség műveleti koncepciója (a továbbiakban: CONOPS) rögzíti. A CONOPS-ban foglaltakat e rendelettel összhangban kell alkalmazni.

7. A rendőrségi szervek céljára szolgáló légijármű egyszeri és többszöri diplomáciai engedély iránti kérelme

15. § E rendeletnek az egyszeri diplomáciai engedély és többszöri diplomáciai engedély iránti kérelemre vonatkozó rendelkezéseit a rendőrségi szervek céljára szolgáló légijármű vonatkozásában alkalmazni kell azzal, hogy a kérelmet a Minisztérium részére a Készenléti Rendőrség légirendészetért felelős szervezeti egysége útján kell benyújtani.

8. Különleges eljárások

16. § (1) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatának végrehajtását, valamint egyéb, a nemzetközi béke és biztonság helyreállítása, katasztrófával összefüggő segélyszállítmányok állami légijárművel történő szállítása, valamint válságkezelés érdekében tett, Magyarország érdekeivel összefüggő vagy nemzetközi kötelezettségvállalást teljesítő állami célú repülés engedélyezése iránti kérelmet soron kívül kell kezelni, és erre a diplomáciai engedély iránti kérelemben fel kell hívni a figyelmet.

(2) A kiemelt állami, kormányzati és rendőrségi célú repülés engedélyezése iránti kérelmet soron kívül kell kezelni, és erre a diplomáciai engedély iránti kérelemben fel kell hívni a figyelmet.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti repülés csapatmozgásnak minősül, a diplomáciai engedély iránti kérelemben hivatkozni kell a csapatmozgást engedélyező közjogi döntésre.

9. Állami szerv által igazolt állami célú légijárműre vonatkozó különös rendelkezések

17. § (1) Az MH által katonai szállítmányok légiszállítására bérelt magyar lajstromjelű polgári, valamint külföldi lajstromjelű polgári, katonai légijárművek külföldre történő repülése (a továbbiakban: állami szerv által igazolt állami célú nemzetközi repülés) esetén a fogadó és tranzit államok légterének és repülőtereinek használatához szükséges diplomáciai engedély beszerzése a légijármű üzemeltetőjének kötelessége a nemzetközi és nemzeti előírásokban meghatározott feltételek szerint. A benyújtott kérelmekhez szükséges adatokat a kérelmezőnek kell biztosítania az engedélyezési eljárásrendnek megfelelő előírások és határidők betartásával.

(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni, ha az adott ország eljárásrendje azt megköveteli, vagy az adott ország illetékes hatóságai azt kifejezetten előírják.

(3) Az állami szerv által igazolt állami célú nemzetközi repülés esetén a szállítást megrendelő állami szerv az állami célú repülésre vonatkozóan igazolást állít ki az üzemeltető részére.

10. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2012. (VII. 10.) HM rendelethez

(Minta)
Application/notification* for diplomatic overflight/landing* clearance in the .................... (official name of the state)
Egyszeri diplomáciai engedély kérelem/tájékoztatás* átrepüléshez/leszálláshoz*

State of Registry
Lajstromozó állam

1.

 

Owner of aircraft
A légijármű tulajdonosa

2.

 

Operator
Üzemeltető

3.

 

Type and MTOW aircraft (alt A/C)
Légijármű típusa és a maximális felszállósúly (………..)

4.

 

Registration number
Lajstromjel

5.

 

Radio call sign(s)
Hívójel(ek)

6.

 

Flight number (if applicable)
Járatszám

7.

 

Purpose of flight
Repülés célja

8.

 

Type of traffic (VFR, IFR)
Repülési szabályok (VFR, IFR)

9.

 

Type of flight (military, police, customs or civil)
Repülés jellege (katonai, rendőrségi, vámhatósági vagy polgári)

10.

 

Pilot in-command (PIC) surname and number of crew members
Légijármű parancsnok neve, személyzet létszáma

11.

 

Departure aerodrome and ETD
(ICAO aerodrome designator should be added)
Indulási repülőtér és számított indulási idő
(ICAO kód szerint)

12.

 

Date, time (UTC) and point of entry into territory
or FIR
Dátum, idő és belépési pont

13.

 

Aerodrome of arrival on territory if any
Közbenső repülőterek

14.

 

Route of flight within territory in reference
Repülési útvonal adott országon belül

15.

 

Date, time (UTC) and point of exit from territory
or FIR in reference
Dátum, idő és kilépési pont

16.

 

Destination aerodrome and ETA
(ICAO aerodrome designator should be added)
Célrepülőtér és számított érkezési idő
(ICAO kód szerint)

17.

 

Legal decision for permitting troop movement
(if exist)
Csapatmozgást engedélyező közjogi döntés

18.

 

Equipment, communication, navigation, transponder
Felszerelések, kommunikáció, navigáció, transzponder

19.

 

Transport of arms, photographic equipment aboard if any
Fedélzeten szállított fegyverek, fényképező berendezések (ha van)

20.

 

Fuel (other services required)
Üzemanyag (más egyéb szükséges szolgáltatások)

21.

 

Additional data
Kiegészítő információk**

22.

 

Remarks
Megjegyzés

23.

 

Notation/Jelmagyarázat:
* indicate with underline/a megfelelő aláhúzandó
** Additional data: type and weight of cargo is to be indicated if it is a military or explosive cargo.
Use UN classification system in case of dangerous cargo.
** Kiegészítő információk: Amennyiben a szállítmány katonai szállítmány vagy robbanóanyagot tartalmaz, indokolt a szállítmány típusának és súlyának
feltüntetése. Veszélyes anyag szállítása esetén az ENSZ osztályozási rendszere alkalmazandó.

2. melléklet a 9/2012. (VII. 10.) HM rendelethez

(Minta)
Application for diplomatic block clearance for overflight/landing* in the .................... (official name of the state)
Többszöri diplomáciai engedély iránti kérelem átrepüléshez/leszálláshoz* .................... (az ország hivatalos megnevezése)

Nationality
Nemzetiség

1.

 

Aircraft type (ICAO designator should be used)
Légijármű típusa (ICAO kód szerint)

2.

 

Registration number
Lajstromjel

3.

 

Radio call sign(s)
Hívójel(ek)

4.

 

Purpose of flight
Repülés célja

5.

 

Aerodromes
Repülőterek

6.

 

Starting date of clearance
Engedély érvényességének kezdete

7.

 

Expiration date of clearance
Engedély érvényességének lejárati ideje

8.

 

Remarks
Megjegyzés

9.

 

Notation/Jelmagyarázat:
* indicate with underline/a megfelelő aláhúzandó
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére