• Tartalom
Oldalmenü

9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet

a felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról1

2013.10.03.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Hatály

1. § A rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra,

b) a postai szolgáltatókra, valamint

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság)

terjed ki.

2. A felügyeleti díj

2. § (1) A hírközlési szolgáltatók és a postai szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltatók) által naptári évenként fizetendő felügyeleti díj mértéke:

a)2 az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kivételével az elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,212%-a,

b) a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,113%-a,

c)3 az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató esetében – az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával együtt járó többletfeladatok és kötelezettségek alapján – az elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,2%-a,

(2) A felügyeleti díjat negyedévente, egyenlő részletekben legkésőbb március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, illetve december 20-ig kell megfizetni a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

(3) Azon szolgáltatók, amelyek a tárgyévben kezdték meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásaik nyújtását, a tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó felügyeleti díjat a tárgyévet követő évben, egyenlő részletekben kötelesek megfizetni. A tárgyévre vonatkozó felügyeleti díjat, a tárgyévet követő évben a tárgyévi árbevétel, míg a tárgyévet követő évre vonatkozó felügyeleti díjat a tárgyévi árbevétel egész évre vetített időarányos része alapján a (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával kötelesek megfizetni.

(4) A felügyeleti díj éves összegét 1000 forintra lefelé kerekítve kell megállapítani. Amennyiben az így számított érték nem éri el az 5000 forintot, úgy a felügyeleti díjat nem kell megfizetni.

3. Adatszolgáltatás

3. § (1) A szolgáltatók által fizetendő felügyeleti díj összegének ellenőrizhetősége érdekében a szolgáltatók kötelesek a Hatóság számára minden év január 20-áig – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – előzetes adatot szolgáltatni az előző évben az elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatásokból származó éves nettó árbevételük (a továbbiakban: árbevétel) összegéről. A számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatók esetében az elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatásokból származó árbevétel a szolgáltató adóbevallásában bevételként bevallott általános forgalmi adót nem tartalmazó összegnek az elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatások ellenértékeként megszerzett része.

(2) Azon szolgáltatók, amelyek az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében csökkentett mértékű felügyeleti díj megfizetésére jogosultak, az előzetes adatszolgáltatással együtt kötelesek a díjcsökkentés alapját képező számlamásolatot benyújtani.

(3) Azon szolgáltatók, amelyek a tárgyévben kezdték meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásaik nyújtását, a tárgyévet követő év február 15-éig kötelesek előzetes adatot szolgáltatni a Hatóság számára a tárgyévre vonatkozó árbevétel összegéről.

(4) A szolgáltatók minden év június 30-áig – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – kötelesek megküldeni a Hatóság számára a számvitelről szóló törvényben meghatározott beszámolón alapuló, illetve a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatók esetében az adóbevalláson, adónyilvántartáson alapuló árbevétel, bevétel összegére vonatkozó adatokat.

4. Hatósági feladatok

4. § (1) Ha eltérés van a 3. § (1) bekezdés szerint szolgáltatott előzetes és a 3. § (4) bekezdés szerinti tényleges adatok között, a Hatóság felhívja a szolgáltatót, hogy az éves felügyeleti díj összegét, valamint a felügyeleti díjnak a harmadik és negyedik negyedévre vonatkozó díjrészleteit a jogszabályban meghatározottak szerint egészítse ki.

(2) Ha a szolgáltató adatszolgáltatását nem az előírt határidőben teljesíti, a felügyeleti díj negyedévre vonatkozó részleteit az adott évből hátralévő negyedévekre – úgy kell kiszámítani, hogy azok összege elérje a szolgáltatót terhelő éves felügyeleti díj mértékét.

(3) A Hatóság a szolgáltató nyilvántartásba vételekor tájékoztatja a szolgáltatót a felügyeleti díj mértékéről és annak megfizetési rendjéről.

(4) E rendeletben foglaltak érvényesülését a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglalt általános hatósági felügyeleti hatásköre és eljárása keretében ellenőrzi.

(5) A Hatóság az általános hatósági felügyeleti eljárás keretében feltárt jogsértés esetén az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben megállapított jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

5. Átmeneti és záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §4

1

A rendeletet a 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 2. § a) pontja a 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 33. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontját a 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 33. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.