• Tartalom
Oldalmenü

A 2012. évi XC. törvény indokolása

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

2013.01.01.
Általános indokolás
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztették az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hktv.) Hktv. köztisztaságra és településtisztaságra vonatkozó rendelkezései. Ennek következtében a Hktv. kiüresedett, és a továbbiakban már csak az élet- és vagyonbiztonsággal összefüggő, kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozta.
Az utóbbi években bekövetkezett egyre gyakoribb CO mérgezéses balesetek rámutattak arra, hogy az életvédelem szempontjából nem elégséges a közszolgáltatást csak az égéstermék-elvezetőkre korlátozni, hanem azt az égési levegőellátás és az égéstermék ellenőrzésére is ki kell kiterjeszteni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: új Ötv.) összhangba kell hozni a feladat telepítését, illetve a vállalásra és felhagyásra vonatkozó rendelkezéseket. A jogi szabályozás egyértelmű értelmezése érdekében a javaslat megadja a szükséges fogalommeghatározásokat. A hatályos szabályozáshoz képest új elemként meghatározza a közszolgáltatást igénybe vevő tulajdonos és ingatlan használó kötelezettségeit; a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályokat, a közszolgáltató adatkezelését; továbbá a közszolgáltatás költségeinek a fedezését.
Mivel a Hktv. kiüresedés miatt 2000. évtől már csak a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozza és a szükséges módosítások a törvény jelentős részét érintik, a törvény módosítása helyett új törvényjavaslat megalkotása vált szükségessé.
Részletes indokolás
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg.
Az új Ötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatkörbe tartozik.
A törvény célja az emberi élet- és vagyonbiztonság, valamint a természeti és épített környezet levegőtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében kialakított kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatékony működésének megteremtése.
Az 1. §-hoz
A javaslat – az értelmező rendelkezések között – meghatározza a törvényben később alkalmazott speciális fogalmakat.
A 2–4. §-hoz
A javaslat 2–4. §-ai tartalmazzák a közszolgáltatási feladat ellátására, vállalására és felhagyására vonatkozó szabályokat.
Az új Ötv. 11. § (2) bekezdése értelmében a törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait.
A javaslat meghatározza, hogy a közszolgáltatást önként vállaló önkormányzat a közszolgáltatás ellátását a feladat eredeti címzettje helyett – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakon túl – milyen feltételek mellett vállalhatja; szabályozza továbbá a közszolgáltatás vállalására vagy a közszolgáltatás felhagyására vonatkozó megállapodás kötelező tartalmi elemeit.
Az 5–7. §-hoz
A javaslat 5–7.§-a tartalmazza a közszolgáltatási ellátására vonatkozó szabályokat:
–    az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatás ellátását milyen gazdasági szervezettel láthatja el,
–    az ellátásért felelős önkormányzat és a pályázaton nyertes gazdálkodó szervezet közötti szerződés kötelező tartalmi elemeit,
–    a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körét,
–    az ütemezett sormunka (megrendelés nélküli időszakos ellenőrzés és a tisztítás) időpontjáról történő értesítés szabályait,
–    az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélye, a feltárt hiányosságok semmibevétele és a közszolgáltatás akadályozása során a közszolgáltató értesítési kötelezettségét a szükséges intézkedések megtétele céljából.
Az 5. § tartalmazza továbbá azokat a követelményeket, amelyek abból következnek, hogy a közszolgáltatás állami támogatásnak minősül a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján.
A 8. §-hoz
A 8. § a közszolgáltatónak, vagy a közszolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek, valamint mindezek többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetnek azon tevékenységek végzését tiltja, ami a közszolgáltatási feladat tárgyára (égéstermék-elvezetőre és tartozékaira, levegő utánpótlását biztosító szerkezetekre) irányuló gyártás, kivitelezés és forgalmazás, továbbá ami a feladat ellátása során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére irányuló tevékenység, mivel ezzel jogtalan piaci előnyhöz juthat. Amennyiben ezen feladatok végzését nem tiltaná a javaslat, a közszolgáltatói feladatellátás alkalmával a saját munkáját is minősíthetné a közszolgáltató, és nem lenne kizárható az indokolatlan munka generálása sem.
A 9. §-hoz
Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Ennek értelmében a javaslat meghatározza a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához szükséges, a tulajdonosra vagy az ingatlan használójára háruló kötelezettségeket és jogokat.
Az ingatlan használójának:
–    biztosítani kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket,
–    az esetleges változtatásokat be kell jelentenie,
–    meg kell szüntetnie a feltárt hiányosságokat,
–    a közszolgáltatásért díjat kell fizetnie.
A 10. §-hoz
A javaslat meghatározza a közszolgáltatás költségeinek fedezetét. A közszolgáltatás fedezete az ingatlan használója vagy tulajdonosa által fizetett díjból történik, aminek a mértékét, megfizetésének rendjét az önkormányzat rendeletben szabályozza. A javaslat meghatározza azokat a kereteket, amelyeket figyelembe kell venni a szükséges, de arányos és méltányos díj megállapításához.
A 11. §-hoz
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
A javaslat 11. §-a a közszolgáltatás biztonságos és zavartalan végzéséhez szükséges kezelendő személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét határozza meg.
A 12. §-hoz
A javaslat rendezi a közszolgáltatás szakmai felügyeletének kérdéskörét. Ennek értelmében a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a tevékenységre jogosult közszolgáltatókat. A tevékenységre vonatkozó szabályokat megszegő közszolgáltatóval szemben bírságot szabhat ki, illetve eljár az égéstermék-elvezető szakszerűségét igazoló nyilatkozatok kiadására vonatkozó rendelkezések megsértése esetében.
A 13. §-hoz
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén értesítendő hatóságokat és a kötelező értesítés eseteit, a közszolgáltatóval szemben kiszabható bírság mértékét és az eljárás rendjét, valamint a közszolgáltatási díj megállapításának elveit és a díj legalacsonyabb és legmagasabb mértékét.
Felhatalmazást kap a településüzemeltetésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szakmai követelményeit, a tevékenység körét, az ellátásra való jogosultság feltételeit, továbbá a szolgáltatás ellátása érdekében szükséges, a tulajdonosra, vagy az ingatlan használójára háruló kötelezettségeket. Felhatalmazást kap a közszolgáltatás ellátásáért felelős helyi önkormányzat, hogy a közszolgáltatás díját, a közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, valamint a közszolgáltatást ellátó közszolgáltató megnevezését rendeletében állapítsa meg.
A 14. §-hoz
A tervezet 14. §-a rendelkezik a hatálybalépésről, aminek időpontja 2013. január 1., tekintettel arra, hogy törvény felhatalmazása alapján új végrehajtási rendeletet kell kiadni, illetve az érintett önkormányzatoknak újra kell szabályozniuk a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos rendeleteiket, továbbá az ehhez szükséges forrásokat tervezni kell a költségvetésükben.
A 15. §-hoz
A javaslat 15. §-a határozza meg a szükséges átmeneti rendelkezéseket.
A 16. §-hoz
A közszolgáltatási feladat 5. § szerinti ellátása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást jelent a feladatot ellátó költségvetési szervnek, vagy más szervezetnek, amely támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat szabályainak betartása esetén lehet összeegyeztethető az uniós joggal.
Mindezekre tekintettel a javaslat állami támogatási záradékot tartalmaz.
A 17–19. §-hoz
A 17–19. § rendelkezik az új törvény elfogadása miatt szükségessé váló módosításokról és hatályon kívül helyezésekről, valamint tartalmazza a jogharmonizációs záradékot.
_