• Tartalom

2012. évi XCIII. törvény

2012. évi XCIII. törvény

a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról1

2019.04.26.

Az Országgyűlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító Állam működési feltételeinek a megteremtése, valamint a helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának további növelése és a struktúrájának átláthatóbbá tétele érdekében a következő törvényt alkotja.

1. Értelmező rendelkezés

1. § E törvény alkalmazásában

funkcionális feladat: az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló, – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladat, különösen a humánpolitikai és humán-erőforrás gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenőrzési, koordinációs, saját szervi működtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló műveletek.

2. Az államigazgatási feladatok ellátásával összefüggő vagyon használata

2. § (1)2 A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), amely a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítja, 2013. január 1-jén – a feladat ellátásának időtartamára – az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(1a)3 Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

(2) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 7. § (1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá esnek. A (8) bekezdésben meghatározott tulajdonátadásra az Áfa tv. 11. § (1) bekezdését és 136. §-át nem kell alkalmazni.

(4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek által átvett vagy megszűnt államigazgatási feladat ellátására létrejött társulási megállapodást az év utolsó napjával fel kell mondani. A társulás tagjai a települési önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni.

(5)4 Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a használatában van, a fővárosi és megyei kormányhivatal a használat időtartama alatt, annak időtartamára – a megállapodásban tett erre irányuló nyilatkozata alapján – beléphet a bérleti szerződésbe a települési önkormányzat helyébe.

(6)5 A fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat időtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

(7)6 A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó vagyon feletti ingyenes használat jogát – szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – az állam tulajdonában lévő vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

(8)7 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan állami tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek.

(9)8 Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a települési önkormányzat másik ingatlant felajánlani nem képes, a fővárosi és megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

3. §9 (1) A 2. § (8) bekezdése alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen a fővárosi és megyei kormányhivatal vagyonkezelésébe kerül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a 2. § (8) bekezdése szerinti tulajdonszerzésnek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes. Az e törvény 5. § (4)–(6) bekezdése szerinti eljárások díj- és illetékmentesek.

5. § (1) A Magyar Állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

(2) A feleknek a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell megkötniük. A határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.

(3) A megállapodásokban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal.

(4) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyona elidegenítésére és megterhelésére e törvény hatálybalépését követően 2013. január 1-jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat a 2011. vagy a 2012. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi költségvetésében tervezte, valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól – a települési önkormányzat kérelmére – felmentést ad.

(5) Ha a felek között a (2) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2012. november 15-ig határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.

(6) Az (5) bekezdés szerinti közigazgatási határozattal (a továbbiakban: közigazgatási határozat) szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a felülvizsgálati kérelemről peres eljárásban határoz, az eljárásra – a (7) és (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A bíróság a perben soron kívül jár el. A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.

(8) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. A közigazgatási határozat visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti.

(9)10 A fővárosi és megyei kormányhivatal kérelmére az érintett ingatlanok helyrajzi számát is tartalmazó megállapodás vagy az (5) bekezdésben meghatározott határozat alapján az ingatlanügyi hatóság – figyelemmel a 89. § (5) bekezdésében foglaltakra – a fővárosi és megyei kormányhivatal javára ingyenes használati jogot jegyez be az ingatlan-nyilvántartásba.

(10)11 A (8) bekezdésben meghatározott esetben az ingatlanügyi hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal kérelmére ingyenes használati jogot jegyez be a megállapodás alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal javára az ingatlan-nyilvántartásba és ezzel egyidejűleg gondoskodik a visszavont határozat alapján bejegyzett ingyenes használati jog törléséről.

3. Járási biztos

6. § (1) A kormánymegbízott a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak felállítása előkészítésére, valamint az átadás-átvételi megállapodás előkészítésére járási biztost, járási biztosokat nevezhet ki.

(2) A járási biztos megbízatása határozott időre, de legkésőbb 2012. december 31-ig szól. A járási biztos a fővárosi és megyei kormányhivatal főosztályvezető besorolású kormánytisztviselője.

(3) A járási biztos kinevezésére vonatkozó javaslatot a kormánymegbízott megküldi a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára részére, aki a javaslat megküldésétől számított tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki járási biztosnak.

4. A települési önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselők

7. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek a települési önkormányzati hivataloknál az átvett államigazgatási feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az átkerülő államigazgatási feladatokkal arányos számú, az átkerülő feladatokat ellátó köztisztviselők, amennyiben megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott képesítési feltételeknek. A képesítési feltételek hiányában át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülnek át.

(2) A települési önkormányzatok hivatalaiból az államigazgatási feladatok ellátásával összefüggésben funkcionális feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az érintett feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülnek, amennyiben megfelelnek a Kttv. és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott képesítési feltételeknek. A képesítési feltételek hiányában át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülnek át.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonya a Kttv. alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.

(4)12 A 7. § (1)–(3) bekezdése tekintetében a köztisztviselők alatt a közszolgálati ügykezelőket is érteni kell.

7/A. §13 (1) A 7. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott köztisztviselők a megállapodás megkötését megelőzően megállapított illetményükkel kerülnek át a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába, kivéve, ha az illetmény megváltozására a megállapodás megkötése és 2012. december 31-e között a Kttv. besorolásra vonatkozó szabályai alapján kerül sor. Amennyiben az illetmény megváltozásának oka, hogy a megállapodás megkötése után a köztisztviselő címadományozásban részesült, személyi illetményre vált jogosulttá, illetve a települési önkormányzat rendeletével magasabb illetménykiegészítést állapított meg, a köztisztviselő a megállapodás megkötését megelőzően megállapított illetményével kerül átvételre.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a települési önkormányzat részéről jogellenesen megállapított illetményre. Jogellenesen megállapított illetmény esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselő illetményét a Kttv. kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezése alapján történő besorolás szerint, a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani.

(3)14 A fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselő az (1) bekezdésben meghatározott illetményre – ide nem értve a fegyelmi büntetés miatti illetménycsökkentést – az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény hatálybalépése15 hónapjának utolsó napjáig jogosult, kivéve, ha a Kttv. alapján a besorolása szerinti illetménye – az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény hatálybalépését követően bekövetkező ok miatt – meghaladja az (1) bekezdés szerinti illetmény összegét.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott köztisztviselők esetében a Kttv. 72. § (5) bekezdéséből az „és illetményét meg kell állapítani” szövegrész nem alkalmazható.

(5)16 A kormánytisztviselő illetményét az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény hatálybalépését17 követő hónap első napjától a Kttv. kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezése alapján történő besorolás szerint, a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani.

7/B. §18 (1) Amennyiben a megállapodás megkötését követően a megállapodásban szereplő köztisztviselők, munkavállalók személyében, illetve illetményében változás következik be 2012. november 30-át követően, a 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetmények, munkabérek és egyéb járandóságok, valamint azok közterhei fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése az érintett települési önkormányzat és a fővárosi és megyei kormányhivatal között közvetlenül történik.

(2) A települési önkormányzatoktól a fővárosi és megyei kormányhivatalok állományába átvett köztisztviselők és munkavállalók részére – a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – a 2012. december hónapra járó, 2013. január elején kifizetett bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot már nem illeti meg. Az érintett foglalkoztatottak részére január elején a munkabérrel együtt kifizetett bérkompenzáció fedezetét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére január hónaptól a közigazgatási és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium biztosítja.

(3) A települési önkormányzatoktól a fővárosi és megyei kormányhivatalok állományába átvett köztisztviselők és munkavállalók 2012. december havi, 2013 januárjában esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei kifizetéséhez a fővárosi és megyei kormányhivatal 2013. január hónapra – 2013. március havi visszapótlással – támogatási keret-előrehozást igényelhet külön indokolás nélkül a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár).

(4) A megállapodásban rögzített, a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülő köztisztviselők és munkavállalók 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságainak kifizetését a Kincstár megelőlegezi és utalja a kedvezményezettek részére. A fejezet biztosítja, hogy a megelőlegezett összeget utólag, a Kincstár adatszolgáltatása alapján az átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal legkésőbb 2013. február végéig megtérítse az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számla javára. A közterhek megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében történik, a határidőre történő átutalás teljesítéséhez a fedezetet a Kincstár megelőlegezi. A fejezet intézkedik, hogy a megelőlegezett összeget – a Kincstár adatszolgáltatása alapján – az átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számla javára, legkésőbb 2013. február végéig biztosítsa az előirányzat-felhasználási keretszámlája terhére. A fedezet meghatározása a volt települési önkormányzati intézményeket, mint társadalombiztosítási kifizetőhelyet megillető – a kormányhivatalba átadásra kerülő köztisztviselők és munkavállalók részére december hónapban az intézmények által ténylegesen kifizetett – társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülő, 2012. december hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó köztisztviselők és munkavállalók esetében a december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő, az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítéséről 2013. január 20-án a Kincstár az illetékes megyei igazgatóságának technikai adószámán intézkedik.

(6) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2013. február 28-át követően a Kincstár az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos, valamint a Kincstár illetékes megyei lebonyolítási számlái javára a kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlája terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

(7) A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények köztisztviselői és munkavállalói átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

5. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

8. §19

6. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

9. §20

7. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

10. §21

8. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

11. §22

9. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

12. § (1)23

(2)24

(3)25

10. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

13. §26

11. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

14. §27

12. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

15. § (1)28

(2)–(5)29

13. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény módosítása

16. §30

14. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

17. §31

15. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

18. §32

16. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

19. § (1)33

(2)–(4)34

17. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

20. §35

18. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

21. §36

19. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

22. §37

20. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

23. §38

21. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

24. §39

22. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

25. §40

23. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

26. §41

24. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

27. §42

25. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

28. §43

26. A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosítása

29. §44

27. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

30. §45

28. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

31. §46

29. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

32. §47

30. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

33. §48

31. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

34. § (1)–(5)49

(6)–(10)50

32. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

35. §51

33. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

36. §52

34. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

37. §53

35. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

38. §54

36. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

39. §55

37. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása

40. §56

38. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény módosítása

41. §57

39. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény módosítása

42. §58

40. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

43. § (1)59

(2)60

41. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

44. §61

42. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

45. §62

43. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

46. §63

44. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

47. §64

45. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

48. §65

46. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

49. §66

47. A gazdasági kamarákról 1999. évi CXXI. törvény módosítása

50. §67

48. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

51. §68

49. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása

52. §69

50. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

53. §70

51. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

54. §71

52. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény módosítása

55. §72

53. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

56. § (1)73

(2)74

54. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

57. §75

55. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

58. §76

56. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosítása

59. §77

57. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

60. §78

58. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

61. §79

59. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

62. §80

60. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

63. §81

61. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

64. §82

62. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

65. §83

63. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

66. §84

64. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

67. §85

65. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

68. §86

66. Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény módosítása

69. §87

67. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

70. §88

68. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

71. §89

69. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

72. §90

70. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

73. §91

71. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

74. §92

72. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők,
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló
2011. évi XXXIV. törvény módosítása

75. §93

73. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosítása

76. §94

74. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

77. § (1)–(4)95

(5)–(6)96

(7)97

(8)98

(9)99

75. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

78. §100

76. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

79. §101

77. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

80. §102

78. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

81. §103

79. Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezeléséről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény módosítása

82. §104

80. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

83. §105

81. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

84. § (1)–(3)106

(4)107

82. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

85. §108

83. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

86. §109

84. Átmeneti és záró rendelkezések

87. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a megállapodás megkötésének szabályait, valamint a megállapodás tartalmi kellékeit,110

b) az átvett államigazgatási feladatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, valamint ingó- és ingatlanállomány felmérésének és meghatározásának szabályait,111

c) a járási biztos részletes feladatait112

rendeletben szabályozza.

88. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3)113

89. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés alapján készített feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési tervek érvényessége 2013. március 1-jéig meghosszabbodik.

(2)114

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés rendelkezését azzal az eltéréssel kell alkalmazni 2012-ben a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv esetében, hogy az alapilletmény-eltérítés mértéke az első hat hónap teljesítményértékelése alapján 2012. július 31-ig módosítható a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetője döntésével és a kormánymegbízott egyetértésével. Az alapilletmény-eltérítés 2012. január 1-jétől érvényes, azzal, hogy az alapilletmény-csökkentésére csak a megállapítás napját követő naptól kerülhet sor.

(4)115 Ezen törvény alapján 2013. január 1-jén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához átkerülő államigazgatási feladat- és hatáskörökkel összefüggésben folyamatban lévő ügyekben – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(5)116 A 2. § (2) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése szerint megkötött megállapodások, továbbá az 5. § (5) bekezdése szerinti határozat alapján kezdeményezett ingatlan-nyilvántartási eljárásban, a kérelem alapjául szolgáló okiratban foglaltaktól függetlenül:

a) vagyonkezelői jog helyett az ingyenes használati jog gyakorlását,

b) vagyonkezelő helyett az ingyenes használati jog gyakorlására jogosultat

kell bejegyezni.

(6)117

(7)118 A járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe kerülő, az Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában 2012. december 31-én folyamatban lévő, az Szt. 17. §-a szerinti visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el. A jegyző által elrendelt visszafizetés, illetve engedélyezett fizetési könnyítés esetén a visszafizetési kötelezettséget a jegyző felé kell teljesíteni.

91. § (1)–(7)119

(8)120

Melléklet a 2012. évi XCIII. törvényhez


TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott .................................................., mint a ........................................... Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon .................................. – az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a járások kialakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben meghatározott vagyonnal összefüggő adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak.

Budapest, 2012. .....................................

.....................................
átadó
1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 5.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2012: CCX. törvény 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1a) bekezdését a 2012: CCX. törvény 50. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (5) bekezdése a 2012: CCX. törvény 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (6) bekezdése a 2012: CCX. törvény 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (7) bekezdése a 2012: CCX. törvény 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (8) bekezdése a 2012: CCX. törvény 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (9) bekezdése a 2012: CCX. törvény 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § a 2012: CCX. törvény 51. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (9) bekezdését a 2012: CCX. törvény 52. §-a iktatta be.

11

Az 5. § (10) bekezdését a 2012: CCX. törvény 52. §-a iktatta be.

12

A 7. § (4) bekezdését a 2012: CCX. törvény 53. §-a iktatta be.

13

A 7/A. §-t a 2012: CCX. törvény 54. §-a iktatta be.

14

A 7/A. § (3) bekezdése a 2015: XXXII. törvény 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A hatálybalépés időpontja 2015. április 8.

16

A 7/A. § (5) bekezdését a 2015: XXXII. törvény 42. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2015. április 8.

18

A 7/B. §-t a 2012: CCX. törvény 54. §-a iktatta be.

19

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 15. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 19. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 34. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 34. § (6)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 43. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 43. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 56. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 56. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 77. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 77. § (5)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 77. § (7) bekezdése a 2012: CCX. törvény 59. §-a alapján nem lép hatályba.

98

A 77. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 77. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 84. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 84. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 88. § (3) bekezdését a 2013: CCXVIII. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

114

A 89. § (2) bekezdését a 2013: LXXVI. törvény 115. §-a hatályon kívül helyezte.

115

A 89. § (4) bekezdése a 2012: CCX. törvény 55. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

116

A 89. § (5) bekezdését a 2012: CCX. törvény 55. § (2) bekezdése iktatta be.

117

A 89. § (6) bekezdését a 2012: CCX. törvény 55. § (2) bekezdése iktatta be. hatályon kívül helyezte a 2019: XXXIV. törvény 113. §-a.

118

A 89. § (7) bekezdését a 2012: CCX. törvény 55. § (2) bekezdése iktatta be.

119

A 91. § (1)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 91. § (8) bekezdése a 2013: CCXVIII. törvény 44. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére