• Tartalom

2012. évi XCIV. törvény

2012. évi XCIV. törvény

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról1

2012.09.01.

1. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

1–5. §2

6. § A Vkt. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

60. § (1) A jogszabályban előírt
a) lajstromozásra, osztályozásra, biztosításra,
b) képesítésre,
c) vízi út és hajóút használatára, hajóút felszabadítására,
d) adatszolgáltatásra, tájékoztatásra, bejelentésre,
e) úszólétesítmény szükséghelyzetben való igénybevételére, hajózási tevékenység korlátozására,
f) úszólétesítmény megfelelőségére és üzemben tartására,
g) hajózási létesítmény létesítésére és üzemben tartására,
h) víziközlekedés forgalmának irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelek létesítésére, üzemeltetésére és megszüntetésére,
i) hajózási tevékenység végzésére,
j) belvízi utakon közlekedési korlátozás alá eső területen üzemeltetett belsőégésű motorral hajtott kishajó, csónak és motoros vízi sporteszköz használatára,
k) úszólétesítmény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez előírt személyzet létszámára és képesítésére
vonatkozó rendelkezések megsértőit a hajózási hatóság – a hajózási bírság mértékéről és kivetésének szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint – bírság megfizetésére kötelezheti.
(2) A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forint.
(3) A hajózási hatóság a hajózási bírság összegét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott mérlegelési szempontok alapján állapítja meg, figyelembe véve
a) a jogsértés víziközlekedés biztonságára gyakorolt hatását,
b) a jogsértő vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait,
c) a jogsértő magatartás felróhatóságát, valamint a jogsértő személy korábbi jogsértő magatartását,
d) a jogsértő magatartás emberi életet és testi épséget veszélyeztető jellegét.
(4) A hajózási bírság ugyanazon cselekményért ismételten is kiszabható, ha a kötelezett a jogsértő tevékenységgel nem hagy fel, vagy a jogsértő állapotot nem szünteti meg.
(5) Nincs helye a hajózási bírság kiszabásának, ha a jogsértő cselekmény elkövetése óta két év eltelt.”

7. §3

8. § (1) A Vkt. 88. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

o) a hajózási bírság mértékének és kivetése szabályainak”

(rendeletben történő megállapítására.)

(2)4

9. §5

10. § (1)6

(2) Hatályát veszti

a)7

2. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

11–12. §8

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

13. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 226. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aki
a) a vízi közlekedés rendjére,
b) a hajózási tevékenység végzésére – ide nem értve a jogszabály által engedélykötelesnek minősített hajózási tevékenység szabályait –,
c) a vízi rendezvényekre
vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el.”

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. §, 8. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés b) pontja és a 13. § 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 2012. szeptember 2-án hatályát veszti.

(4) Ez a törvény a tengeri hajók kötelező biztosításáról szóló kormányrendelettel együtt a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 5. A törvény a 14. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére