• Tartalom

2012. évi XCV. törvény

2012. évi XCV. törvény

a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről1

2024.01.01.

Annak érdekében, hogy a múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásaként szolgáló kulturális javak szellemi birtokbavétele, illetve a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele minél hatékonyabban szolgálhassa a polgárok életminőségét javító és értékhordozó tevékenységek létrejöttét, a jogállamiság alkotmányos alapelvének érvényesülésére is tekintettel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

1. A törvény hatálya

1. § E törvény rendelkezéseit a Magyarország területén időszaki kiállítás céljából bemutatandó kulturális javakra vonatkozó – a kiállító és a rendelkezésre jogosult között létrejött – megállapodásban (a továbbiakban: kölcsönzési szerződés) meghatározott, külföldről érkező kulturális javak különleges védelmére és a védelemmel kapcsolatos eljárásrendre kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában

1. időszaki kiállítás: legfeljebb 12 hónapig nyitva tartó kiállítás;

2. kiállítás: a kulturális javak kulturális, oktatási, szórakoztatási, tudományos célú, közvetlenül érzékelhető módon történő nyilvános bemutatása, amelyet – a kiállító által meghatározott, vagy jogszabályban rögzített feltételek szerint – bárki megtekinthet;

3. kiállító: állami vagy önkormányzati muzeális intézmény, kiállítóhely, nyilvános könyvtár, továbbá közlevéltár vagy nyilvános magánlevéltár;

4.2 kulturális javak: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 10. pontjában meghatározott javak;

5. nem magyar joghatóság alá tartozó tulajdonos vagy birtokos: a nem magyar állampolgár; valamint az a magyar állampolgár, akinek lakóhelye külföldön van; továbbá a nem magyarországi székhelyű szervezet;

6. rendelkezésre jogosult: a kölcsönzött kulturális javak olyan – nem magyar joghatóság alá tartozó – tulajdonosa vagy birtokosa, aki (amely) az érintett kulturális javakkal az időszaki kiállítás céljára történő kölcsönzésre is kiterjedő jogokkal rendelkezik.

3. A különleges védelem

3. § (1) A kölcsönzött kulturális javak különleges védelmének időtartama alatt tilos a kölcsönzött kulturális javakra bírósági, hatósági vagy más hivatalos eljárás során elrendelt olyan intézkedés vagy kényszerintézkedés végrehajtása, amely a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos rendelkezési vagy birtoklási jogot korlátozza vagy elvonja.

(2) A különleges védelem nem akadályozza az annak időtartama alatt a kiállító birtokából jogellenes módon kikerült kulturális javak visszaszerzése érdekében elrendelt intézkedések vagy kényszerintézkedések végrehajtását.

4. § (1) A különleges védelem a 7. § szerinti tanúsítványban (a továbbiakban: tanúsítvány) foglalt, napokban megállapított időtartam alatt illeti meg a kölcsönzött kulturális javakat, melynek mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a kölcsönzési szerződésben meghatározott időtartamot, de legfeljebb 12 hónapot.

(2) A különleges védelem a kölcsönzött kulturális javaknak a különleges védelem fennállása alatt keletkezett sérülése vagy károsodása (a továbbiakban együtt: sérülés) esetén a helyreállításhoz vagy restauráláshoz (a továbbiakban együtt: restaurálás) szükséges idővel, de legfeljebb – a különleges védelem időtartamának eredeti lejártától számított – 4 hónappal meghosszabbítható a 6. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

5. §3 Nem állítható ki tanúsítvány a különleges védelemről azon kulturális javak esetén, amelyek szerepelnek a Kötv. 71. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti nyilvántartásban, vagy velük szemben – jogtalan megszerzésük vagy átruházásuk, illetve jogellenes behozataluk vagy kivitelük miatt – jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján visszaszolgáltatási eljárás van folyamatban.

4. A tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárás

6. § (1)4 A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet a kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által rendszeresített formanyomtatványon kell a kiállítónak benyújtania.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kölcsönzési szerződést;

b) a kiállítás tervezett helyét, idejét és szakmai leírását;

c) a rendelkezésre jogosult 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy

ca) milyen jogcímen jogosult rendelkezni az érintett kulturális javakkal, és

cb) a kulturális javak kivitelére vonatkozó előírások betartásával fog eljárni.

(3) A 4. § (2) bekezdése esetén a sérülés bekövetkezésétől számított 15 napon belül kérelmet kell előterjeszteni a különleges védelem meghosszabbítása iránt, amelyhez csatolni kell

a) a rendelkezésre jogosult – a különleges védelem meghosszabbítását kezdeményező – nyilatkozatát,

b) a sérülés, a restaurálás leírását és annak várható időtartamát is magában foglaló restaurátori szakvéleményt.

(4) Ha az érintett kulturális javakkal többen jogosultak rendelkezni, valamennyi rendelkezésre jogosult (2) bekezdés c) pontja, illetve a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatát csatolni kell a kérelemhez.

7. § (1) A hatóság tanúsítványban állapítja meg a különleges védelem fennállását és időtartamát.

(2) A tanúsítványt az 1. melléklet szerint kell kiállítani, ha pedig a hatóság a 6. § (3) bekezdése szerinti kérelemnek helyt ad, akkor a 2. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

8. §5 A tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság

a)6 az eljárás megindításáról honlapján történő közhírré tétel útján értesítést tesz közzé,

b)7 a tanúsítványt a különleges védelem időtartama alatt honlapján közzéteszi,

c)8

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött kölcsönzési szerződések alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. §9

1. melléklet a 2012. évi XCV. törvényhez


..................................................

(a hatóság megnevezése)

Címer

Iktatószám:

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönözött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény rendelkezései alapján

tanúsítom,

hogy a
(kiállító/k neve, címe, létezését igazoló okirat száma)
és
(rendelkezésre jogosult/ak neve, címe)
között
.................................................... (dátum meghatározása) létrejött kölcsönzési szerződés alapján,
a ..................................................... (az időszaki kiállítás helyszínének és időtartamának meghatározása) megrendezendő időszaki kiállítással összefüggésben a felsorolt kulturális javak

különleges védelemben

részesülnek:

......................................................... (a kulturális javak felsorolása: alkotó és a mű megnevezése, keletkezési időpont, méret, esetleges azonosítási szám) ................. év ...................... hó .......... naptól ....................... év ...................... hó ............. napig

(Dátum)

(aláírás)

2. melléklet a 2012. évi XCV. törvényhez


.....................................................

(a hatóság megnevezése)

Címer

Iktatószám:

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönözött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján

tanúsítom,

hogy a
(kiállító/k neve, címe, létezését igazoló okirat száma)
és
(rendelkezésre jogosult/ak neve, címe)
között
.................................................... (dátum meghatározása) létrejött kölcsönzési szerződés alapján,
a ...................................................... (az időszaki kiállítás helyszínének és időtartamának meghatározása) megrendezendő időszaki kiállítással összefüggésben kiadott ........................................... számú tanúsítvány szerint védelem alatt álló, alább felsorolt kulturális javak

különleges védelme meghosszabbodik

.............................................................. (a kulturális javak felsorolása: alkotó és a mű megnevezése, keletkezési időpont, méret, esetleges azonosítási szám) .................. (év hó nap)-ig

(Dátum)

(aláírás)
1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 5.

2

A 2. § 4. pontja a 2017: L. törvény 414. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § a 2021: CXLVI. törvény 87. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a 2016: CIV. törvény 105. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 8. § nyitó szövegrésze a 2017: L. törvény 414. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § a) pontja a 2023. évi LXX. törvény 74. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 8. § b) pontja a 2023. évi LXX. törvény 74. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 8. § c) pontját a 2016: CIV. törvény 105. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére