• Tartalom

96/2012. (IX. 4.) VM rendelet

96/2012. (IX. 4.) VM rendelet

a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról1

2012.09.06.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) káresemény: géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag köztermesztésbe bocsátása miatt az érintett növényi kultúra, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBiH) által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra NÉBiH által elrendelt és 2012. július 31-ig végrehajtott megsemmisítése;

b) a káreseménnyel érintett terület: az a földterület, ahol a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporító anyag köztermesztésbe bocsátásával érintett növényi kultúra, valamint a NÉBiH által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítésre került;

c) károsult termelő: a káreseménnyel érintett területen a káresemény bekövetkezésének időpontjában saját nevében és kockázatára, jogszerű földhasználóként mezőgazdasági termelést folytató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.

2. § E rendelet hatálya Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 3. alcím 28. A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) jogcímcsoport 10032000-01220191-50000005 számla terhére nyújtható kifizetés felhasználására és felhasználásának ellenőrzésére terjed ki.

3. § (1) Az Előirányzat

a) géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és megsemmisített szaporító anyag igazolt ellenértékének a megsemmisítésre kötelezett részére;

b) géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporító anyag köztermesztésbe bocsátásával érintett növényi kultúra, valamint a NÉBiH által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítése miatt a 4. § szerinti hozamkárértéknek a megsemmisítésre kötelezett részére;

c) az a) és b) pont szerinti megsemmisítés igazolt költségeinek a megsemmisítésre kötelezett részére;

d) a b) pont szerinti megsemmisítés során harmadik személynek okozott kárnak a megsemmisítésre kötelezett részére

kárfedező juttatás formájában történő megtérítésére használható fel.

(2) Az Előirányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Agrárkamaránál az engedményezési szerződések megkötésével és a kárfedező juttatás kifizetésével, valamint a káresemény kapcsán felmerült kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeknek a Magyar Agrárkamara részére történő megtérítésére használható fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátására a vidékfejlesztési miniszter támogatási megállapodást köt a Magyar Agrárkamarával.

4. § A károsult termelő hektáronként háromszázhatvanezer forint megelőlegezett átalány hozamkárértéket vehet figyelembe.

5. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a káreseménnyel érintett terület beazonosítása során ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza

a) a károsult termelő azonosító adatait (név, cím, adóazonosító jel vagy adószám, ügyfélregisztrációs szám, gazdálkodási forma);

b) a káreseménnyel érintett terület azonosító adatait (helyrajzi szám, területnagyság hektárban);

c) a megsemmisítés időpontját;

d) a megsemmisített növényfajta nevét;

e) a megsemmisítést elrendelő határozat számát.

(2) A károsult termelő az (1) bekezdésben meghatározott adatok megadásával a fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága számára 2012. szeptember 10-ig jelezheti a kárfedező juttatás iránti igényét.

(3) A NÉBiH az (1) és (2) bekezdés szerint felvett, illetve bejelentett kárfedező juttatás iránti igényeket összesíti és 2012. szeptember 17-ig megküldi a Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

6. § (1) A kárfedező juttatás feltétele, hogy a Magyar Agrárkamara a károsult termelővel 2012. szeptember 28-ig az Előirányzatból finanszírozott engedményezési szerződést kössön a kárfedező juttatás megfizetésére. A Magyar Agrárkamara az engedményezési szerződést akkor köti meg, ha a károsult termelő

a) a káreseménnyel érintett terület beazonosításában és az elrendelt megsemmisítésben együttműködött a NÉBiH-hel;

b) a felmerült kárigényéről nem mondott le, vagy azt másra nem engedményezte; és

c) a káresemény kapcsán felmerült kárigényét teljes egészében a követelésérvényesítőre kívánja engedményezni.

(2) A szerződésben a károsult termelő a károkozóval szembeni kártérítési igényét a Magyar Agrárkamara javára engedményezi azzal, hogy ha a Magyar Agrárkamara a károsult termelő kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként a károkozótól nagyobb összeget kap, mint amennyit a károsult termelő kárfedező juttatására fordított, a Magyar Agrárkamara a különbözetet a károsult termelő részére megtéríti, illetve, ha a Magyar Agrárkamara a károsult termelő kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként a károkozótól kevesebb összegre jogosult, mint amennyit a károsult termelő kárfedező juttatására fordított, a Magyar Agrárkamara részére a különbözetet – az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 1. § 8. pontja szerinti kamatlábbal a károsult termelő részére történt folyósítás napjától számított növelt összegben – a károsult termelő megtéríti.

(3) A károsult termelő a szerződésben vállalja, hogy az Előirányzatból fizetett kárfedező juttatással fedezett kár más forrásból megtérülő részét a Magyar Agrárkamara javára visszafizeti.

(4) A 3. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt követelés fennállását és mértékét a szerződéskötéskor kell igazolni.

7. § (1) A Magyar Agrárkamara jogosult az Előirányzat terhére a 6. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalni.

(2) A Magyar Agrárkamara a 6. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész, elkülönített nyilvántartást köteles vezetni.

(3) A Magyar Agrárkamara 2012. október 5-ig tételes elszámolást nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a 6. § (1) bekezdése szerint vállalt kötelezettségekről.

(4) A károsult termelő részére a kárfedező juttatást a Vidékfejlesztési Minisztérium legkésőbb 2012. október 19-ig folyósítja.

(5) A Magyar Agrárkamara a károsult termelő kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként és annak kamataként a károkozótól, valamint a 6. § (2) és (3) bekezdése alapján kapott összeget három napon belül továbbutalja az Előirányzatba.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

(3)3

(4)4

1

A rendeletet a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2013. szeptember 14. napjával.

2

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére