• Tartalom

97/2012. (IX. 13.) VM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról1

2012.09.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő szöveg lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„11. halászati árbevétel: a halászati, a haltermelési és a halfeldolgozási tevékenységből származó nettó árbevétel, beleértve a területi engedélyek bevételét is; családi gazdálkodók esetében a családi gazdaságot vezető, valamint a családi gazdaság tagjainak összes halászati árbevétele; természetes személy, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmező esetében a halászati tevékenységből származó árbevétel;”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés 15. és 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„15. halgazdaság: a halászatról és a horgászatról szóló törvényben meghatározott halastó egységekből álló tógazdaság, vagy intenzív haltermelő üzem, amely a haltermelési tevékenységre feljogosító valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik;
16. halszállító gépjármű: az a közúti forgalomban való részvételre alkalmas, speciális felépítményű, első üzembe helyezésű gépjármű, amelyben a szállítható személyek száma legfeljebb 3 fő, és amely a hal élve, vagy hűtve, vagy fagyasztva történő szállítására alkalmas, a hűtött illetve fagyasztott szállítás esetén beleértve a haltermékeket is;”

(3) Az R. 2. § (1) bekezdés a következő 20a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„20a. kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozás;”

(4) Az R. 2. § (1) bekezdés 25. és 26. pontja helyébe a következő szöveg lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„25. környezetterhelést csökkentő beruházások: olyan beruházások, amelyek a halászati tevékenység, a haltermelés és a halfeldolgozás során, illetve a haltermeléshez kapcsolódó telepi infrastruktúra által a környezetbe kibocsátott szennyeződéseket közvetlenül csökkentik;
26. termelői halértékesítés: a telephelyen megvalósított halértékesítő hely és a hozzá tartozó infrastruktúra, beleértve a haltisztítást, darabolást és a csomagolást;”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az igénybe vehető támogatás]

d) a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében választható az igényelt támogatás összegének meghatározásakor, a támogatott beruházás aktiválását követő első két üzleti év tervezett halászati árbevétel átlagának háromszorosa,”

3. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A műveletet alkotó összes tevékenység lezárásának (a továbbiakban: művelet befejezése) időpontja az utolsó halgazdálkodási beruházási tevékenység befejezésének dátuma, amely
a) gépbeszerzési tevékenység esetében az üzembe helyezés napja vagy eszközök esetében a teljes vételár kiegyenlítésének napja;
b) építési beruházások esetében a használatbavételi vagy vízjogi üzemeltetési, vagy a forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedésének napja;
c) nem engedélyköteles beruházások esetében a műszaki átadás-átvétel napja, de ha a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv hibajegyzéket tartalmaz, úgy a hibák javításáról szóló műszaki ellenőri teljesítésigazolás kiállításának napja.
(2) A 18. § (1) bekezdés szerinti egyéb beruházás megvalósítására vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül az ügyfél az MVH-nak benyújtja:
a) építési beruházás esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem másolatát,
b) engedélyköteles útépítéseknél a forgalomba helyezés iránti kérelem másolatát,
c) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem másolatát,
d) nem engedélyköteles építési és vízügyi beruházások esetén a műszaki átadás-átvételt igazoló dokumentumot,
e) egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített számviteli bizonylatot.”

4. § (1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelem alapján hozott támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül kell benyújtani.”

(2) Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél intézkedésenként egy támogatási kérelem vonatkozásában egy kifizetési kérelmet nyújthat be.”

5. § Az R. 13. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Az utolsó kifizetési kérelem alapján akkor teljesíthető kifizetés, ha a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a használatbavételi engedély, a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vízjogi üzemeltetési engedély vagy a forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedett és az ügyfél az engedély jogerőssé válásáról a jogerőre emelkedéstől számított 8 napon belül tájékoztatta az MVH-t.”

6. § Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül, minden egyéb műveletet a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül meg kell valósítani.”

7. § (1) Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben a magasabb összegű árajánlatot választja, úgy a választását köteles megindokolni.”

(2) Az R. 19. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az építmények elszámolható költségeit a támogatási kérelemben az elfogadott kivitelezői árajánlat alapján kell meghatározni.
(5) Az árajánlatok nem származhatnak
a) az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától;
b) olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik;
c) olyan vállalkozástól, amelyben a támogatási kérelmet benyújtó társaságban is tulajdoni hányaddal bíró természetes vagy jogi személy tulajdoni hányaddal rendelkezik;
d) olyan vállalkozástól, amelyben a támogatási kérelmet benyújtó társaság bármely tagja tisztségviselő;
e) olyan vállalkozástól, amelynek bármely tagja tisztségviselő a támogatási kérelmet benyújtó társaságban; továbbá
f) olyan vállalkozástól, amellyel az a)–e) pont szerinti feltétel harmadik társaságon keresztül valósul meg.
(6) Amennyiben az (5) bekezdésben leírt tulajdonosi átfedés bármelyike fennáll, úgy az érintett dokumentumra vonatkozóan hiánypótlásnak nincs helye.
(7) Az ugyanarra a beruházási elemre vonatkozó elfogadott és elutasított árajánlatok nem származhatnak olyan vállalkozásoktól, amelyek az (5) bekezdésben felsorolt bármely módon kapcsolatban állnak egymással.”

8. § (1) Az R. 22. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az árajánlatok valódiságát és realitását az MVH ellenőrzi és hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amennyiben]

d) a kivitelezői árajánlat az irtás föld és sziklamunka esetén az építési normagyűjtemény 50%-a felett áraz, akár díjat, akár anyagot, akár gépköltséget.”

(2) Az R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az eredeti műszaki tartalom nem változhat a támogatási kérelemben benyújtott tervdokumentációhoz és tervezői költségvetéshez képest, kivéve, ha a tervdokumentáció kiviteli tervekké történő feldolgozása során vagy a kivitelezés során gazdaságosabb, korszerűbb megoldások alakíthatók ki. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet, nem növelheti a támogatás összegét, nem jelenthet visszalépést technológia és termelékenység tekintetében a támogatási kérelem mellékleteként dokumentált tervhez képest. A módosításra az ügyfélnek kifizetési kérelem benyújtását legalább 30 nappal megelőzően van lehetősége.”

9. § Az R. 24. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság EHA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Közbeszerzési Döntőbizottság által az eljárás megindításáról történő értesítést követő munkanapon az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.
(6) Az (5) bekezdés alapján az MVH a támogatási és a kifizetési kérelem elbírálását felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező végzésének a közlését követően folytatja.”

10. § Az R. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 10. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem teljesülése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az ügyfél az elkésett kifizetési kérelem benyújtásának alapjául szolgáló támogatási határozat vonatkozásában további kifizetési kérelem benyújtására nem jogosult.”

11. § Az R. 28. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben az ügyfél MEPAR blokkazonosító szerint igazoltan kedvezőtlen adottságú területen kíván beruházást megvalósítani, a 3. melléklet Akvakultúra 2.1. Kiválasztási kritériumok Horizontális szempontok környezetvédelemmel kapcsolatos részénél a támogatási kérelem értékelése során a maximális 8 pontot kell megállapítani.
(11) Lánctalpas kotrógép beszerzésére beruházási támogatást a legalább 200 hektár összes üzemelő halastó területtel rendelkező ügyfél a HOP 2007–2013. évi programozási időszakában egy alkalommal nyújthat be.”

12. § Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe termelő beruházási támogatás:
a) új halastó, halastavak létrehozása, a hozzá tartozó termelési és telepi infrastruktúrával együtt legfeljebb 100 millió, intenzív haltermelő üzemek esetében 150 millió forint támogatási igényig,
b) termelői infrastruktúra – beleértve a halastavakat és egyéb vízi létesítményeket – értéknövelő felújítása, bővítése, korszerűsítése, fejlesztése, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig,
c) halszállító gépjármű a 28. § (5) bekezdése alapján,
d) környezetterhelést közvetlenül csökkentő beruházások legfeljebb 40 millió forint támogatási igényig,
e) közvetlenül a munkakörülmények javítását szolgáló beruházások esetén, legfeljebb a folyamatosan, teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma alapján, alkalmazottanként legfeljebb hét, de önálló szociális épület esetében összesen legalább tizennyolc négyzetméter bruttó alapterületig, és 10 millió forint támogatási igényig,
f) önálló gép- és eszközbeszerzés projekt esetén legfeljebb 40 millió forint támogatás igényig,
g) telepi infrastruktúra értéknövelő felújítása, bővítése, korszerűsítése, fejlesztése, legfeljebb 20 millió forint támogatási igényig,
h) a 2. melléklet 6. pont d) alpontja esetén legfeljebb 5 millió forint támogatási igényig,
i) termelői halértékesítési vagy halfeldolgozási lehetőség kialakításának beruházásai legfeljebb 20 millió forint támogatási igényig,
j) irtás föld és sziklamunka esetén a normagyűjtemény díj, anyag és gépköltség árainak legfeljebb 50 százaléka fogadható el a támogatás számításának alapját képező elszámolható költségként.”

13. § Az R. 34. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Egy támogatási kérelemben legfeljebb 60 millió forint támogatás igényelhető.”

14. § Az R. a következő 41/B. §-sal egészül ki:

41/B. § E rendeletnek az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról szóló 97/2012. (IX. 13.) VM rendelettel (a továbbiakban: 4. módosító rendelet) megállapított 9. §-át, a 10. § (2) bekezdését a 4. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „40 millió forint” szövegrész helyébe a „20 millió forint”, a „más intézkedés keretében 200 millió forint” szövegrész helyébe a „az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedés keretében 150 millió forint és a halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások intézkedés keretében 60 millió forint” szöveg lép.

(2) Az R. 5. § (3) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg lép.

(3) Az R. 19. § (1) bekezdés d) pontjában az „árajánlatot” szövegrész helyébe a „független árajánlatot” szöveg lép.

(4) Az R. 24. § (1) bekezdésében a „2003. évi CXXIX. törvény” szövegrész helyébe a „2011. évi CVIII. törvény” szöveg lép.

16. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

17. § (1) Hatályát veszti az R. 10. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 28. § (6) és (8) bekezdése.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelethez

Önállóan, építési beruházás nélkül támogatható gépek jegyzéke az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások esetében
1. Takarmányozás gépei:
a) etetőcsónakok;
b) csónakra szerelhető külmotorok, maximum 20 kW-ig;
c) takarmánydarálók, takarmányroppantók;
d) tóparti takarmánytároló silók 10 tonna tárolókapacitásig;
e) takarmányfúvó gépek;
f) önetetők.
2. Halászat gépei, eszközei:
a) halszákoló és halrakodó gépek;
b) halszivattyúk, halszállító szalagok;
c) halválogató asztalok, halválogató gépek;
d) halaskosarak.
3. Halszállítás eszközei:
a) halszállító tartályok;
b) folyékony oxigéntartályok;
c) porlasztók, reduktorok.
4. Halkeltető és intenzív rendszerek gépei, eszközei:
a) halkeltető edények, illetve berendezés;
b) halnevelő vályúk és kádak;
c) vízszűrő és vízforgató eszközök, berendezések;
d) UV szűrők.
5. Laboreszközök:
a) mikroszkópok;
b) vízanalitikai mérőeszközök, berendezések.
6. Egyéb gépek, eszközök:
a) vízszivattyúk;
b) aggregátorok;
c) tólevegőztető berendezések;
d) úszó szervestrágyaszórók;
e) úszó hínárkasza;
f) ózonos sterilizáló;
g) halmérlegek;
h) vagyonvédelmi eszközök és berendezések;
i) lánctalpas kotrógép.”

2. melléklet a 97/2012. (IX. 13.) VM rendelethez

Kiválasztási kritériumok
Akvakultúra 2.1.

A

B

C

D

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

1. Szakmai szempontok

1.1. A művelet műszaki tartalma

 

max.: 5

1.1.1.

Az alkalmazott műszaki megoldások közül extenzív-intenzív kombinált, vagy recirkulációs rendszert valósít meg.

5

1.1.2.

A megvalósítandó beruházás a halászati ágazatban általános műszaki megoldásokat valósít meg és a várt pénzügyi tervvel összhangban van.

3

1.2. Alkalmazott termelési technológia

max.: 10

1.2.1.

A művelet megvalósulásával olyan termeléstechnológia kerül bevezetésre, amelynek eredményeként a projektterv alapján megítélhetően:
Csökken a termelés fajlagos víz felhasználása, vagy víztakarékos termelő rendszer létesül,

10

Közvetlenül csökkenti vagy megelőzi a védett állatok kártételét,

Megakadályozza a termelt, nem őshonos fajok szökését,

Új halivadék előállítási technológia bevezetéséhez szükséges,

Maximális pontszám legalább 3 technológiai cél teljesítésekor adható

1.2.2.

A fenti felsorolásból 2 technológiai célkitűzést valósít meg.

8

1.2.3.

A fenti felsorolásból 1 technológiai célkitűzést valósít meg.

5

1.3. Termelési struktúra

 

max.: 5

1.3.1.

Tógazdasági beruházás megvalósulásával új, az ügyfél korábbi tevékenysége során nem termelt halfaj kerül termelésbe vonásra

5

1.3.2.

Intenzív üzemi haltermelő beruházás megvalósulásával új, az ügyfél korábbi tevékenysége során nem termelt halfaj kerül termelésbe vonásra

5

1.3.3.

A művelet megvalósulásával nem kerül új halfaj termelésbe, azonban a termelés struktúrája, a termelés vertikálisan szélesedik

2

1.4. Komplexitás

 

max.: 8

1.4.1.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 1–3 valósul meg

2

1.4.2.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 4–5 valósul meg

5

1.4.3.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 6–7 valósul meg

8

1.5. Termelés volumene

 

max.: 3

1.5.1.

A művelet megvalósulásával az ágazati átlagon felüli, de reálisan megvalósítható a tervezett termelés

3

1.5.2.

A művelet megvalósulásával az ágazati átlagos szintet éri el a tervezett termelés

1

1.6. Összesen

 

max.: 31

2. Horizontális szempontok

2.1. Környezetvédelem

 

max.: 8

2.1.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül csökken a környezetterhelés, a művelet egy része, vagy egésze erre a célra irányul

8

2.1.2.

A művelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a környezetterhelés

5

2.2. Foglalkoztatás

 

max.: 6

2.2.1.

A művelet megvalósulásával legalább 3 új, teljes munkaidős munkahely jön létre

6

2.2.2.

A művelet megvalósulásával 1–2 új, teljes munkaidős munkahely jön létre

5

2.2.3.

Csak teljes munkaidős munkahelymegőrzés történik

3

2.3. Munkakörülményekre gyakorolt hatás

 

max.: 5

2.3.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei, a művelet egy része vagy egésze erre irányul

5

2.3.2.

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei

3

2.4. Esélyegyenlőség

 

max.: 3

2.4.1.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak legalább 50%-a nő, és a cég vezetője nő

3

2.4.2.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak legalább 50%-a nő

2

2.4.3.

A női teljes munkaidős foglalkoztatottak aránya 20 és 50% között van

1

2.5. Forráskomplexitás

 

max.: 6

2.5.1.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 50–55% támogatást igényel a kérelmező

2

2.5.2.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 41–49% támogatást igényel a kérelmező

4

2.5.3.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 41%-nál kevesebb támogatást igényel a kérelmező

6

2.6. Összesen

 

max.: 28

3. Vállalkozás-/cégértékelés

3.1. A vállalkozás mérete

 

max.: 4

3.1.1.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor mikro vállalkozásnak minősül

4

3.1.2.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor kisvállalkozásnak minősül

2

3.2. Értékesítés

 

max.: 3

3.2.1.

A megtermelt hal legalább 50%-a legalább tisztítva kerül értékesítésre, vagy a beruházás célja közvetlenül a termelői halértékesítés kialakítása.

3

3.2.2.

A megtermelt hal 30–50%-a legalább tisztítva kerül értékesítésre

2

3.3. Alkalmazott minőségbiztosítás

 

max.: 4

3.3.1.

Az ügyfél a HACCP-n felül rendelkezik más minőségbiztosítási, vagy nyomonkövetési rendszerrel

4

3.3.2.

Az ügyfél csak HACCP minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik

2

3.4. Ágazati szerveződés (az alábbi két pont együttes teljesülése esetén érhető el a maximális pont)

 

max.: 2

3.4.1.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor halászati termelői szervezet, halászati termelői csoport, vagy halászati ágazati érdekképviseleti szervezet tagja

2

3.5. Árbevétel arány

 

max.: 3

3.5.1.

Az összes árbevétel legalább 80%-a a haltermelési vagy halfeldolgozási tevékenységből, vagy a két tevékenységből együttesen származik, a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

3

3.5.2.

Az összes árbevétel 50–80%-ig a haltermelési vagy halfeldolgozási tevékenységből, vagy a két tevékenységből együttesen származik, a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

1

3.6. Összesen

 

max.: 16

4. Pénzügyi értékelés

4.1. Kettős könyvvitelt vezetők esetében

 

 

4.1.1.

Legutolsó lezárt üzleti év számviteli beszámolója alapján:

max.:10

4.1.1.1.

A következő számított mutatók megfelelnek-e az iparági átlagnak?

 

4.1.1.2.

Tőke arányos jövedelmezőség = Mérleg szerinti eredmény*100/ Saját tőke

2

4.1.1.3.

Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózott eredmény*100/ Összes eszköz

2

4.1.1.4.

Eladósodottsági mutató= Kötelezettségek*100/ Összes forrás

2

4.1.1.5.

Likviditási mutató = Forgóeszköz*100/ Rövid lejáratú kötelezettségek

2

4.1.1.6.

Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke*100/ Befektetett eszközök

2

4.1.2.

Üzleti terv alapján:

max.: 15

4.1.2.1.

Beruházás átlagos hatékonysága (= 5 év átlagos nettó árbevétele/ Beruházás összege)

60% fölött van.

8

4.1.2.2.

 

40% fölött van

5

4.1.2.3.

Tervezett beruházás elszámolható költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján elfogadható, vagy maximum 5%-kal kerül csökkentésre

7

4.1.2.4.

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján 6% és 10% között kerül csökkentésre

4

4.1.3.

Összesen

max.: 25

4.2.

Kettős könyvvitelt nem vezetők, induló vállalkozások esetében:

 

4.2.1.

Üzleti terv alapján:

max.: 25

4.2.1.1.

Tervezett beruházás elszámolható költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján elfogadható, vagy maximum 5%-kal kerül csökkentésre

15

4.2.1.2.

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján 6% és 10% között kerül csökkentésre

5

4.2.1.3.

Beruházás átlagos hatékonysága (= 5 év átlagos nettó árbevétele/ beruházás összege)

40% fölött

10

4.2.1.4.

 

20% felett

5

4.3. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mindkét utolsó lezárt évben veszteséges volt üzemi/üzleti eredmény szintjén (egyéni vállalkozóknál, mezőgazdasági őstermelőknél adózás előtti eredmény szintjén, egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozóan), úgy a pénzügyi szempontokra adható pontszám 0.

4.4.

Összesen

max: 25

5.

Mindösszesen

max.: 100

Kiválasztási kritériumok
Belvízi halászat 2.2.

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

1. Szakmai szempontok

1.1. A művelet műszaki tartalma

max.: 12

1.1.1.

Az alkalmazott műszaki megoldásoknak köszönhetően a projekt eredménye hosszútávon fenntartható, az alkalmazott műszaki megoldások újszerűek

12

1.1.2.

A művelet az ágazatban általános műszaki megoldásokat alkalmaz

8

1.2. Alkalmazott technológia

 

max.: 10

1.2.1.

A művelet megvalósulásával új technológia kerül bevezetésre

10

1.3. Komplexitás

 

max.: 10

1.3.1.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 1–2 valósul meg

4

1.3.2.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 3–4 valósul meg

8

1.3.3.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 5 valósul meg

10

1.4. Összesen

 

max.: 32

2. Horizontális szempontok

2.1. Környezetvédelem

 

max.: 20

2.1.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül csökken a környezetterhelés, a művelet egy része vagy egésze erre a célra irányul

20

2.1.2.

A művelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a környezetterhelés

10

2.2. Foglalkoztatás

 

max.: 20

2.2.1.

A művelet megvalósulásával legalább 2 új munkahely jön létre

20

2.2.2.

A művelet megvalósulásával 1 munkahely jön létre

18

2.2.3.

Csak munkahelymegőrzés történik

16

2.3. Munkakörülményekre gyakorolt hatás

 

max.: 15

2.3.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei, a művelet egy része vagy egésze erre irányul

15

2.3.2.

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei

7

2.4. Összesen

 

max.: 55

3. Vállalkozás-/cégértékelés

3.1. Értékesítés

 

max.: 10

3.1.1.

A halászzsákmány legalább 50%-át közvetlenül halfeldolgozók részére, vagy saját halfeldolgozón keresztül értékesítette a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

10

3.1.2.

A halászzsákmány 10–50%-át közvetlenül halfeldolgozók részére, vagy saját halfeldolgozón keresztül értékesítette a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

6

3.2. Ágazati szerveződés (az alábbi két pont együttes teljesülése esetén érhető el a maximális pont)

 

max.: 3

3.2.1.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor halászat termelői szervezet, vagy halászati termelői csoport tagja

2

3.2.2.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor, halászati ágazati érdekképviseleti szervezet tagja

1

3.3. Összesen

 

max.: 13

4. Mindösszesen

 

max.: 100

Kiválasztási kritériumok
Halfeldolgozás 2.3.

A

B

C

D

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

1. Szakmai szempontok

1.1. A művelet műszaki tartalma

 

max.: 3

1.1.1.

Az alkalmazott műszaki megoldásoknak köszönhetően a projekt eredménye hosszútávon fenntartható, az alkalmazott műszaki megoldások újszerűek

3

1.1.2.

A halfeldolgozásban általános műszaki megoldásokat alkalmaz

1

1.2. Alkalmazott termelési technológia

 

max.: 5

1.2.1.

A művelet megvalósulásával új technológia kerül bevezetésre

5

1.3. Termelési struktúra

 

max.: 5

1.3.1.

A művelet megvalósulásával a termelési struktúra bővül, a termelés vertikálisan szélesedik

5

1.3.2.

A művelet megvalósulásával nem kerül új halfaj termelésbe, azonban a termelés struktúrája, a termelés vertikálisan szélesedik

3

1.4. Új termékek, hozzáadott érték

 

max.: 6

1.4.1.

A művelet megvalósulásával új, a hazai piacon eddig jellemzően jelen nem lévő, készterméket állít elő

6

1.4.2.

A művelet megvalósulásával a hozzáadott értéket növeli, de új terméket a piac szempontjából nem állít elő

3

1.5. Komplexitás

 

max.: 6

1.5.1.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 1–3 valósul meg

2

1.5.2.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 4–5 valósul meg

4

1.5.3.

A művelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott célkitűzések közül 6–7 valósul meg

6

1.6. Összesen

 

max.: 25

2. Horizontális szempontok

2.1. Környezetvédelem

 

max.: 7

2.1.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül csökken a környezetterhelés, a művelet egy része vagy egésze erre a célra irányul

7

2.1.2.

A művelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a környezetterhelés

5

2.2. Foglalkoztatás

 

max.:5

2.2.1.

A művelet megvalósulásával legalább 3 új munkahely jön létre

5

2.2.2.

A művelet megvalósulásával egy vagy két új munkahely jön létre

3

2.2.3.

Csak munkahelymegőrzés történik

1

2.3. Munkakörülményekre gyakorolt hatás

 

max.: 4

2.3.1.

A művelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei, a művelet egy része vagy egésze erre irányul

4

2.3.2.

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei

4

2.4. Esélyegyenlőség

 

max.: 3

2.4.1.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak legalább 50%-a nő, és a cég vezetője nő

3

2.4.2.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak legalább 50%-a nő

2

2.4.3.

A női teljes munkaidős foglalkoztatottak aránya 20 és 50% között van

1

2.5. Forráskomplexitás

 

max.: 6

2.5.1.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 50–55% támogatást igényel a kérelmező

2

2.5.2.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 41–49% támogatást igényel a kérelmező

4

2.5.3.

A konvergencia területen megvalósuló beruházáshoz 41%-nál kevesebb támogatást igényel a kérelmező

6

2.6. Összesen

 

max.: 25

3. Vállalkozás-/cégértékelés

3.1. A vállalkozás mérete

 

max.: 4

3.1.1.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor mikro vállalkozásnak minősül

4

3.1.2.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor kisvállalkozásnak minősül

2

3.2. Értékesítés

 

max.: 12

3.2.1.

Az éves feldolgozott halmennyiség legalább 50%-a saját termelésből származott a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

12

3.2.2.

Az éves feldolgozott halmennyiség 30–50%-ig saját termelésből származott a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

7

3.3. Alkalmazott minőségbiztosítás

 

max.: 4

3.3.1.

Az ügyfél a HACCP-n felül rendelkezik más minőségbiztosítási, tanúsítási vagy nyomonkövetési rendszerrel

4

3.4. Ágazati szerveződés

 

max.: 2

3.4.1.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor halászati termelői szervezet, halászati termelői csoport vagy halászati ágazati érdekképviseleti szervezet tagja

2

3.5. Árbevétel arány

 

max.: 3

3.5.1.

Az összes árbevétel legalább 80%-a a haltermelési vagy halfeldolgozási tevékenységből, vagy a két tevékenységből együttesen származik, a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

3

3.5.2.

Az összes árbevétel 50–80%-ig a haltermelési vagy halfeldolgozási tevékenységből, vagy a két tevékenységből együttesen származik, a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben

1

3.6. Összesen

 

max.: 25

4. Pénzügyi értékelés

4.1. Kettős könyvvitelt vezetők esetében

 

 

4.1.1.

Legutolsó lezárt üzleti év számviteli beszámolója alapján:

max.: 10

4.1.2.

A következő számított mutatók megfelelnek-e az iparági átlagnak?

 

4.1.2.1.

Tőke arányos jövedelmezőség = Mérleg szerinti eredmény*100/ Saját tőke

2

4.1.2.2.

Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózott eredmény*100/ Összes eszköz

2

4.1.2.3

Eladósodottsági mutató = Kötelezettségek*100/ Összes forrás

2

4.1.2.4.

Likviditási mutató = Forgóeszköz*100/ Rövid lejáratú kötelezettségek

2

4.1.2.5.

Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke*100/ Befektetett eszközök

2

4.1.3.

Üzleti terv alapján:

max.: 15

4.1.3.1.

Beruházás átlagos hatékonysága
(= 5 év átlagos nettó árbevétele/ Beruházás összege)

60% fölött van

8

4.1.3.2.

40% fölött van

5

4.1.3.3.

Tervezett beruházás elszámolható költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján elfogadható, vagy maximum 5%-kal kerül csökkentésre

7

4.1.3.4.

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján 6% és 10% között kerül csökkentésre

4

4.1.4. Összesen

 

max.: 25

4.2. Kettős könyvvitelt nem vezetők, induló vállalkozások esetében:

 

4.2.1.

Üzleti terv alapján:

max.: 25

4.2.1.1.

Tervezett beruházás elszámolható költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján elfogadható, vagy maximum 5%-kal kerül csökkentésre

15

4.2.1.2.

A beruházás feltüntetett összköltsége a normaértékek alapján 6% és 10% között kerül csökkentésre

5

4.2.1.3.

Beruházás átlagos hatékonysága
(= 5 év átlagos nettó árbevétele/ Beruházás összege)

60% fölött

10

4.2.1.4.

40% felett

5

4.3. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mindkét utolsó lezárt évben veszteséges volt üzemi/üzleti eredmény szintjén (egyéni vállalkozóknál, mezőgazdasági őstermelőknél adózás előtti eredmény szintjén, egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozóan), úgy a pénzügyi szempontokra adható pontszám 0.

5. Mindösszesen:

 

max.: 100

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére