• Tartalom

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

2023.07.09.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat vagy elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban együtt: előirányzat) terhére a határon túli magyarság támogatásához kapcsolódóan, valamint a Kormány egyedi döntésén alapuló határon túli támogatásokhoz biztosított költségvetési támogatásokra (a továbbiakban együtt: határon túli költségvetési támogatás) terjed ki, ide nem értve a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatást.

(2) A határon túli költségvetési támogatás felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1)2 Határon túli költségvetési támogatás

a) határon túli természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet,

b)3 – ha a támogatás célja részben vagy egészben a határon túli magyarok szellemi, kulturális, anyagi gyarapodására, valamint a határon túli magyarság anyaországgal való sokoldalú kapcsolatai fenntartására és erősítésére irányul – Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, valamint

c) a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák megvalósítását összefogó szervezet

[a)–c) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett] részére nyújtható.

(2) A határon túli költségvetési támogatás az előirányzat felhasználását meghatározó jogszabályban és nemzetközi szerződésben meghatározott célok megvalósítására használható fel.

(3) A kedvezményezett érdekkörében felmerülő elháríthatatlan külső ok esetén a határon túli költségvetési támogatás a támogató döntése alapján azonnali humanitárius segítségnyújtásra is felhasználható.

(4)4

(5)5 Támogatási szerződés köthető arra is, hogy az (1) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett a kapott támogatást más, e rendelet hatálya alá tartozó vagy – ha a támogatott tevékenység megvalósítására teljes egészében e rendelet szabályai szerint, határon túl kerül sor – Magyarországon bejegyzett személy vagy szervezet (a továbbiakban: végső kedvezményezett) részére továbbadja. A továbbadásra és a támogatás végső kedvezményezettnél történő felhasználására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Ávr. és e rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy

a) a kedvezményezett ebben az esetben arra vállal a támogatási szerződésben kötelezettséget, hogy a támogatási szerződésben meghatározott céllal a végső kedvezményezett számára – a végső kedvezményezettel kötött támogatási szerződéssel – támogatást nyújt, majd annak felhasználásáról a végső kedvezményezettet az Áht., az Ávr. és e rendelet szabályai szerint beszámoltatja,

b) a kedvezményezett támogató felé történő beszámolási kötelezettsége a támogatás továbbadására és a végső kedvezményezett beszámoltatására vonatkozik.

3. § (1)6 Az előirányzat terhére a támogató annak céljával összhangban vállalhat kötelezettséget.

(1b)8 A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől határon túli költségvetési támogatás esetén eltekinthet.

(1c)9

(1d)10 A határon túli költségvetési támogatás a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezésben vehető igénybe. A határon túli költségvetési támogatás folyósítása az Ávr. 88. § (1) bekezdésében meghatározottakon felül

a) a finanszírozásba bevont pénzügyi intézmény vagy egyéb szervezet útján,

b) rendkívül indokolt esetben a kedvezményezett címére fizetési számláról történő készpénz-kifizetés kézbesítése útján

is történhet.

(1e)11 Határon túli költségvetési támogatás esetén az Ávr. 98. § (4) bekezdése szerinti kamatszámítás utolsó napja a szerződés felbontásának napja, kivéve, ha a határon túli költségvetési támogatást gazdasági tevékenységhez kapták vagy használták fel. A kedvezményezett a követelés kamattal növelt összegét a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni.

(1f)12

(1g)13 Határon túli költségvetési támogatás esetén az Ávr. 93. § (3) bekezdése szerinti összesítő a kedvezményezett székhelye szerinti szabályozási környezet követelményeinek megfelelő és a pénzügyi teljesítést az összes körülmény figyelembevételével hitelt érdemlően igazoló számviteli bizonylatok sorszámát (ha van ilyen), típusát, a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, a megfizetett adókat is tartalmazó, illetve az a nélküli összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát vagy (adószám hiányában) más azonosítóját, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását tartalmazza.

(2) A határon túli költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok ellátását végző határon túli lebonyolító szerv és más támogatásközvetítői feladatokat ellátó szervezet – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – legfeljebb a lebonyolítás céljából átadott összeg 8%-át használhatja fel a feladat ellátásával kapcsolatos saját működési és felhalmozási költségeinek fedezeteként.

(3)14 Az ötmilliárd forintot el nem érő összegű határon túli költségvetési támogatás esetén támogatási szerződés alapján is nyújtható támogatás, így különösen a támogatás lebonyolításában részt vevő, (2) bekezdés szerinti szervezet, zálogjog biztosíték alkalmazása, vagy az Ávr. 88. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott támogatás folyósítása esetén.

(4)15 Határon túli költségvetési támogatás esetén a támogatás nyújtásának feltételeként előírt ingatlan jelzálogjog biztosíték nyilvántartásba való bejegyzésének legkésőbb a jelzálogjoggal érintett ingatlanra vonatkozó hatósági használatbavételi engedély (vagy az ennek megfelelő, a helyi jog szerinti engedély) kiállításától vagy a biztosítékkal érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésétől számított százhuszadik napon belül kell megtörténnie. A költségvetési támogatás folyósításának feltétele, hogy az ingatlan jelzálogjog biztosíték nyilvántartásba való bejegyzéséig az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosítékot kell nyújtani.

3/A. §16

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződések alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás e rendelet hatálybalépését követő felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjére is alkalmazni kell.

4/A. §17

5. §18

6. §19

7. §20

8. §21 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) módosított 3. §-t a Módr5. hatálybalépésekor22 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 294/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdését a 221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (5) bekezdését a 198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A 3. § (1) bekezdése a 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1a) bekezdését a 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 67. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1b) bekezdését a 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (1c) bekezdését a 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelet 8. § b) pontja.

10

A 3. § (1d) bekezdését a 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (1e) bekezdése a 388/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (1f) bekezdését a 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 68. § 1. pontja.

13

A 3. § (1g) bekezdését a 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A 3. § (3) bekezdését a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A 3. § (4) bekezdését a 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

18

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 68. § 3. pontja.

19

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 68. § 3. pontja.

22

A hatálybalépés időpontja 2019. szeptember 18.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére