• Tartalom

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.07.23.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1)2 E rendelet alkalmazásában:

1. arculati elemek: a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein feltüntetett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3.1. szerinti szlogen, az Európai Unió zászlajának logója, LEADER logó, Darányi Ignác Terv logó, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) logója, valamint a LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) logója;

2. együttműködési intézkedés: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 65. cikke szerint meghatározott intézkedés;

3. együttműködési megállapodás: az együttműködés feltételeit szabályozó jogi formába foglalt és az összes együttműködő fél által aláírt dokumentum, amely tartalmazza az e rendelet keretében megvalósítani tervezett nemzetközi együttműködési projekt címét, tartalmát és az együttműködésben résztvevők elérhetőségeit;

4. együttműködési projekt: együttműködési intézkedés keretében az ügyfél által megszabott, megvalósítani kívánt tevékenységek összessége;

5. előadóművész: a színészek, énekesek, zenészek, táncosok és más személyek, akik az irodalmi vagy művészeti alkotásokat vagy a népművészet kifejeződéseit megjelenítik, éneklik, elmondják, elszavalják, eljátsszák, tolmácsolják vagy más módon előadják;

6. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint a 4. mellékletében szereplő természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések;

7. helyi partner: az együttműködésben ügyfélként résztvevő LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a 4. melléklet szerinti együttműködési megállapodás megkötésekor, illetve az együttműködés megvalósítása folyamán működő vagy induló mikro-, kis- és középvállalkozás, működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

8. helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER HACS által helyi termékként meghatározott hagyományos termék;

9. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az ÚMVP Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként – aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

10. LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szerint ekként meghatározott fogalom;

11. LEADER HACS: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő és az IH által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

12. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: HVS) fogalmaz meg;

13. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;

14. önálló tevékenységet végző magánszemély: a művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló miniszteri rendeletben felsorolt tevékenységet végző magánszemély, és a mezőgazdasági őstermelő;

15. tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhű formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;

16. ügyfél: magyarországi LEADER HACS, valamint magyarországi LEADER HACS illetékességi területén

a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő vagy induló mikro-, kis- és középvállalkozás;

b) működő települési önkormányzat;

c) működő települési nemzetiségi önkormányzat;

d) működő önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás;

e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet;

f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;

g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,

amely e rendelet keretében nemzetközi együttműködési projektet valósít meg.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) szereplő szabályokat kell alkalmazni.

2. Támogatás igénybevételének általános feltételei

2. § (1)3 Támogatási kérelem benyújtására az ügyfél jogosult, amely az együttműködési projekt végrehajtásához helyi partnereket vonhat be. Amennyiben az ügyfél nem LEADER HACS, abban az esetben a nemzetközi együttműködési projektbe legalább egy magyarországi LEADER HACS helyi partnerként való bevonása szükséges.

(2)4 Amennyiben az ügyfél magyarországi LEADER HACS illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, pályázat benyújtására abban az esetben jogosult, ha:

a) vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé, vagy

b) mezőgazdasági őstermelőként benyújtott pályázatában meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul.

(2a)5 A (2) bekezdés a) pontjától eltérően az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint a Vhr. 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.

(2b)6 Az alábbi nemzetközi együttműködési intézkedésekre vehető igénybe támogatás:

a) az Európai Unión belül: legalább egy ügyfél és legalább egy, más európai uniós tagállamban működő LEADER HACS között megvalósuló együttműködési projekt,

b) együttműködés harmadik országokkal: legalább egy ügyfél és legalább egy Európai Unión kívüli LEADER-megközelítés szerint szerveződött, jogi személyiséggel rendelkező csoport részvételével megvalósuló együttműködési projekt.

(3) E rendelet alapján kizárólag együttműködési projektek megvalósítása támogatható. Kizárólag azok a tevékenységek támogathatóak, amelyek az együttműködéshez szervesen kötődnek és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetésre kerültek.

(4) A megvalósíthatósági tanulmány formanyomtatványát és benyújtásának módját az IH a honlapján (http://www.kormany.hu) közleményben teszi közzé.

(5) Az e rendelet alapján benyújtandó támogatási kérelem kapcsán a Vhr. 27.§ (1) bekezdés h), valamint i) pontját nem kell alkalmazni.

(6) Az ügyfélnek megvalósíthatósági tanulmányt minden esetben készítenie kell, valamint azt az IH részére meg kell küldenie.

(7) A megvalósíthatósági tanulmány értékelését az IH által létrehozott Szakmai Bizottság az 1. mellékletben szereplő értékelési szempontok alapján végzi. Pozitív elbírálás esetén az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. Amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány nem megfelelően kidolgozott, az IH átdolgozó javaslatokról szóló válaszlevelet küld.

(8)7 Az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemben megjelölt költségvetés a benyújtott megvalósíthatósági tanulmányban jóváhagyott összesen igényelt támogatás, azaz a főösszeg vonatkozásában legfeljebb 10% mértékéig térhet el. Amennyiben több mint 10% a főösszeg tekintetében az eltérés, vagy az ügyfél által vállalt tevékenységek módosulnak, abban az esetben a támogatási kérelem elutasításra kerül.

3. § (1) Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre:

a) beruházás jellegű fejlesztés (eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, felújítása, korszerűsítése),

b) közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása,

c) kiadványok készítése,

d) képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása,

e) rendezvény előkészítése és megvalósítása,

f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer,

g)8 marketing,

h)9 projektmenedzsment,

i)10 az a)–h) pontokba nem sorolható egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek.

(1a)11 E rendelet keretében a marketing és az egyéb tevékenység nem minősül a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásnak.

(2) A beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye a magyarországi LEADER HACS-ok illetékességi területe.

(3) Kizárólag olyan rendezvény és képzés támogatható, amelyről részletes ütemterv vagy az ügyfélnek az együttműködési projektben ellátandó feladatait részletező feladatterv készült, és az a támogatási kérelem részeként benyújtásra került.

(4) A rendezvényen és képzésen való részvétel vonatkozásában a résztvevők felé az együttműködési projekt keretében támogatott eszközök és tevékenységek kapcsán díjat az ügyfél nem számolhat fel.

(5) E rendelet keretében az ügyfél által megszervezett rendezvény és képzés vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás:

a) kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó termékbemutatóra, rendezvényre, kivéve a helyi termékek népszerűsítését, valamint

b) politikai célú rendezvényre.

(6)12 Az (1) bekezdés c)–i) pontjaiban felsorolt tevékenységek vonatkozásában az ügyfelet – a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően – nem terheli üzemeltetési kötelezettség.

4. § (1) Az együttműködési projekt keretében az ügyfél által szervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles:

a)13 a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint

b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) területileg illetékes regionális kirendeltségének megküldeni.

(2) Az ügyfél a rendezvény helyén az arculati elemeket köteles feltüntetni.

(3) Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követően írásbeli emlékeztetőt készíteni, és azt a kifizetési kérelemmel együtt megküldeni az MVH területileg illetékes regionális kirendeltségnek.

(4) Az írásbeli emlékeztető tartalmazza:

a) a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,

b) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót.

(5)14 A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a rendezvényen fellépő előadóművészek díjára, nemzetközi szervezethez való csatlakozási díjra, valamint nemzetközi szervezeti tagdíjra vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges.

5. § (1) Az együttműködési projekt keretében az ügyfél által megrendezésre kerülő képzés vonatkozásában az ügyfél köteles:

a) az oktatás megvalósítását:

aa) legalább 10 darab dátumozott fotóval,

ab) jelenléti ívvel,

ac) oktatási napló vezetésével,

ad) képzési tematika elkészítésével dokumentálni, és

b) a résztvevők számára igazolást, tanúsítványt, bizonyítványt vagy oklevelet kiállítani.

(2) Képzés megvalósítása esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell a képző szerv által elkészített képzési ütemtervet.

(3) Az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint azokat a közzététel igazolásával együtt 8 napon belül az MVH területileg illetékes regionális kirendeltségnek megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni.

(4) Az ügyfél a képzés helyén az arculati elemeket köteles feltüntetni.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni szükséges az addig lezajlott képzések vonatkozásában

a) a jelenléti ívet,

b) a résztvevőkkel kötött megállapodások másolatát,

c) az oktatási napló másolatát,

d) kiállított igazolások, tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek másolatát,

e) a dátumozott fotókat, amelyek a képzés helyszínét, résztvevőit és a nyilvánosság tájékoztatását mutatják be.

(6) Képzés esetén az elszámolható kiadás legmagasabb összege nettó 25 000 forint/résztvevő/nap, amely összegbe a tolmácsolás és fordítás díja nem számítandó bele. Egy napnak nyolc képzési óra tekintendő, ennél rövidebb időtartam esetén időarányos összeg alkalmazandó. Egy képzési óra hossza legalább 45 perc.

(7) Nem nyújtható támogatás a résztvevők szállásköltségeinek, a képzés helyszínére való oda- és visszautazás költségeinek térítéséhez, vagy a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

(8) A képzésről az oktatás szervezőjének, a képző szervnek és a résztvevőnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelező feltüntetni

a) a felek nevét és személyes adatait,

b) a képzés témáját, időpontját, időtartamát, és

c) a képzési órák számát.

(9)15 E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

3. A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

6. § (1)16 E rendelet keretében, egy együttműködési projekt kapcsán a megítélhető maximális támogatási összeg az együttműködési projekt egészére vonatkozóan nem haladhatja meg az 50 millió forintot. Egy ügyfél párhuzamosan több együttműködési projekt megvalósításában is részt vehet.

(2)17 A támogatás forrása az EMVA. Az ÚMVP alapján a támogatás és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet szerinti támogatás nyújtására fordítható együttes keretösszeg 7 milliárd forint.

(3) Kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek az ügyfélnek az együttműködési projektben való részvételéhez kapcsolódnak.

(4)18 Támogatás vehető igénybe a 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek megvalósulásához kapcsolódó költségekhez, valamint a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásokra, kivéve

a) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz,

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,

c) termőföld és ingatlan vásárlásához,

d) ingatlan bérleti díjához,

e) élő állat vásárlásához,

f) tanulmánykészítéshez,

g) a 2. mellékletben szereplő eszközök beszerzéséhez.

(5) A (4) bekezdés d) pontja alól kivételt képez, ha rendezvényhez vagy képzéshez kapcsolódik az ingatlan bérleti díja.

(6) Amennyiben az ügyfél rendezvényt, vagy képzést valósít meg, abban az esetben a rendezvényre vagy a képzésre tervezett elszámolható kiadásokat, rendezvényenként, képzésenként elkülönítetten kell megadni.

(7) Nem igényelhető támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre

a) NACE Rev. 2. B nemzetgazdasági ág – Bányászat, kifejtési tevékenység;

b) NACE Rev. 2. 47.30 gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem;

c) NACE Rev. 2. 46 nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár);

d) NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ág – Pénzügyi, biztosítási tevékenység;

e) NACE Rev. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek;

f) NACE Rev. 2. O Nemzetgazdasági ág – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás;

g) NACE Rev. 2. P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 Egyéb oktatás, 85.6 Oktatást kiegészítő tevékenység;

h) NACE Rev. 2. 77.31 Mezőgazdasági gépkölcsönzés;

i) NACE Rev. 2. 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás;

j) NACE Rev. 2. 50 Vízi szállítás;

k) NACE Rev. 2. 51 Légi szállítás.

(8) A LEADER HACS-ok részére a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet keretében elszámolt kiadások e rendelet keretében nem támogathatóak.

(9)19 Az együttműködési projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó kiadások legfeljebb az összes elszámolható kiadás projektmenedzsment és 3. melléklet szerinti kiadások nélkül számított összegének 15%-áig számolhatóak el. Azon TESZOR számú kiadások, amelyek projektmenedzsmentként kerülnek elszámolásra, a Vhr. 3. számú mellékletében meghatározott egyéb elszámolható kiadásként nem támogathatók.

(10)20 A 3. melléklet szerint elszámolható kiadások legfeljebb az összes elszámolható kiadás projektmenedzsment és 3. melléklet szerinti kiadások nélkül számított összegének 15%-áig számolhatóak el.

(11) Az együttműködések utazáshoz kapcsolódó költségeit a 3. mellékletben foglaltakat figyelembe véve kell megtervezni és a projekt költségvetésébe építeni.

(12)21 A támogatás mértéke, ha az ügyfél:

a) természetes személy, mikro, kis- és középvállalkozás és a fejlesztést

aa) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a;

ab) egyéb területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a;

b) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a;

c) egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a.

7. § (1) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg

a) a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat;

b) az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.

(2) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza

a) az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát, természetes személy esetén adóazonosító jelét,

b) a kiadási tétel műszaki adatait,

c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét,

f) az ajánlattevő cégszerű aláírását, valamint

g) az árajánlat kiállításának dátumát.

(3) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a (2) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.

(4) Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy az ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.

(5) A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat választását.

(6) Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(7) Az együttműködési projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó kiadások, valamint a 3. melléklet szerint elszámolható kiadások tekintetében árajánlat becsatolása nem szükséges.

(8)22 A Vhr. 28. § (3) bekezdésétől eltérően a támogatási határozattal jóváhagyott árajánlatos tétel (gép, eszköz, berendezés, szolgáltatás) helyett más árajánlatos tétel beszerzésére akkor van lehetőség, ha az árajánlatos tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetőek, és az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja a műveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. A támogatás az árajánlatos tétel módosításának jóváhagyását követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt árajánlatos tétel vonatkozásában a támogatási határozatban jóváhagyott összeget.

(9)23 Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a (2) bekezdésnek megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

8. § (1) Amennyiben a támogatási kérelemben megfogalmazott tevékenység rendezvény megvalósítására is irányul, a rendezvény keretén belül végzett tereprendezésre a Vhr. 30. § (7) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az építési tételek elszámolása az ÉNGY alapján történik.

(2) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a tradicionális eszköz beszerzése esetében egy árajánlat becsatolása szükséges, amely árajánlat egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt időszakban használt eszköz formai és funkcionális jellemzőit. Az árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az árajánlat alapján beszerzett tradicionális eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható.

(3) Eltérően a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától a szoftver licencek ellenértéke eszközként elszámolható kiadás.

(4) A nemzetközi együttműködési projekt kapcsán kötelezően alkalmazni kell:

a) a magyar nyelvű 5. melléklet szerinti együttműködési megállapodást, vagy

b) az angol nyelvű 6. melléklet szerinti együttműködési megállapodást, vagy

c) a német nyelvű 7. melléklet szerinti együttműködési megállapodást, vagy

d) a francia nyelvű 8. melléklet szerinti együttműködési megállapodást.

(5)24 Az ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítania.

(6) Az együttműködési projekt kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig fennálló kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. A kötelezettség átvállalásához az MVH előzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kötelezettség átvállalása abban az esetben hagyható jóvá, ha az átvevő

a) nonprofit szervezet,

b)25 egyházi jogi személy,

c) települési önkormányzat,

d) települési nemzetiségi önkormányzat,

e) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, vagy

f) költségvetési szerv.

(7)26 Az együttműködési projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre elkezdhető.

(8) Nem vehető igénybe támogatás:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján elszámolt kiadásokra;

b) arra a tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van az EMVA-ból támogatható tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre vonatkozóan;

c) a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által a nemzetközi együttműködéseket elősegítő előkészítő technikai látogatások támogatására meghirdetett felhívás keretében elszámolt kiadásokra;

d) a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott, illetve nem támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra.

(9)27 A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás vagy fejlesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.

5. A támogatási kérelem benyújtása

9. § (1)28 A támogatási kérelmet 2013. október 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. november 29 -ig lehet benyújtani postai úton, papír alapon az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon az ügyfél székhelye szerinti illetékes MVH regionális kirendeltségéhez.

(2) A támogatási kérelem benyújtásának feltétele az IH hozzájáruló nyilatkozatának megléte, amelyet az IH az ügyfél és az MVH részére is megküld.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) amennyiben az alkalmazandó, a 7. § (2)–(6) bekezdés és 8. § (2)–(3) bekezdés szerinti árajánlatokat,

b) az együttműködési projektben részt vevő szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás másolatát,

c) az Európai Bizottság (a továbbiakban: EB) tájékoztatására a 9. melléklet szerinti projekt adatlapot, valamint

d) a Vhr.-ben meghatározott kötelezően csatolandó dokumentumokat,

e)29 a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát;

f)30 bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

g)31 természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát.

(3a)32 A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatát:

a) építési engedélyköteles beruházás esetén

aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolása az építésügyi eljárás megindításáról, és

ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési-műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket), vagy

b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat,

c) a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészlet, és

(3b)33 A támogatási kérelemhez engedélyköteles vízi létesítmények létrehozása esetén a Vhr. 30/A. § c) pontjától eltérően mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, vagy ennek hiányában a hatóság közokirat formájában kiállított igazolását az eljárás megindításáról.

(4) A támogatási kérelem módosítására legkésőbb a benyújtást követő 10 napon belül van lehetőség. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelmét módosítja, úgy az ügyintézési határidő a módosítás beérkezésétől számítva újrakezdődik.

6. A támogatási kérelem elbírálása

10. § Az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem feldolgozását az MVH a támogatási kérelem beérkezését követő 10 nap elteltével kezdi meg. A támogatási kérelem elbírálása a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint benyújtási sorrend alapján történik.

7. A kifizetési kérelem benyújtása

11. § (1)34 A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.

(2)35 E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a Vhr. 17. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)36 Természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát.

(4)37 Az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtania.

8. Jogkövetkezmények

12. § (1) Amennyiben az ügyfél a 4. § (1)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a rendezvényre jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti.

(2) Amennyiben az ügyfél az 5. § (1)–(5) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a képzésre jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikk b) pontja és 65. cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

15. §38 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról szóló 55/2013. (VI. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés g)–i) pontját, 3. § (1a) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, valamint 11. § (1) bekezdését a 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor39 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

16. §40 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról szóló 93/2013. (X. 10.) VM rendelettel [a továbbiakban: 93/2013. (X. 10.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés h) pontját a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet hatályba lépésekor41 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17. §42 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 106/2013. (XI. 26.) VM rendelettel [a továbbiakban: 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet] módosított 9. § (1) bekezdését a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet hatálybalépésekor43 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18. §44 E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 2. § (8) bekezdését, a 4. § (5) bekezdését, a 7. § (8)–(9) bekezdését, valamint a 8. § (7) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor45 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18. §46 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdését és 5. § (9) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor47 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19. §48 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 8. § (5) bekezdést és 11. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor49 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. §50 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 7. § (9) bekezdést és 11. § (1) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor51 folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

21. §52 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 8. § (5) bekezdést és 11. § (1) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor53 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor54 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez

Megvalósíthatósági tanulmány értékelési szempontjai
Az értékelés alapját az ügyfél által kitöltött megvalósíthatósági tanulmány adja, azaz az ügyfél nyilatkozata alapján történik.
Az értékelési szempontok megnevezése:
– a helyi viszonyokhoz, problémákhoz, HVS-hez való kapcsolódás,
– a partner LEADER HACS-ok, a helyi partnerek, a közvetett kedvezményezettek kiválasztásának indokoltsága,
– a LEADER HACS, valamint a helyi partnerek idegen nyelvi felkészültsége,
– az elvárt gazdasági, környezeti és társadalmi hatások,
– a hatások és a létrejövő vívmányok pénzügyi fenntarthatósága,
– a megvalósíthatósági tanulmány pontjainak belső összhangja,
– a válaszok informatív jellege.

2. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez

Nem elszámolható eszközök (VTSZ)
Ezen rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában nem elszámolhatók a továbbiakban felsorolt eszközök:

 

A
VTSZ szám

B
Megnevezés

1

73084010

Bányatám vasból vagy acélból

2

84011000

Atomreaktor

3

84012000

Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze

4

84013000

Nem sugárzó fűtőanyagelem/patron

5

84014000

Atomreaktor-alkatrész

6

84061000

Gőzturbina/víz vagy más gőz üzemű/hajózáshoz

7

84068110

Gőzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű

8

84068190

Más gőzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű (kivéve a hajózásban és a villamos energia termelésben használt)

9

84068211

Gőzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményű, villamos energia termeléshez

10

84068219

Gőzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményű, villamos energia termeléshez

11

84068290

Más gőzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményű (kivéve hajózásban és a villamos energia termelésben használt)

12

84069010

Sztátor-lapát, rotor és lapátja gőzturbinához

13

84069090

Más alkatrész gőzturbinához (kivéve sztátor-lapát, a rotor és lapátja)

14

84071000

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús repülőgépmotor

15

84072110

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, maximum 325 cm3

16

84072191

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményű

17

84072199

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményű

18

84072920

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthető, legfeljebb 200 kW teljesítményű

19

84072980

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthető, több mint 200 kW teljesítményű

20

84073100

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, legfeljebb 50 cm3

21

84073210

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

22

84073290

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, 125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

23

84073310

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre

24

84073390

Más szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kivéve ipari összeszerelésre)

25

84073410

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre

26

84073430

Használt szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3

27

84073491

Új szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

28

84073499

Új szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1500 cm3

29

84079010

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kivéve repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), legfeljebb 250 cm3 űrtartalmú

30

84079050

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), több mint 250 cm3 űrtartalmú, ipari összeszerelésre

31

84079080

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve a repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú

32

84079090

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve a repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú

33

84081011

Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz

34

84081019

Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

35

84081022

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye maximum 15 kW

36

84081024

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye maximum 15 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

37

84081026

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye minimum 15 kW, de maximum 50 kW

38

84081028

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 15 kW, de maximum 50 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

39

84081031

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye minimum 50 kW, de maximum 100 kW

40

84081039

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 50 kW, de maximum 100 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

41

84081041

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye minimum 100 kW, de maximum 200 kW

42

84081049

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 100 kW, de maximum 200 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

43

84081051

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye minimum 200 kW, de maximum 300 kW

44

84081059

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 200 kW, de maximum 300 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

45

84081061

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye minimum 300 kW, de maximum 500 kW

46

84081069

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 300 kW, de maximum 500 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

47

84081071

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye minimum 500 kW, de maximum 1000 kW

48

84081079

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 500 kW, de maximum 1000 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

49

84081081

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye minimum 1000 kW, de maximum 5000 kW

50

84081089

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 1000 kW, de maximum 5000 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

51

84081091

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye minimum 5000 kW

52

84081099

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 5000 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

53

84082031

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

54

84082035

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

55

84082037

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény felett

56

84082051

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

57

84082055

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel (kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

58

84082057

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz (kivéve a kerekes traktor), több mint 100 kW, de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel

59

84082099

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett (kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

60

84089021

Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kivéve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

61

84089027

Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

62

84089041

Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

63

84089043

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

64

84089045

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

65

84089047

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

66

84089061

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

67

84089065

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

68

84089067

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

69

84089081

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

70

84089085

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

71

84089089

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

72

84091000

Alkatrész belső égésű repülőmotorhoz, másutt nem említett

73

84099100

Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kivéve szikragyújtású dugattyús)

74

84099900

Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze

75

84101100

Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel

76

84101200

Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW teljesítménnyel

77

84101300

Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett

78

84109010

Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból

79

84109090

Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kivéve öntöttvasból vagy -acélból készültek)

80

84111100

Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerővel

81

84111210

Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerővel

82

84111230

Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerővel

83

84111280

Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerővel

84

84112100

Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel

85

84112220

Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel

86

84112280

Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel

87

84118100

Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

88

84118220

Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel (kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

89

84118260

Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel (kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

90

84118280

Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

91

84119100

Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához

92

84119900

Alkatrész gázturbinához (kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

93

84121000

Nem turbórendszerű, sugárhajtású motor

94

84131100

Töltőállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenőanyagadagoló szivattyú

95

84798930

Mozgatható hajtású bányatám

3. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez55

Útiköltségek fogalma, mértéke
Az ügyfél, vagy az ügyfélnél közvetlenül alkalmazásban álló munkavállalók, a LEADER HACS elnökségi tagok, a LEADER HACS-nál alkalmazásban álló munkavállalók, a projekt végrehajtásához igénybe vett szakértők, tolmács és a helyi partnerek részére utazási költség és napidíj számolható el.
1. Utazási költségek:
Kizárólag olyan távolsági (települések közötti) utazás költség támogatható, amely az együttműködéshez szervesen kapcsolódik.
Az utazáshoz bármilyen közlekedési eszköz igénybe vehető. A felsorolt közlekedési eszközök esetén azonban az alábbi megkötések betartása kötelező:
a) Saját autóval történő utazás esetén:
Üzemanyagköltség címén a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett ár szorzataként meghatározott összeg, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség.
b) Vonattal történő utazás esetén:
Vonattal történő utazás esetén II. osztályú menetjegy és helyjegy igénybevételére valamennyi utazó jogosult.
c) Repülővel történő utazás esetén:
Repülőjegy esetében az utazó turista jegy (economic) vásárlására jogosult.
2. Napidíj:
A napidíjak nem haladhatják meg az Európai Bizottság által publikált értékeket (Current per diems rates – http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).
A napidíj magába foglalja a szállás, az étkezés, valamint a helyi utazás (adott település közigazgatási határain belüli) költségeit. A szállás díja számla alapján kerülhet elszámolásra. A napidíj fennmaradó része után a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott módon személyi jövedelemadót kell fizetni. A napidíjból fizetett étkezés, valamint helyi utazás költségét számlával nem kell igazolni.

4. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez56

Helyi partnerekkel való együttműködési megállapodás formanyomtatványa
Az együttműködési projekt címe:
Az együttműködési projekt tartalma (maximum szóközökkel együtt 2000 karakterben):
Nyilatkozat:
Alulírott, az ügyfél, valamint, mint helyi partner képviseletében, ezennel kötelezettséget vállalok az együttműködési projekt végrehajtására.
Az ügyfél neve:
A képviselő neve:
Beosztás:
Dátum: Hely:
Aláírás:
Az 1. helyi partner neve:
A képviselő neve:
Beosztás:
Dátum: Hely:
Aláírás:
Az „n” helyi partner neve:
A képviselő neve:
Beosztás:
Dátum: Hely:
Aláírás:

5. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez57

Az együttműködési megállapodás formanyomtatványa
Az együttműködési projekt címe:
Az együttműködési projekt tartalma (maximum szóközökkel együtt 2000 karakterben):
Nyilatkozat:
Alulírott, az ügyfél és a LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet partnerek képviseletében, ezennel kötelezettséget vállalok az együttműködési projekt végrehajtására, valamint tanúsítom, hogy az abban szereplő információk a valóságnak megfelelnek.
Irányadó jog és illetékes bíróság
A megállapodásra a ………… jog vonatkozik.
1. A felek között a megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő minden olyan jogvitát, amelyet békés úton nem lehet rendezni, …………… bíróságai előtt kell peres úton érvényesíteni.
2. Az új partnerek csatlakozását lehetővé tevő záradék („LEADER vagy más Helyi Akciócsoportok – amennyiben erre irányuló szándékukat jelzik – a projektbe e megállapodás módosításával kapcsolódhatnak be”):
3. Más módosításokat lehetővé tevő záradék:
Az ügyfél neve:
A képviselő neve:
Beosztása:
Telefonszám:    Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum: Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:
Az 1. LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet neve:
A képviselő neve:
Beosztása:
Telefonszám:    Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum: Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:
Az „n” LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet neve:
A képviselő neve:
Beosztása:
Telefonszám:    Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum: Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:

6. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez58

MODEL COOPERATION AGREEMENT
Title of cooperation project:
Content of the cooperation project (maximum 2000 characters including spaces):
Declaration:
The undersigned, representing the Client and LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries, hereby undertake to implement the cooperation project and also certify the veracity of the information contained therein.
Applicable law and competent court
The agreement is governed by …………… law.
1. Any dispute between the parties resulting from the interpretation or application of the agreement which cannot be settled amicably shall be brought before the courts of ……………
2. Clause permitting the inclusion of new partners („LEADER or other Local Action Groups may be included by an amendment to this agreement should they express the wish”)
3. Clause permitting other amendments
Name of the Client:
Name of representative:
Position:
Telephone:    Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:
Name of LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries 1:
Name of representative:
Position:
Telephone:    Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:
Name of LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries „n”:
Name of representative:
Position:
Telephone:    Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:

7. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez59

MUSTER-KOOPERATIONSVEREINBARUNG
Titel des Projekts der Zusammenarbeit:
Inhalt des Kooperationsprojekts (maximal 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen):
Erklärung:
Die Unterzeichner verpflichten sich als Vertreter des Klientes und der Lokalen Aktionsgruppen/ LEADER-ähnliche Organisation des Drittlands dazu, das Projekt der Zusammenarbeit durchzuführen, und versichert, dass die diesbezüglichen Angaben der Wahrheit entsprechen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Vereinbarung unterliegt …………… Recht.
1. Jeder Streit zwischen den beteiligten Parteien, der sich aus der Auslegung oder Anwendung der Vereinbarung ergibt, und die nicht einvernehmlich beigelegt werden kann, wird gerichtlich in ... entschieden.
2. Klausel, welche die Aufnahme von neuen Partnern zulässt („LEADER- oder andere Lokale Aktionsgruppen können auf ihren Wunsch durch eine Änderung dieser Vereinbarung einbezogen werden„)
3. Klausel, welche andere Änderungen zulässt
Name vomKlient:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Anschrift, einschließlich Land):
Unterschrift:
Name der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe / LEADER-ähnliche Organisation des Drittlands 1:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Anschrift, einschließlich Land):
Unterschrift:
Name der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe/ LEADER-ähnliche Organisation des Drittlands „n„:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Adresse, einschließlich Land):
Unterschrift:

8. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez60

ACCORD DE COOPÉRATION TYPE
Intitulé du projet de coopération:
Contenu du projet de coopération (maximum 2000 caractères, espaces y compris)
Déclaration:
Le soussigné, représentant du Client et du LEADER Groupe d’Action Locale/ d’Organisation organisée selon la méthodologie LEADER dans les Pays Tiers, s’engage à mettre en œuvre le projet de coopération et certifie la véracité des informations qu’il contient.
Droit applicable et juridiction compétente
L’accord est régi par …………… loi.
1. Tout litige entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’application de l’accord ne pouvant être réglé à l’amiable est porté devant les tribunaux de ………………
2. Clause permettant l’inclusion de nouveaux partenaires («les groupes LEADER ou les autres Groupes d’Action Locale qui le désirent peuvent être inclus au présent accord au moyen d’un avenant à celui-ci»)
3. Clause permettant d’autres avenants
Nom du Client:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone :
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Signature:
Nom du LEADER Groupe d’Action Locale / Organisation organisée selon la méthodologie LEADER dans les Pays Tiers 1:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone :
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Signature:
Nom du LEADER Groupe d’Action Locale / Organisation organisée selon la méthodologie LEADER dans les Pays Tiers „n”:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone :
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Signature:

9. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez

 

A

B

1.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERÉRE SZOLGÁLÓ ADATLAP

2.

1. A projektre vonatkozó alapvető információk

3.

1.1 Az együttműködési projekt címe:

 

4.

1.2. Rövidítés:

 

5.

1.3. Az együttműködési projekt keretében tervezett fellépések időtartama:

6.

1.3.1. Kezdési időpont:

 

7.

1.3.2. Befejezési időpont:

 

8.

1.4. Az együttműködési projekt teljes időtartamára tervezett összköltség (EUR-ban):

9.

A projekt költségvetésének pénzügyi források szerinti bontása

10.

1.4.1. Teljes költségvetés:

 

11.

1.4.2. EMVA:

 

12.

1.4.3. Közforrás:

 

13.

1.4.4. Magánforrás:

 

14.

A költségvetés partnerek szerinti bontása

15.

1.4.5. A koordináló partner teljes költségvetése:

 

16.

1.4.6. 1. partner:

 

17.

1.4.7. 2. partner:

 

18.

1.4.8. 3. partner:

 

19.

1.4.9. 4. partner:

 

20.

1.4.10 5. partner:

 

21.

1.4.11 6. partner:

 

22.

1.4.12 7. partner:

 

23.

1.4.13 8. partner:

 

 

A

B

1.

2. Az együttműködő partnerekre vonatkozó információk

2.

2.1. A koordináló partner adatai

 

3.

2.1.1 A koordináló LEADER Helyi Akciócsoport hivatalos megnevezése:

 

4.

2.1.2 Az elnök neve:

 

5.

2.1.3 Az együttműködési ügyekért felelős kapcsolattartó személy a LEADER Helyi Akciócsoportban

 

6.

2.1.3.1. Név:

 

7.

2.1.3.2. Kapcsolattartási cím:

 

8.

2.1.3.3. Telefonszám:

 

9.

2.1.3.4. Faxszám:

 

10.

2.1.3.5. E-mail:

 

11.

2.1.3.6. Nyelvek, amelyeken a kapcsolattartó beszél/ért:

 

12.

2.1.4 Az illetékes bejelentő hatóság és a kapcsolattartó személy neve:

 

13.

2.1.5 A Bizottság tájékoztatásának időpontja:

 

14.

2.1.6 A jóváhagyást megadó illetékes hatóság megnevezése:

 

15.

2.1.7 A projekt jóváhagyásának időpontja:

 

16.

2.2. Az 1. Helyi Akciócsoport/ LEADER-szerűen szerveződött harmadik ország adatai

 

17.

2.2.1. A Helyi Akciócsoport/ LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet hivatalos megnevezése:

 

18.

2.2.2. Az elnök neve:

 

19.

2.2.3. Az együttműködési ügyekért felelős kapcsolattartó személy a Helyi Akciócsoportban / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezetben:

 

20.

2.2.3.1 Név:

 

21.

2.2.3.2 Kapcsolattartási cím:

 

22.

2.2.3.3 Telefonszám:

 

23.

2.2.3.4 Faxszám:

 

24.

2.2.3.5 E-mail:

 

25.

2.2.3.6 Nyelvek, amelyeken a kapcsolattartó beszél/ért:

 

26.

2.2.4. Az illetékes bejelentő hatóság és a kapcsolattartó személy neve:

 

27.

2.2.5. A Bizottság tájékoztatásának időpontja:

 

28.

2.2.6. A jóváhagyást megadó illetékes hatóság megnevezése:

 

29.

2.2.7. A projekt jóváhagyásának időpontja:

 

 

A

B

1.

2.3. A 2. Helyi Akciócsoport / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet adatai

2.

2.3.1. A Helyi Akciócsoport/ LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet hivatalos megnevezése:

 

3.

2.3.2. Az elnök neve:

 

4.

2.3.3. Az együttműködési ügyekért felelős kapcsolattartó személy a Helyi Akciócsoportban / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezetben:

 

5.

2.3.3.1 Név:

 

6.

2.3.3.2 Kapcsolattartási cím:

 

7.

2.3.3.3 Telefonszám:

 

8.

2.3.3.4 Faxszám:

 

9.

2.3.3.5 E-mail:

 

10.

2.3.3.6 Nyelvek, amelyeken a kapcsolattartó beszél/ért:

 

11.

2.3.4. Az illetékes bejelentő hatóság és a kapcsolattartó személy neve:

 

12.

2.3.5. A Bizottság tájékoztatásának időpontja:

 

13.

2.3.6. A jóváhagyást megadó illetékes hatóság megnevezése:

 

14.

2.3.7. A projekt jóváhagyásának időpontja:

 

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 56. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2a) bekezdését a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A 2. § (2b) bekezdését a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

7

A 2. § (8) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 26. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (1) bekezdés g) pontja az 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdés i) pontját az 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § (1a) bekezdését az 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § (6) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 38. §-a iktatta be.

13

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 62. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (5) bekezdése a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (9) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 39. §-a iktatta be.

16

A 6. § (1) bekezdése az 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. § (4) bekezdése az 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (9) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § (10) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § (12) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 7. § (8) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 26. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A 7. § (9) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 26. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 8. § (5) bekezdése a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 8. § (6) bekezdés b) pontja a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

26

A 8. § (7) bekezdése a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 26. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 8. § (9) bekezdését a 110/2012. (X. 15.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

28

A 9. § (1) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 9. § (3) bekezdés e) pontját a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 9. § (3) bekezdés f) pontját a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 26. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. § (3) bekezdés g) pontját a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

32

A 9. § (3a) bekezdését a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

33

A 9. § (3b) bekezdését a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

34

A 11. § (1) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 15. §-ával megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 61. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 11. § (2) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 6. §-ával megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 62. § b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 11. § (3) bekezdését a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

37

A 11. § (4) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 63. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A hatálybalépés időpontja 2013. június 28.

40

A 16. §-t a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

41

A hatálybalépés időpontja 2013. október 11.

43

A hatálybalépés napja: 2013. november 27.

45

A hatálybalépés időpontja 2013. december 17.

46

Az újabb 18. §-t a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 40. §-a iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2013. december 22.

49

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

51

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

52

A 21. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 60. §-a iktatta be.

53

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

54

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

55

A 3. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 4. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

57

Az 5. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 6. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 7. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 8. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére