• Tartalom

1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet

1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet

a nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról1

2015.03.18.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 11., 12. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Fr.) 2. mellékletében foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata „Nem polgári” (E) és „Közös” (G) oszlopában feltüntetett kijelölt kategóriájú frekvenciákra vagy frekvenciasávokra, valamint az ezeken a frekvenciákon vagy frekvenciasávokon működő rádióalkalmazásokra,

b) a frekvenciasávok sávhasználati szabályaira, beleértve rádióállomások, rádiótávközlő hálózatok, rádiótávközlő rendszerek (a továbbiakban együtt: rádiórendszerek) frekvenciagazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, a frekvenciaelosztás módját, a frekvenciahasználat egyedi engedélyezéstől eltérő eseteit, a rádiórendszerek üzemben tartásával kapcsolatos műszaki jellemzőket és használati feltételeket.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendeletben meghatározott szervre, szervezetre (a továbbiakban: felhasználó),

b) azon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre, aki vagy amely nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó,

ba) rádióberendezés bejelentését, belföldi forgalomba hozatalát végzi,

bb) rádióberendezés, rádiórendszer tervezése, telepítése, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodást érintő hatósági ügy vonatkozásában a felhasználóval kapcsolatban áll,

c)2 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal).

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. elsősorban katonai használat: adott frekvenciasávba tartozó rádióalkalmazás használata főként a honvédség, valamint a szövetséges és a békepartnerségi országok katonai szervezetei által;

2. felhasználói gazdálkodás: a frekvenciák és frekvenciasávok, a működési terület, az alkalmazott rádióberendezések használatának – rádióengedélyben megadott feltételek közötti – felhasználó általi tervezése és ennek alapján történő üzemeltetés;

3. katonai használat: adott frekvenciasávba tartozó rádióalkalmazás használata csak a honvédség, valamint a szövetséges és a békepartnerségi országok katonai szervezetei által;

4. NATO előírás: a NATO illetékes szerve által elfogadott a szövetséges és a békepartnerségi országok érvényes frekvencia-használatát szabályozó dokumentumok és a NATO Egységesítési Egyezményének vonatkozó előírásai;

5. rádiótávközlő végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése a rádiótávközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, a hozzáférési ponton keresztül a rádiótávközlő hálózattal való együttműködés céljából;

6. TETRA Megállapodások: mindazon koordinációs megállapodások, amelyeket a magyar igazgatás a szomszédos országok igazgatásaival kötött a 380–385/390–395 MHz frekvenciasávról, annak érdekében, hogy az adott technológiát használó rendszer kiépítése és használata során a határövezetekben kölcsönösen preferált és közös használatú frekvenciablokkok álljanak az érintett országok rendelkezésére.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) és az Fr. fogalom-meghatározásai az irányadók.

3. Szabályozási rendszer

3. § (1) A nem polgári célra használható frekvenciasávok – az Fr.-ben nem polgári és közös felhasználás céljára felosztott kijelölt kategóriájú frekvenciasávok – felhasználási szabályainak e rendeletben megállapított rendszerét együtt képezik

a) a sávhasználat 4. §-ban foglalt általános szabályai,

b) az 1–6. mellékletben foglalt Sávhasználati szabályok, melyek a rádiószolgálatokhoz és rádióalkalmazásokhoz rendelt frekvenciasávokat, nemzeti lábjegyzeteket, valamint a sávhasználat általános szabályait továbbá a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit tartalmazzák,

c) a 7–8. mellékletben foglaltak.

(2) Annak megállapítására, hogy a kiválasztott frekvenciasávban még milyen rádiótávközlési szolgálat vagy rádióalkalmazás működése lehetséges és ez befolyásolhatja-e a tervezett rádiótávközlési szolgálat vagy rádióalkalmazás működését, e rendelet alkalmazásakor az azt használóknak figyelembe kell venni az Fr. felosztási táblázatát és nemzeti lábjegyzeteit is.

(3) Amennyiben az alkalmazni kívánt – közös felhasználás céljára felosztott – kijelölt kategóriájú frekvenciasávban az adott rádióalkalmazásra vonatkozóan e rendelet nem határoz meg előírást, akkor a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: RAT) előírásai érvényesek.

4. § (1) A nem polgári célra használható frekvenciasávokra vonatkozó általános sávhasználati szabályok:

a) a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik;

b) az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek a honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott felhasználók csak vételre szolgáló állomásai, kivéve azokat, amelyek káros zavarásokkal szembeni védelmére a felhasználó igényt jelentett be;

c) a frekvenciahasználati jog nem ruházható át.

(2) Amennyiben az 1–6. melléklet 1.1. és 1.2. pont táblázatának E oszlopában levő mezőben erre a bekezdésre történik hivatkozás, akkor

a) az ebben a mezőben,

c) a Nemzetközi Rádiószabályzat és a nemzetközi szakmai szervezetek által meghatározottakon túl, valamint

d) a rádióberendezést gyártó által megadott műszaki jellemzők határértékein túl

e rendelet nem ír elő további követelményeket.

5. § Az 1–6. melléklet 1.1. és 1.2. pont táblázatának A–D oszlopa tartalmazza:

a) az Fr.-ben felosztott rádiószolgálatokat;

b) a rádióalkalmazásokat;

c) a rádióalkalmazásokhoz rendelt frekvenciasávokat;

d) az Fr. vonatkozó, a kijelölt kategóriát meghatározó nemzeti lábjegyzeteit.

6. § Az 1–6. melléklet 1.1. és 1.2. pont táblázatának E oszlopa meghatározza

a) a nemzetközi szervezetek dokumentumai,

c) a 7. mellékletben foglalt koordináció szabályai

alapján azokat a frekvenciagazdálkodási követelményeket és műszaki jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket, amelyeknek teljesítése kötelező a rádiórendszerek üzemben tartásához.

7. § (1) A rádiórendszerek összehangolt működését biztosító frekvenciagazdálkodási követelmények az alábbiak:

a) csatornaelrendezés, beleértve csatornaosztást, csatornaképzési szabályt, védősávot,

b) moduláció, adásmód/elfoglalt sávszélesség,

c) duplex irány/duplex távolság,

d) adási, kisugárzott teljesítmény/teljesítménysűrűség,

e) csatorna hozzáférés és csatorna foglalás szabályai,

f) zavarvédelmi kritériumok.

(2) A rádióberendezés – az Eht.-ban foglalt alapvető követelmények teljesítéséhez szükséges – műszaki jellemzői az alábbiak:

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b) vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatorna- szelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, lefulladás vagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: nyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, hátrasugárzási csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3) A frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:

a) engedélyezési mód,

b) a rádióalkalmazás célja,

c) a rádióalkalmazás távközlési jellemzői,

d) felhasználói gazdálkodás és szabályai,

e) a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások,

f) a rádióalkalmazás frekvenciahasználatának harmonizáltsága,

g) a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései,

h) adatszolgáltatási kötelezettségek, beleértve a tervezési adatszolgáltatást.

8. § A nem polgári célú harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzékét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az alkalmazott rövidítések értelmezését a 9. melléklet, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 10. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §3

1. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez4

Sávhasználati szabályok
az állandóhelyű szolgálat nem polgári célú alkalmazásaihoz
1.    Rádióalkalmazási táblázat
1.1.    Elsődleges rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

ÁLLANDÓHELYŰ

pont-pont,
pont-többpont,
általános többpont
rendszerek

1606,5–1810 kHz
1850–2170 kHz
2194–2498 kHz
2502–2625 kHz
2650–2850 kHz
3155–3400 kHz
3500–3900 kHz
4000–4063 kHz
4438–4650 kHz
4750–4995 kHz
5005–5480 kHz
5730–5900 kHz
6765–7000kHz
7450–8195 kHz
9040–9400 kHz
9900–9995 kHz
10 100–11 175 kHz
11 400–11 600 kHz
12 100–12 230 kHz
13 360–13 570 kHz
13 870–14 000 kHz
14 350–14 990 kHz
15 800–16 360 kHz
17 410–17 480 kHz
18 030–18 068 kHz
18 168–18 780 kHz
19 020–19 680 kHz
19 800–19 990 kHz

H21

Az 1850–2045 kHz és a 2194–2498 kHz sáv kijelölésekor a Hivatal tekintetbe veszi a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit.
A3E, F3E és G3E adásmód használata tilos.
4. § (2) bekezdése.
Katonai használat az 1606,5–1810 kHz, 2000–2170 kHz, 2194–2498 kHz és a 3155–3200 kHz sávban.

4

ÁLLANDÓHELYŰ

pont-pont,
pont-többpont,
általános többpont
rendszerek

20 010–21 000 kHz
21 850–21 870 kHz
22 855–23 200 kHz
23 350–24 890 kHz
25 010–25 070 kHz
25 210–25 550 kHz
26 175–26 510 kHz
27 860–28 000 kHz

H21

A3E, F3E és G3E adásmód használata tilos.
4. § (2) bekezdése.
Katonai használat a 26 175–26 510 kHz sávban.

5

 

 

29,7–34,995 MHz
35,225–74,8 MHz
75,2–76,45 MHz
77,7–84 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 37,5–38,25 MHz és a 73–74,6 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
F3E és G3E adásmód használata tilos a 29,7–30 MHz sávban.
Egyedi engedély a 48,5–56,5 MHz és az 58–60 MHz sávban csak 2014. január 1-jétől szerezhető.
A 60–66 MHz sáv használata 2013. december 31-ig másodlagos, utána elsődleges.
2.1. pont.
7. melléklet 1. pontja.
Katonai használat a 29,7–30,005 MHz, 31,625–34,975 MHz, 35,225–46,975 MHz, 47–48,475 MHz, 56,5–57,975 MHz, 60–69,975 MHz, 74,8–75,675 MHz, 79,7–80,175 MHz 80,925–81,425 MHz és a 82–83,975 MHz sávban.
Elsősorban katonai használat a 30,005–31,625 MHz, 48,475–56,5 MHz, 57,975–60 MHz, 69,975–74,8 MHz, 75,675–76,45 MHz, 77,7–79,7 MHz, 80,175–80,925 MHz és a 81,425–82 MHz sávban.

6

 

 

150,05–151,4 MHz
154–156 MHz
167,3–169,4 MHz
169,8125–174 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 150,05–151,4 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A 150,05–151,4 MHz és a 167,3–169,4 MHz sáv várhatóan 2018. december 31-ig használható.
2.2. pont.
7. melléklet 1. pontja.

7

 

 

230–328,6 MHz
335,4–399,9 MHz

H51

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 322–328,6 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja .
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 1. pontja.
NATO előírás.

7a

 

 

400,05–401 MHz

H21

4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 1. pontja.

8

 

 

406,1–417 MHz
420–427 MHz
430–442 MHz
445–446 MHz
446,1–447 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 406,1–410 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A 410–415/420–425 MHz sávban az állandóhelyű rendszerek állomásai a szélessávú, valamint szélesebb sávú digitális PPDR rádiórendszerek bevezetéséig tarthatók üzemben.
2.3. pont.
7. melléklet 1. pontja.

9

 

 

1350–1375 MHz
1492–1525 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét az 1350–1375 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 1. pontja.

10

ÁLLANDÓHELYŰ

digitális szélessávú hozzáférési rendszerek

2370–2400 MHz

H151A

Kizárólag TDD alkalmazások részére használható.
A sáv 6 darab 5 MHz-es frekvencia blokkra van osztva. Két szomszédos blokk összevonható, ha ugyanaz a jogosultja. Ebben az esetben a két szomszédos blokk egy blokknak minősül. Szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást.
Teljesítmény:
- központi állomásnál, valamint átjátszó állomás–felhasználó állomás irányú összeköttetésnél max. 31 dBW/5MHz EIRP
- állandó telephelyű felhasználói állomásnál max. 5 dBW/5 MHz EIRP
- változó telephelyű felhasználói állomásnál max. 1 dBW/5 MHz EIRP
- átjátszó állomás–központi állomás irányú összeköttetésnél az átjátszó állomásnál max. 5 dBW/5 MHz EIRP

11

 

pont-pont,
pont-többpont
rendszerek

4400–5000 MHz

H51

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 4825–4835 MHz és a 4950–5000 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza.
Katonai használat.
NATO előírás.

12

 

pont-pont
rendszerek

5670–5850 MHz

H21

4. § (2) bekezdése.

13

 

digitális
pont-pont
rendszerek

7125–7425 MHz

H170

2.4. pont.
7. melléklet 1. pontja.

14

 

 

14,62–15,23 GHz

H21

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
Egyedi engedély a 14,62–14,76 GHz és a 14,92–15,18 GHz sávban 2018. december 31-ig kizárólag a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2.4. pont.
7. melléklet 1. pontja.
NATO előírás.

15

 

 

15,23–15,35 GHz

H190

A sáv 2018. december 31-ig használható.
2.4. pont.
7. melléklet 1. pontja.

16

 

 

17,7–19,7 GHz

H194

2.4. pont.

17

 

 

22,442–22,6 GHz
23,45–23,6 GHz

H201

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 22,442–22,5 GHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
2.4. pont.
7. melléklet 1. pontja.

18

 

 

26,5–27,5 GHz

H21

2. típusú harmonizált NATO-sáv.
2.4. pont.
NATO előírás.

19

ÁLLANDÓHELYŰ

pont-pont
rendszerek

36–37 GHz

H51

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 36,43–36,5 GHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
Katonai használat.
NATO előírás.

20

 

digitális
pont-pont
rendszerek

37,926–38,178 GHz
39,186–39,5 GHz

H21

2.4. pont.
7. melléklet 1. pontja.

1.2.    Másodlagos rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

Állandóhelyű

pont-pont,
pont-többpont,
általános többpont
rendszerek

60–66 MHz

H21

A sáv használata 2013. december 31-ig másodlagos, utána elsődleges.
2.1. pont.

4

 

 

223–230 MHz

 

A 225–230 MHz sáv 1. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

5

 

 

401–406 MHz
472–476 MHz

 

4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 1. pontja.

1.    
2.    A sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételei és követelményei
2.1.    Műszaki követelmények a 29,7–84 MHz sávban

 

A

B

C

D

E

F

1

Frekvenciasáv [MHz]

Csatornaosztás [kHz]

Adási sáv

Első vivőfrekvencia [MHz]

Utolsó vivőfrekvencia [MHz]

Duplex távolság [MHz]

2

29,7–34,995

12,5

29,70625

34,98875

3

25

29,7125

34,9825

4

35,225–74,8

12,5

35,23125

74,79375

5

25

35,2375

74,7875

6

75,2–76,45/79,7–80,95
(2×1,25 MHz)

12,5

Központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik

75,20625/79,70625

76,44375/80,94375

min. 4,5

7

25

75,2125/79,7125

76,4375/80,9375

8

77,7–79,7

12,5

77,70625

79,69375

9

25

77,7125

79,6875

10

80,95–84

12,5

80,95625

83,99375

11

25

80,9625

83,9875

2.2.    Műszaki követelmények a 150,05–174 MHz sávban

 

A

B

C

D

E

F

1

Frekvenciasáv
[MHz]

Csatornaosztás
[kHz]

Adási sáv

Első
vivőfrekvencia
[MHz]

Utolsó
vivőfrekvencia
[MHz]

Duplex
távolság
[MHz]

2

150,05–151,4/154,65–156

(2×1,35 MHz)

12,5

Központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik

150,05625/154,65625

151,39375/155,99375

min. 4,6

3

25

150,0625/154,6625

151,3875/155,9875

4

154–154,65

12,5

154,00625

154,64375

5

25

154,0125

154,6375

6

167,3–169,4/171,9–174

(2×2,1 MHz)

12,5

Központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik

167,30625/171,90625

169,39375/173,99375

min. 4,6

7

25

167,3125/171,9125

169,3875/173,9875

8

169,8125–171,9

12,5

169,81875

171,89375

9

25

169,825

171,8875

2.3.    Műszaki követelmények a 406,1–447 MHz sávban

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Frekvenciasáv
[MHz]

Csatornaosztás
[kHz]

Ellátási
körzet

Adási sáv

Első
vivőfrekvencia
[MHz]

Utolsó
vivőfrekvencia
[MHz]

Duplex
távolság
[MHz]

2

406,1–410

12,5

 

406,10625

409,99375

3

25

406,1125

409,9875

4

410–417/420–427

(2×7 MHz)

12,5

helyi,

körzeti

Központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik

410,00625/420,00625

416,99375/426,99375

10

5

25

410,0125/420,0125

416,9875/426,9875

6

440–441/445–446

(2×1 MHz)

12,5

Központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik

440,00625/445,00625

440,99375/445,99375

5

7

25

440,0125/445,0125

440,9875/445,9875

8

441–441,1

12,5

441,00625

441,09375

9

25

441,0125

441,0875

10

441,1–442/446,1–447

(2×0,9 MHz)

12,5

Központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik

441,10625/446,10625

441,99375/446,99375

5

11

25

441,1125/446,1125

441,9875/446,9875

2.4.    Műszaki követelmények a 7125 MHz–39,5 GHz sávban
    Pont-pont, pont-többpont, általános többpont alkalmazások

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Frekvenciasáv

Csatornaosztás
[MHz]

Kapacitás [Mbit/s]

Duplex távolság [MHz]

Antennára juttatott teljesítmény maximuma [dBW]

Minimális antenna nyereség [dBi]

Maximális EIRP
Szakasz hosszúság (L)

Alapul szolgáló nemzetközi és hazai dokumentumok

2

7125–7425 MHz

3,5

min. 4

154

10

40

Ha L≥20 km, EIRP=40 dBW
Ha L<20 km, EIRP=40–20 lg (20/L) dBW

ECC/REC(02)06 Ajánlás

3

7

min. 8

4

14

min. 16

5

28

min. 34

6

14,62–15,35 GHz

3,5

min. 4

420

10

30

Ha L≥10 km, EIRP=50 dBW
Ha L<10 km, EIRP=50–20 lg (10/L) dBW

 

7

7

min. 8

8

14

min. 16

9

17,7–19,7 GHz

27,5

min. 34

1010

10
(a 18,6–18,8 GHz sávban: –3)

30

Ha L≥9 km, EIRP=55 dBW
Ha L<9 km, EIRP=55–20 lg (9/L) dBW

 

10

55

min. 140/155

11

22,442–22,6/23,45–23,6 GHz

3,5

min. 2

1008

0

30

Ha L≥7 km, EIRP=50 dBW
Ha L<7 km, EIRP=50–20 lg (7/L) dBW

CEPT T/R 13-02 Ajánlás 1. ajánlási pont

12

7

min. 8

13

14

min. 16

14

26,5–27,5 GHz

3,5

min. 2

1008

0

30

Ha L≥7 km, EIRP=50 dBW
Ha L<7 km, EIRP=50–20 lg (7/L) dBW

 

15

7

min. 8

16

14

min. 16

17

37,926–38,178/39,186–39,5 GHz

3,5

min. 2

1260

0

30

Ha L≥4 km, EIRP=50 dBW
Ha L<4 km, EIRP=50–20 lg (4/L) dBW

 

18

7

min. 8

19

14

min. 16

20

28

min. 34

2. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez5

Sávhasználati szabályok
a mozgószolgálat nem polgári célú alkalmazásaihoz
1.    Rádióalkalmazási táblázat
1.1.    Elsődleges rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

FÖLDI MOZGÓ

egyfrekvenciás,
frekvenciaugratásos
rendszerek

1606,5–1810 kHz
2045–2170 kHz
3800–3900 kHz
4750–4995 kHz
5450–5480 kHz
5730–5900 kHz
24 000–24 890 kHz

H22

2.1. pont.
2.2. pont.

4

 

egyfrekvenciás
beszéd- és adatátviteli
rendszerek

47–66 MHz

 

Egyedi engedély a 48,5–56,5 MHz és az 58–60 MHz sávban csak 2014. január 1-jétől szerezhető.
A 60–66 MHz sáv használata a 2013. december 31-ig másodlagos, utána elsődleges.
2.1. pont.
2.5. pont.
7. melléklet 1. pontja.
Elsősorban katonai használat.

5

 

egyfrekvenciás
rendszerek

66–73 MHz

 

6

MOZGÓ

egyfrekvenciás
rendszerek

27,86–28 MHz

H22

2.4. pont.
Katonai használat.

7

 

 

29,7–34,995 MHz
35,225–41 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 37,5–38,25 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A 30,3–30,5 MHz és a 32,15–32,45 MHz sáv 3. típusú harmonizált NATO-sáv.
2.1. pont
2.4. pont.
7. melléklet 1. pontja.
Elsősorban katonai használat.
NATO előírás.

8

 

egyfrekvenciás,
kiterjesztett spektrumú,
frekvenciaugratásos
rendszerek

41–47 MHz

 

A 41–45 MHz sáv 3. típusú harmonizált NATO-sáv.
A 45–47 MHz sáv 1. típusú harmonizált NATO-sáv.
2.1. pont
2.4. pont.
7. melléklet 1. pontja.
Elsősorban katonai használat a 41–45 MHz sávban.
Katonai használat a 45–47 MHz sávban.
NATO előírás.

9

MOZGÓ

egyfrekvenciás,
kiterjesztett spektrumú,
frekvenciaugratásos
rendszerek

230–328,6 MHz
335,4–380 MHz

H51

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 322–328,6 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
2.1. pont.
7. melléklet 1. pontja.
Elsősorban katonai használat.
NATO előírás.

10

 

egységes digitális rádiótávközlő rendszer hálózati és közvetlen üzemmódú, valamint levegő-föld-levegő felhasználásai

380–385 MHz

H87

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
2.1. pont.
2.7. pont.
7. melléklet 1. pontja.
Kizárólag az EDR céljára használható.
Végfelhasználói állomás üzemben tartása az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesül.

11

 

egy- és kétfrekvenciás,
kiterjesztett spektrumú,
frekvenciaugratásos
rendszerek

385–390 MHz

H51

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 1. pontja.
Katonai használat.
NATO előírás.

12

 

egységes digitális rádiótávközlő rendszer hálózati és közvetlen üzemmódú, valamint levegő-föld-levegő felhasználásai

390–395 MHz

H87

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
2.1. pont.
2.7. pont.
7. melléklet 1. pontja.
Kizárólag az EDR céljára használható.
Végfelhasználói állomás üzemben tartása az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesül.

13

 

egy- és kétfrekvenciás,
kiterjesztett spektrumú,
frekvenciaugratásos
rendszerek

395–399,9 MHz

H51

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 1. pontja.
Katonai használat.
NATO előírás.

14

 

egyfrekvenciás
rendszerek

400,05–400,15 MHz

H22

4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 1. pontja.
12,5 kHz-es csatornaosztás.

15

 

adatátviteli
rendszerek

400,15–401 MHz

 

4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 1. pont.

16

 

egy- és kétfrekvenciás
rendszerek

1350–1375 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
4. § (2) bekezdése.
Elsősorban katonai használat.

17

 

 

2025–2070 MHz
2200–2245 MHz

 

Az ITU-R SA.1154 Ajánlásban nevezett nagysűrűségű mozgórendszerek nem vezethetők be.
NATO-célokra is használható.
4. § (2) bekezdése.
A sáv a pilótanélküli rendszerek részére is használható.
Elsősorban katonai használat.
NATO előírás.

18

MOZGÓ

digitális szélessávú hozzáférési rendszerek

2370–2400 MHz

H151A

Kizárólag TDD alkalmazások részére használható.
A sáv 6 darab 5 MHz-es frekvenciablokkra van osztva. Két szomszédos blokk összevonható, ha ugyanaz a jogosultja. Ebben az esetben a két szomszédos blokk egy blokknak minősül. Szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást.
Teljesítmény:
- központi állomásnál, valamint átjátszó állomás–felhasználó állomás irányú összeköttetésnél max. 31 dBW/5MHz EIRP
- felhasználói állomásnál max. 1 dBW/5 MHz EIRP
- átjátszó állomás–központi állomás irányú összeköttetésnél az átjátszó állomásnál max. 5 dBW/5 MHz EIRP

19

 

egy- és kétfrekvenciás
hang és adatátviteli
rendszerek

4400–4990 MHz

H51

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 4825–4835 MHz és a 4950–4990 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A 4825–4835 MHz és a 4950–4990 MHz sáv a légi mozgószolgálat rádióalkalmazásai részére nem használható.
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza.
A 4400–4825 MHz és a 4835–4950 MHz sáv a pilóta nélküli rendszerek részére is használható.
Katonai használat.
NATO előírás.

20

 

egy- és kétfrekvenciás
digitális hang és adatátviteli
rendszerek

14,62–14,81 GHz

 

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
Egyedi engedély a 14,81–15,04 GHz sávban 2019. január 1-jétől szerezhető.
4. § (2) bekezdése.
Katonai használat.
NATO előírás.

21

 

14,81–15,04 GHz

H22

22

 

15,04–15,23 GHz

H51

23

 

egy- és kétfrekvenciás
rendszerek

26,5–27,5 GHz

H22

2. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
Elsősorban katonai használat.
NATO előírás.

24

 

 

36–37 GHz
43,5–45,5 GHz

H51

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 36,43–36,5 GHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A 43,5–45,5 GHz sávban a mozgó rendszerek nem okozhatnak káros zavarást az űrtávközlési szolgálatoknak.
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
Katonai használat.
NATO előírás.

25

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

egy- és kétfrekvenciás,
kiterjesztett spektrumú,
frekvenciaugratásos
rendszerek

1850–2000 kHz
3230–3400 kHz
3500–3800 kHz
5250–5450 kHz
23 350–24 000 kHz
25 010–25 070 kHz
25 210–25 550 kHz
26 175–26 510 kHz

H22

Egyedi engedély az 5318–5321 kHz sávban kizárólag NVIS alkalmazások részére – veszélyhelyzet vagy katasztrófa és az azokra való felkészülés idejére – szerezhető.
2.1. pont.
2.2. pont.
Katonai használat a 3230–3400 kHz, 5250–5318 kHz, 5321–5450 kHz, 23 350–24 000 kHz, 25 010–25 070 kHz, 25 210–25 550 kHz és a 26 175–26 510 kHz sávban.

26

 

 

73–74,8 MHz
75,2–87,5 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 73–74,6 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A 73,3–74,1 MHz és a 79–79,7 MHz sáv 3. típusú harmonizált NATO-sáv.
2.1. pont.
2.5. pont.
7. melléklet 1. pontja.
Elsősorban katonai használat a 75,2–75,45 MHz, 75,525–75,675 MHz, 76,425–76,625 MHz, 76,675–76,925 MHz, 79,7–79,95 MHz, 80,025–80,175 MHz, 80,925–81,125 MHz, 81,175–81,425 MHz és a 82–83,975 MHz sávban.
NATO előírás.

27

 

egy- és kétfrekvenciás
rendszerek

150,05–151,4 MHz
167,3–169,4 MHz
169,8125–174 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 150,05–151,4 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A 150,05–151,4 MHz és a 167,3–169,4 MHz sáv várhatóan 2018. december 31-ig használható.
2.6. pont.
7. melléklet 1. pontja.

28

 

egyfrekvenciás
rendszerek

406,1–410 MHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 406,1–410 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A 410–415/420–425 MHz sávban az egy- és kétfrekvenciás rendszerek állomásai a szélessávú, valamint szélesebb sávú digitális PPDR rádiórendszerek bevezetéséig tarthatók üzemben.
2.8. pont.
7. melléklet 1. pontja.

29

 

egy- és kétfrekvenciás
rendszerek

410–417 MHz
420–427 MHz
440–442 MHz
445–446 MHz
446,1–447 MHz

30

 

 

1492–1525 MHz

 

4. § (2) bekezdése.

31

 

egyfrekvenciás
rendszerek

4825–4835 MHz
4950–5000 MHz

H51

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza.
Katonai használat.
NATO előírás.

32

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

keskenysávú egyfrekvenciás
rendszerek

2000–2045 kHz
2194–2498 kHz
2502–2625 kHz
2650–2850 kHz
3155–3230 kHz
4438–4650 kHz
6765–7000 kHz

H22

A 2000–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–2625 kHz és a 2650–2850 kHz sávban a Hivatal tekintetbe veszi a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit.
Egyedi engedély a 2342–2345 kHz és a 2411–2414 kHz sávban kizárólag NVIS alkalmazások részére – veszélyhelyzet vagy katasztrófa és az azokra való felkészülés idejére – szerezhető.
4. § (2) bekezdése.
2.1. pont.

33

 

egyfrekvenciás
beszéd- és adatátviteli
rendszerek

7450–8100 kHz

 

2.2. pont.

34

 

egy és kétfrekvenciás
rendszerek

154–156 MHz

 

2.6. pont.
7. melléklet 1. pontja.

35

(OR) LÉGI MOZGÓ

nagy távolságú
levegő-föld-levegő (AGA),
levegő-levegő (AA)
irányú beszéd- és adatátviteli
rendszerek

3025–3155 kHz
3800–3900 kHz
3900–3950 kHz
4700–4750 kHz
4750–4850 kHz
5450–5480 kHz
5680–5730 kHz
6685–6765 kHz
8965–9040 kHz
11 175–11 275 kHz
13 200–13 260 kHz
15 010–15 100 kHz
17 970–18 030 kHz

H28

2.3. pont.
Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő rádióberendezés helyezhető üzembe.
Hatósági frekvenciajegyzék.

36

levegő-föld-levegő (AGA),
levegő-levegő (AA) irányú
rendszerek

23 200–23 350 kHz

 

2.3. pont.
Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő rádióberendezés helyezhető üzembe.

37

levegő-föld-levegő (AGA),
levegő-levegő (AA) irányú beszéd- és adatátviteli
rendszerek

138–144 MHz

 

1.2.    Másodlagos rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

Földi mozgó

egyfrekvenciás
beszéd- és adatátviteli
rendszerek

60–66 MHz

H22

A sáv használata 2013. december 31-ig másodlagos, utána elsődleges.
2.5. pont.
Elsősorban katonai használat

4

Mozgó

egyfrekvenciás rendszerek,
belvízi hajózási rendszerek

20 010–21 000 kHz

H22

2.2. pont.

5

 

egy- és kétfrekvenciás
beszéd- és adatátviteli
rendszerek

223–230 MHz

 

A 225–230 MHz sáv 1. típusú harmonizált NATO-sáv.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

6

 

egy- és kétfrekvenciás
rendszerek

472–476 MHz

 

4. § (2) bekezdése.

7

Mozgó, a légi mozgó kivételével

egyfrekvenciás
rendszerek

5060–5250 kHz
18 168–18 780 kHz

H22

Egyedi engedély az 5212–5215 kHz sávban kizárólag NVIS alkalmazások részére – veszélyhelyzet vagy katasztrófa és az azokra való felkészülés idejére – szerezhető.
2.2. pont.

8

 

 

401–406 MHz

 

4. § (2) bekezdése.
Elsősorban katonai használat

9

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

egyfrekvenciás
rendszerek

10 150–11 175 kHz
13 410–13 570 kHz
13 870–14 000 kHz
14 350–14 990 kHz
23 000–23 200 kHz

H22

2.2. pont.

2.    A sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételei és követelményei
2.1.    A felhasználói gazdálkodás feltételei
2.1.1.    Felhasználói gazdálkodás csak olyan frekvencián vagy frekvenciasávban engedélyezhető, amely
2.1.1.1.    az Fr. nem polgári felhasználás céljára felosztott frekvenciasávjába tartozik,
2.1.1.2.    a mozgószolgálat részére felosztott,
2.1.1.3.    biztosítja egy felhasználó kizárólagos használatát.
2.1.2.    A Hivatal a felhasználót feljogosította felhasználói gazdálkodásra.
2.1.3.    A felhasználói gazdálkodás keretében történő frekvencia használatot a Hivatal keret-rádióengedélyben szabályozza.
2.1.4.    Műszaki terv benyújtása szükséges a rádiórendszer helyhez kötött állomásaihoz, a helyhez kötött végfelhasználói állomások kivételével.
2.2.    Műszaki követelmények az 1606,5–26 510 kHz sávban

 

A

B

C

D

1

Frekvenciasáv
[kHz]

Maximális sávszélesség
[kHz]

Alkalmazás

Adásmód

2

1606,5–1810

6

Távíró, géptávíró, távbeszélő

A1A, A1B, A2A, A2B, A3E, F1A, F1B, F2A, F2B, F3E, H3E, F3F, J2A, J2B, J2E, J3E, R3E

3

1850–2000

4

2045–2170

5

3230–3400

6

3500–3900

7

4750–4995

8

5060–5250

9

5250–5480

10

5730–5900

11

7450–8100

12

10 150–11 175

13

13 410–13 570

14

13 870–14 000

15

14 350–14 990

16

18 168–18 780

17

20 010–21 000

18

23 000–23 200

19

23 350–24 890

20

25 010–25 070

21

25 210–25 550

22

26 175–26 510

2.3.    Műszaki követelmények a 3,025–144 MHz sávban
Levegő-föld-levegő (AGA) és levegő-levegő (AA) alkalmazások
2.3.1.    Csatornaosztás a frekvenciasávokban

 

 

A

B

 

1

Frekvenciasáv
[MHz]

Csatornaosztás
[kHz]

 

2

3,025–3,155

3

 

3

3,800–3,950

 

4

4,700–4,850

 

5

5,450–5,480

 

6

5,680–5,730

 

7

6,685–6,765

 

8

8,965–9,040

 

9

11,175–11,275

 

10

13,200–13,260

 

11

15,010–15,100

 

12

17,970–18,030

 

13

23,200–23,350

 

14

138–144

8,33; 12,5; 25

2.3.2.    Használható csatornák a 3,025–18,030 MHz sávban

 

 

A

B

C

D

E

 

1

Közepes üzemi
frekvencia (ITU-BR)
[MHz]

Csatornaosztás
[kHz]

Állomásosztály

Adási sávszélesség
[kHz]

Adásmód

 

2

3,0334

3

FG

2,8

J3E

 

3

3,0544

 

4

3,0754

 

5

3,1024

 

6

3,1294

 

7

4,7254

 

8

5,7094

 

9

5,7244

 

10

6,6924

 

11

6,7164

 

12

6,7464

 

13

6,7524

 

14

8,9844

 

15

9,0174

 

16

11,2094

 

17

13,2254

2.3.3.    A rádióállomások maximális teljesítmény értékei az adásmód függvényében

 

A

B

C

D

E

1

Adásmód

Teljesítmény határérték
(az antennára jutó maximális csúcsteljesítmény)
[dBW (PX)]

Csatornaosztás
[kHz]

Adási sávszélesség
[kHz]

2

Földi telepítésű légiforgalmi állomásnál

Légijármű állomásnál

3

Rádiótelefon:

J3E

30

23

3

2,8

4

Rádiótávíró;

A1A, A1B

30

17

5

 

 

F1B

30

17

6

 

 

A2A, A2B

32

19

7

 

 

H2A, H2B

33

20

8

 

 

(R,J)2(A,B,D)

36

23

9

 

 

J(7,9)(B,D,X)

36

23

2.4.    Feltételek és műszaki követelmények a 27,86–47 MHz sávban

 

 

A

B

C

D

 

1

Frekvenciasáv
[MHz]

Csatornaosztás
[kHz]

Első vivőfrekvencia
[MHz]

Utolsó vivőfrekvencia
[MHz]

 

2

27,86–28

12,5

27,86625

27,99375

 

3

29,7–34,995

12,5

29,70625

34,98875

 

4

20

29,7125

34,9825

 

5

25

 

6

35,225–47

12,5

35,23125

46,99375

 

7

20

35,235
35,2375

46,9875

 

8

25

2.4.1.    Újonnan beszerzett berendezések esetén a 20 kHz-es csatornaosztás nem alkalmazható.
2.4.2.    A 45–47 MHz frekvenciasávban szélesebb sávú katonai alkalmazások esetén maximum 250 kHz-ig a csatornák összevonhatók, azonban kisugárzás a sáv szélein nem nyúlhat túl.
2.5.    Feltételek és műszaki követelmények a 47–87,5 MHz sávban

 

A

B

C

D

E

F

1

Frekvenciasáv
[MHz]

Csatornaosztás
[kHz]

Adási sáv

Első
vivőfrekvencia
[MHz]

Utolsó
vivőfrekvencia
[MHz]

Duplex
távolság
[MHz]

2

47–66

10

47,00625

65,99375

3

12,5

4

20

47,0125

65,9875

5

25

6

66–74,8

12,5

66,00625

74,79375

7

25

66,0125

74,7875

8

75,2–76,45/79,7–80,95
(2×1,25 MHz)

10

Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

75,20625/79,70625

76,44375/80,94375

min 4,5

9

12,5

10

20

75,2125/79,7125

76,4375/80,9375

11

25

12

76,45–77,7/86,25–87,5
(2×1,25 MHz)

10

Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

76,45625/86,25625

77,69375/87,49375

9,8

13

12,5

14

20

76,4625/86,2625

77,6875/87,4875

15

25

16

77,7–79,7

12,5

77,70625

79,69375

17

80,95–86,25

12,5

80,95625

86,24375

18

25

80,9625

86,2375

2.5.1.    Újonnan beszerzett berendezések esetén a 10 kHz és 20 kHz-es csatornaosztás nem alkalmazható.
2.5.2.    A 10 kHz és a 12,5 kHz sávszélességű adás vivőfrekvenciája a 12,5 kHz csatornaosztás szerint, a 20 kHz és a 25 kHz sávszélességű adás vivőfrekvenciája a 25 kHz csatornaosztás szerint kerül meghatározásra.
2.5.3.    A 75,2–76,45/79,7–80,95 MHz és a 76,45–77,7/86,25–87,5 MHz sávban a Hivatal mérlegelése alapján egyfrekvenciás, legfeljebb körzeti lefedettséget biztosító frekvenciahasználatra is szerezhető egyedi engedély.
2.6.    Feltételek és műszaki követelmények a 150,05–174 MHz sávban

 

A

B

C

D

E

F

1

Frekvenciasáv
[MHz]

Csatornaosztás
[kHz]

Adási sáv

Első
vivőfrekvencia
[MHz]

Utolsó
vivőfrekvencia
[MHz]

Duplex
távolság
[MHz]

2

150,05–151,4/154,65–156
(2×1,35 MHz)

10

Bázisadók a felső,
mozgóadók az alsó sávban

150,05625/154,65625

151,39375/155,99375

4,6

3

12,5

4

20

150,0625/154,6625

151,3875/155,9875

5

25

6

154–154,65

10

154,00625

154,64375

7

12,5

8

20

154,0125

154,6375

9

25

10

167,3–169,4/171,9–174
(2×2,1 MHz)

10

Bázisadók a felső,
mozgóadók az alsó sávban

167,30625/171,90625

169,39375/173,99375

4,6

11

12,5

12

20

167,3125/171,9125

169,3875/173,9875

13

25

14

169,8125–171,9

10

169,81875

171,89375

15

12,5

16

20

169,825

171,8875

17

25

2.6.1.    Újonnan beszerzett berendezések esetén a 10 kHz és 20 kHz-es csatornaosztás nem alkalmazható.
2.6.2.    A 10 kHz és a 12,5 kHz sávszélességű adás vivőfrekvenciája a 12,5 kHz csatornaosztás szerint, a 20 kHz és a 25 kHz sávszélességű adás vivőfrekvenciája a 25 kHz csatornaosztás szerint kerül meghatározásra.
2.6.3.    A 150,05–151,4/154,65–156 MHz és a 167,3–169,4/171,9–174 MHz sávban a Hivatal mérlegelése alapján egyfrekvenciás, legfeljebb körzeti lefedettséget biztosító frekvenciahasználatra is szerezhető egyedi engedély.
2.7.    Feltételek és műszaki követelmények a 380–385/390–395 MHz EDR sávban
az ERC/DEC/(01)19, az ECC/DEC/(06)05, az ECC/DEC/(08)05, az ECC/DEC/(11)04 Határozat és a T/R 25-08 Ajánlás figyelembe vételével
2.7.1.    A TETRA Megállapodásokban rögzített 5-100. számú frekvenciablokkok digitális nyalábolt hálózati, ezen belül a 97-100. számú frekvenciablokkok kizárólag az AGA alkalmazások részére használhatók.
2.7.2.    A 4. számú frekvenciablokk 380,175–380,2/390,175–390,2 MHz frekvenciasávja védősáv.
2.7.3.    Az 1-3. számú frekvenciablokkok és a 4. számú frekvenciablokk 380,15–380,175/390,15–390,175 MHz frekvenciasávja kizárólag a DMO alkalmazások részére használhatók.
2.7.4.    A DMO alkalmazások részére meghatározott csatornákon a kisugárzott effektív teljesítmény a 4 W-ot nem haladhatja meg.
2.8.    Műszaki követelmények a 406,1–447 MHz sávban

 

A

B

C

D

E

F

1

Frekvenciasáv
[MHz]

Csatornaosztás
[kHz]

Adási sáv

Első
vivőfrekvencia
[MHz]

Utolsó
vivőfrekvencia
[MHz]

Duplex
távolság
[MHz]

2

406,1–410

12,5

406,10625

409,99375

3

25

406,10125

409,9875

4

410–417/420–427
(2×7 MHz)

12,5

Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

410,00625/420,00625

416,99375/426,99375

10

5

25

410,0125/420,0125

416,9875/426,9875

6

440–441/445–446
(2×1 MHz)

12,5

Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

440,00625/445,00625

440,99375/445,99375

5

7

25

440,0125/445,0125

440,9875/445,9875

8

441–441,1

12,5

441,00625

441,09375

9

441,1–442/446,1–447
(2×0,9 MHz)

12,5

Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

441,10625/446,10625

441,99375/446,99375

5

10

25

441,1125/446,1125

441,9875/446,9875

2.8.1.    A 410–417/420–427 MHz sávban a Hivatal mérlegelése alapján egyfrekvenciás, legfeljebb körzeti lefedettséget biztosító frekvenciahasználatra is szerezhető egyedi engedély.

3. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez6

Sávhasználati szabályok
a műholdas szolgálatok nem polgári célú alkalmazásaihoz
1.    Rádióalkalmazási táblázat
1.1.    Elsődleges rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ

koordinált és
nem koordinált földi állomások (űr–Föld irány)

7250–7750 MHz

H171

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
A 7300–7750 MHz sávban a változó telephelyű földi állomások nem igényelhetnek védelmet más szolgálatokkal szemben.
A 7900–7975 MHz és a 8025–8400 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld–űr irány) változó telephelyű földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást más szolgálatoknak.
Egyedi engedély a 7900–8400 MHz sávban a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
Katonai használat.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

4

 

koordinált és
nem koordinált földi állomások (Föld–űr irány)

7900–8400 MHz

 

5

 

koordinált és
nem koordinált földi állomások (űr–Föld irány)

20,2–21,2 GHz

H51

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
Katonai használat.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

6

 

nem koordinált földi állomások (Föld–űr irány)

30–31 GHz

H194A

2. típusú harmonizált NATO-sáv.
A műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) védelme érdekében, a földi állomások antennájára jutó nemkívánatos teljesítmény a 31,3–31,5 GHz sávban nem haladhatja meg:
-    a –9 dBW értéket, 56 dBi vagy annál nagyobb antennanyereség esetén,
-    a –20 dBW értéket, 56 dBi-nél kisebb antennanyereség esetén.
A nem koordinált földi állomások nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

7

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ

koordinált és
nem koordinált földi állomások (űr–Föld irány)

39,5–40,5 GHz

H211

3. típusú harmonizált NATO-sáv.
A 39,5–40,5 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásainak (HDFSS) földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.
A műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) védelme érdekében, az 50,4–50,9 GHz sávban működő földi állomások antennájára jutó nemkívánatos teljesítmény az 50,2–50,4 GHz sávban nem haladhatja meg:
-    a –10 dBW értéket, 57 dBi vagy annál nagyobb antennanyereség esetén,
-    a –20 dBW értéket, 57 dBi-nél kisebb antennanyereség esetén.
Elsősorban katonai használat.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

8

 

koordinált és
nem koordinált földi állomások (Föld–űr irány)

50,4–51,4 GHz

 

9

MŰHOLDAS MOZGÓ

földi állomások
(űr–Föld irány)

7250–7300 MHz

H172

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
A rádióalkalmazások használata a műholdas tengeri mozgó és a műholdas földi mozgó szolgálat földi állomásaira korlátozódik.
Katonai használat.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

10

 

földi állomások
(Föld–űr irány)

7975–8025 MHz

 

11

 

földi állomások
(űr–Föld irány)

20,2–21,2 GHz

H51

1. típusú harmonizált NATO-sáv.
Katonai használat.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

12

 

 

39,5–40,5 GHz

H211A

3. típusú harmonizált NATO-sáv.
Elsősorban katonai használat.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

13

 

földi állomások
(Föld–űr irány)

43,5–45,5 GHz

H51

A sávban meghatározott állandó pontokon elhelyezett helyhez kötött állomások közötti műholdas összeköttetések számára is használható, ha a műholdas mozgószolgálathoz kapcsolódóan alkalmazzák őket.
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
Katonai használat
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

14

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

földi állomások

149,9–150,05 MHz
399,9–400,05 MHz

H68

A műholdas rádiónavigációs rendszerek 2014. december 31-ig tarthatók üzemben.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

15

 

földi állomások
(űr–Föld irány)

1164–1260 MHz
1559–1610 MHz

 

Az 1164–1215 MHz sávban a műholdas rádiónavigáció alkalmazásai (űr-Föld irány) által a Föld felszínén keltett eredő felületi teljesítménysűrűség bármely 1 MHz szélességű sávban sem haladhatja meg a –121 dB(W/m2 ) értéket és nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálatnak a 960–1215 MHz sávban üzemelő állomásaival szemben.
Az 1215–1260 MHz sávban a műholdas rádiónavigáció nem okozhat káros zavarást a rádiónavigáció és a rádiólokáció szolgálatnak és nem tarthat igényt védelemre.
NATO-célokra is használható.
Az 1227,6 ± 14 MHz és az 1575,42 ± 14 MHz frekvenciákon világméretű műholdas navigációs rendszer (GNSS) működik.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

16

 

földi állomások
(Föld–űr irány)

5000–5010 MHz

 

Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

17

 

földi állomások
(űr–Föld irány)

5010–5030 MHz

 

A mikrohullámú leszállító rendszer védelme érdekében a műholdas rádiónavigáció szolgálati rendszer összes űrállomása által az 5030–5150 MHz sávban a Föld felszínén keltett eredő felületi teljesítménysűrűség egy 150 kHz szélességű sávban sem haladhatja meg a –124,5 dB(W/m2) értéket.
A rádiócsillagászati szolgálatot védelme érdekében be kell tartani az RR 741. (WRC03) Határozatában a 4990–5000 MHz sávra meghatározott határértékeket.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1.2.    Másodlagos rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

 

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

Általános feltételek és követelmények

3

Műholdas mozgó

földi állomások
(Föld–űr irány)

235–322 MHz

H51

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 387–390 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást más szolgálatok állomásai számára.
1. típusú harmonizált NATO-sáv.
Katonai használat.
7. melléklet 2. pontja.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

4

 

földi állomások
(űr–Föld irány)

335,4–399,9 MHz

 

5

 

földi állomások
(Föld–űr irány)

50,4–51,4 GHz

H211A

3. típusú harmonizált NATO-sáv.
Elsősorban katonai használat.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

6

Műholdas rádiómeghatározás

földi állomások
(Föld–űr irány)

1610–1626,5 MHz

H139

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét az 1610,6–1613,8 MHz és a 2483,5–2500 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
Az 1610–1626,5 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálatban (Föld–űr irány) üzemelő mozgó földi állomás nem kelthet –15 dB(W/4 kHz) csúcsértéket meghaladó EIRP-sűrűséget.
A 2483,5–2500 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
Az 5150–5216 MHz sávban a Föld felszínén a teljes felületi teljesítménysűrűség semmi esetre sem haladhatja meg a –159 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz-es sávban, bármilyen beesési szögnél.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

7

 

földi állomások
(űr–Föld irány)

2483,5–2500 MHz
5150–5216 MHz

 

8

Műholdas rádiónavigáció

földi állomások
(Föld–űr irány)

1300–1350 MHz

H68

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét az 1330–1350 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A műholdas rádiónavigáció szolgálat földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak üzemeltetését és fejlesztését sem korlátozhatják.
NATO célokra is használható.
Olyan földi állomás használható, melynek műszaki paraméterei kielégítik a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
NATO előírás.

4. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez7

Sávhasználati szabályok
a rádiólokáció szolgálat nem polgári célú alkalmazásaihoz
1.    Rádióalkalmazási táblázat
1.1.    Elsődleges rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

RÁDIÓLOKÁCIÓ

földi telepítésű korai előrejelző és riasztó elsődleges radar,
horizonton túli elsődleges radar

1625–1635 kHz
2160–2170 kHz

H23

4. § (2) bekezdése.

4

 

földi telepítésű korai előrejelző, célmegjelölő, rávezető elsődleges radar

154–156 MHz
169,8125–174 MHz

H70

A radarok várhatóan 2018. december 31-ig tarthatók üzemben. Egyedi engedély csak a 2008. január 1-jén az engedélyes birtokában lévő berendezéssel és az akkor meglévő rádiólokációs telephelyek bármelyikén létesített állomás részére szerezhető.
4. § (2) bekezdése.

5

 

földi telepítésű radar,
hajófedélzeti radar,

430–432 MHz
438–440 MHz

H23

4. § (2) bekezdése.

6

 

földi telepítésű légtérellenőrző, felderítő, célmegjelölő radar,
közel körzeti légtérellenőrző és navigációs radar

830–846 MHz
862–864,1 MHz
869–873 MHz

H70

A radarok a 830–846 MHz sávban 2014. június 30-ig, a 862–864,1 MHz és a 869–873 MHz sávban várhatóan 2015. december 31-ig tarthatók üzemben. Egyedi engedély csak a 2008. január 1-jén az engedélyes birtokában lévő berendezéssel és az akkor meglévő rádiólokációs telephelyek bármelyikén létesített állomás részére szerezhető.
4. § (2) bekezdése.

7

 

földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radar

1215–1350 MHz

H23

NATO célokra is használható.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

8

 

földi telepítésű elsődleges radar,
földi telepítésű magasságmérő radar,
meteorológiai radar

2200–2300 MHz

 

4. § (2) bekezdése.

9

 

földi telepítésű meteorológiai radar

2700–2900 MHz

H157

A földi telepítésű meteorológiai radarok a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal működhetnek.
4. § (2) bekezdése.

10

RÁDIÓLOKÁCIÓ

földi telepítésű korai előrejelző, légtérellenőrző, célmegjelölő, rávezető elsődleges radar,
földi telepítésű magasságmérő radar,
földi telepítésű meteorológiai radar,
hajófedélzeti radar

2900–3400 MHz

H23

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz és a 3345,8–3352,5 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A rádiólokáció szolgálat állomásai a 2900–3100 MHz sávban nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt.
NATO célokra is használható.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

11

 

fedélzeti elsődleges radar,
fedélzeti és földi telepítésű meteorológiai radar,
földi telepítésű közel körzeti felderítő, légtérellenőrző, célmegjelölő radar

5250–5850 MHz

 

A rádiólokáció szolgálat állomásai az 5350–5470 MHz sávban nem okozhatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat fedélzeti radarrendszereinek és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbójáknak és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben.
Az 5470–5650 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a tengeri (belvízi) rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben.
NATO célokra is használható.
Az 5600–5650 MHz sávban földi telepítésű meteorológiai radarok használhatók.
4. § (2) bekezdése.
Az 5600–5650 MHz sávban a meteorológiai radarok esetén a radar vivőfrekvenciájától számított ± 300 MHz-es tartományon kívűl eső sávban a mellékhullám sugárzás szintje nem haladhatja meg a névleges kimenő teljesítményre vonatkoztatott –100 dB értéket.
NATO előírás.

12

 

felderítő, célkövető és rávezető radar,
földi telepítésű magasságmérő radar

6425–7075 MHz

H70

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 6650–6675,2 MHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
A radarok várhatóan 2018. december 31-ig tarthatók üzemben, amennyiben az állomások 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkeznek.
4. § (2) bekezdése.

13

 

felderítő, célmegjelölő, rávezető radar,
meteorológiai radar

8500–9000 MHz

H23

4. § (2) bekezdése.

14

 

földi telepítésű radar,
hajófedélzeti radar,
légijármű fedélzeti radar,
meteorológiai radar,
sebességmérő radar

9000–10000 MHz

 

A rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak zavarást a rádiónavigáció szolgálat hajó vagy légiforgalmi radarberendezései számára.
A földi telepítésű meteorológiai radarok elsőbbséget élveznek más rádiólokációs készülékekkel szemben.
A 9200–9500 MHz sávban a belföldi vízi utakon a hajófedélzeti radarok (beleértve a fordulási sebességmérőket is) használhatók.
4. § (2) bekezdése.

15

 

földi hordozható kis hatótávolságú felderítő elsődleges radar,
kis hatótávolságú elsődleges radar,
sebességmérő radar

10,45–10,5 GHz

 

4. § (2) bekezdése.

16

RÁDIÓLOKÁCIÓ

fedélzeti felderítő, célmegjelölő, rávezető radar,
fedélzeti terepkövető, magasságmérő elsődleges radar,
földi hordozható kis hatótávolságú felderítő elsődleges radar,
légijármű fedélzeti elsődleges térképező radar,
sebességmérő radar

13,4–14 GHz

H23

A 13,75–14 GHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomása által kisugárzott, egy másodpercen keresztül átlagolt EIRP nem haladhatja meg az 59 dBW értéket a 2°feletti emelkedési szögek esetén, illetve a 65 dBW értéket az ez alatti szögek esetén.
NATO célokra is használható.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

17

 

földi telepítésű kis hatótávolságú radar,
hajófedélzeti radarok,
légijármű fedélzeti légtérellenőrző radar
légijármű fedélzeti elsődleges térképező radar,
sebességmérő radar

15,7–17,3 GHz

 

A 15,7–17,1 GHz sáv 1. típusú harmonizált NATO sáv.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

18

 

kis hatótávolságú elsődleges radar,
légijármű fedélzeti elsődleges térképező radar,
sebességmérő radar

24,05–24,25 GHz

 

NATO célokra is használható.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

19

 

hordozható kis teljesítményű felderítő radar,
meteorológiai radar,
mobil célmegjelölő, tűzvezető és speciális rendeltetésű elsődleges radar,
sebességmérő radar

33,4–36 GHz

H51

1. típusú harmonizált NATO sáv.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

20

 

légijármű fedélzeti radar,
mobil kis teljesítményű, elsődleges radar

59–63 GHz

H23

Az 59–63 GHz sávban a légijárművek fedélzetén elhelyezett radarok nem okozhatnak káros zavarást a műholdak közötti szolgálatnak, ugyanakkor nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben.
Az 59–61 GHz sáv 2. típusú harmonizált NATO sáv.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

21

 

mobil kis teljesítményű, elsődleges radar

76–77,5 GHz
78–81 GHz
92–95 GHz

 

A rádiócsillagászati szolgálat védelmét a 79–81 GHz és a 92–94 GHz sávban a Hivatal lehetőség szerint biztosítja.
4. § (2) bekezdése.

1.2.    Másodlagos rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

Rádiólokáció

földi telepítésű elsődleges radar,
földi telepítésű magasságmérő radar,
meteorológiai radar

2170–2200 MHz

H23

4. § (2) bekezdése.

4

 

földi telepítésű elsődleges radar,
földi telepítésű magasságmérő radar,
meteorológiai radar

2700–2900 MHz
3400–3410 MHz

 

NATO célokra is használható.
4. § (2) bekezdése.
NATO előírás.

5

 

hajófedélzeti radar,
hordozható kis teljesítményű felderítő radar,
légijármű fedélzeti radar

17,3–17,7 GHz

 

 

2.    A sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételei és követelményei
Az új radarok használatának engedélyezésekor a Hivatal vizsgálja azok sávon kívüli sugárzásának hatását a már üzemelő polgári és nem polgári célú rádiórendszerekre, nem megengedett ezen rendszerek működésének ellehetetlenülése.

5. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez8

Sávhasználati szabályok
a rádiónavigáció szolgálat nem polgári célú alkalmazásaihoz
1.    Rádióalkalmazási táblázat
1.1.    Elsődleges rádiószolgálat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

rádiómeghatározó
rendszerek, Loran-A rendszerek kivételével

1606,5–1625 kHz
1635–1800 kHz
1850–2160 kHz
2194–2300 kHz
2502–2850 kHz
3500–3800 kHz

H20

A kisugárzott átlagteljesítmény nem haladhatja meg az 50 W-ot.
A 2000–2045 kHz, 2194–2300 kHz, 2502–2625 kHz és a 2650–2850 kHz sáv kijelölésekor a Hivatal tekintetbe veszi a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit.
Az 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz és a 2045–2160 kHz sávokban frekvenciakijelölés „A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) (Genf, 1985)” által meghatározottak szerint történik.
4. § (2) bekezdése.
7. melléklet 2. pontja.

4

 

légi rádiónavigációs
rendszerek

830–846 MHz

H112

A légi rádiónavigációs alkalmazások 2014. június 30-ig tarthatók üzemben. Egyedi engedély csak meglévő berendezéssel létesített állomás részére szerezhető, az állomások száma nem növelhető.
4. § (2) bekezdése.

5

 

 

862–864,1 MHz
869–873 MHz

 

A légi rádiónavigáció szolgálat általi használat az 1997. október 27-én üzemben volt földi telepítésű rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig.
A légi rádiónavigációs alkalmazások várhatóan 2015. december 31-ig tarthatók üzemben. Egyedi engedély csak meglévő berendezéssel létesített állomás részére szerezhető, az állomások száma nem növelhető.
4. § (2) bekezdése.

6

 

rádiónavigációs
rendszerek

5150–5250 MHz

H165

4. § (2) bekezdése.

7

 

légi rádiónavigációs
rendszerek

6425–7075 MHz
7750–8275 MHz
11,7–13,25 GHz

H168A

A 6425–7075 MHz és a 7750–8275 MHz sávban a légi rádiónavigációs alkalmazások várhatóan 2018. december 31-ig, a 11,7–13,25 GHz sávban 2013. december 31-ig tarthatók üzemben, amennyiben az állomások 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkeznek.
4. § (2) bekezdése.

8

 

rádiónavigációs
rendszerek

13,25–13,4 GHz

H165

Kizárólag Doppler-rendszerű navigációs segédberendezések használhatók.
4. § (2) bekezdése.

9

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

rádiónavigációs
rendszerek

8500–8750 MHz
8850–9000 MHz
13,4–13,75 GHz

H165

4. § (2) bekezdése.

10

 

 

13,75–14 GHz

 

A rádiónavigáció szolgálat állomása által kisugárzott, egy másodpercen keresztül átlagolt EIRP nem haladhatja meg az 59 dBW értéket a 2° feletti emelkedési szögek esetén, illetve a 65 dBW értéket az ez alatti szögek esetén.
4. § (2) bekezdése.

11

 

 

14–14,3 GHz

 

A Hivatal biztosítja a megfelelő védelmet a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai számára.
4. § (2) bekezdése.

2.    A sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételei és követelményei
Az új radarok használatának engedélyezésekor a Hivatal vizsgálja azok sávon kívüli sugárzásának hatását a már üzemelő polgári és nem polgári célú rádiórendszerekre, nem megengedett ezen rendszerek működésének ellehetetlenülése.

6. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez9

Sávhasználati szabályok
a harmadlagos jelleggel működtethető nem polgári célú rádióalkalmazásokhoz
1.    Rádióalkalmazási táblázat

 

A

B

C

D

E

1

Nem polgári célra használható
rádiószolgálatok / rádióalkalmazások

Általános feltételek és követelmények

2

Rádiószolgálat

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Nemzeti
lábjegyzet

3

 

induktív kis hatókörzetű személyhívők

16–146 kHz

H7

RAT 1. melléklet 16–146 kHz sáv induktív kis hatókörzetű személyhívők sávhasználati szabályai érvényesek.

4

 

jel-, adat- és beszédátvitel

150,05–151,4 MHz
154–156 MHz
167,3–169,4 MHz
169,8125–174 MHz
270,25–275,25 MHz
318,25–328,6 MHz
406,1–417 MHz
420–427 MHz
440–442 MHz
445–447 MHz

H69

A 150,05–151,4 MHz és a 167,3–169,4 MHz sáv várhatóan 2018. december 31-ig használható.
Csatornaosztás: max. 25 kHz.
Teljesítmény: max. 25 mW ERP.
Videoátvitel nem megengedett.

5

 

katonai információ elosztó rendszer (JTIDS/MIDS)

960–1215 MHz

H122A

Egyedi engedély az összehangolt nem polgári és polgári frekvenciagazdálkodási szempontoknak megfelelően, a Hivatal és a légiközlekedési hatóság közötti megállapodás alapján szerezhető.
NATO előírás.

6

 

általános adatátvitel, videoátvitel

1350–1375 MHz
1492–1518 MHz

H69

Teljesítmény: max. 10 mW EIRP.

7

 

szélessávú adatátvitel

2245–2300 MHz
2370–2483,5 MHz

 

Teljesítmény: max. 10 mW EIRP.
Kitöltési tényező: ≤100%.

8

 

digitális szélessávú hozzáférési rendszerek

5725–5875 MHz

H166

RAT 2. melléklet II. fejezet 6-7. pontja szerinti sávhasználati szabályok érvényesek.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

7. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez10

A koordináció szabályai
a nem polgári célú rádióalkalmazásokhoz
Nemzetközi frekvenciakoordinációt a Hivatal akkor végez, ha az előzetes számítások alapján valószínűsíthető a megengedett térerősség túllépése, vagy a szomszédos ország koordinált és frekvenciajegyzékbe felvett állomásának zavarása.
1.    Koordinációs megállapodások szerinti koordináció
Az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat nem polgári célú alkalmazásaira vonatkozó nemzetközi koordinációs előírásokat az alábbi táblázatban felsorolt koordinációs megállapodások tartalmazzák:

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

1

Frekvenciatartomány

Megállapodások

Érvényesség a szomszédos országokkal

 

2

SVK

AUT

SVN

HRV

SRB

ROU

UKR

 

3

Alap megállapodások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

29,7–470 MHz

Budapesti Megállapodás (1976)

 

 

 

 

×

 

 

 

5

29,7–48,5 MHz
146–174 MHz
300–308/336–344 MHz

Ungvári Megállapodás (1982)

 

 

 

 

 

 

×

 

6

300–308/336–344 MHz
385–390/395–400 MHz

Kijevi Megállapodás (2009)

 

 

 

 

 

 

×

 

7

29,7 MHz–43,5 GHz

HCM Megállapodás (2012)

×

×

×

×

 

×

 

 

8

TETRA Megállapodások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

380–385/390–395 MHz

Budapesti Megállapodás (1999)

×

 

 

 

 

×

×

 

10

 

Osztrák Megállapodás (2000)

×

×

×

×

 

 

 

 

11

 

Szlovák Megállapodás (2001)

×

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Horvát Megállapodás (2001)

 

 

×

×

 

 

 

 

13

 

Bécsi Megállapodás (2002)

 

×

×

×

 

 

 

 

14

 

Pécsi Megállapodás (2003)

 

 

 

×

×

 

 

 

15

 

Budapesti Megállapodás (2004)

 

 

 

 

 

×

 

 

16

Egyéb preferált megállapodások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

410–417/420–427 MHz

Zágrábi Megállapodás (1994)

 

 

 

×

 

 

 

 

18

 

Bécsi Megállapodás (1994)

×

×

×

×

 

 

 

 

19

 

Budapesti Megállapodás (1999)

×

 

 

 

 

×

×

 

20

 

Szegedi Megállapodás (2000)

 

 

 

 

×

×

 

Megjegyzés: A mindenkor érvényes megállapodások összefoglaló dokumentuma az NMHH internetes honlapján „A nemzetközi koordinációs megállapodások előírásai az állandóhelyű és földi mozgószolgálatban” címmel elérhető.
2.    Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti koordináció
A koordináció az ITU bejelentő űrlapok szerinti tartalom megadásával történik.

8. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

Rádióberendezések jegyzéke
a harmonizált frekvenciahasználatú nem polgári célú rádióalkalmazásokhoz
Végfelhasználói állomás rádiótávközlő végberendezései:

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióberendezés megnevezése

Nemzeti
lábjegyzet

2

380385/390395 MHz

Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer (EDR) végberendezései

H87

9. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez11

Rövidítések értelmezése

AA

Air-to-Air
Levegő-levegő

AGA

Air-Ground-Air
Levegő-föld-levegő

AerRN

Aeronautical Radionavigation
Légi rádiónavigáció

AIS

Universal Shipborne Automatic Identification System
Egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszer

AM(R)S

Aeronautical Mobile Route Service
(R) légi mozgó szolgálat

AM(OR)S

Aeronautical Mobile Off-Route Service
(OR) légi mozgó szolgálat

CEPT

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete

DMO

Direct Mode Operation
Közvetlen üzemmód(ú)

ECC

Electronic Communications Committee
Elektronikus Hírközlési Bizottság

ECC/DEC

ECC Decision
ECC-határozat

ECC/REC

ECC Recommendation
ECC-ajánlás

EDR

Egységes digitális rádiótávközlő rendszer

EESS

Earth Exploration Satellite Service
Műholdas Föld-kutató szolgálat

EIRP

Equivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény

ERC

European Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság

ERC/DEC

ERC Decision
ERC-határozat

ERM

Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek

ERP

Effective Radiated Power
Effektív kisugárzott teljesítmény

GNSS

Global Navigation Satellite System
Világméretű műholdas navigációs rendszer

HCM

Harmonised Calculation Method
Harmonizált számítási módszer

HDFSS

High-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai

ICAO

International Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

ICAO Annex 10

Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications)
Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. évi Chicagói Egyezmény 10. Függeléke (Légiforgalmi távközlés) (Kihirdetve a 2007. évi XLVI. törvénnyel)

ITU

International Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület

ITUR

ITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat

LORAN

Long Range Air Navigation System
Nagy távolságú léginavigációs rendszer

NATO

North Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete

NJFA

NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement
NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény

NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

NVIS

Near Vertical Incidence Skywave
Függőlegeshez közeli beesési szögű térhullám

(OR)

Off-route
Útvonalon kívüli

PAMR

Public Access Mobile Radio
Nyilvános hozzáférésű mozgórádió

PMR

Professional/Private Mobile Radio
Professzionális/Magán mozgórádió

PPDR

Public Protection and Disaster Relief
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi

(R)

Route
Útvonali

RAT

A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendelet

RR

Radio Regulations
Nemzetközi Rádiószabályzat

R&TTE

Radio and telecommunications terminal equipment
Rádióberendezések- és távközlő végberendezések

SO

Space Operations
Űrbeli üzemeltetési

SR

Space Research
Űrkutatási

TETRA

Terrestrial Trunked Radio System
Földfelszíni nyalábolt rádiórendszer

TDD

Time Division Duplex
Időosztásos duplex

VHF

Very High Frequency
Méteres frekvenciasáv(ú)

WRC

World Radiocommunication Conference
Rádiótávközlési Világértekezlet

10. melléklet az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez12

Dokumentumok jegyzéke
1.    ITU-dokumentumok
1.1.    Nemzetközi Rádiószabályzat

RR

Radio Regulations
Edition of 2008
Geneva 2008
–     Volume 1:    Articles
–    Volume 2:    Appendices
–    Volume 3:    Resolutions and Recommendations
–    Volume 4:    ITU-R Recommendations incorporated by reference
–    Maps to be used in relation to Appendix 27 (Rev.WRC07)

 

Nemzetközi Rádiószabályzat
2008. évi kiadás
Genf, 2008
–    1. kötet:    Cikkek
–    2. kötet:    Függelékek
–    3. kötet:    Határozatok és ajánlások
–    4. kötet:    Hivatkozással beépített ITU-R-ajánlások
–    A 27. (Rev.WRC07) Függelékhez használt térképek

1.2.    Körzeti értekezlet

GE85

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the MF Maritime Mobile and Aeronautical Radionavigation Services (Region 1)
Geneva, 1985
A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) záróokiratai
Genf, 1985

1.3.    ITU–R-ajánlás

SA.1154

Provisions to protect the space research (SR), space operations (SO) and Earth exploration-satellite services (EESS) and to facilitate sharing with the mobile service in the 2 025-2 110 MHz and 2 200-2 290 MHz bands
Rendelkezések az űrkutatás (SR), űrbeli üzemeltetés (SO), valamint a műholdas Föld-kutató szolgálat (EESS) védelmében és a mozgószolgálattal való könnyebb megosztás érdekében a 2025–2110 MHz és a 2200–2290 MHz sávban

2.    CEPT-dokumentumok
2.1.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok

ERC/DEC/(01)19

ERC Decision of 12 March 2001 on the harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services
Az ERC 2001. március 12-i határozata a készenléti szolgálatok digitális földi mozgórendszere közvetlen üzemmódú működése (DMO) részére kijelölendő harmonizált frekvenciasávról

ECC/DEC/(06)05

ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonised frequency bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services
Az ECC 2006. július 7-i határozata a készenléti szolgálatok digitális földi mozgórendszere levegő-föld-levegő műveletei (AGA) részére kijelölendő harmonizált frekvenciasávról

ECC/DEC/(08)05

ECC Decision of 27 June 2008 on the harmonisation of frequency bands for the implementation of digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) radio applications in bands within the 380-470 MHz range
Az ECC 2008. június 27-i határozata a 380–470 MHz tartományon belüli sávokban működő digitális, közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (PPDR) rádióalkalmazások megvalósítására szolgáló frekvenciasávok harmonizálásáról

ECC/DEC/(11)04

ECC Decision of 9 December 2011 on Exemption from individual licensing of digital terminals of narrowband and wideband PMR/PAMR/PPDR systems and free circulation and use of digital terminals of narrowband and wideband PPDR systems operating in the 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz and 800/900 MHz bands
Az ECC 2011. december 9-i határozata a 80 MHz, 160 MHz, 380–470 MHz és a 800/900 MHz sávban a keskeny és szélesebb sávú PMR/PAMR/PPDR rendszerek digitális végberendezéseinek egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről, és a keskeny és szélesebb sávú PPDR rendszerek digitális végberendezéseinek szabad mozgásáról és használatáról.

2.2.    ECC/REC ajánlás

ECC/REC/(02)06

Preferred channel arrangements for digital Fixed Service Systems operating in the frequency range 7 125-8 500 MHz
Preferált csatornaelrendezések a 7125–8500 MHz frekvenciatartományban működő digitális állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

2.3.    T/R ajánlások

T/R 1302
(Montreux 1993)

Preferred channel arrangements for fixed services in the range 22.0-29.5 GHz
Preferált csatornaelrendezések a 22,0–29,5 GHz tartományban működő állandóhelyű szolgálatok részére

T/R 2508
(Brüsszel 2008)

Planning criteria and coordination of frequencies in the Land Mobile Service in the range 29.7-921 MHz
A 29,7–921 MHz tartományban működő földi mozgószolgálat tervezési kritériumai és frekvenciakoordinációja

3.    Nemzetközi koordinációs dokumentumok
3.1.    Alap megállapodások

Budapesti
Megállapodás (1976)

Special Agreement concluded between Federal Radiocommunications Direction of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and General Post Office of the Hungarian People’s Republic concerning the use of the frequencies in the band 29.7-470 MHz for the fixed and land mobile services in border area,
Budapest, 1976

 

Különmegállapodás a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Rádióigazgatása és a Magyar Népköztársaság Posta Vezérigazgatóság között a 29,7–470 MHz közötti sávokban a frekvenciák állandóhelyű és földi mozgószolgálatokra történő használatát illetően a határövezetben,
Budapest, 1976

Ungvári
Megállapodás (1982)

COГЛAШEHИE
мeждy Mинистepcвoм пyтeй cooбщeния и cвязи Beнгepcкoй Hapoднoй Pecпyблики и Mинистepcвoм cвязи Coюзa Coвeтcкиx Coциaлиcтичecкиx Pecпyблик o кoopдинaции иcпoльзoвaния чacтoт в диaпaзoнax мeтpoвыx и дeцимeтpoвыx вoлн cтaнциями cyxoпyтнoй пoдвижнoй cлyжбы в пoгpaничыx paйoнax
Ужгopoд, 1982

 

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Közlekedési- és Postaügyi Minisztériuma és a Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaságok Postaügyi Minisztériuma közötti, a földi mozgószolgálat állomásai által a határmenti körzetekben használt méteres és deciméteres hullámsávú frekvenciák felhasználásának koordinálásáról,
Ungvár, 1982

Kijevi
Megállapodás (2009)

Minutes of technical experts meeting on frequency co-ordination for fixed andland mobile services of Hungary, the Slovak Republic and Ukraine,
Kyiv, 09 – 12 June, 2009

 

Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna között létrejött műszaki szakértői értekezlet zárójegyzőkönyve az állandóhelyű szolgálat és földi mozgószolgálat frekvenciakoordinációjáról,
Kijev, 2009. június 9-12.

HCM
Megállapodás (2012)

Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land mobile service. (HCM Agreement),
agreed by correspondence (2012)

 

Megállapodás, amely létrejött Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Franciaország, Magyarország, Hollandia, Horvátország, Olaszország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Románia, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Svájc igazgatásai között az állandóhelyű szolgálat és a földi mozgószolgálat 29,7 MHz és 43,5 GHz közötti frekvenciáinak koordinálására. (HCM Megállapodás),
levelezés útján elfogadva (2012)

3.2.    TETRA Megállapodások

Budapesti
Megállapodás (1999)

Protocol of the ROU-SVK-UKR-HNG multilateral expert meeting on frequency co-ordination,
Budapest, 18 – 22 October 1999

 

Frekvenciakoordinációról szóló többoldalú – ROU-SVK-UKR-HNG – szakértői értekezlet záróokirata,
Budapest, 1999. október 18-22.

Osztrák
Megállapodás (2000)

Agreement between the Telecommunication Administrations of Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Slovakia, Slovenia and Switzerland concerning the allotment of preferential frequencies in the bands 380-385 MHz and 390-395 MHz for digital land mobile systems for the emergency services,
agreed by correspondence (October 2000)

 

Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia és Svájc távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a 380–385 MHz és a 390–395 MHz közötti sávokban a földi digitális mozgórendszerek által használt preferált frekvenciáknak a felosztásáról készenléti szolgálatok számára,
levelezés útján elfogadva (2000. október)
Szlovénia elfogadta (2002. március 25.)

Szlovák
Megállapodás (2001)

Agreement between the telecommunication Administrations of Slovakia and Hungary concerning the allotment of preferential frequencies in the bands 380-385 MHz and 390-395 MHz for digital land mobile systems for the emergency services,
agreed by correspondence (21 September 2001)

 

Szlovákia és Magyarország távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a 380–385 MHz és a 390–395 MHz közötti sávokban a földi digitális mozgórendszerek által használt preferált frekvenciáknak a felosztásáról készenléti szolgálatok számára,
levelezés útján elfogadva (2001. szeptember 21.)

Horvát
Megállapodás (2001)

Agreement between the Telecommunication Administrations of Croatia, Hungary and Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies in the bands 380-385 MHz and 390-395 MHz for digital land mobile systems for the emergency services,
agreed by correspondence (10 December 2001)

 

Horvátország, Magyarország és Szlovénia távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a 380–385 MHz és a 390–395 MHz közötti sávokban a földi digitális mozgórendszerek által használt preferált frekvenciáknak a felosztásáról készenléti szolgálatok számára,
levelezés útján elfogadva (2001. december 10.)

Bécsi
Megállapodás (2002)

Minutes of the meeting of representatives of the Administrations of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia concerning the conclusion of “Special Agreements” in the framework of the “Vienna Agreement (Berlin 2001)”,
Vienna, 4 – 5 February 2002

 

A „Bécsi Megállapodás (Berlin, 2001)” keretében megkötött „Különmegállapodások” létrejöttéről szóló – Ausztria, Horvátország, Magyarország és Szlovénia igazgatásai képviselőinek részvételével megrendezett – értekezlet zárójegyzőkönyve,
Bécs, 2002. február 4-5.

Pécsi
Megállapodás (2003)

Protocol of the HRV-YUG-HNG multilateral expert meeting on frequency coordination,
Pécs, 19 – 21 March 2003

 

Frekvenciakoordinációról szóló többoldalú – HRV-YUG-HNG – szakértői értekezlet záróokirata,
Pécs, 2003. március 19-21.

Budapesti
Megállapodás (2004)

Protocol of the ROU-HNG expert meeting on frequency coordination,
Budapest, 31st August – 3rd September 2004

 

Frekvenciakoordinációról szóló ROU-HNG szakértői értekezlet záróokirata,
Budapest, 2004. augusztus 31 - szeptember 3.

3.3.    Egyéb preferált megállapodások

Zágrábi
Megállapodás (1994)

Protocol of the Meeting between the Delegation of the Hungarian Administration and of the Croatian Administration,
Zagreb, 05 – 09 September 1994.

 

A magyar és a horvát igazgatás küldöttségeinek részvételével megrendezett értekezlet záróokirata,
Zágráb, 1994. szeptember 5-9.

Bécsi
Megállapodás (1994)

Protocol of the meeting between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia, concerning the future use of frequencies in parts of the frequency band 410 MHz-1 880 MHz,
held in Vienna, September 26th–30th, 1994.

 

Frekvenciáknak a 410–1880 MHz frekvenciasáv egyes részeiben történő jövőbeni használatáról szóló – Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia távközlési igazgatásai részvételével megrendezett – értekezlet záróokirata,
Bécs, 1994. szeptember 26-30.

Budapesti
Megállapodás (1999)

Protocol of the ROU-SVK-UKR-HNG multilateral expert meeting on frequency co-ordination,
Budapest, 18 – 22 October 1999

 

Frekvenciakoordinációról szóló többoldalú – ROU-SVK-UKR-HNG – szakértői értekezlet záróokirata,
Budapest, 1999. október 18-22.

Szegedi
Megállapodás (2000)

Protocol of the ROU-YUG-HNG multilateral expert meeting on frequency co-ordination,
Szeged, 13 – 16 November 2000

 

Frekvenciakoordinációról szóló többoldalú – ROU-YUG-HNG – szakértői értekezlet záróokirata,
Szeged, 2000. november 13-16.

4.    Egyéb nemzetközi dokumentum

ICAO Annex 10

International Standards and Recommended Practices
Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation
Aeronautical Telecommunications
–    Volume I:    Radio Navigation Aids
–    Volume II:    Communication Procedures including those with PANS status
–    Volume III:    Communication Systems
(Part I – Digital Data Communication Systems;
Part II – Voice Communication Systems)
–    Volume IV:    Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems
–    Volume V:    Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization

 

Nemzetközi Szabványok és Ajánlott Gyakorlatok
A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 10. Függeléke
Légiforgalmi Távközlés
–    I. kötet:    Rádiónavigációs segédeszközök
–    II. kötet:    Összeköttetési eljárások
–    III. kötet:    Hírközlési rendszerek
(I. rész – Digitális adat-összeköttetési rendszerek;
II. rész – Beszéd-üzemű összeköttetési rendszerek)
–    IV. kötet:    Légtérellenőrző radar és összeütközés elkerülő rendszerek
–    V. kötet:    A légiforgalmi rádiófrekvencia spektrum felhasználása

5.    Hazai dokumentum

Hatósági
frekvenciajegyzék

Megállapodás a légiforgalmi célú frekvenciakiosztási terv készítésére, valamint a frekvenciák kijelölésére és engedélyezésére vonatkozó összehangolt hatósági feladatokról, valamint a légiforgalmi célú hatósági frekvenciajegyzékről
2013. március 27.

1

A rendeletet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet 16. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. november 28. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 29. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 11. § a (24) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. § (1)–(5) bekezdése és 3. § a)–b) pontja, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 30. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)–(2), (4) és (6) bekezdése és 3. § a) pontja, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 3. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdése, 2. § (7)–(11) bekezdése és 3. § c) pontja, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 4. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (4) bekezdése és 3. § d) pontja, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 30. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

Az 5. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (5) bekezdése és 2. § (12) bekezdése, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 30. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 6. melléklet az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 30. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 7. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (13) bekezdése és 3. § e) pontja, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 30. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 9. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (14) bekezdése és 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére