• Tartalom

1/2013. (I. 25.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatalban a nemdohányzók védelméről szóló szabályzatáról

2013.01.26.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Országos Bírósági Hivatalban a dohánytermékek fogyasztásának szabályozása és a nemdohányzók védelme érdekében – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában és az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 20.) OBH utasítás 4. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-ában foglaltak figyelembevételével – a következő szabályzatot adja ki.

I. Általános rendelkezések

A szabályzat hatálya

1. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Országos Bírósági Hivatallal (a továbbiakban: OBH) bírói, igazságügyi szolgálati, megbízási jogviszonyban állókra, valamint a kirendeléssel vagy szerződéssel az OBH területén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre.

(2) A szabályzat területi hatálya kiterjed

a) az OBH székhelyére (1055 Budapest, Szalay u. 16.) és kihelyezett szervezeti egységére (Magyar Igazságügyi Akadémia, 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.);

b) az OBH vagyonkezelésében lévő járművekre.

A szabályzat célja

2. § (1) A szabályzat célja, hogy védelmet nyújtson a nemdohányzók részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, elősegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét a méltányolható fogyasztási szokások egyidejű elismerése mellett.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulása érdekében a szabályzat rendelkezik a dohányzóhelyek kijelöléséről.

Értelmező rendelkezés

3. § E szabályzat alkalmazásában a zárt légterű helyiség valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezés útján biztosított.

II. A dohányzásra vonatkozó szabályok

4. § (1) Az OBH vagyonkezelésében lévő, az 1. § (2) bekezdés b) pontjában felsorolt épületekben dohányozni csak a dohányzás céljára kijelölt helyen szabad.

(2) Nem szabad dohányozni az OBH vagyonkezelésében lévő gépjárművek utasterében.

III. A dohányzóhelyek kijelölése

5. § (1) A dohányzás céljára szolgáló terület kijelölésére – az OBH székhelyén a Fővárosi Törvényszék elnöke által kijelölt fővárosi törvényszéki munkatárssal egyeztetve, a Magyar Igazságügyi Akadémia esetében pedig a főosztályvezetővel együttműködve –, az épület sajátosságai, jellege, a nemdohányzók száma, illetve a tűz- és munkavédelmi előírások figyelembevételével, a tűz- és munkavédelmi megbízott, valamint a biztonságtechnikai szakértő véleményének kikérését követően az Ellátási és Üzemeltetési Osztály vezetője tesz javaslatot. A dohányzóhelyet a javaslat alapján az OBH elnöke jelöli ki.

(2) Dohányzás céljára a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő, nem zárt légterű helyet kell kijelölni oly módon, hogy a dohányzóhely a főbejárattól számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki. A kijelölt terület munkavégzés céljára szolgáló helyiséggel, tároló helyiséggel, szociális célokat szolgáló helyiséggel közvetlenül nem érintkezhet.

(3) A dohányzás céljára kijelölt helyeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal –, szembetűnő módon meg kell jelölni.

(4) A dohányzás céljára kijelölt helyek megjelölését szolgáló felirat, illetve táblák (piktogram) jól látható módon történő kihelyezéséről és a jelen szabályzat aktualizálásáról az Ellátási és Üzemeltetési Osztály vezetője gondoskodik a vonatkozó szabályok változását követő 30 napon belül.

(5) A kijelölés alapjául szolgáló feltételek és körülmények változását az Ellátási és Üzemeltetési Osztály vezetője a Gazdálkodási Főosztály vezetőjén keresztül jelzi az OBH elnökének.

IV. A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások ellenőrzése,
eljárás az előírások megszegése esetén

6. § (1) A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megtartásának ellenőrzésére jogosult:

a) az OBH elnöke és elnökhelyettesei,

b) a szervezeti egységek vezetői,

c) az OBH függetlenített belső ellenőre,

d) a tűz- és munkavédelmi megbízott,

e) a biztonságtechnikai szakértő,

f) a munkaköri leírásában erre felhatalmazott igazságügyi alkalmazott,

g) munkaidőn túl és munkaszüneti napokon az őrszolgálat 1. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt területen szolgálatot teljesítő munkatársa.

(2) A tűz- és munkavédelmi megbízott, valamint a biztonságtechnikai szakértő – az OBH székhelye tekintetében együttműködve a Fővárosi Törvényszék elnöke által kijelölt fővárosi törvényszéki munkatárssal – köteles a szabályzatban foglaltak teljesülését az épületek bejárása útján ellenőrizni, és tapasztalataikról félévente (I. félévben legkésőbb június 30-ig, a II. félévben legkésőbb december 31-ig) együttes írásbeli tájékoztatást adni az OBH elnöke részére, melyet egyidejűleg köteles másolatban a Gazdálkodási Főosztály vezetője részére is megküldeni.

(3) Intézkedést igénylő eseményről az ellenőrzésre jogosult soron kívül írásban tájékoztatja az OBH elnökét.

(4) A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén az OBH-ban szolgálatot teljesítő beosztott bíróval, valamint igazságügyi alkalmazottal szemben – az előírások megtartására vonatkozó írásbeli figyelmeztetés eredménytelensége esetén – fegyelmi eljárás kezdeményezhető vagy indítható.

(5) A (4) bekezdés nem érinti a munkavállalóknak, illetőleg a munkáltatóknak az adott munkahelyet érintő dohányzási korlátozást, illetve a dohányzóhely munkavállalók részére történő kijelölésének kötelezettségét sértő magatartása esetén alkalmazható, külön jogszabályban meghatározott eljárást és annak jogkövetkezményeit.

V. Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a nemdohányzók védelméről szóló 6/2010. (IX. 10.) OIT Hiv. vez. utasítás.

(3) Az OBH elnöke az utasításban foglaltakat felülvizsgálja, ha az OBH munkavállalói tényleges létszámának legalább a fele kéri a nemdohányzó munkahellyé nyilvánítást.

(4) Az 1. § (2) bekezdés b) pontjában felsorolt épületeket érintő felújítások, átalakítások alkalmával a nemdohányzók védelmét szolgáló jogszabályokban és az utasításban meghatározott előírásokat a Bírósági Főosztály Műszaki Osztálynak a tervezés és kivitelezés során érvényesítenie kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére