• Tartalom

1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasítás

1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasítás

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (III. 30.) NEFMI KÁT utasítás módosításáról1

2013.02.23.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. § 19. pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (III. 30.) NEFMI KÁT utasítás (a továbbiakban: U.) 1. melléklet „VI. A FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI” cím 2–42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Cafetéria-juttatások
2. A cafetéria-juttatások körét, mértékét – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – minden évben a hivatali szervezet vezetője állapítja meg az 5. számú függelék szerint.
3. A foglalkoztatottak a hivatali szervezet vezetője által a tárgyévre az alábbi meghatározott cafetéria-juttatások közül választhatnak.
Erzsébet-utalvány
4. A minisztérium e cafetéria-juttatási elem választása esetén papír alapú Erzsébet-utalvány juttatásával támogatja a foglalkoztatott étkezését.
5. Az Erzsébet-utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott utalvány. Az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel, az utalványon meghatározott érvényességi időn belül.
6. A juttatás választása esetén – a jogosultsági hónapokra – havonta azonos mértékű, 100 Ft-tal osztható havi juttatás lehet. A legkisebb igényelhető utalványtömbérték 1 000 forint.
7. Az Erzsébet-utalványok beszerzését és átadását a Gazdálkodási Főosztály végzi.
Iskolakezdési támogatás
8. A minisztérium – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – utalvány formájában iskolakezdési támogatást nyújt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott oktatásban részt vevő gyermek, tanuló számára a – rá tekintettel a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult – szülő, gyám vagy e szülő, gyám közös háztartásban élő házastárs útján. A támogatás tankönyvre, taneszközre, ruházatra fordítható.
9. Az iskolakezdési támogatás mértéke – több juttató esetén is – tanévenként és gyermekenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. §-ában meghatározott mértékig (a minimálbér 30%-áig) terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.
10. A foglalkoztatott által kitöltött nyilatkozat alapján a Gazdálkodási Főosztály az iskolakezdési támogatások összegéről nyilvántartást vezet.
11. A 10. pont szerinti nyilvántartás vezetése érdekében a foglalkoztatott a 9. számú függelék szerinti adatlapon köteles nyilatkozni az iskolakezdési támogatásban részesített gyermek (tanuló) adóazonosító jeléről, ennek hiányában személyes adatairól.
12. Az utalványok beszerzését és átadását a Gazdálkodási Főosztály biztosítja a tanév kezdete előtti 60 napon belül. Az utalványok a jogszabály alapján legkésőbb a tanév kezdetét követő 60 napig válthatók be.
Helyi utazási bérlet
13. E juttatási forma választása esetén a tárgyévre érvényes helyi utazási bérlet adható.
14. A kedvezményes éves bérletszelvények beszerzését a Gazdálkodási Főosztály végzi.
15. A helyi utazási bérletre a foglalkoztatott folyamatos igénybevétel esetén jogosult. Nincs lehetőség a bérletet kizárólag egyes hónapokra kérni, vagy megszakítással igénybe venni. Amennyiben a foglalkoztatott a nyilatkozattétel időpontjáig betölti a 65. életévét, helyi utazási bérletre nem jogosult.
16. A megrendelésre és kiadásra került kedvezményes éves BKV-bérletek visszaadására nincs lehetőség, mivel a szolgáltató az éves bérletet nem váltja vissza.
17. A 13–16. pontban foglaltaktól eltérően – a jogviszony év közben történő létesítése esetén – a havi bérlet költségének megtérítése a minisztérium nevére és címére kiállított számla és leadott bérletszelvény alapján havonta, utólag, bankszámlára történő átutalással történik.
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás
18. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás keretében a minisztérium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a foglalkoztatottnak, aki:
a) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja, és
b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint
c) a Gazdálkodási Főosztályra eljuttatja – ha ez még nem történt meg – a cafetéria nyilatkozatával egyidejűleg a tagsági jogviszonyának fennállását igazoló okirat másolatot leadja.
19. Ezen összeg több nyugdíjpénztári tagság esetén is, együttesen legfeljebb a mindenkor hatályos Szja. tv. szerinti mértékig (a minimálbér 50%-áig) tartozik a kedvezményes adózású juttatások közé, azonban a foglalkoztatott által a keretösszegből havonta választható legkisebb összeg (amennyiben a foglalkoztatott nem saját maga fizeti meg a pénztár által meghatározott tagdíjminimumot) az adott pénztár, intézmény által előírt minimum tagdíj összege.
20. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást a foglalkoztatott teljes évre havonta, azonos összegben igényelheti.
21. A juttatás igénybevétele esetén a foglalkoztatottnak nyilatkoznia kell arról, hogy azonos időszakra az adott jogcímen más juttatótól nem szerez bevételt.
22. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes nyugdíjpénztárba történő átutalásáról havonta a Gazdálkodási Főosztály intézkedik. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagságról szóló, a 10. számú függelék szerinti nyilatkozatot annak is ki kell töltenie, aki nem kér ilyen munkáltatói hozzájárulást.
23. A Gazdálkodási Főosztály intézkedik a szerződés megkötéséről, ha a foglalkoztatott olyan önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, amellyel a minisztérium még nem kötött együttműködési szerződést.
Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári támogatás
24. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári támogatás keretében a minisztérium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a foglalkoztatottnak, aki:
a) önkéntes kölcsönös egészségpénztár/önsegélyező pénztár tagja, és
b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint
c) a Gazdálkodási Főosztályra eljuttatja – ha ez még nem történt meg – a cafetéria nyilatkozatával egyidejűleg a tagsági jogviszonyának fennállását igazoló okirat másolatát.
25. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás egész évre havonta azonos összegben választható, melynek mértéke:
– ezen összeg több egészségpénztári/önsegélyező pénztári tagság esetén is, együttesen legfeljebb a mindenkor hatályos Szja. tv. szerinti mértékig (a minimálbér 30%-áig) tartozik a kedvezményes adózású juttatások közé, azonban a foglalkoztatott által a keretösszegből havonta választható legkisebb összeg (amennyiben a foglalkoztatott nem saját maga fizeti meg a pénztár által meghatározott tagdíjminimumot) az adott pénztár, intézmény által előírt minimum tagdíj összege.
26. A juttatás igénybevétele esetén a foglalkoztatottnak nyilatkoznia kell arról, hogy azonos időszakra az adott jogcímen más juttatótól nem szerez bevételt.
27. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes egészségpénztárba/önsegélyező pénztárba történő átutalásáról havonta a Gazdálkodási Főosztály intézkedik. A pénztári tagságról szóló, a 11. számú függelék szerinti nyilatkozatot annak is ki kell töltenie, aki nem kér ilyen munkáltatói hozzájárulást.
28. A Gazdálkodási Főosztály intézkedik a szerződés megkötéséről, ha a foglalkoztatott olyan önkéntes pénztárnak a tagja, amellyel a minisztérium még nem kötött együttműködési szerződést.
Széchenyi Pihenő Kártya
29. A Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP Kártya) az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel a foglalkoztatottnak a munkáltató által utalt támogatás terhére – az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont elfogadóhelyeken – szolgáltatások vásárolhatók. A kártyával igénybe vehető belföldi szolgáltatásokat a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.
30. A SZÉP Kártya egy műanyag elektronikus utalványkártya, amely mögött három, különböző szolgáltatás megvásárlására használható alszámla van, erre a munkáltató támogatást utalhat:
a) szálláshelyalszámlára, szálláshely-szolgáltatásra,
b) vendéglátás-alszámlára, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra,
c) szabadidő-alszámlára, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra.
31. A SZÉP Kártya támogatás keretében a foglalkoztatott alszámlákra – egy-egy alszámlára vagy mindegyikre – igényelhet támogatást, az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés c) pontjában az egyes alszámlákra meghatározott mérték erejéig. Az egyes támogatások igénylése során a foglalkoztatott – az éves cafetéria-kerete és a törvényben előírt mérték mellett – alszámlánként figyelembe veszi a más juttatótól a tárgyévben az adott alszámlára biztosított támogatás összegét is. A foglalkoztatottnak a más juttatótól származó támogatás összegéről a vonatkozó alszámla tekintetében nyilatkozatot kell kitöltenie.
32. A SZÉP Kártya egy-egy alszámlájára a foglalkoztatott teljes évre havonta, azonos összeget igényelhet. A SZÉP Kártya megrendeléséhez a foglalkoztatottaknak az e szabályzat 13. és 14. számú függelékében megjelölt adatokat és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni.
33. A Gazdálkodási Főosztály végzi a SZÉP Kártya megrendelését és vezeti a nyilvántartást. A minisztérium a támogatást havonta utólag utalja át a SZÉP Kártyára. A tárgyévben a SZÉP Kártyára juttatott összeget a következő év december 31-ig fel kell használni, a fel nem használt támogatás visszatérítésre nincs lehetőség.
34. A SZÉP Kártya lejárati ideje minimum 3 év. A SZÉP Kártya kibocsátására jogosult azonban a kártyát visszavonhatja, ha a nyilvántartás 24 hónapon keresztül nem tartalmaz le nem járt utalványt.
35. Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott SZÉP Kártya pótlását a foglalkoztatott közvetlenül rendeli meg a SZÉP Kártya kibocsátójától. SZÉP pótkártya előállítási és kézbesítési költsége – a rendelő személyétől függetlenül, pót-, illetve társkártyánként – a foglalkoztatottat terheli, az a cafetéria-keretösszeg terhére nem teljesíthető.
Igénylési és visszafizetési szabályok
36. A juttatások igénybevételének részletes szabályairól a Személyügyi Főosztály intraneten keresztül évente előzetesen tájékoztatja a foglalkoztatottakat. A választható elemeket tartalmazó, nyilatkozattételt lehetővé tevő programot a Gazdálkodási Főosztály az éves keretet meghatározó Közszolgálati Szabályzat kiadását követően teszi elérhetővé – elektronikus úton – a foglalkoztatottak részére. A program elérhetőségéről a Gazdálkodási Főosztály elektronikus levélben tájékoztatja a foglalkoztatottakat. A Gazdálkodási Főosztály gondoskodik a nyilatkoztatásról, a cafetéria nyilatkozatok feldolgozásáról, az utalványok megrendeléséről, átadásáról.
37. A foglalkoztatott a tárgyévre vonatkozó cafetéria-juttatásokról a 36. pontban megjelölt elektronikus levél kézhezvételét követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg teljes felhasználásáról, az általa választott juttatási elemekről és azok mértékéről. A választás során az egyes cafetéria elemeket úgy kell figyelembe venni, hogy nyilatkozattételt követően 1 000 forint feletti maradványösszeg ne képződjön. A két példányban kitöltött nyilatkozatot a foglalkoztatott által aláírva, papír alapon kell eljuttatni a Gazdálkodási Főosztály részére, ebből a Gazdálkodási Főosztály átvételi igazolásával a foglalkoztatott egy példányt visszakap. A nyilatkozat egy példányát a foglalkoztatott az adójogszabályok szerint a naptári év utolsó napjától számított 5 évig köteles megőrizni.
38. Ha a foglalkoztatott a juttatásról való nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztja – ide nem értve a rendes szabadság, betegállomány, illetve egyéb rajta kívül álló ok miatti mulasztást –, kedvezményesen adózó értéket is meghaladóan – Erzsébet-utalvány igénybevételére lesz jogosult.
39. Amennyiben a foglalkoztatott nyilatkozattételi kötelezettségének határidőben objektív okok miatt nem tud eleget tenni, az akadályoztatás megszűnésétől számított 10 munkanapon belül tehet nyilatkozatot.
40. Amennyiben a foglalkoztatott a nyilatkozattételét követően más juttatótól is ugyanazon a jogcímen (iskolakezdési támogatás, SZÉP Kártya alszámlái) részesül juttatásban, a másik juttató felé van bejelentési kötelezettsége a minisztériumtól igénybe vett támogatás tekintetében.
41. Az év közben a minisztériumnál jogviszonyt létesítő, valamint az a foglalkoztatott, akinek a jogosultsága év közben keletkezik, a kinevezési okirat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg teljes felhasználásáról, az általa választott juttatási elemekről és azok mértékéről.
42. A cafetéria-rendszerbe tartozó juttatásokra vonatkozó választás hatálya naptári évre, illetve a jogviszony, vagy jogosultság évközi keletkezésétől a megszűnéséig szól, annak módosítására év közben legfeljebb egy alkalommal, tárgyév szeptember 30. napjáig van lehetőség. A tárgyévben igénybe nem vett keret nem vihető át a következő évre és pénzben nem váltható meg. A foglalkoztatott a tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról tárgyév november 30-ig írásban nyilatkozik, melyet a Gazdálkodási Főosztályra kell benyújtani. Amennyiben a keretösszegből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a foglalkoztatott nem veheti igénybe.”

(2) Az U. 1. melléklet „VI. A FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI” címe a következő 42/A–42/G. ponttal egészül ki:

„Eljárás a jogosultság év közbeni megváltozása esetén
42/A. A Szabályzat 5. függelék 2. pontjában meghatározott esetekben, vagy ha a foglalkoztatott jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve, ha a foglalkoztatott választása szerint a juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony foglalkoztatott halála miatt szűnik meg.
42/B. A 42/A. pontban, valamint a 42/C–42/D. pontban meghatározott esetekben a foglalkoztatott legkésőbb az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria-juttatással a Gazdálkodási Főosztályon köteles elszámolni. A 42/A. pont második fordulata szerinti haláleset esetén a foglalkoztatottat, illetve örökösét elszámolási kötelezettség nem terheli.
42/C. A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – a jogviszony időtartamával időarányosan megállapított – mértékének túllépése esetén a különbözetet a Gazdálkodási Főosztály – a foglalkoztatott 8. számú függelék szerint megtett hozzájárulásával – illetményéből levonja.
42/D. A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – mértékénél kevesebbet igénybe vevő foglalkoztatott részére a különbözet – a foglalkoztatott által a nyilatkozatban meghatározott módon – kiadásra kerül.
42/E. Amennyiben év közben megszűnik annak a juttatási elemnek az igénybevételi jogosultsága, amelyre a foglalkoztatott a támogatást kérte, vagy csökken az igénybe vehető támogatás összege, úgy a foglalkoztatott a továbbiakban nem veheti igénybe ezen juttatási elem esetében a számára biztosított keretet.
42/F. A 42/E. pontban foglalt esetben a megszűnéstől, módosulástól számított 10 munkanapon belül bejelentési kötelezettsége keletkezik a foglalkoztatottnak a Gazdálkodási Főosztály felé, és az így igénybe nem vett keretösszeg a tárgyévben – a fennálló lehetőségek szerint – felhasználható.
42/G. A Szabályzat 5. függelék 2. pontjában meghatározott esetekben a foglalkoztatottat a Gazdálkodási Főosztály – annak figyelembevételével, hogy mely időszakra nem illette meg juttatás – tájékoztatja a rendelkezésre álló cafetéria-keretről, a szabályzat alapján választható juttatásokról, illetve arról, hogy van-e visszafizetési kötelezettsége. A foglalkoztatott a 36. pontban megjelölt elektronikus levél kézhezvételét követő 10 munkanapon belül köteles a nyilatkozattételi kötelezettségét teljesíteni és nyilatkozatait a Gazdálkodási Főosztályra eljuttatni.”

(3) Az U. 1. melléklet „VI. A FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI” cím 49. pont

a) első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az SZKB 13 tagból álló testület.”,

b) második mondata a következő l) és m) ponttal egészül ki:

l) a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár által a tagsági feladatok tartós ellátására kijelölt személy,
m) az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár által a tagsági feladatok tartós ellátására kijelölt személy.”,

c) utolsó előtti mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az SZKB akkor határozatképes, ha az elnökön, vagy az elnök által kijelölt őt helyettesítő tagon kívül legalább hat tag jelen van.”.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

Cafetéria-juttatások a 2013. évben
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. §-ában, valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak végrehajtására – figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) rendelkezéseire – a minisztériummal jogviszonyban állók 2013. évi cafetéria-juttatásait a következők szerint állapítom meg.
1. E mellékletben foglalt rendelkezések hatálya kiterjed:
a) a minisztérium állományába tartozó állami vezetőkre,
b) a minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre,
c) a minisztériummal munkaviszonyban álló munkavállalókra,
d) a minisztérium állományába tartozó prémiumévek programban résztvevőire [az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: foglalkoztatott].
2. Nem jogosult a cafetéria-rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére
a) a tartós külszolgálaton lévő, illetve
b) az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok keretében nemzeti szakértői tevékenységet ellátó, valamint
c) az ösztöndíjprogramban részt vevő kormánytisztviselő, továbbá
d) nem jogosult cafetéria-juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre, vagy munkabérre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a foglalkoztatott a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani.
3. 3.1. A foglalkoztatottat – a prémiumévek programban résztvevő kivételével – megillető cafetéria-juttatások 2013. évi keretösszegét (a továbbiakban: éves keretösszeg) – Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (2) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel – bruttó 200 000 Ft/fő összegben határozom meg.
3.2. A cafetéria-juttatások éves keretösszeg 30%-a illeti meg a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján a prémiumévek programban foglalkoztatottat, valamint a különleges foglalkoztatási állományba helyezett foglalkoztatottat.
3.3. A Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján az egyes cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó közterhek a foglalkoztatott éves keretösszegébe beleszámítanak.
3.4. A cafetéria-keret ezer forintra kerekített időarányos részére jogosult
a) a határozott idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel rendelkező foglalkoztatott, illetve
b) azon foglalkoztatott, akinek a minisztériummal fennálló jogviszonya év közben keletkezik vagy szűnik meg. A jogosultsági idő számításakor a naptári év napjainak számát kell figyelembe venni.
4. A cafetéria-juttatásokat a foglalkoztatott választása szerint a Kttv.-ben meghatározott béren kívüli juttatási formákra veheti igénybe a Szja tv. 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában, továbbá (3) bekezdésében meghatározott mértékben – összességében legfeljebb a 3.1. pontban meghatározott éves keretösszegig.
a) Erzsébet-utalvány (max. 8 000 Ft/hó),
b) iskolakezdési támogatás (max. 29 400 Ft/gyermek, tanuló),
c) helyi utazási bérlet,
d) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (max. 49 000 Ft/hó),
e) önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (max. 29 400 Ft/hó),
f) Széchenyi Pihenő Kártya:
fa) szálláshely alszámla (max: 225 000 Ft/év),
fb) vendéglátás alszámla (max. 150 000 Ft/év),
fc) szabadidő alszámla (max. 75 000 Ft/év).”

2. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

Nyilatkozat a …… évi cafetéria keretösszeg felhasználásáról

Név:

Adóazonosító jel:

Szervezeti egység neve:

 

Kijelentem, hogy a Emberi Erőforrások Minisztériuma ……… évi cafetéria-juttatásokról szóló, Közszolgálati Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megismertem, az abban foglaltakat figyelembe véve, az alábbi cafetéria- juttatási elemeket kívánom igénybe venni az itt meghatározott mértékben:

adatok: forintban

Juttatás megnevezése

Havi nettó összeg

Éves nettó összeg

Éves bruttó összeg

Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt havi munkáltatói hozzájárulás

 

 

 

Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önsegélyező pénztárba átutalt havi munkáltatói hozzájárulás

 

 

 

a munkáltató nevére szóló, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló éves bérlet

 

 

 

a munkáltató nevére szóló, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló
havi bérlet

 

 

 

iskolakezdési támogatás (utalvány)

 

 

 

Erzsébet-utalvány

 

 

 

Széchenyi Pihenő Kártya

 

 

 

szállás alszámla

 

 

 

vendéglátás alszámla

 

 

 

szabadidő alszámla

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a Kedvezményes éves Budapest-bérlet nem visszaadható.
Kijelentem, hogy a – cafetéria nyilatkozatomban – az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben az itt szereplő adatok bármelyikében változás történik, úgy azt haladéktalanul az Emberi Erőforrások Minisztériumának Gazdálkodási Főosztályán bejelentem.
Kelt
………………………………………
munkatárs aláírása
munkáltató részéről a nyilatkozatot átvette:

3. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

Áttekintés a Cafetéria szabályzat alapján tárgyévben adható juttatások adóterhéről

Juttatás megnevezése (max. öszeggel)

Költségszorzó

Jelentése

Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt havi munkáltatói hozzájárulás (havonta a minimálbér 50%-a, a keretösszegre tekintettel: nettó 12 282 Ft/hó)

1,357

a juttatás 1,19-szeresét 16% szja és 14% EHO terheli

Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önsegélyező pénztárba átutalt havi hozzájárulás (havonta a minimálbér 30%-a, a keretösszegre tekintettel: nettó 12 282 Ft/hó)

1,357

a juttatás 1,19-szeresét 16% szja és 14% EHO terheli

A munkáltató nevére szóló, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet

1,357

a juttatás 1,19-szeresét 16% szja és 14% EHO terheli

Iskolakezdési támogatás gyermekenként a minimálbér 30%-a (29 400 Ft/gyerek)

1,357

a juttatás 1,19-szeresét 16% szja és 14% EHO terheli

Erzsébet-utalvány 8 000 Ft/hó

1,357

a juttatás 1,19-szeresét 16% szja és 14% EHO terheli

Széchenyi Pihenő Kártya szállás alszámla 225 000 Ft/év
(a keretösszegre tekintettel: nettó 147 383 Ft/év)

1,357

a juttatás 1,19-szeresét 16% szja és 14% EHO terheli

Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla 150 000 Ft/év
(a keretösszegre tekintettel: nettó 147 383 Ft/év)

1,357

a juttatás 1,19-szeresét 16% szja és 14% EHO terheli

Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla 75 000 Ft/év

1,357

a juttatás 1,19-szeresét 16% szja és 14% EHO terheli

Minimálbér: 2013-ban 98 000 Ft

4. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

Emberi Erőforrások Minisztériuma
NYILATKOZAT
a cafetéria-tartozás kifizetésre kerülő járandóságokból történő levonásához

Név:

 

Adóazonosító jel:

Hozzájárulok, hogy nyilatkozatom megtétele után az Emberi Erőforrások Minisztériumánál fennálló jogviszonyom, illetve cafetéria-jogosultságom módosulása, megszűnése esetén a cafetéria-keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások nettó összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 149. § (2) bekezdésének, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 161. § (2) bekezdésének megfelelően – a kifizetésre kerülő járandóságaimból (illetmény, táppénz, egyéb járandóság) – levonásra kerüljön.
Kelt
………………………………………
munkatárs aláírása

5. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

Emberi Erőforrások Minisztériuma
NYILATKOZAT
Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

Név:

 

Adóazonosító jel:

Nyilatkozom, hogy ……… évben az alábbi gyermek(ek)1. után vagyok jogosult iskolakezdési támogatásra:

1.

Gyermek neve:

 

 

Adóazonosító jele:

 

Adóazonosító jel hiányában

 

 

Anyja neve:

 

 

Születési hely, idő:

 

 

2.

Gyermek neve:

 

 

Adóazonosító jele:

 

Adóazonosító jel hiányában

 

 

Anyja neve:

 

 

Születési hely, idő:

 

 

3.

Gyermek neve:

 

 

Adóazonosító jele:

 

Adóazonosító jel hiányában

 

 

Anyja neve:

 

 

Születési hely, idő:

 

4.

Gyermek neve:

 

 

Adóazonosító jele:

 

Adóazonosító jel hiányában

 

 

Anyja neve:

 

 

Születési hely, idő:

 

Kijelentem továbbá, hogy:
–    fent nevezett, saját háztartásomban nevelt gyermekeimre tekintettel a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján szülő, nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő vagy gyám vagyok,
–    fent megnevezett gyermek(ek) a tárgyévtől tankötelesek, a tárgyévben közoktatási intézményben, vagy az EGT-államban ennek megfelelő oktatásban tanulói jogviszonyban áll(nak), valamint a tárgyév augusztus 31-ig 21. életévüket, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a tárgyév augusztus 31-ig 24. életévüket még nem töltik be.
Nyilatkozom, hogy amennyiben – a fent megnevezett gyermek(ek)re tekintettel – gyermekenként az iskolakezdési támogatás összege együttesen nem haladja meg a tárgyévre meghatározott minimálbér 30%-át.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozattételt követően 2013. évben másik munkáltatótól iskolakezdési támogatásban részesülök, a másik munkáltató felé van bejelentési kötelezettségem az Emberi Erőforrások Minisztériumától igénybe vett támogatás tekintetében.
Kelt
………………………………………
munkatárs aláírása

6. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

NYILATKOZAT
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás igényléséről

Név:

 

Adóazonosító jel:

Nyilatkozom, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulást cafetéria keretében
a)    havi ……… Ft összegben igénybe kívánom venni,
b)    nem kívánom igénybe venni.
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás havi összegét 2013. évre 12 282 Ft összegben határozza meg. Amennyiben az általam választott összeg kevesebb, mint munkáltató által meghatározott hozzájárulás, annak különbözetéről lemondok.
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár

megnevezése:

 

címe:

 

azonosítószáma:

 

tagsági okirat szám:

 

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy 2013. évben azonos időszakra vonatkozóan ezen a jogcímen más juttatótól bevételt nem szerzek.
Kelt
………………………………………
munkatárs aláírása
____________
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

7. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

NYILATKOZAT
Önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás igényléséről

Név:

 

Adóazonosító jel:

Nyilatkozom, hogy az önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulást cafetéria keretében
a)    havi ………… Ft összegben igénybe kívánom venni,
b)    nem kívánom igénybe venni.
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás havi összegét 2013. évre 12 282 Ft összegben határozza meg. Amennyiben az általam választott összeg kevesebb, mint munkáltató által meghatározott hozzájárulás, annak különbözetéről lemondok.
Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár

megnevezése:

 

címe:

 

azonosítószáma:

 

tagsági okirat száma:

 

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy 2013. évben azonos időszakra vonatkozóan ezen a jogcímen más juttatótól bevételt nem szerzek.
Kelt
………………………………………
munkatárs aláírása
______________
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

8. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

NYILATKOZAT
Önsegélyező pénztári hozzájárulás igényléséről

Név:

 

Adóazonosító jel:

Nyilatkozom, hogy önsegélyező pénztári hozzájárulást cafetéria keretében
a)    havi ……… Ft összegben kívánom igénybe venni
b)    nem kívánom igénybe venni.
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önsegélyező pénztári hozzájárulás havi összegét 2013. évre 12 282 forint összegben határozza meg. Amennyiben az általam választott összeg kevesebb, mint munkáltató által meghatározott hozzájárulás, annak különbözetéről lemondok.
Az önsegélyező pénztár

megnevezése:

 

címe:

 

azonosítószáma:

 

tagsági okirat szám:

 

Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy 2013. évben azonos időszakra vonatkozóan ezen a jogcímen más juttatótól bevételt nem szerzek.
Kelt
………………………………………
munkatárs aláírása
__________
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

9. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

NYILATKOZAT SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYÁRA UTALHATÓ TÁMOGATÁSRÓL

Név:

 

Adóazonosító jel:

Nyilatkozom, hogy
a)    SZÉP Kártya birtokos vagyok, melyet a …………………………… SZÉP Kártya kibocsátó intézmény állított ki a részemre.
b)    Nem vagyok SZÉP Kártya birtokosa.
Kérem az alábbi alszámlára a következő munkáltatói támogatás utalását:

a)

szállás alszámla

Ft,

b)

vendéglátás alszámla

Ft,

c)

szabadidő alszámla

Ft.

Egyidejűleg nyilatkozom, hogy az adóévben másik munkáltatótól SZÉP Kártyára utalható támogatást:
a)    kaptam, ………………………………… alszámlára, ………………………………… Ft összegben,
b)    nem kaptam.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozattételt követően 2013. évben másik munkáltatótól Széchényi Pihenő Kártya fent igényelt alszámlájára/alszámláira támogatásban részesülök, a másik munkáltató felé van bejelentési kötelezettségem az Emberi Erőforrások Minisztériumától igénybe vett támogatás tekintetében.
Tudomásul veszem továbbá, hogy pótkártya igénylése esetén, a rendelő személyétől függetlenül, az előállítási és kezelési költségek – pótkártyánként – engem terhelnek, azok a cafetéria-keretösszeg terhére nem teljesíthetők.
Kelt: …………………………………………
………………………………………
munkatárs aláírása

10. függelék az 1/2013. (II. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

Előnév:

Kártyabirtokos vezeték neve:

Kártyabirtokos utóneve:

Kártyán szereplő név (max. 20 karakter):

Születési név:

Születési helye, ideje: ………………………… hely, ………… év …………… hó …… nap

Anyja neve:

Adóazonosító jel:

Személyi igazolvány szám:

 

Állandó lakcím:

Irányítószám:

Város:

Közterület név:

Közterület jelleg:

Házszám:

 

Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől):

Irányítószám:

Város:

Közterület név:

Közterület jelleg:

Házszám:

Jelen igénylés aláírásával hozzájárulok, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját (általam a fentiekben megadott) adataimat – a vele a Széchenyi Pihenő Kártya megrendelése kapcsán szerződésben álló (vagy a szerződés teljesítésének körében igénybevételre kerülő alvállalkozó) részére, továbbá a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadók részére – átadja, a szolgáltatás nyújtásához az adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges mértékben a személyes adatokat tárolja és kezelje.
Kelt: …………………………………
………………………………………
munkatárs aláírása
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 24. napjával.

1.

Csak azokat a gyermekeket lehet feltüntetni, akik után családi pótlékra jogosult a szülő vagy házastársa, és közoktatási intézmény (általános és középiskola) vagy az EGT-államban ennek megfelelő oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére