• Tartalom

10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás

10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás

a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §-ának (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiatartalom-szolgáltatók számára adható tájékoztatás rendjének részletes szabályozása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: rendőrség) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. Az utasítás alkalmazásában
a)1 budapesti székhelyű rendőri szervek: az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság;
b)2 kommunikációs szervek: az ORFK Kommunikációs Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat), a Rendőrség szóvivője, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya (a továbbiakban: BRFK Kommunikációs Osztály), a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője (a továbbiakban: BRFK szóvivő), valamint a nem budapesti székhelyű rendőr-főkapitányságok kommunikációs feladatokat ellátó munkatársai (a továbbiakban: vármegyei kommunikációs szervek);
c) médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározott médiatartalom-szolgáltató.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A rendőrség kommunikációs feladatokat ellátó szervezete

3.3 A rendőrség szervei kommunikációs tevékenységének szakmai irányítását a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály szakmai iránymutatásainak megfelelően működő Szolgálat látja el, amely egyúttal végzi – a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével – a budapesti székhelyű rendőri szervek és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ kommunikációs tevékenységét.

3/A.4 A Rendőrség szóvivője az országos rendőrfőkapitánynak közvetlenül alárendelve végzi szakmai tevékenységét.
3/B.5 A BRFK Kommunikációs Osztály, a BRFK szóvivő, valamint a vármegyei kommunikációs szervek (a továbbiakban: szakirányított kommunikációs szervek) szakmai tevékenységük során kötelesek a Szolgálat mint szakirányító kommunikációs szerv által meghatározottaknak megfelelően eljárni.

4. A Szolgálat a 3. pont szerinti szakmai irányítás keretében többek között
a) előkészíti a rendőrség kommunikációs tevékenységére irányadó belső normák szakmai tervezetét;
b) szakmai iránymutatásokkal, kommunikációs protokollal biztosítja a rendőrségi kommunikációs tevékenység egységes gyakorlatának kialakítását;
c) elemzi, értékeli, koordinálja a rendőrség kommunikációs tevékenységét, intézkedéseket tesz az esetlegesen észlelt jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében;
d)6 gondoskodik a szakirányított kommunikációs szervek szakmai ellenőrzéséről;
e) javaslatokat fogalmaz meg a kommunikációs szervek hatékony szakmai működéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében;
f) a Szolgálat vezetője dönt egyes ügyek kommunikációs szempontból országos jelentőségűvé nyilvánításáról;
g)7 előzetesen véleményt nyilvánít a szóvivők, valamint a BRFK Kommunikációs Osztály vezetője munkaköri leírásának szakmai tartalmával összefüggésben;
h)8 véleményezési jogot gyakorol a Szolgálat állományába nem tartozó kommunikációs munkatársak kiválasztásában, teljesítményértékelésében;
i)9 előzetesen véleményezi a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok kommunikációs koncepcióját és válságkommunikációs tervét;
j)10 a szakirányított kommunikációs szervek megfelelő reagálóképességének biztosítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen hatáskörébe von ügyeket, utasítást ad kommunikációs reakció végrehajtására, személyügyi javaslatot tesz.
5.11 Az ORFK-n és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon önálló szóvivő munkakört kell kialakítani. A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló szóvivők munkájukat a Szolgálat vezetőjének szakmai irányításával végzik, feladataik végrehajtását a Szolgálat állományába tartozó egy-egy fő, szintén hivatásos szolgálati jogviszonyban álló referens segíti.
6.12 Az 5. pontban nem szerepeltetett vármegyei rendőr-főkapitányságokon, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányságon önálló szóvivői munkakört kell kialakítani. A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló szóvivő munkáját:
a)13 a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság esetében legalább egy;
b)14 az a) alpontban nem említett vármegyei rendőr-főkapitányságokon legalább kettő önálló munkakört betöltő referens segíti,
c) a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a Kommunikációs Osztály támogatja.
6/A.15 A Szolgálat, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság a kommunikációs tevékenység folyamatossága és a reagálóképesség biztosítása érdekében folyamatos, napi 24 órás sajtóügyeletet működtet. A Szolgálat sajtóügyelete szakmai irányítója a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletének. A vármegyei kommunikációs szerveknél hivatali időn túl készenléti szolgálat ellátásával kell biztosítani a folyamatos ügymenetet és rendelkezésre állást.
7.16 A vármegyei rendőr-főkapitányságokon a szóvivők és a munkájukat segítő referensek a vármegyei rendőrfőkapitányok közvetlen alárendeltségében működnek. A Budapesti Rendőr-főkapitányságon a szóvivő, valamint a Kommunikációs Osztály vezetője egyaránt a budapesti rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozik.

8. A rendőrség feladatkörét érintő ügyekben:
a) a rendőrség érintett szervének vezetője eltérő döntésének hiányában a rendőrség feladatkör szerint érintett szervének szóvivője jogosult, illetve köteles nyilatkozni;
b)17 a Szolgálat, valamint a szakirányított kommunikációs szerv javaslatára, a rendőrség megkeresett szerve vezetőjének döntése alapján a megkeresés tárgya szerint érintett szolgálati ág, szolgálat vagy szakszolgálat vezetői megbízással vagy kinevezéssel rendelkező munkatársa tesz nyilatkozatot;
c) egyedi esetekben nyilatkozattételre kijelölhetők az egyes ügyek előadói vagy az ügyek elintézésében közreműködők.

9. A 8. pont b) alpontjában foglaltakra figyelemmel a vezetői megbízással vagy kinevezéssel rendelkezők munkaköri leírásában szerepeltetni kell a feladatkörükkel összefüggésben történő nyilatkozattétellel kapcsolatos kötelezettséget.

4. A kommunikációs szervek médiatartalom-szolgáltatók tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségei

10.18 A médiatartalom-szolgáltatók számára a rendőri szervek kizárólag a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kommunikációs szerv közreműködésével adhatnak tájékoztatást.

11. A rendőrség közleményeit, tájékoztatóit kizárólag a kommunikációs szervek hozhatják nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozott közleményt, tájékoztatót a kommunikációs szervek a lehető legrövidebb időn belül kötelesek megküldeni az érintett ügyben eljáró szervnek.

12. A médiatartalom-szolgáltató részére adott tájékoztatás esetén a médiatartalom-szolgáltatótól kérni kell a közlés tervezetének megküldését, illetve a hangfelvétel meghallgatásának vagy a képfelvétel megtekintésének lehetővé tételét, kivéve, ha ennek végrehajtása a közlés tervezett időpontjára tekintettel már nyilvánvalóan nem lehetséges, vagy ha a rendőrség sajtótájékoztató keretében illetve írásban kiadott közlemény, vagy médiatartalom-szolgáltatói megkeresésre írásos válasz formájában adott tájékoztatást.

13. A kommunikációs szervek a médiatartalom-szolgáltatók megkeresésére kötelesek a megkeresés tudomásukra jutásától számított négy órán belül dokumentálható formában reagálni. Amennyiben a megkeresés teljes körű teljesítése ezen határidőn belül nem lehetséges, a válasznak tartalmaznia kell a végleges válasz megadásának várható időpontját. Mindez nem érinti a rendkívüli vagy váratlan eseményekre történő reagálást és a tényközlő nyilatkozatot.

14. A lakosság személy- és vagyonbiztonságát közvetlenül vagy közvetve széles körben érintő események vonatkozásában – a jogszabályokban meghatározott illetékességi és hatásköri szabályozás alapulvételével – a kommunikációs szervek a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) 99. §-ának (3) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával kötelesek a megelőzés, illetve a kárenyhítés céljait leginkább szolgáló kommunikációs csatornák igénybevételével az adott eseményről soron kívül tájékoztatást adni, a rendőrség érintett szervének hivatalos álláspontját közzétenni.

15. A kommunikációs szervek kizárólag a rendőrség érintett szervének hatáskörébe tartozó és illetékességi területét érintő ügyekben, eseményekről adhatnak tájékoztatást a médiatartalom-szolgáltatók részére. Amennyiben a médiatartalom-szolgáltató megkeresésében megjelölt ügy nem tartozik a megkeresett szerv hatáskörébe vagy az adott ügy tekintetében nem rendelkezik illetékességgel, e tény közlése mellett – amennyiben az ismert – tájékoztatást kell adnia a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervről.

16. A kommunikációs szervek a médiatartalom-szolgáltatókkal történő kapcsolattartás során a kommunikációs tevékenység 23. pont szerinti dokumentálására irányadó kötelezettség teljesítése érdekében írásbeliségre kötelesek törekedni. A médiatartalom-szolgáltatók egyszerűen megválaszolható, nyilvánvaló vagy közismert tényekre irányuló megkeresései rövid úton, szóban is megválaszolhatóak, azonban a megkeresés ténye és teljesítésének módja ebben az esetben is dokumentálandó.

17. A kommunikációs szervek a médiatartalom-szolgáltatók részére konkrét ügyben adott tájékoztatás alkalmával kötelesek megjelölni az adott eljárás állását.

18. A médiatartalom-szolgáltatók folyamatban lévő ellenőrzésekre, valamint a lefolytatott ellenőrzés megállapításaira vonatkozó tájékoztatásához az ellenőrzést elrendelő vezető jóváhagyása szükséges.

5. Lapszemle

19.19 A Rendőrség szóvivője kivételével a kommunikációs szervek munkanapokon 8 óráig kötelesek a székhelyükön bejelentett valamennyi médiatartalom-szolgáltató rendőrséggel, a rendőrség tevékenységével összefüggő közléseiből az elmúlt 24 órára vonatkozó lapszemlét készíteni. A médiatartalom-szolgáltatók munkaszüneti és a pihenőnapokon közzétett közléseit a munkaszüneti vagy a pihenőnapot követő első munkanapon készülő lapszemlének kell tartalmaznia. A lapszemle kötelező tartalmi eleme a kommunikációs reakcióterv.

20.20 A Szolgálat az általa készített lapszemlét annak elkészítését követő egy órán belül köteles elektronikus úton eljuttatni a szakirányított kommunikációs szervekhez. A szakirányított kommunikációs szervek kötelesek az általuk készített lapszemlét annak elkészítését követő egy órán belül a Szolgálat által működtetett ügyeletre (a továbbiakban: Ügyelet) elektronikus úton felterjeszteni.

21. A kommunikációs szervek kötelesek a lapszemléből külön leválogatni és a selejtezési időpontjukig megőrizni azokat a közléseket, amelyek országos jelentőségűek, jelentős közérdeklődésre tartanak számot, vagy amelyek a szerv vezetője által kijelölt ügycsoportba tartoznak.

6. A médiatartalom-szolgáltatók adatbankja, a kommunikációs tevékenység dokumentálása

22. A kommunikációs szervek a médiatartalom-szolgáltatókkal történő hatékony kapcsolattartás érdekében kötelesek az illetékességi területükön található médiatartalom-szolgáltatók által a kapcsolattartás során az elérhetőségükre vonatkozóan közölt adatokat, valamint a nyilvánosan hozzáférhető alapító okiratuk lényeges adatait a Szolgálat által kezelt adatbankban rögzíteni. A már felvitt adatok karbantartását és aktualizálását a Szolgálat végzi, ennek érdekében az adatbank adataiban bekövetkezett változásokról a kommunikációs szervek a Szolgálatot elektronikus úton tájékoztatják.

23. A kommunikációs szervek kötelesek gondoskodni tevékenységük dokumentálásáról. A Szolgálat által meghatározott formátumban kialakított dokumentációnak tartalmaznia kell
a) a médiatartalom-szolgáltató – mind írásbeli, mind szóbeli – megkeresését, a megkeresés időpontját;
b) a megkeresésre adott – mind írásbeli, mind szóbeli – válaszokat, a válaszadás időpontját, valamint;
c) a válasz kialakításához felhasznált háttéranyagot, olyan módon, hogy abból azonosítható legyen a háttéranyagot szolgáltató személy, továbbá a megkereséshez kapcsolódó vezetői utasítások.

7. A kommunikációs szervek egyéb kötelezettségei

24. A kommunikációs szervekkel, valamint az általuk ellátott kommunikációs tevékenységgel szemben alapvető követelmény
a) a gyors reagálóképesség,
b) a hitelesség,
c) az egységesség,
d) a következetesség,
e) a közérthetőség és
f) a pártatlanság.

25. A kommunikációs szervek kötelesek a rendőrség bűnmegelőzési és baleset-megelőzési szervei által a lakosság számára készített megelőzési ajánlásokat, felhívásokat a rendőrség internetes portálján közzétenni.

26. A kommunikációs szervek az ellentmondások elkerülése érdekében kötelesek kiemelt figyelemmel kísérni a Belügyminisztérium, valamint a rendőrség más szerveinek kommunikációját, indokolt esetben soron kívül egyeztetést folytatni az esetleges ellentmondások feloldása érdekében.

27. A kommunikációs szervek kötelesek a médiatartalom-szolgáltatók közléseit figyelemmel kísérni (médiamonitoring).

28. A rendőrség sajtótájékoztatóinak megszervezése és lebonyolítása a kommunikációs szervek feladata. Az előre tervezett sajtótájékoztatók kivonatát legkésőbb a sajtótájékoztató befejeződésével egyidejűleg a rendőrség kommunikációs szerveinek közzé kell tenniük a rendőrség honlapján.

29. A kommunikációs szervek kötelesek a hozzájuk közzétételre továbbított rendőrségi felhívások visszavonását – a felhívás közzétételével azonos módon – közzétenni, ilyen módon biztosítva, hogy a felhívást átvevők értesüljenek annak visszavonásáról.

30. A kommunikációs szervek kötelesek együttműködni a társszervek kommunikációs szervezeteivel.

31. A kommunikációs szerveknek törekedniük kell arra, hogy a rendőrségi szempontból releváns eseményekről az első tájékoztatás a rendőrség internetes portálján jelenjen meg.

32. A rendőrség kommunikációs szerveinek közlései semmilyen formában, még utalás szintjén sem tartalmazhatnak a rendőrség bűnfelderítési módszereire, eljárásaira vonatkozó adatot.

33. A kommunikációs szervek kommunikációjuk tartalmi elemeit illetően kötelesek egyeztetni, valamint lehetőség szerint a végleges tartalmat jóváhagyatni az adott szerv érintett szakterületének vezetőjével vagy vezetőivel.

34. Az információ közreadása formájának és időpontjának meghatározása, valamint a kommunikációs szervek állományába nem tartozó nyilatkozó kommunikációs szempontból történő felkészítése a kommunikációs szervek kizárólagos kötelezettsége.
35.21 A kommunikációs szervek közérdekű és statisztikai adat szolgáltatása esetén kötelesek a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság elemző-értékelő osztálya bevonásával az ORFK szakmailag érintett főigazgatóságával vagy szolgálatával – a bűnügyi szolgálati ágat érintő adatok esetében az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-értékelő Főosztállyal, míg a rendészeti szakterülethez tartozó szolgálati ágakra vonatkozó adatok esetében az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-értékelő Osztállyal – egyeztetni. A szakirányított kommunikációs szervek az egyeztetést követően a médiatartalom-szolgáltató részére továbbítandó tartalmat a Szolgálathoz terjesztik fel, amely a továbbítást jóváhagyja vagy – országos jelentőségű, illetve kiemelt érdeklődésre számot tartó ügyben, valamint ilyen tartalmú előzetes utasítás esetén – jóváhagyásra a továbbítandó tartalmat az országos rendőrfőkapitány részére felterjeszti.
36.22

37.23 A kommunikációs szervek egyen- vagy vegyesruhás alapellátási normába sorolt nyilatkozattételre jogosult munkatársainak nyilatkozattételére – az esemény jellegétől és a nyilatkozattétel helyszínétől függően – a rendőrségnél rendszeresített társasági, szolgálati vagy gyakorló öltözetben kerülhet sor.

38. A kommunikációs szervek kötelesek mérlegelés nélkül soron kívül jelentést tenni az állományilletékes parancsnoknak abban az esetben, ha a rendőrség érintett szervének tevékenységébe vetett közbizalom megkérdőjelezésére alkalmas közlést észlelnek. A rendőrség kommunikációs szervei az állományilletékes parancsnok előzetes engedélyével kötelesek az állományilletékes parancsnok közléssel kapcsolatban megtett intézkedéséről tájékoztatást adni a médiatartalom-szolgáltatóknak.
39.24 A vármegyei rendőr-főkapitányságok szóvivői, illetve az őket helyettesítő személyek kötelesek az Ügyelet felé jelenteni:
a) munkanapokon 8 óráig napi munkavégzésük megkezdését és elérhetőségüket;
b) tervezhető távollétük esetén az őket helyettesítőket és a helyettesítők elérhetőségét;
c) munkaszüneti napok esetében az azt megelőző munkanap hivatali munkaidejének végéig a kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladat felmerülése esetén közreműködésre kijelölt munkatársat és elérhetőségét.

39/A.25 A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete köteles az Ügyelet felé jelenteni:
a) naponta 8 óráig a napi munkavégzés megkezdését;
b) a szóvivő távolléte esetén a helyettesítési feladatot ellátó személyt és annak elérhetőségét;
c) munkaszüneti napokon a szóvivői nyilatkozatra jogosult személyt és annak elérhetőségét.

8. A Szolgálat egyéb feladatai

40.26 A Szolgálat szakmai irányítás keretében köteles a szolgálati út mellőzésével biztosítani a szakirányított kommunikációs szervek számára a soron kívüli konzultáció lehetőségét.

41. A rendőrség személyügyi kérdéseiről, országos jelentőségű, rendkívüli vagy váratlan eseményekről történő nyilatkozattétellel kapcsolatban a Szolgálati Szabályzat 99. § (3) bekezdésében meghatározott jóváhagyás iránti megkeresést a Szolgálat vezetőjén keresztül kell az országos rendőrfőkapitányhoz felterjeszteni.

42. A rendőrség képviselőjeként, szakértőjeként történő nyilvános szereplés kapcsán a Szolgálati Szabályzat 99. § (6) bekezdésében meghatározott országos rendőrfőkapitányi előzetes hozzájárulás vonatkozásában a kiadmányozás jogát a Szolgálat vezetője gyakorolja.

9.27 A szakirányított kommunikációs szervek egyéb kötelezettségei
43.28 A vármegyei (fővárosi) kommunikációs szervek munkatársai szolgálati elöljárójuk, a Szolgálat vezetőjének, valamint a Szolgálat Ügyeletének utasítására kötelesek a rendőri szempontból releváns helyszínen, eseményen megjelenni.
44.29 A vármegyei (fővárosi) kommunikációs szervek havonként vagy a Szolgálat által meghatározott időpontban az utasítás mellékletében meghatározott formában és adattartalommal kötelesek statisztikai adatot szolgáltatni tevékenységükről.
45.30 A Szolgálat ajánlásait a vármegyei (fővárosi) kommunikációs szervek munkatársai munkájuk során kötelesek figyelembe venni, a szervezett képzéseken részt venni, önmagukat folyamatosan képezni.

10. A rendőrség szervei kommunikációs tevékenységgel összefüggő kötelezettségei
46.31 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az általuk tervezett sajtótájékoztató tervezett időpontjáról és témájáról – a sajtótájékoztató megrendezéséről való döntést követően haladéktalanul – kötelesek értesíteni a Szolgálat vezetőjét, aki írásba foglalt indokolás mellett megtilthatja a sajtótájékoztató megtartását.

47. Amennyiben a médiatartalom-szolgáltató megkeresése nem a kommunikációs szervhez, hanem a rendőrség más szervéhez vagy az érintett szerv más szervezeti eleméhez érkezik, a megkeresést fogadó azt köteles haladéktalanul az illetékes kommunikációs szervhez továbbítani.

48. A médiatartalom-szolgáltatóknak a rendőrség tevékenységével kapcsolatba hozható közlése nyomán sajtó-helyreigazítási eljárás kizárólag a Szolgálat vezetőjének előzetes tájékoztatását követően indítható meg. Az eljárás befejeződéséről és annak eredményéről a Szolgálat vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.

49. Az állományilletékes parancsnokok kötelesek a rendőrség kommunikációs szervein keresztül is fellépni a vezetésük, irányításuk alatt álló szervet érintő megalapozatlan közléssel szemben.

50.32 A rendőr-főkapitányságok vezetői kötelesek intézkedni
a) a szóvivők vagy a referensek állandó elérhetőségének biztosítására, az ezen követelménnyel összefüggő szolgálati időrendszer alkalmazására;
b) a feladatkör ellátásához szükséges technikai eszközökkel (mobiltelefon, számítógép, mobilinternet-hozzáféréssel ellátott laptop, digitális fényképezőgép, digitális videókamera, digitális hangrögzítő eszköz) történő ellátásra, az elektronikus levelezési rendszer távoli elérhetőségének biztosítására;
c) indokolt esetben a rendőri tevékenység szempontjából releváns helyszínekre történő kijutás feltételeinek biztosítására;
d) a munkavégzéshez szükséges és elégséges adatbázisokhoz történő hozzáférés biztosítására;
e) arra, hogy a szóvivők a napi eligazításokon és a főkapitányi értekezleteken állandó meghívottként részt vegyenek;
f) arra, hogy a kommunikációs szerv
fa) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó szerv egységes működéséről szóló ORFK utasítás szerint kiemeltnek minősített rendkívüli eseményekről;
fb) a rendőri tevékenység szempontjából az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő intézkedésekről;
fc) a közérdeklődésre számot tartó eseményekről; valamint
fd) a külön vezetői utasítás szerinti eseményekről
a tevékenység-irányítási központ vagy az egyes rendőri szervek ügyeleti szolgálata részéről soron kívül tájékoztatást kapjon.

51. A nyomozó hatóságok vezetői az eredményes nyomozati tevékenység megfelelő kommunikációja érdekében a közérdeklődésre számot tartó vádemelési javaslatokkal kapcsolatban nyilvánosságra hozható adatokat – az ügy vádemelésre történő megküldésével egyidejűleg – kötelesek eljuttatni az illetékes kommunikációs szervhez.

52. A humánigazgatási szakszolgálatok a rendőrséget terhelő közzétételi kötelezettség biztosítása érdekében a személyügyi tájékoztatókat a kiadásukkal egyidejűleg kötelesek eljuttatni az illetékes szerv kommunikációs szervéhez.

53. A rendőrség szervei azon intézkedéseikről, jogerősen befejezett eljárásaikról, illetve az eljárásnak a rendőrség hatáskörébe tartozó szakaszának a befejezéséről, melyek kapcsán médiatartalom-szolgáltató részéről korábban már érkezett megkeresés, haladéktalanul kötelesek elektronikus formátumban a médiatartalom-szolgáltatók részére eljuttatható tájékoztatót a Szolgálat vezetőjének megküldeni.

54. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó vagy más jelentős rendezvény biztosítására készülő biztosítási terv elkészítésébe az adott rendőri szerv kommunikációs szervének képviselőjét be kell vonni, az elkészült biztosítási terv megismerhetőségét biztosítani kell a kommunikációs szerv képviselője részére.

55. Fokozott ellenőrzés elrendeléséről, csapaterő alkalmazásáról és tömegoszlatásról a Szolgálatot és az illetékes kommunikációs szervet legkésőbb az intézkedés megkezdésével egyidejűleg tájékoztatni kell.

56. Amennyiben a rendőrség szerve törzset működtet, a törzsbe be kell osztani a működtető szerv kommunikációs szervének legalább egy munkatársát.

11. Kép- és hangfelvételek kiadása a médiatartalom-szolgáltatók részére

57. A rendőrség szervei a rendőri intézkedések képi rögzítése során kötelesek arra törekedni, hogy a nagyobb médiafelület elérése érdekében a médiatartalom-szolgáltatók részére ellenőrzött formában eljuttatható képanyagok készüljenek. A jelentős médiaérdeklődésre számot tartó, előre tervezett akciók előkészítése és végrehajtása során, valamint országos jelentőségű ügyekben lehetőség szerint figyelmet kell fordítani a médiatartalom-szolgáltatók részére a rendőrség kommunikációs szervei által kiadható, a szakmai érdekek érvényesülését nem veszélyeztető, de a rendőrségi eredmények bemutatására alkalmas helyszíni képfelvételek elkészítésére.

58. A rendőrség által a rendőri intézkedésről készített kép- vagy hangfelvételeknek, a rendőrség által üzemeltetett térfigyelő rendszerek rögzített felvételeinek a médiatartalom-szolgáltatónak – a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásával – történő kiadására kizárólag a Szolgálat vezetőjének engedélyével kerülhet sor.

12. Kiválasztás, teljesítményértékelés

59. A kommunikációs szerveknél rendszeresített munkaköröket nyilvános pályázat útján kell betölteni.

60. A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázók alkalmasságának, a rendőrségi kommunikáció hatékony módon történő tolmácsolásához elengedhetetlen – így különösen a beszédkészséggel, a megjelenéssel, a reagálóképességgel kapcsolatos – személyes tulajdonságok megfelelő módon történő felmérése érdekében a pályázatok elbírálásának rendjét olyan módon határozza meg, hogy sor kerülhessen valamennyi pályázó személyes, a kommunikációs szakterületet képviselő tagot is magába foglaló bizottság előtt történő meghallgatására.

61. A teljesítményértékelést végző vezető az utasítás hatálya alá tartozó kommunikációs tevékenységet végző személyek értékelésének alapjául szolgáló szempontrendszert a 60. pontban hivatkozott tulajdonságok alapulvételével határozza meg.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

62–65.33

66. Az utasítás – a 67. pontban foglaltak kivételével – 2013. március 15-én lép hatályba.

67. Az utasítás 61. pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.
68.34

Melléklet a 10/2013. (III. 14.) ORFK utasításhoz35

ORFK ÖSSZESÍTÉS

Szóbeli
megkeresés

Szóbeli válasz

Írásos
megkeresés

Írásos
válasz

Közlemény

Felhívás

Helyszíni
nyilatkozat

Egyéb
nyilatkozat

Nyilatkozat-
szervezés

Sajtó-
tájékoztató

Nyomtatott
megjele-
nések

RTV
megjele-
nések

Online
megjele-
nések

Átirányítás

ORFK Kommunikációs Szolgálat

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Készenléti Rendőrség

Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Bács-Kiskun Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

Hajdú-Bihar Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

Komárom-Esztergom Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

2

A 2. pont b) alpontja a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

4

A 3/A. pontot a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be.

5

A 3/B. pontot a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be, szövege a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. pont d) alpontja a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

7

A 4. pont g) alpontja a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

8

A 4. pont h) alpontja a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

9

A 4. pont i) alpontja a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. pont j) alpontja a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

11

Az 5. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 8. pontjával megállapított, nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 67. pontjával megállapított szöveg.

14

A 6. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6/A. pontot a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 9. pontja iktatta be, szövege a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 10. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 8. pont b) alpontja a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 11. pontjával megállapított szöveg.

18

A 10. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 12. pontjával megállapított szöveg.

19

A 19. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 13. pontjával megállapított szöveg.

20

A 20. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 14. pontjával megállapított szöveg.

21

A 35. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 15. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 36. pontot a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 69. pont a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 37. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 16. pontjával megállapított szöveg.

24

A 39. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 17. pontjával megállapított, nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 39/A. pontot a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 18. pontja iktatta be.

26

A 40. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított szöveg.

27

A 9. alcím címe a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 20. pontjával megállapított szöveg.

31

A 46. pont a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 21. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 68. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 50. pont az 59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 91. pontjával megállapított szöveg.

33

A 62–65. pontot a 9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás 23. pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 68. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. [A 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 69. pont b) pontja által elrendelt módosítás, amely szerint hatályát veszti a 68. pont, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére