• Tartalom

2013. évi CIII. törvény

2013. évi CIII. törvény

egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról1

2015.01.02.
I. Fejezet

A TÁVOLLÉTI DÍJ SZÁMÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § (1)–(8)2

(9)3

(10)–(17)4

2–3. §5

2. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

4. §6

3. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

5. §7

4. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

6. §8

5. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

7. §9

a)–b)10

c)11

d)12

6. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

8. § (1)–(3)13

(4)14

(5)–(7)15

(8)16

(9)–(29)17

7. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

9–10. §18

II. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS A KÖZTEHERVISELÉS SZABÁLYOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

8. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

11. §19

9. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

12. §20

10. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

13. §21

11. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

14. § (1)–(3)22

(4)23

(5)–(8)24

(9)25

(10)26

(11)–(15)27

(16)–(18)28

15. § (1)29

(2)30

12. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

16. § (1)–(12)31

(13)32

(14)–(25)33

17. § (1)34

(2)35

(3)36

18. §37

13. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény módosítása

19. §38

14. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

20. §39

III. Fejezet

ADÓZÁSSAL ÉS SZÁMVITELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

21. §40

16. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

22. §41

17. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

23. §42

18. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

24. §43

19. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

25. §44

20. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

26. §45

21. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

27. §46

22. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

28–29. §47

23. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

30. §48

24. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása

31. §49

25. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

32–33. §50

26. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

34. § (1)51

(2)52

(3)–(4)53

(5)54

27. Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény módosítása

35. § (1)55

28. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló
2013. évi XXIII. törvény módosítása

36. §56

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. Hatályba léptető rendelkezések

37. § (1) E törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 35. § 2013. június 30-án lép hatályba.

(3) A 14. § (1)–(3) bekezdése, (5)–(8) bekezdése, (11)–(15) bekezdése, valamint a 22. §, a 23. §, a 28. §, a 29. §, a 31. §, a 32. §, és a 33. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § (13) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése és a 34. § (1) bekezdése, (3)–(4) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) Az 1. § (1)–(8) bekezdése, valamint (10)–(17) bekezdése, a 2–6. §, a 7. § a), b) és d) pontja, a 8. § (1)–(3) bekezdése, (5)–(7) bekezdése, valamint (9)–(29) bekezdése, továbbá a 9. §, a 10. § és a 24. § az e törvény kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(6)57 A 27. §, a 30. § és a 36. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

(7)58 Az 1. § (9) bekezdése, a 7. § c) pontja, a 8. § (4) és (8) bekezdése, a 14. § (9) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 15. § (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

30. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

38. § E törvény 14. § (16) bekezdése az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

31. Az Európai Unió jogának való megfelelés

39. § E törvény

a) 8. § (1) bekezdése a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelvnek,

b) 8. § (2), (4) és (8) bekezdése a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 22. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 39. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (10)–(17) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8. § (5)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 8. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 8. § (9)–(29) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 14. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 14. § (4) bekezdése a 2013: CCIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

24

A 14. § (5)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 14. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 14. § (10) bekezdése a 2013: CCIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

27

A 14. § (11)–(15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 14. § (16)–(18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 16. § (1)–(12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 16. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 16. § (14)–(25) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 17. § (3) bekezdése a 2013: CCIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

37

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 34. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 34. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 37. § (6) bekezdése a 2013: CXXXIV. törvény 9. §-a szerint módosított szöveg.

58

A 37. § (7) bekezdése a 2013: CCIII. törvény 36. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére