• Tartalom

103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.04.07.

A Kormány

az 1–10. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. statisztikai állományi létszám: a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2013. január 1-jei állapot szerint közzétett útmutató szerint számított létszám azzal az eltéréssel, hogy az átlagos statisztikai állományi létszámot a 2013. január 1-jei és a hó végi létszámadatok alapján kell kiszámítani;

2. csekély összegű (de minimis) támogatás: az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás.

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) arra a munkáltatóra, amely a 2012. december 31. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő időtartam alatt fő tevékenysége szerint 1. mellékletben felsorolt ágazatokban működött, illetve működik (a továbbiakban: munkáltató),

b) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ), továbbá

d) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása” előirányzat felhasználására.

3. § (1) A munkaügyi központ a munkáltató részére – kérelmére – támogatást állapít meg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum (a továbbiakban együtt: kötelező bérminimum) összege 2013. január 1. napjától bekövetkezett emelkedéséből adódó költségeinek csökkentéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás – a (3) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével – olyan munkavállaló után igényelhető,

a) aki a munkáltatóval 2012. december 31-én és a 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időtartam egészében, vagy annak egy részében munkaviszonyban állt, illetve áll, és a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartozott, illetve tartozik, és

b) akinek 2012. december 31-ei állapot szerinti alapbére nem érte el a 2013. január 1-jétől hatályos, az általa betöltött munkakör alapján rá irányadó kötelező bérminimum összegét, és

c) akinek alapbérét 2013. január 1-jétől a munkáltató legalább ettől az időponttól hatályos, a betöltött munkaköre alapján rá irányadó kötelező bérminimum összegében állapította meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatás olyan munkavállaló után is igényelhető, aki a munkáltatóval 2012. december 31-én nem állt munkaviszonyban, de akivel a munkáltató ezt az időpontot követően a (2) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonyának megszűnése miatt megüresedő munkakör betöltésére, vagy tartós távolléte miatti helyettesítés céljából létesít munkaviszonyt.

(4) A támogatási igény kiszámításánál a 2013. január 1-től a támogatás iránti kérelem benyújtásáig terjedő időszakban csak azt az időtartamot lehet figyelembe venni, amely alatt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya fennállt, és a munkavállaló beletartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.

(5) A támogatási igény kiszámításánál a kérelem benyújtásától 2013. június 30-ig terjedő időszakban azokat az időtartamokat lehet figyelembe venni, amely alatt

a) a munkáltató ismeretei szerint a munkavállaló munkaviszonya fennáll, és a munkavállaló a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartozik,

b) a munkavállaló munkaviszonya már nem áll fenn, vagy várhatóan nem fog fennállni, de a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló munkakörét munkaviszony létesítésével be fogja tölteni, továbbá ha várható tartós távollét miatt helyettesítés céljából munkaviszonyt kíván létesíteni.

(6) Nem igényelhető támogatás

a) az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló után, valamint

b) olyan munkavállaló után, akinek foglalkoztatásához a munkáltató foglalkoztatás bővítő bértámogatásban, munkahelymegőrző támogatásban, munkatapasztalatszerzés támogatásban, részmunkaidős foglalkoztatás támogatásában, valamint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható támogatásban részesül,

c) amely alatt a munkavállaló nem tartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.

(7) Nem nyújtható támogatás

a) költségvetési szerv részére,

b) olyan munkáltató részére, akinek lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, kivéve, ha a megfizetésére 2013. március 31. napjáig fizetési halasztást kapott,

4. § (1) A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező bérminimum 2012. december 31-én és 2013. január 1-én hatályos összege közötti különbözet, valamint az erre a különbözetre számított (tényleges kedvezményekkel csökkentett) szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig számított időtartamra járó összegét. A kisvállalati adóalany munkáltató esetében a támogatás mértékének megállapításánál a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás helyett a kisvállalati adót kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítást a 2. mellékletben foglaltak alapján kell elvégezni.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet 2013. május 31-éig kell benyújtani az 3. mellékletben meghatározott formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az államháztartásról szóló törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott nyilatkozatokat.

(2) A kérelmet írásban és elektronikus formában kell benyújtani. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A munkaügyi központ a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.

6. § (1) A támogatásról a munkaügyi központ 21 napon belül dönt.

(2) A munkaügyi központ a támogatásban részesülő munkáltatóval hatósági szerződést köt.

(3) A munkaügyi központ a támogatást a 2013. január 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egy összegben állapítja meg és folyósítja.

7. § (1) A munkáltató a támogatás felhasználásáról 2013. augusztus 31-éig – a 4. mellékletben foglaltak szerint – elszámolást nyújt be a munkaügyi központhoz.

(2) A munkáltató az elszámolást követő 15 napon belül köteles visszafizetni a felvett támogatásnak azt a részét, amelynek felvételére nem lett volna jogosult.

(3) Ha a munkáltató az (1) bekezdésben meghatározott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a felvett támogatást visszafizetni.

8. § (1) E rendeletben meghatározott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, és azt kizárólag az 1998/2006/EK bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(2) A 6. § (2) bekezdése szerinti hatósági szerződésben a munkáltatót tájékoztatni szükséges a támogatás összegéről és annak csekély összegű támogatás jellegéről. A szerződésben utalni kell a csekély összegű támogatás uniós jogalapjának címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét euróban kifejezve.

(3) Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás a munkáltató által igénybe vett más csekély összegű támogatásokkal együttesen meghaladja a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott küszöbértékeket, akkor a kérelemben foglalt támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig hagyható jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2013. december 31-én.

10. § Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.,2006.12.28.,5.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. §2

1. melléklet a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Azok az ágazatok, amelyekbe a főtevékenységük alapján tartozó munkáltatók igényelhetik a kormányrendelet szerinti támogatást:
TEÁOR '08 Ágazat megnevezése
10 Élelmiszergyártás
13 Textília gyártása
14 Ruházati termék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
31 Bútorgyártás
41 Épületek építése
43 Speciális szaképítés
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
55 Szálláshely-szolgáltatás
56 Vendéglátás

2. melléklet a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költségének számítása
1. Minimálbérre jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint:

 

Érintett munkavállaló sorszáma

Teljes munkaidősre átszámított 2013. január 1-jei létszám két tizedessel
(T.m.: 1,00; r.m<1,00 fő)

2012. december 31-i állapot szerinti, teljes munkaidőre átszámított alapbér (legalább
93 000 Ft/hó)

2013. január 1-jei minimál-bér
(98 000 Ft/hó)

98 000 Ft-ig szükséges béremelés
1 havi összege
(legfeljebb 5 000 Ft)

98 000 Ft-ig
szükséges béremelés
6 havi összege (Ft)

98 000 Ft-ig
szükséges béremelés
6 havi költsége (Ft)

 

A

B

C

D

E = B*(D-C)

F = E*6

G
(Kitöltési útmutató
szerint)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

X

X

 

 

 

2. Garantált bérminimumra jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint:

 

Érintett munkavállaló sorszáma

Teljes munkaidősre átszámított 2013. január 1-jei létszám két tizedessel
(T.m.: 1,00; r.m<1,00 fő)

2012. december 31-i állapot szerinti, teljes munkaidőre átszámított alapbér (legalább
108 000 Ft/hó)

2013. január 1-jei garantált bérminimum
(114 000Ft/hó)

114 000 Ft-ig szükséges béremelés
1 havi összege (legfeljebb 6 000 Ft)

114 000 Ft-ig szükséges béremelés 6 havi összege (Ft)

114 000 Ft-ig szükséges béremelés 6 havi költsége (Ft)

 

A

B

C

D

E = B*(D-C)

F = E*6

G
(Kitöltési útmutató
szerint)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

X

X

 

 

 

3. A kötelező bérminimumok emelése 2013. I. félévi költségének számítása:
3.1    A 2013. január 1-jei állapot szerinti számítás összefoglalása:

 

Teljes munkaidősre átszámított érintett létszám (fő)

A kötelező béremelés 6 havi költsége (Ft)

 

Minimálbérre jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint

 

 

 

Garantált bérminimumra jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint:

 

 

 

A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelésre jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint összesen:

 

 

 

A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege (Ft/fő)

 

 

3.2    A kérelem benyújtásáig a létszám változásáról rendelkezésre álló információk miatti korrekció érvényesítése:

 

2013. január 1-jei érintett létszám (fő):

 

 

2013. január 31-i érintett létszám (fő)

 

 

2013. február 28-i érintett létszám (fő):

 

 

2013. március 31-i érintett létszám (fő):

 

 

2013. április 30-i érintett létszám (fő):

 

 

2013. május 31-i érintett létszám (fő):

 

 

2013. június 30-i érintett létszám (fő)

 

 

Támogatással érintett teljes munkaidősre átszámított
2013. I. félévi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

 

 

A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége összesen (Forint):

 

A számítási anyagot nem kell a Kérelemhez csatolni, de ellenőrzés céljából tíz évig meg kell őrizni.
Kitöltési útmutató a számításhoz
Az 1. és 2. pontban található táblázatot – a rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a munkáltató statisztikai állományi létszámába 2013. január 1-jén tartozó azon munkavállalókra nézve kell kitölteni,
–    akik a 2012. december 31-ei állapot szerint is a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartoztak, és
–    a 2012. december 31-ei állapot szerint az alapbérük nem érte el a 2013. január 1-jétől hatályos kötelező legkisebb munkabér (1. táblázat), illetve garantált bérminimum (2. táblázat) összegét.
Ha a munkabér kizárólag teljesítménybéres formában kerül meghatározásra, akkor a teljesítménykövetelmények 100%-os teljesítése esetén járó havi munkabért kell figyelembe venni alapbérként. Ha a munkavállaló munkakörének változása miatt 2013. január 1-jén vált jogosulttá a garantált bérminimumra, úgy a 2. táblázatban kell szerepeltetni, azzal, hogy a C) oszlopban 2012. december 31-ei alapbérként a tényleges alapbérét, de legalább 108 000 Ft-ot kell feltüntetni.
A oszlop:    Az érintett munkavállaló sorszámának a természetes személlyel való azonosíthatóságát a dokumentációban – ellenőrzés céljából – biztosítani kell.
B oszlop:    Teljes munkaidős munkavállaló esetén létszámként 1,00 főt, részmunkaidős munkavállaló esetén a részmunkaidő és a teljes munkaidő (általában napi 8 óra vagy heti 40 óra) hányadosát kell szerepeltetni két tizedes jeggyel.
C oszlop:    Az érintett munkavállaló 2012. december 31-ei állapot szerinti havi alapbére. Részmunkaidő esetén a tényleges alapbér és a B oszlop szerint teljes munkaidősre átszámított létszám hányadosaként meghatározott, teljes munkaidősre átszámított havi alapbért kell szerepeltetni. Az órabéres munkavállaló havi alapbére 535 Ft órabér esetén 93 000 Ft, 621 Ft órabér esetén 108 000 Ft. Magasabb órabér esetén a havibért 174 óra alkalmazásával kell meghatározni.
G oszlop:    A 6 havi költség az F oszlopban szereplő 6 havi béremelés és a béremeléshez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, kisvállalati adóalanyiság esetén kisvállalati adó együttes összege. Ha az adott munkavállaló foglalkoztatásához nem kapcsolódik az alábbiakban részletezett kedvezmény, akkor a G oszlop számítása: F*1,285, kisvállalati adóalanyiság esetén: F*1,16.
A szorzó a szociális hozzájárulási adóból vagy a kisvállalati adóból igénybevett kedvezmény mértékével csökkentendő az alábbiak szerint:
–    A munkahelyvédelmi akcióterv kedvezménye havi 100 000 Ft összegű munkabérig érvényesíthető, ezért a minimálbér emeléséhez kapcsolódóan (1. tábla) teljes kedvezmény esetén a szorzó 1,00, 14,5%-os kedvezmény esetén a szorzó 1,14. Kisvállalati adóalany a kedvezményezett foglalkoztatott esetében a szorzót ehhez hasonlóan az érvényesített kedvezménnyel csökkentett mértékkel alkalmazhatja. A garantált bérminimum emeléséhez (a munkabér havi 100 000 Ft feletti részéhez) nem kapcsolódik munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény, ezért a szorzó 1,285, kisvállalati adóalany esetén 1,16 (2. tábla).
–    A START, START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ, Rehabilitációs kártyával vagy a Karrier Híd Program keretében foglalkoztatott munkavállalók esetében az érvényesíthető kedvezmény mértékével csökkentett szorzó alkalmazható mind a minimálbér (1. tábla), mind pedig a garantált bérminimum emeléséhez (2. tábla) kapcsolódóan. Így 27%-os kedvezmény esetén a szorzó: 1,015, 17%-os kedvezmény esetén: 1,115, 13,5%-os kedvezmény esetén 1,15, 7%-os kedvezmény esetén: 1,215. E kedvezményeket kisvállalati adóalany nem érvényesítheti.
Amennyiben egy munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény 2013. I. félév során változik, akkor a szorzót havonta a tényleges adónak megfelelően, tehát az igénybe vett kedvezményekkel csökkentve kell meghatározni, és a G oszlopban a 6 hónapra számított költséget ennek megfelelően kell szerepeltetni. Ugyanígy kell eljárni a szorzó mértékét érintő – 2013. I. félév során a kérelem benyújtásáig bekövetkezett – adóalanyiság változás esetén.
A bérek nettó értékének megőrzéséhez igénybe vett bérkompenzációs adókedvezményt a számítás során nem kell figyelembe venni.
A 3.1 pont szerinti táblázatba kerülnek át az 1–2. pont szerinti táblázat összesen létszám- (B oszlop) és költségadatai (G oszlop). Az ezek összesítésével számított adatok alapján kerül meghatározásra a kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege, ami átkerül a Kérelem 3.3 pontjába.
A 3.2 pontban a rendelet 3. § (2)–(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell szerepeltetni a létszámot. A 2013. január 1-jei létszám a 3.1 pontban szereplővel megegyezik. A létszám hó végi záró állományát is a részmunkaidősök teljes munkaidősre történő átszámításával kell meghatározni.
A támogatással érintett teljes munkaidősre átszámított 2013. I. félévi átlagos statisztikai állományi létszámot a hét létszámadat összeadásával és héttel történő osztásával kell megállapítani. Ez az adat kerül beírásra a Kérelem 3.1 pontjába.
Az 1 főre jutó 6 havi költség és az I. félévi átlagos statisztikai állományi létszám szorzataként kerül meghatározásra a kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége, ami a Kérelem 3.2 pontjába kerül beírásra.

3. melléklet a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

KÉRELEM az egyes ágazatokban a kötelező bérminimumok 2013. évi emeléséhez
igénybe vehető támogatáshoz
1.    A kérelmező vállalkozás adatai:
1.1    Teljes neve:
1.2    Székhelye:
1.3    Postacíme:
1.4    Cégjegyzék/vállalkozási igazolvány nyilvántartási száma:
1.5    Statisztikai számjele:
1.6    Adószáma:
1.7    Képviseletre jogosult aláíró neve, beosztása:
1.8    Számlavezető pénzintézet megnevezése:
1.9    Számlaszám:
1.10    Kisvállalati adóalanyiság esetén annak kezdete: 2013. ………… hónap 1-je.
2.    Kapcsolattartó:
2.1    Neve:
2.2    Beosztása:
2.3    Telefonszáma:
2.4    E-mail címe:
3.    A kérelem adatai:
3.1 Támogatással érintett, teljes munkaidősre átszámított 2013. I. félévi átlagos statisztikai állományi létszám: fő
3.2 A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége összesen: forint
3.3 A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege Ft/fő
3.4 A kérelmező az idei és az ezt megelőző két pénzügyi évben részesült-e csekély összegű (de minimis) támogatásban az 1998/2006/EK rendelet alapján. Igen – Nem Igenlő válasz esetén mennyi volt az említett támogatás támogatástartalma: …………… forint
4.    A kérelemben igényelt támogatás: ………………….. Ft
5.    Kijelentem, hogy az elektronikusan beküldött Nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
Aláírás helye és ideje: ………………………………………….…………………………….……………….
a kérelmező aláírása
Melléklet (csak az elektronikus beküldéshez): Nyilatkozatok

4. melléklet a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Elszámolás a támogatás felhasználásáról

 

Kérelem
benyújtásánál
figyelembe vett

Tényleges

2013. január 1-jei érintett létszám (fő):

 

 

2013. január 31-i érintett létszám (fő)

 

 

2013. február 28-i érintett létszám (fő):

 

 

2013. március 31-i érintett létszám (fő):

 

 

2013. április 30-i érintett létszám (fő):

 

 

2013. május 31-i érintett létszám (fő):

 

 

2013. június 30-i érintett létszám (fő)

 

 

Támogatással érintett teljes munkaidősre átszámított 2013. I. félévi átlagos statisztikai állományi létszám (fő):

 

 

A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege (Ft/fő)

 

 

A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége összesen (Forint):

 

 

Szabad de minimis keret (Forint)

 

 

Kérelem alapján megállapított támogatás (Forint)

 

X

Ténylegesen érvényesíthető támogatás (Forint)

X

 

Visszafizetendő támogatás (Forint)

X

 

Kitöltési útmutató az elszámoláshoz
Az elszámolás során a „Kérelem benyújtásánál figyelembe vett” oszlopban az adatokat a 2. melléklet szerinti számításban, a 3. melléklet szerinti Kérelemben, valamint a támogatási szerződésben foglaltakkal egyezően kell kitölteni. Az utolsó két sor ebben az oszlopban üresen marad.
A „Tényleges” oszlop kitöltésénél a következők szerint kell eljárni:
–    A létszámadatok közül a kérelem benyújtásáig terjedő időszakra vonatkozó időponti adatokat a 3. melléklet szerinti számításban szereplővel azonosan kell megadni, kivéve, ha az tévesen került beírásra. Ebbe az esetben a javított létszámadatot kell tényleges létszámként feltüntetni. A kérelem benyújtásától 2013. június 30-ig terjedő időszak időponti adatait a tényleges állapot szerint kell szerepeltetni, ami eltérhet a kérelem benyújtásánál figyelembe vett létszámtól. A 2013. I. félévi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámot a hét időponti létszám számtani átlagaként kell meghatározni. Ez nem lehet magasabb a kérelemben szereplő átlaglétszámnál.
–    A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összegét a kérelem 3.3 pontjában foglaltakkal azonos összeggel kell szerepeltetni. Ha a kérelem benyújtását követően került sor adóalanyiság változásra, a 2. melléklet 1. táblája (minimálbér) G oszlopára vonatkozó számítás ennek megfelelő újbóli elvégzésével kell meghatározni a kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összegét.
–    A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége az előző két sor adatának szorzata.
–    A szabad de minimis keretet a munkáltatónak az erre vonatkozó nyilvántartása alapján kell forintban megjelölni.
–    A kérelem alapján megállapított támogatás sor ezen adathelye üresen marad.
–    A ténylegesen érvényesíthető támogatás a kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége és a szabad de minimis keret közül a kisebb összeg. A két összeg egyezősége esetén az azonos összeget kell szerepeltetni.
–    A visszafizetendő támogatás a kérelem alapján megállapított támogatás és a ténylegesen érvényesíthető támogatás pozitív különbsége.
1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2013. december 31. napjával.

2

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére