• Tartalom

104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól1

2013.04.07.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentkezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

2. § (1) A járulékfizetésre kötelezett a járulékot az OKTVF Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-30006016 számú fizetési számlájára történő átutalással fizeti meg.

(2) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.

(3) A járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

3. § Az OKTVF a befizetett járulékot a központi költségvetés Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó előirányzat-felhasználási keretszámlára a befizetést követő hónap 25. napjáig átutalja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §2

1. melléklet a 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentő lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól
szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet írja elő

 

Bejelentőlap hulladéklerakási járulék fizetésének
kötelezettségére

 

Adatszolgáltató:

Neve:

KÜJ-azonosító, (Környezetvédelmi
Ügyfél Jel) ha van:

KSH törzsszám (statisztikai számjel):

- -

Cím:

........................................................................................................................................................................

...................................................

város, község

Irányító-
szám

 

......................................................................................................................................................................

........................

utca, út, tér,

....................................

házszám

HRSZ:………………………………….

 

Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□

Adószám: □□□□□□□□.□.□□

Telephely*:

Neve:


ártalmatlanítá-
si művelet:

KTJ-azonosító (ha van) (Környezetvédelmi Területi Jel):

 

Település azonosító:

 

Cím:

........................................................................................................................................................................

...................................................

város, község

Irányító-
szám

 

......................................................................................................................................................................

........................

utca, út, tér,

....................................

házszám

HRSZ:………………………………….

 

Tevékenység végzésének engedély száma:

 

A fizetési kötelezettség keletkezésének
dátuma (év, hónap, nap):

 

Felelős személy neve:

Beosztása:

• Minden, hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettséget keletkeztető telephelyre, helyszínre ki kell tölteni.
Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:

 

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:

Valótlan adatok közlése, a bejelentkezés elmulasztása, a késedelmes bejelentkezés – a Ht. 69. § (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

P. H.
.....................................
cégszerű aláírás

Küldendő: 1 példányban, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1539 Budapest, Pf. 675)

Beküldési határidő: a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül.

2. melléklet a 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól
szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet írja elő

 

Adatszolgáltatás hulladéklerakási járulék fizetésének
kötelezettsége szerint

Iktató szám:

Adatszolgáltató:

Neve:

KÜJ-azonosító, (Környezetvédelmi
Ügyfél Jel) ha van:

KSH törzsszám (statisztikai számjel):

- -

Település azonosító:

Cím:

........................................................................................................................................................................

város, község

Irányító-
szám

 

......................................................................................................................................................................

utca, út, tér,

...............................

házszám

HRSZ:………………………………….

 

Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□

Adószám: □□□□□□□□.□.□□

Telephely*:

Neve:

ártalmatlanítási
művelet:

KTJ-azonosító (ha van) (Környezetvédelmi Területi Jel):

 

Település azonosító:

 

Cím:

 

........................................................................................................................................................................................................
város, község

Irányítószám:

 

......................................................................................................................................................................
utca, út, tér,

.............................
házszám

HRSZ:………………………………….

 

Engedély száma:

Felelős személy neve:

Beosztása:

 

Adatszolgáltatás
hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint
□□□□.év□. negyedév

KÜJ-azonosító: □□□□□□□□□
KTJ-azonosító: □□□□□□□□□

 

Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□

Adószám: □□□□□□□□.□.□□

A bejelentési időszak első napján a telephelyen lévő tényleges
hulladékmennyiség (t):

Az elhelyezett – hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett – hulladékra vonatkozó adatok
(Telephelyenként külön-külön lapon)

típusa
(EWC
kód)

jellege
(veszélyes
vagy nem)
I/N

fajtája
(A Ht.
5. melléklet
2. pontjában
szereplő,
a hulladék
fajtánkénti
egységárára
vonatkozó
besorolás,
1-5-ig)

mennyisége
(t)
(egy tizedes
jegyig
kerekítve)

egységára
(Ft/tonna)

megfizetett
hulladéklerakási
járulék összeg
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telephely összesen:

 

 


Adatszolgáltatás
hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint
□□□□.év□. negyedév

KÜJ-azonosító: □□□□□□□□□

 

Az elhelyezett – hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett – hulladéklerakási járulék megfizetésének összegére vonatkozó adatok
Telephelyenkénti összesítés

KTJ
azonosító:

Adatszolgáltatással egy időben fizetendő hulladéklerakási járulék összeg
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

…………………………Ft, azaz………………………………….. forint

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:

 

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás – a Ht. 69. § (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hulladéklerakási járulék megfizetéséről szóló bizonylatot az adatszolgáltatáshoz kötelező mellékelni!

P. H.
.....................................
cégszerű aláírás

Küldendő: 1 példányban az OKTVF részére
Beadási határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a hulladéklerakási járulék befizetésével egyidejűleg

1

A rendeletet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 29. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére