• Tartalom

11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról1

2013.09.20.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet módosítása

1. § A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő 19a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„19a. csoportkommunikációs igény: természetes személyek kivételével a frekvencia-felhasználók csoporton belüli és csoportok közötti kommunikációs igénye.”

2. § (1) Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 14. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Az R1.

a) 11. mellékletében foglalt táblázat D:40, D:42 és D:44 mezőjében az „A digitális átállás határnapját követő naptól” szövegrész helyébe a „2014. január 1-jétől” szöveg, D:43 mezőjében az „A digitális átállás határnapjáig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg,

b) 12. mellékletében foglalt táblázat D:38, D:40 és D:42 mezőjében az „A digitális átállás határnapját követő naptól” szövegrész helyébe a „2014. január 1-jétől” szöveg, D:41 mezőjében az „A digitális átállás határnapjáig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R1.

b) 2. mellékletében foglalt táblázat 223–226., 309. és 310. sora,

c) 14. melléklet 3.2. pontjában az

ECC/DEC/(07)04

ECC Decision of 21 December 2007 on free circulation and use of mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1–3 GHz Az ECC 2007. december 21-i határozata az 1–3 GHz frekvenciatartományban a műholdas mozgószolgálat számára felosztott sávokban működő műholdas mozgó végberendezések szabad cirkulációjáról és használatáról

ECC/DEC/(07)05

ECC Decision of 21 December 2007 on exemption from individual licensing of land mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency
range 1–3 GHz
Az ECC 2007. december 21-i határozata az 1–3 GHz frekvenciatartományban a műholdas mozgószolgálat számára felosztott sávokban működő műholdas földi mozgó végberendezések egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

szövegrész.

2. A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosítása

5. § A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6a. csoportkommunikációs rendszer: olyan rádiórendszer, amely állandóhelyű és földi mozgószolgálati csoportkommunikációs igényeket elégít ki, és amely az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat alkalmazásai számára egyaránt kijelölt frekvenciasávban üzemel;”

6. § Az R2. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:
1. egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;
2. üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján;
3. a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, versenyeztetési eljárás);
4. a rádióalkalmazás célja;
5. elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának lehetősége;
6. a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;
7. frekvenciakiosztási tervek;
8. blokkgazdálkodás és szabályai;
9. a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások, korlátozások;
10. a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás harmonizáltsága;
11. a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;
12. a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének preferenciái;
13. a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;
14. a haszonbérbe adás esetleges lehetősége, feltételei; vagy
15. a rádióberendezésre vonatkozó – az Eht. 80. § (3) bekezdése szerinti – egyes alapvető követelmények.”

7. § (1) Az R2. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(5) Az R2. 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

8. § Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) A:1452–A:1454 és A:1466–A:1467 mezőjében a „MOZGÓ, a légi mozgó kivételével” szövegrész helyébe a „FÖLDI MOZGÓ” szöveg,

b) C:2093–C:2094 mezőjében az „A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai” szövegrész helyébe a „Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai” szöveg,

c) D:491, D:499, D:506, D:512, D:519, D:530, D:536, D:540, D:546, D:553, D:559, D:564, D:570, D:576, D:582, D:589, D:594, D:597, D:602, D:607, D:613, D:619, D:625, D:630, D:640, D:644, D:650, D:658, D:664, D:672, D:679, D:686, D:692, D:700, D:706, D:712, D:719, D:725, D:729, D:736, D:743, D:749, D:759, D:765, D:772, D:779, D:785, D:789, D:795, D:801, D:809, D:815, D:821, D:828, D:834, D:841, D:847, D:854, D:861, D:866, D:873, D:879, D:884, D:889, D:894, D:900 és D:905 mezőjében az „MSZ EN 302 609–2” szövegrész helyébe az „MSZ EN 302 609” szöveg,

d) D:1596–D:1597, D:1600–D:1601, D:1618, D:1638, D:1692, D:1706–D:1707 és D:1738–D:1739 mezőjében az „ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05” szövegrész helyébe az „ECC/DEC/(12)01” szöveg,

e) D:2752–D:2753, D:2758–D:2759 és D:2784–D:2785 mezőjében a „T/R 13-02 1. ajánlási pont” szövegrész helyébe a „T/R 13-02 1.1. ajánlási pont” szöveg,

f) E:1025–E:1026 és E:1399 mezőjében az „a digitális átállás határnapjáig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg,

g) E:3124–E:3125, E:3127–E:3128, E:3174–E:3175 és E:3184–E:3185 mezőjében az „A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges” szövegrész helyébe az „Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. mellékletében foglalt táblázat 1036–1039., 1044–1055. és 1361–1364. sora,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:123–D:124 mezőjében az „ERC/REC 62-01; ” szövegrész,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D:1483 mezőjében a „Közelkörzeti rádiónavigációs rendszer” szövegrész,

d) 2. melléklet I. fejezet 2. pontja,

e) 9. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat 41. és 42. sora és

f) 9. melléklet 3.3. pontjában foglalt táblázat 15. sora.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 10 órakor lép hatályba.

11. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 215. és 216. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázata)

 

A

B

C

D

E

F

G

1

N E M Z E T K Ö Z I F E L O S Z T Á S

N E M Z E T I F E L O S Z T Á S

2


N E M Z E T K Ö Z I R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT


NEM POLGÁRI


POLGÁRI


KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

215

 

73–74,6 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.178

 

 

73–74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47

 

 

216


5.149 5.175 5.177 5.179

74,6–74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.149 5.176 5.179


5.149 5.175


5.149

 

 

2.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 221. és 222. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázata)

 

A

B

C

D

E

F

G

1

N E M Z E T K Ö Z I F E L O S Z T Á S

N E M Z E T I F E L O S Z T Á S

2


N E M Z E T K Ö Z I R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT


NEM POLGÁRI


POLGÁRI


KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

221

 

 

 

 

76,45–77,7 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.175

 

 

222

 

 

 

 

77,7–84 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47

5.175

 

 

3.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 302–308. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázata)

 

A

B

C

D

E

F

G

1

N E M Z E T K Ö Z I F E L O S Z T Á S

N E M Z E T I F E L O S Z T Á S

2


N E M Z E T K Ö Z I R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT


NEM POLGÁRI


POLGÁRI


KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

302

450–455 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA


5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E

450–455 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA

5.286

 

450–457,38 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ 5.286AA H100

 

303

455–456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455–456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.286A 5.286B 5.286C

5.209

455–456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455–456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA

 

 

 

304

456–459 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA

456–459 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA

 


H98

 

305


5.271 5.287 5.288


5.287

 

457,38–460 MHz
FÖLDI MOZGÓ H102 H104 H104A

 

306

459–460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459–460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.286A 5.286B 5.286C

5.209

459–460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459–460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA

 

 

 

307

460–470 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
Műholdas meteorológia (űr–Föld irány)

460–470 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
Műholdas meteorológia
(űr–Föld irány)

 

460–467,38 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H98
FÖLDI MOZGÓ 5.286AA H98 H100
Műholdas meteorológia
(űr–Föld irány) H63

5.289 H105

 

308


5.287 5.288 5.289 5.290


5.287 5.289

 

467,38–470 MHz
FÖLDI MOZGÓ H102 H104 H104A
Műholdas meteorológia
(űr–Föld irány) H63

5.289 H105

 

2. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

Az R1. 5. mellékletének H29, H51A, H51B, H52, H56, H57, H58, H70, H80, H80A, H98, H110, H111, H112, H136, H168A és H178 nemzeti lábjegyzete helyébe a következő rendelkezések lépnek:
H29    A 3155–3400 kHz, 34,9–38,5 MHz, 146–149,9 MHz, 169,4–169,475 MHz, 169,4875–169,5875 MHz, 173,965–230 MHz, 470–789 MHz, 823–832 MHz, 863–865 MHz és az 1785–1800 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádiómikrofon alkalmazásai – beleértve a hallássérültek segédeszközeit is – részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint.
A 789–823 MHz és a 832–862 MHz sáv harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádiómikrofon alkalmazásai részére 2013. december 31-ig kijelölt a 6. melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint.”
H51A    Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 47–48,5 MHz, 56,5–58 MHz és a 66–68 MHz sáv elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára van felosztva. A 48,5–56,5 MHz és az 58–66 MHz sáv 2014. január 1-jétől elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára van felosztva. A 60–66 MHz sáv 2013. december 31-ig másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is fel van osztva.”
H51B    A 48,5–56,5 MHz és az 58–66 MHz sávban a műsorszóró szolgálat számára a felosztás 2013. december 31-ig hatályos.”
H52    A 48,5–56,5 MHz és az 58–66 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat keretében földfelszíni analóg televízió-műsorszórás számára 2013. december 31-ig kijelölt az 1985-ben és 2006-ban Genfben módosított 1961. évi Stockholmi Megállapodás alapján. Frekvenciahasználati jog nem szerezhető.”
H56    Nincs felhasználva.”
H57    Nincs felhasználva.”
H58    Nincs felhasználva.”
H70    Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 154–156 MHz, 169,8125–174 MHz, 830–846 MHz, 862–864,1 MHz, 869–873 MHz és a 6425–7075 MHz sáv elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is fel van osztva. A 830–846 MHz sáv 2014. június 30-ig, a 862–864,1 MHz és a 869–873 MHz sáv várhatóan 2015. december 31-ig, a 154–156 MHz, 169,8125–174 MHz és a 6425–7075 MHz sáv várhatóan 2018. december 31-ig a radarok részére elsődleges jelleggel kijelölt.
A 154–156 MHz, 169,8125–174 MHz, 830–846 MHz, 862–864,1 MHz, 869–873 MHz sávban frekvenciahasználati jog csak a 2008. január 1-jén az engedélyes birtokában lévő berendezéssel és az akkor meglévő rádiólokációs telephelyek bármelyikére létesített állomás részére szerezhető. A 6425–7075 MHz sávban csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező állomások tarthatók üzemben.”
H80    A 174–230 MHz és a 470–790 MHz sáv a műsorszóró szolgálat keretében a földfelszíni digitális műsorszórás részére elsődleges jelleggel kijelölt a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján.
    A 790–862 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat keretében a földfelszíni digitális műsorszórás részére 2013. december 31-ig kijelölt a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás feltételeivel.”
H80A    A 174–230 MHz és a 478–862 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat keretében a földfelszíni analóg televízió-műsorszórás részére 2013. december 31-ig kijelölt a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján.
    A 174–230 MHz és a 478–862 MHz sávban analóg televízió-műsorszóró adó részére frekvenciahasználati jog csak a földfelszíni digitális műsorszórás bevezetéséhez, frekvenciacsere céljából szerezhető.”
H98    A 450–457,38/460–467,38 MHz sáv az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat keretében országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer részére elsődleges jelleggel kijelölt.”
H110    A 470–790 MHz (21–60. tv-csatorna) sáv az állandóhelyű szolgálat keretében, területi korlátozással rádió- és televízióhíranyag-átvitel részére másodlagos jelleggel kijelölt.
A 790–798 MHz (61. tv-csatorna), 814–830 MHz (64–65. tv-csatorna) és a 846–862 MHz (68–69. tv-csatorna) sáv az állandóhelyű szolgálat keretében, területi korlátozással rádió- és televízióhíranyag-átvitel részére 2013. december 31-ig másodlagos jelleggel kijelölt.”
H111    A 830–846 MHz sávban 2014. június 30-ig frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.”
H112    A 830–846 MHz sáv 2014. június 30-ig, a 862–864,1 MHz és a 869–873 MHz sáv várhatóan 2015. december 31-ig a nem polgári célú légi rádiónavigáció szolgálat keretében földi telepítésű és légijármű-fedélzeti rádiónavigációs eszközök részére elsődleges jelleggel kijelölt.”
H136    Az 1518–1525 MHz (űr–Föld irány) és az 1670–1675 MHz (Föld–űr irány) sáv az ECC/DEC/(04)09 Határozat alapján, az 1610–1626,5 MHz (Föld–űr irány), és a 2483,5–2500 MHz (űr–Föld irány) sáv az ECC/DEC/(09)02 Határozat alapján, valamint az 1525–1544 MHz (űr–Föld irány), 1545–1559 MHz (űr–Föld irány), 1626,5–1645,5 MHz (Föld–űr irány) és az 1646,5–1660,5 MHz (Föld–űr irány) sáv az ECC/DEC/(12)01 Határozat alapján elsődleges jelleggel, továbbá az 1613,8–1626,5 MHz (űr–Föld irány) sáv az ECC/DEC/(09)02 Határozat alapján másodlagos jelleggel műholdas mozgószolgálati rendszerek részére kijelölt. Az 1610–1626,5 MHz (Föld–űr irány), 1613,8–1626,5 MHz (űr–Föld irány) és a 2483,5–2500 MHz (űr–Föld irány) sávban frekvenciahasználati jog csak végfelhasználói állomások részére szerezhető.
A végfelhasználói állomások nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más elsődleges rádiószolgálat állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.”
H168A    Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 6425–7075 MHz, 7750–8275 MHz és a 11,7–13,25 GHz sáv elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is fel van osztva. A 11,7–13,25 GHz sáv 2013. december 31-ig, a 6425–7075 MHz és a 7750–8275 MHz sáv várhatóan 2018. december 31-ig a légi rádiónavigációs rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt. A sávokban csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező állomások tarthatók üzemben.”
H178    A 9200–9500 MHz sáv a rádiónavigáció szolgálat keretében a belföldi vízi utakon a hajófedélzeti radarok (beleértve a fordulási sebességmérőket is) részére elsődleges jelleggel kijelölt a Duna Bizottság Ajánlása (CD/SES 60/10), valamint a „Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)” alapján.”

3. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R1. 14. melléklet 3.2. pontjában az ECC/DEC/(09)02 Határozatra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:
(3.2.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok)

„ECC/DEC/(09)02

The harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service
approved 26 June 2009
amended 02 November 2012
A műholdas mozgószolgálati rendszerek által használt 1610–1626,5 MHz és 2483,5–2500 MHz sáv harmonizálása
jóváhagyva: 2009. június 26.
módosítva: 2012. november 2.”

2.    Az R1. 14. melléklet 3.2. pontja az ECC/DEC/(11)06 Határozatra vonatkozó sort követően a következő sorral egészül ki:
(3.2.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok)

„ECC/DEC/(12)01

Exemption from individual licensing and free circulation and use of terrestrial and satellite mobile terminals operating under the control of networks
1 June 2012
Hálózatok vezérlése alatt működő földfelszíni és műholdas mozgó végberendezések egyedi engedélyezés alóli mentesítése, valamint szabad cirkulációja és használata
2012. június 1.”

4. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1329–1360. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1329

450–457,38 MHz

 

 

 

 

1330

ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ

 

 

 

 

1331

H98

K

Országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer a 450–457,38/460–467,38 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08

2. melléklet I. fejezet 8a. pont
2. melléklet I. fejezet 12. pont
A sávban elsődlegesen kormányzati célokat (különösen a kormányzati elektronikus hírközlési infrastruktúrát, az e-közigazgatást, elektronikus útdíj megvalósítását) is támogató olyan rendszer részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság, jog, amely csoportkommunikációs rendszerben jelentkező csoportkommunikációs, valamint nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás célú igényeket is kielégíthet.
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el a teljes 450–457,38/460–467,38 MHz sávra.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A sáv blokkgazdálkodási körbe tartozik.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Több vivőfrekvenciát használó technológiák is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1332

Földi mozgó

 

 

 

 

1333

H100

 

Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
451,3–452,74/461,3–462,74 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132
MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962
MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont

1334

457,38–460 MHz

 

 

 

 

1335

FÖLDI MOZGÓ

 

 

 

 

1336

H102

K

Egy- és kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
457,38–458,48/467,38–468,48 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132
MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962
MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
A frekvenciák használatával a már kijelölt vasúti állomásoknak (H102) káros zavarás nem okozható.

1337

H102

 

Analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 457,38–458,48/467,38–468,48 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
UIC 751-3 ORI (4. kiadás)
T/R 22-01
MSZ EN 300 0862

2. melléklet I. fejezet 1. pont
A 457,5875–458,1125/467,5875–468,1125 MHz sáv felhasználásakor a CEPT T/R 22-01 Ajánlást is figyelembe kell venni.
A frekvenciák használatával a már kijelölt PMR rendszerek állomásainak (H102) káros zavarás nem okozható.

1338

H104

 

Analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 458,48–458,5625 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132
MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962
MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
ERPmax = 2 W

1339

H104

 

Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 458,48–458,5625 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
ERPmax = 2 W bázisállomás esetén.
ERPmax = 50 mW hordozható válaszadók esetén.

1340

H104A

 

Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
458,5625–460/468,5625–470 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132
MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962
MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont
Az alkalmazható legnagyobb csatornaosztás 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1341

460–467,38 MHz

 

 

 

 

1342

ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ

 

 

 

 

1343

H98

K

Országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer a 450–457,38/460–467,38 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08

2. melléklet I. fejezet 8a. pont
2. melléklet I. fejezet 12. pont
A sávban elsődlegesen kormányzati célokat (különösen a kormányzati elektronikus hírközlési infrastruktúrát, az e-közigazgatást, elektronikus útdíj megvalósítását) is támogató olyan rendszer részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság, jog, amely csoportkommunikációs rendszerben jelentkező csoportkommunikációs, valamint nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás célú igényeket is kielégíthet.
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el a teljes 450–457,38/460–467,38 MHz sávra.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A sáv blokkgazdálkodási körbe tartozik.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Több vivőfrekvenciát használó technológiák is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1344

Földi mozgó

 

 

 

 

1345

H100

 

Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
451,3–452,74/461,3–462,74 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132
MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962
MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont

1346

Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével

 

 

 

 

1347

H105

 

A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

 

 

1348

Műholdas meteorológia (űr–Föld irány)

 

 

 

 

1349

H63

 

Műholdas meteorológiai rendszerek.

 

 

1350

467,38–470 MHz

 

 

 

 

1351

FÖLDI MOZGÓ

 

 

 

 

1352

H102

K

Egy- és kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
457,38–458,48/467,38–468,48 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132
MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962
MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
A frekvenciák használatával a már kijelölt vasúti állomásoknak (H102) káros zavarás nem okozható.

1353

H102

 

Analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 457,38–458,48/467,38–468,48 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
UIC 751-3 ORI (4. kiadás)
T/R 22-01
MSZ EN 300 0862

2. melléklet I. fejezet 1. pont
A 457,5875–458,1125/467,5875–468,1125 MHz sáv felhasználásakor a CEPT T/R 22-01 Ajánlást is figyelembe kell venni.
A frekvenciák használatával a már kijelölt PMR rendszerek állomásainak (H102) káros zavarás nem okozható.

1354

H104

 

Analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 468,48–468,5625 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132
MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962
MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
ERPmax = 2 W

1355

H104

 

Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 468,48–468,5625 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
ERPmax = 2 W bázisállomás esetén.
ERPmax = 50 mW hordozható válaszadók esetén.

1356

H104A

 

Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
458,5625–460/468,5625–470 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132
MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962
MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont
Az alkalmazható legnagyobb csatornaosztás 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1357

Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével

 

 

 

 

1358

H105

 

A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

 

 

1359

Műholdas meteorológia (űr–Föld irány)

 

 

 

 

1360

H63

 

Műholdas meteorológiai rendszerek.

 

 

2.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1658–1660. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1658

1610–1610,6 MHz

 

 

 

 

1659

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)

 

 

 

 

1660

H136

K

Műholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar

Iridium

ECC/DEC/(09)02; ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1666–1668. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1666

1610,6–1613,8 MHz

 

 

 

 

1667

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)

 

 

 

 

1668

H136

K

Műholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar

Iridium

ECC/DEC/(09)02; ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

4.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1676–1684. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1676

1613,8–1626,5 MHz

 

 

 

 

1677

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)

 

 

 

 

1678

H136

K

Műholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar az 1613,8–1621,35 MHz sávban

ECC/DEC/(09)02; ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1679

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

1680

H3

 

Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű rádiónavigációs berendezések rendszere.

 

 

1681

Műholdas rádiómeghatározás
(Föld–űr irány)

 

 

 

 

1682

H139

 

Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.

 

 

1683

Műholdas mozgó (űr–Föld irány)

 

 

 

 

1684

H136

 

Műholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Iridium

ECC/DEC/(09)02; ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

5.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1885–1887. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1885

2483,5–2500 MHz

 

 

 

 

1886

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)

 

 

 

 

1887

H136

K

Műholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar

ECC/DEC/(09)02; ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

6.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 2348. és 2349. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

2348

H178

 

Hajófedélzeti radarok.

Duna Bizottság CD/SES 60/10 Ajánlása
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)

Kizárólag belföldi vízi utakon alkalmazható.

2349

 

 

Fordulási sebességmérők.

 

 

7.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 2359. és 2360. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

2359

H178

 

Hajófedélzeti radarok.

Duna Bizottság CD/SES 60/10 Ajánlása
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)
MSZ EN 302 1942

Kizárólag belföldi vízi utakon alkalmazható.

2360

 

 

Fordulási sebességmérők.

 

 

8.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 2450–2452. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

2450

10,7–11,7 GHz

 

 

 

 

2451

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

2452

H181

K

11 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ITU-R F.387-9 Ajánlás 1. ajánlási pont
ERC/DEC/(00)08; ERC/REC 12-06
MSZ EN 301 751
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont
2. melléklet II. fejezet 10a. pont
A 10 715 MHz és 11 245 MHz sávközépi frekvenciák nem jelölhetők ki.
A 2013. július 8-án érvényes
a)     frekvenciakijelölés alapján megszerzett rádióengedéllyel, valamint
b)    rádióengedéllyel
rendelkező, 40 dBi-nél kisebb antennanyereségű állomások az eredeti feltételekkel rádióengedélyük érvényességi idejéig tarthatók üzemben, és a rádióengedély nem hosszabbítható.

5. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 2. melléklet I. fejezet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8.    A 440–470 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Frekvenciasáv [MHz]

Csatornaosztás [kHz]

Ellátási kiterjedés

Frekvenciahasználat jellege

Adási sáv

Első vivőfrekvencia [MHz]

Utolsó vivőfrekvencia [MHz]

Duplex távolság [MHz]

2

444,5–445

12,5


6,25

helyi, körzeti

megosztott

361. csatorna *
444,50625

721. csatorna *
444,503125

400. csatorna *
444,99375

800. csatorna *
444,996875

3

444,5–445/
449,5–450

12,5


6,25

helyi, körzeti

megosztott

bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

361. csatorna *
444,50625/
449,50625

721. csatorna *
444,503125/
449,503125

400. csatorna *
444,99375/
449,99375

800. csatorna *
444,996875/
449,996875

5

4

446–446,1

12,5

helyi

közös

446,00625

446,09375

5

446,1–446,2

6,25

12,5

helyi

közös

446,103125

446,10625

446,196875

446,19375

6

449,5–450

12,5


6,25

helyi, körzeti

megosztott

761. csatorna *
449,50625

1521. csatorna *
449,503125

800. csatorna *
449,99375

1600. csatorna *
449,996875

7

451,3–452,74/
461,3–462,74

12,5


eltolt 12,5


20

helyi, körzeti

bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

105. csatorna *
451,30625/461,30625

eltolt 105. csatorna
451,3125/461,3125

66. csatorna *
451,31/461,31

219. csatorna *
452,73125/462,73125

eltolt 218. csatorna
452,725/462,725

137. csatorna *
452,73/462,73

10

8

457,38–458,48/
467,38–468,48

12,5

helyi, körzeti

más alkalmazásokkal földrajzilag megosztott

bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

592. csatorna *
457,39375/467,39375

678. csatorna *
458,46875/468,46875

10

9

457,38–458,48

12,5

körzeti, helyi

más alkalmazásokkal földrajzilag megosztott

592. csatorna *
457,39375

678. csatorna *
458,46875

10

458,48–458,5625

12,5

telephelyi, helyi

közös

680. csatorna *
458,49375

684. csatorna *
458,54375

11

467,38–468,48

12,5

körzeti, helyi

más alkalmazásokkal földrajzilag megosztott

1392. csatorna *
467,39375

1478. csatorna *
468,46875

12

468,48–468,5625

12,5

telephelyi, helyi

közös

1480. csatorna *
468,49375

1484. csatorna *
468,54375

* CEPT T/R 25-08 (2005) szerint.”
„8a.    A 450–457,38/460–467,38 MHz sávú országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer sávhasználati követelményei
8a.1.    A frekvenciahasználati jog időtartama legalább 9, legfeljebb 15 év, amelyen belül a frekvenciahasználati jog tényleges időtartamát a polgári frekvenciagazdálkodási hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában, illetve a versenyeztetési eljárást érdemben lezáró érdemi határozatban, zárójegyzőkönyvben vagy hatósági szerződésben határozza meg.
8a.2.    A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak a frekvenciasáv tekintetében részben és egészben is átruházható, amennyiben ettől eltérő előírást a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság nem határoz meg.
8a.3.    A mozgóállomások, illetve a felhasználói állomások adási frekvenciái a 450–457,38 MHz sávban, az átjátszóállomások, illetve a központi állomások adási frekvenciái a 460–467,38 MHz sávban vannak. A duplex távolság 10 MHz.
8a.4.    A védősáv, illetve a védelem kialakításakor az alábbiak szerint kell eljárni:
8a.4.1.    A védősáv nagysága legalább 270 kHz a frekvenciablokk mindegyik végén. Ebbe az értékbe nem számítanak bele a csatornaosztásba esetleg beépített védősávok.
8a.4.2.    A védősávok az összeférhetőséget bizonyító külön vizsgálat és a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság engedélye nélkül nem használhatók fel.
8a.4.3.    A szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer alkalmazott technológiája, valamint az általa zavarható állomások, illetve technológiák között szükséges védelmi értékek függvényében úgy kell kialakítani a gyakorlatban a védősávot (akár megnövelve a 8a.4.1. pontban megadott védősávot), vagy a megadott védősáv mellett úgy kell megválasztani az állomások sugárzási jellemzőit (például a zavaró adó és a zavart vevő közötti távolság megfelelő megválasztásával, illetve szűrők alkalmazásával), hogy a választott technológiával a jogosult ne hozzon létre káros zavarást:
a)    az FNFT szerint elsődleges jelleggel üzemeltetett és üzemeltethető állomásoknak a 440–450 MHz és a 450–460/460–470 MHz sávban,
b)    a szomszédos országokban üzemelő állomásoknak, illetve a preferált megállapodások szerint üzembe helyezhető állomásoknak.
8a.4.4.    A szélesebb sávú rendszerek mozgóállomásai esetében kötelező az adóteljesítmény-szabályozás (TPC) használata.
8a.5.    A szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer névleges csatornaosztása nem haladhatja meg a kiosztott sáv 8a.4.1. pontban megadott védősávokkal csökkentett értékét.
A szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer csatornaközép-frekvenciái tetszőleges helyre megválaszthatók, de a frekvenciablokk szélei közelében úgy kell a csatornákat pozícionálni, hogy egy adott csatornaközép-frekvenciához tartozó csatorna még a választott technológia névleges csatornaosztásával, valamint az azon kívül eső 8a.4.1. pontbeli védősávval együtt is teljes egészében beleessen a jogosult frekvenciablokkjába.
8a.6.    A hozzáférés módja: kizárólag FDD.
8a.7.    A frekvenciahasználati jogosultságot megszerző vállalkozás bkokkgazdálkodóként önállóan tervezi és használja a 450–457,38/460–467,38 MHz blokk frekvenciáit, a 450–457,38/460–467,38 MHz blokkra vonatkozó előírások és a 450–457,38/460–467,38 MHz sávban jogszabály szerint üzemelő más alkalmazások figyelembevételével.”
3.    Az R2. 2. melléklet II. fejezet 3. pontjában foglalt táblázat 10,7–11,7 GHz frekvenciasávra vonatkozó sora helyébe a következő sor lép:
(3.    Pont-pont rendszerek, valamint rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei)

Frekvenciasáv [GHz]

Alkalmazás

Csatornaosztás
[MHz]

Kapacitás [Mbit/s]

Duplex távolság [MHz]

Antennára juttatott teljesítmény maximuma
[dBW]

Minimális antennanyereség [dBi]

Maximális EIRP [dBW]
Szakasz hosszúság = L [km]

10,7–11,7

11 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek

40

min.
140/155

530

10

40

Ha L ≥14 km, akkor    50
Ha L < 14 km, akkor    50 – 20lg(14/L)

„10a.    A 10,7–11,7 GHz sávú digitális pont-pont rendszerek állomásainak telepítési és sugárzási korlátozásai Budapest körzetében

A korlátozások az

 

északi

EOV 247000

határvonal és a

 

déli

EOV 233000

határvonal

közé esnek.

Ezen északi és déli határvonal között

a)

állomás nem telepíthető a

 

keleti

EOV 654000

határvonal és a

 

nyugati

EOV 650000

határvonal

 

közötti területen;

b)

csak keleti irányú sugárzás megengedett a

 

keleti

EOV 660000

határvonal és a

 

nyugati

EOV 654000

határvonal

 

közötti területen;

c)

csak nyugati irányú sugárzás megengedett a

 

keleti

EOV 650000

határvonal és a

 

nyugati

EOV 644000

határvonal

 

közötti területen.

Keleti (ÉK–K–DK) irányú sugárzásnál a sugárzás főnyalábjának tengelye 0° és 180° közé esik.

Nyugati (ÉNy–Ny–DNy) irányú sugárzásnál a sugárzás főnyalábjának tengelye 180° és 360° közé esik.

(Szögmérési referencia:

0

=

észak,

 

pozitív irány

=

az óramutató járásával megegyező.)”

5.    Az R2. 2. melléklet IV. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
AMATŐRSZOLGÁLAT
Az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat frekvenciahasználati követelményei

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Frekvenciasáv

Szolgálati kategória

(FNFT)

Maximális sávszélesség (kHz)

Legnagyobb adóteljesítmény (W)

Adásmód

Adásmód
(IARU jelöléssel)

Műholdas üzem
megengedett
(+)

2

Engedélyfokozat

3

Kezdő

CEPT Novice

CEPT

Kezdő

CEPT Novice

CEPT

4

135,7–137,8 kHz

másodlagos

0,2

 

 

EIRPmax = 1

 

 

A1A*, A1D, F1D

digitális mód, távíró

 

5

1810–1838 kHz

elsődleges

0,2

 

10

1500

 

A1A*

távíró

 

6

1838–1840 kHz

elsődleges

0,5

 

10

1500

 

A1A*, A1B

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

 

7

1840–1843 kHz

elsődleges

2,7

 

10

1500

 

A1A*, A1B

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

 

8

1843–1850 kHz

elsődleges

2,7

 

10

1500

 

A1A*, A1B

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

 

9

1850–2000 kHz

másodlagos

2,7

 

 

10

 

 

 

10

3500–3580 kHz

elsődleges

0,2

25

50

1500

A1A*

távíró

 

11

3580–3600 kHz

elsődleges

0,5

25

50

1500

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

 

12

3600–3620 kHz

elsődleges

2,7

25

50

1500

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

 

13

3620–3800 kHz

elsődleges

2,7

25

50

1500

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

 

14

7000–7040 kHz

elsődleges

0,2

 

25

1500

 

A1A*

távíró

+

15

7040–7050 kHz

elsődleges

0,5

 

25

1500

 

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

+

16

7050–7060 kHz

elsődleges

2,7

 

25

1500

 

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

+

17

7060–7100 kHz

elsődleges

2,7

 

25

1500

 

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+

18

7100–7200 kHz

elsődleges

2,7

 

25

1500

 

 

19

10 100–10 140 kHz

másodlagos

0,2

 

 

1500

 

 

A1A*

távíró

 

20

10 140–10 150 kHz

másodlagos

0,5

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

 

21

14 000–14 070 kHz

elsődleges

0,2

 

 

1500

 

 

A1A*

távíró

+

22

14 070–14 099 kHz

elsődleges

0,5

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

+

23

14 099–14 101 kHz

elsődleges

 

 

 

100

 

 

jeladók

+

24

14 101–14 112 kHz

elsődleges

2,7

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

+

25

14 112–14 250 kHz

elsődleges

2,7

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+

26

14 250–14 350 kHz

elsődleges

2,7

 

 

1500

 

 

 

27

18 068–18 095 kHz

elsődleges

0,2

 

 

1500

 

 

A1A*

távíró

+

28

18 095–18 109 kHz

elsődleges

0,5

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

+

29

18 109–18 111 kHz

elsődleges

 

 

 

100

 

 

jeladók

+

30

18 111–18 120 kHz

elsődleges

2,7

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

+

31

18 120–18 168 kHz

elsődleges

2,7

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+

32

21 000–21 070 kHz

elsődleges

0,2

 

25

1500

 

A1A*

távíró

+

33

21 070–21 110 kHz

elsődleges

0,5

 

25

1500

 

A1A*, A1B, F1A*, F1B

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

+

34

21 110–21 120 kHz

elsődleges

2,7

 

25

1500

 

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F

digitális mód, távbeszélő (SSB kivételével), távíró

+

35

21 120–21 149 kHz

elsődleges

0,5

 

25

1500

 

A1A*, A1B, F1A*, F1B

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

+

36

21 149–21 151 kHz

elsődleges

 

 

 

100

 

 

jeladók

+

37

21 151–21 450 kHz

elsődleges

2,7

 

25

1500

 

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+

38

24 890–24 915 kHz

elsődleges

0,2

 

 

1500

 

 

A1A*

távíró

+

39

24 915–24 929 kHz

elsődleges

0,5

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

+

40

24 929–24 931 kHz

elsődleges

 

 

 

100

 

 

jeladók

+

41

24 931–24 940 kHz

elsődleges

2,7

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

+

42

24 940–24 990 kHz

elsődleges

2,7

 

 

1500

 

 

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+

43

28–28,07 MHz

elsődleges

0,2

25

50

1500

A1A*

távíró

+

44

28,07–28,19 MHz

elsődleges

0,5

25

50

1500

A1A*, A1B, F1A*, F1B

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

+

45

28,19–28,225 MHz

elsődleges

 

 

 

100

 

 

jeladók

+

46

28,225–28,3 MHz

elsődleges

2,7

25

50

1500

F3E, J3E, R3E

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró, jeladók

+

47

28,3–28,32 MHz

elsődleges

2,7

25

50

1500

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

+

48

28,32–29,1 MHz

elsődleges

2,7

25

50

1500

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+

49

29,1–29,2 MHz

elsődleges

6

25

50

1500

F3E, J3E, R3E

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+

50

29,2–29,3 MHz

elsődleges

6

25

50

1500

A3E, F3E, J3E, R3E

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

+

51

29,3–29,51 MHz

elsődleges

6

műholdas űr–Föld irány

+

52

29,51–29,52 MHz

elsődleges

 

védősáv

 

53

29,52–29,7 MHz

elsődleges

6

25

50

1500

A3E, F3E, J3E, R3E

A1A*, A1B, A2A*, A2B, A3E, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+

54

50–50,1 MHz

másodlagos

0,5

 

 

ERPmax = 10

 

 

A1A*, F1A*

távíró

 

55

50,1–50,5 MHz

másodlagos

2,7

 

 

ERPmax = 10

 

 

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő, távíró

 

56

50,5–52 MHz

másodlagos

12

 

 

ERPmax = 10

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

57

70–70,5 MHz

másodlagos

12

 

 

ERPmax = 10

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

58

144–144,11 MHz

elsődleges

0,5

10

25

1000

A1A*

távíró

+

59

144,11–144,15 MHz

elsődleges

0,5

10

25

1000

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

+

60

144,15–144,18 MHz

elsődleges

2,7

10

25

1000

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró

+

61

144,18–144,36 MHz

elsődleges

2,7

10

25

1000

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő (SSB), távíró

+

62

144,36–144,4 MHz

elsődleges

2,7

10

25

1000

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró

+

63

144,4–144,49 MHz

elsődleges

0,5

 

 

100

 

 

jeladók

+

64

144,5–144,794 MHz

elsődleges

20

10

25

1000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

+

65

144,794–144,99 MHz

elsődleges

12

10

25

1000

A1D, A2D, F1D, F2D, J2D

digitális mód

+

66

144,99–145,194 MHz

elsődleges

12

10

25

1000

F3E
(átjátszó bemenet)

távbeszélő (FM)
(átjátszó bemenet)

+

67

145,194–145,594 MHz

elsődleges

12

10

25

1000

F3E

távbeszélő (FM)

+

68

145,594–145,794 MHz

elsődleges

12

 

 

1000

 

 

F3E
(átjátszó kimenet)

távbeszélő (FM)
(átjátszó kimenet)

+

69

145,794–145,806 MHz

elsődleges

12

10

25

1000

F3E

távbeszélő (FM)

+

70

145,806–146 MHz

elsődleges

12

10

25

1000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

+
kizárólag műholdas üzem megengedett

71

430–432 MHz

másodlagos

2,7

 

10

25

 

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró

 

72

432–432,1 MHz

elsődleges

0,5

 

25

1000

 

A1A*

távíró

 

73

432,1–432,4 MHz

elsődleges

2,7

 

25

1000

 

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró

 

74

432,4–432,5 MHz

elsődleges

0,5

 

 

100

 

 

jeladók

 

75

432,5–432,994 MHz

elsődleges

12

 

10

1000

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

76

432,994–433,394 MHz

elsődleges

12

10

10

1000

F3E (átjátszó bemenet)

távbeszélő (FM)
(átjátszó bemenet)

 

77

433,394–433,6 MHz

elsődleges

12

10

10

1000

F3E

távbeszélő (FM)

 

78

433,6–434,594 MHz

elsődleges

20

 

10

1000

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

79

434,594–435 MHz

elsődleges

12

 

 

1000

 

 

F3E (átjátszó kimenet)

távbeszélő (FM) (átjátszó kimenet),

 

80

435–438 MHz

elsődleges
(a műholdas másodlagos)

20

 

10

1000

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

+

81

438–440 MHz

másodlagos

20

 

10

25

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

 

82

1240–1243,25 MHz

másodlagos

20

 

 

500

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

 

83

1243,25–1260 MHz

másodlagos

**

 

 

500

 

 

F3F, J3F

amatőr TV

 

84

1260–1270 MHz

másodlagos

**

 

 

500

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

+
Föld–űr irány

85

1270–1272 MHz

másodlagos

20

 

 

500

 

 

 

86

1272–1290,994 MHz

másodlagos

**

 

 

500

 

 

F3F, J3F

amatőr TV

 

87

1290,994–1291,494 MHz

másodlagos

12

10

10

500

F3E (átjátszó bemenet)

távbeszélő (FM)
(átjátszó bemenet)

 

88

1291,494–1296 MHz

másodlagos

**

 

 

500

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

89

1296–1296,15 MHz

másodlagos

0,5

 

 

500

 

 

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró

 

90

1296,15–1296,8 MHz

másodlagos

2,7

 

 

500

 

 

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró

 

91

1296,8–1296,994 MHz

másodlagos

0,5

 

 

100

 

 

jeladók

 

92

1296,994–1297,494 MHz

másodlagos

12

 

 

500

 

 

F3E (átjátszó kimenet)

távbeszélő (FM) (átjátszó kimenet)

 

93

1297,494–1298 MHz

másodlagos

12

10

10

500

F3E

távbeszélő (FM)

 

94

1298–1300 MHz

másodlagos

20

 

 

500

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

95

2300–2320 MHz

másodlagos

**

 

 

150

 

 

 

96

2320–2320,15 MHz

másodlagos

**

 

 

150

 

 

A1A*

távíró

 

97

2320,15–2320,8 MHz

másodlagos

**

 

 

150

 

 

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő (SSB), távíró

 

98

2320,8–2321 MHz

másodlagos

**

 

 

100

 

 

jeladók

 

99

2321–2322 MHz

másodlagos

**

 

 

150

 

 

F3E

távbeszélő (NBFM)

 

100

2322–2400 MHz

másodlagos

**

 

 

150

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

101

2400–2450 MHz

másodlagos

**

 

 

150

 

 

+

102

5650–5668 MHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

+
Föld–űr irány

103

5668–5670 MHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

+
Föld–űr irány

104

5670–5700 MHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1D, A2D, F1D, F2D, J2D

digitális mód

 

105

5700–5720 MHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

F3F, J3F

amatőr TV

 

106

5720–5760 MHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

107

5760–5762 MHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

 

108

5762–5830 MHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

109

5830–5850 MHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

+
űr–Föld irány

110

10–10,15 GHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1D, A2D, F1D, F2D, J2D

digitális mód

 

111

10,15–10,25 GHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

112

10,25–10,35 GHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1D, A2D, F1D, F2D, J2D

digitális mód

 

113

10,35–10,368 GHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

114

10,368–10,37 GHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

 

115

10,37–10,45 GHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

116

10,45–10,5 GHz

másodlagos

**

 

 

75

 

 

+

117

24–24,048 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

+

118

24,048–24,05 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

+

119

24,05–24,25 GHz

másodlagos

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

120

47–47,002 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

+

121

47,002–47,2 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

+

122

76–77,5 GHz

másodlagos

**

 

 

30

 

 

+

123

77,5–77,501 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

+

124

77,501–78 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

+

125

78–81,5 GHz

másodlagos

**

 

 

30

 

 

+

126

122,25–122,251 GHz

másodlagos

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

 

127

122,251–123 GHz

másodlagos

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

 

128

134–134,001 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

+

129

134,001–136 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

+

130

136–141 GHz

másodlagos

**

 

 

30

 

 

+

131

241–248 GHz

másodlagos

**

 

 

30

 

 

+

132

248–248,001 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E

valamennyi keskenysávú adásmód

+

133

248,001–250 GHz

elsődleges

**

 

 

30

 

 

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

valamennyi adásmód

+

*    Az adásmód kézi morzéval történő alkalmazása csak sikeres morze vizsga esetén használható. Számítógép-számítógép közötti morze kapcsolathoz morze vizsga nem szükséges.
**    Az alkalmazott adásmód sávszélessége a szükségesnél ne legyen nagyobb.
A táblázatban közölt adatok felhasználásakor az R. rádióamatőr frekvenciákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
Az adásmódok sávonkénti meghatározása a Nemzetközi Rádióamatőr Egyesület (IARU) ajánlása szerinti sávszegmens-adásmód kiosztáson alapul.”
6.    Az R2. 2. melléklet VI. fejezetében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
(Az ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezésekre vonatkozó sávhasználati szabályok)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Sávhasználati szabályok

2

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

6

Talaj- és falvizsgáló képalkotó radar (GPR/WPR) rendszerek

ECC/DEC/(06)08

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

6. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

Az R2. 7. mellékletében foglalt táblázat 2/A. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 2/B. sorral egészül ki:
(A következő frekvenciasávokban a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházható, haszonbérbe adható a 9. §-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén:)

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Megjegyzés

2/A

450–457,38/460–467,38 MHz

Országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer

2. melléklet I. fejezet 8a. pont 8a.2. alpont

2/B

790–862 MHz

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek

2. melléklet I. fejezet 8b. pont 8b.8. alpont

7. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

Az R2. 8. melléklete a GNSS rövidítést követően a következő szövegrésszel egészül ki:
(A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése)

„GPR/WPR

Ground Probing Radar/Wall Probing Radar
Talajvizsgáló radar/falvizsgáló radar”

8. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 9. melléklet 1.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.3.    ITUR-ajánlások

 

A

B

1

BO.1776-1

Maximum power flux-density for the broadcasting-satellite service in the band 21.4-22.0 GHz in Regions 1 and 3
Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4–22,0 GHz sávban működő műholdas műsorszóró szolgálatra vonatkozó maximális felületi teljesítménysűrűség

2

BO.1900

Reference receive earth station antenna pattern for the broadcasting-satellite service in the band 21.4-22 GHz in Regions 1 and 3
Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4–22 GHz sávban működő műholdas műsorszóró szolgálat vevő földi állomásának referencia antennakarakterisztikája

3

BS.412-9

Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF
A VHF sávú földfelszíni FM rádió-műsorszórás tervezési szabványai

4

BS.450-3

Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF
A VHF sávú FM rádió-műsorszórás adási szabványai

5

BS.560-4

Radio-frequency protection ratios in LF, MF and HF broadcasting
Rádiófrekvenciás védelmi arányok a hosszú-, közép- és a rövidhullámú műsorszórás esetén

6

BS.639

Necessary bandwidth of emission in LF, MF and HF broadcasting
Szükséges adási sávszélesség a hosszú-, közép- és a rövidhullámú műsorszórás esetén

7

BS.640-3

Single sideband (SSB) system for HF broadcasting
Rövidhullámú műsorszórás egyoldalsávos (SSB) rendszerei

8

BS.1114-6

Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30-3 000 MHz
Járműbe beépített, hordozható és helyhez kötött vevők részére sugárzó földfelszíni digitális hangműsorszóró rendszerek a 30–3000 MHz frekvenciatartományban

9

BS.1514-2

System for digital sound broadcasting in the broadcasting bands below 30 MHz
A 30 MHz alatti műsorszóró sávokban működő digitális hangműsorszóró rendszer

10

BS.1615

“Planning parameters” for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz
„Tervezési paraméterek” a 30 MHz alatti frekvenciákon működő digitális hangműsorszórás részére

11

BS.1660-3

Technical basis for planning of terrestrial digital sound broadcasting in the VHF band
A VHF sávú földfelszíni digitális hangműsorszórás tervezésére vonatkozó műszaki alapok

12

BT.417-5

Minimum field strengths for which protection may be sought in planning an analogue terrestrial television service
Minimális térerősségek, amelyek részére védelmet biztosítani szükséges az analóg földfelszíni televíziószolgálatok tervezése során

13

BT.419-3

Directivity and polarization discrimination of antennas in the reception of television broadcasting
A televízió-műsorszórás vételénél alkalmazott antennák irányítottsági és polarizációs diszkriminációja

14

BT.470-7

Conventional analogue television systems
Hagyományos analóg televíziórendszerek

15

BT.655-7

Radio-frequency protection ratios for AM vestigial sideband terrestrial television systems interfered with by unwanted analogue vision signals and their associated sound signals
Rádiófrekvenciás védelmi arányok a csonka oldalsávos amplitúdómodulált – a nem kívánt analóg képjelekkel, valamint az azokhoz tartozó hangjelekkel interferáló – földfelszíni televíziórendszerek részére

16

BT.1368-8

Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands
A VHF/UHF-sávokban üzemelő digitális földfelszíni televíziószolgálatok tervezési kritériumai

17

F.162-3

Use of directional transmitting antennas in the fixed service operating in bands below about 30 MHz
Az állandóhelyű szolgálat 30 MHz alatti sávokban működő irányított adóantennáinak használata

18

F.349-5

Frequency stability required for systems operating in the HF fixed service to make the use of automatic frequency control superfluous
A rövidhullámú állandóhelyű szolgálatban üzemelő rendszerek működéséhez szükséges – az automatikus frekvenciaszabályozás használatát szükségtelenné tevő – frekvenciastabilitás

19

F.382-7

Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 2 and 4 GHz bands
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 2 és a 4 GHz-es sávban működő rádiórelé rendszerek részére

20

F.383-7

Radio-frequency channel arrangements for high capacity radio-relay systems operating in the lower 6 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések az alsó 6 GHz-es sávban működő nagykapacitású rádiórelé rendszerek részére

21

F.384-7

Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or digital radio-relay systems operating in the upper 6 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a felső 6 GHz-es sávban működő közepes és nagykapacitású analóg és digitális rádiórelé rendszerek részére

22

F.387-9

Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 11 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 11 GHz-es sávban működő rádiórelé rendszerek részére

23

F.636-3

Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 15 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 15 GHz-es sávban működő vezetéknélküli állandóhelyű rendszerek részére

24

F.747

Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 10 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 10 GHz-es sávban működő rádiórelé rendszerek részére

25

F.1110-3

Adaptive radio systems for frequencies below about 30 MHz
30 MHz alatti frekvenciákon működő adaptív rádiórendszerek

26

M.629

Use for the radionavigation service of the frequency bands 2900–3100 MHz, 5470–5650 MHz, 9200–9300 MHz, 9300–9500 MHz, 9500–9800 MHz
A 2900–3100 MHz, 5470–5650 MHz, 9200–9300 MHz, 9300–9500 MHz, 9500–9800 MHz frekvenciasávok használata a rádiónavigáció szolgálat részére

27

S.1340

Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service in the Earth-to-space direction in the band 15.4-15.7 GHz
A műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetései és a légi rádiónavigáció szolgálat közötti Föld–űr irányú sávmegosztás a 15,4–15,7 GHz sávban

28

SA.1282

Feasibility of sharing between wind profiler radars and active spaceborne sensors in the vicinity of 1260 MHz
A szélprofil radarok és az űrben telepített aktív érzékelők közötti sávmegosztás lehetősége az 1260 MHz környékén

29

SM.329-11

Unwanted emissions in the spurious domain
Nemkívánt sugárzások a mellékhullám tartományban

30

SM.337-4

Frequency and distance separations
Frekvenciában és távolságban történő elhatárolás

31

SM.851-1

Sharing between the broadcasting service and the fixed and/or mobile services in the VHF and UHF bands
A műsorszóró, illetve az állandóhelyű és/vagy a mozgószolgálat közötti sávmegosztás az ultrarövid-hullámú sávban

32

SM.1009-1

Compatibility between the sound-broadcasting service in the band of about 87-108 MHz and the aeronautical services in the band 108-137 MHz
Összeférhetőség a 87–108 MHz sávú rádió-műsorszóró szolgálat, illetve a 108–137 MHz sávú légiforgalmi szolgálatok között

33

SM.1045-1

Frequency tolerance of transmitters
Az adók frekvenciatűrése

34

SM.1138-2

Determination of necessary bandwidths including examples for their calculation and associated examples for the designation of emissions
A szükséges sávszélességek meghatározása, beleértve a kiszámításukra, illetve az adások jelölésére vonatkozó példákat

35

SM.1266

Adaptive MF/HF systems
Adaptív KH/RH rendszerek

2.    Az R2. 9. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat a következő 36/A. sorral egészül ki:
(3.2.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok)

 

A

B

36/A

ECC/DEC/(06)08

ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems
Az ECC 2006. december 1-jei határozata a rádiófrekvenciás tartomány talaj- és falvizsgáló képalkotó radar (GPR/WPR) rendszerek általi használatának feltételeiről

3.    Az R2. 9. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat 49. sora helyébe a következő sor lép:
(3.2.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok)

 

A

B

49

ECC/DEC/(09)02

The harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service
approved 26 June 2009
amended 02 November 2012
A műholdas mozgószolgálati rendszerek által használt 1610–1626,5 MHz és 2483,5–2500 MHz sáv harmonizálása
jóváhagyva: 2009. június 26.
módosítva: 2012. november 2.

4.    Az R2. 9. melléklet 3.4. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:
(3.4.    T/R ajánlások)

 

A

B

3

T/R 1302
(Tromsø, May 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems in the frequency range 22.0 - 29.5 GHz
Preferált csatornaelrendezések a 22,0–29,5 GHz frekvenciatartományban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére