• Tartalom

11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás

11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás

a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról

2023.01.01.

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a hivatásos állomány tagjai ellen lefolytatott fegyelmi felelősségre vonásokkal kapcsolatos adatállományról, valamint az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományának erkölcsi-, fegyelmi helyzetét értékelő statisztika elkészítésével összefüggő feladatok teljesítésének szabályairól kiadom az alábbi utasítást:

Általános és értelmező rendelkezések

1. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervére (a továbbiakban: ORFK),
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban: helyi szervek).

2. Az utasítás alkalmazásában fegyelemkezelő adatállomány a személyes és a bűnügyi személyes adatokból, valamint a statisztikai adatokból álló adatok összessége, amely magában foglalja:
a)2 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. melléklet XI. Fegyelmi, kártérítési és személyiségi jogsértéssel összefüggő adatok fejezete alapján a hivatásos, illetve a tisztjelölti állomány tagjaival kapcsolatos fenyítés(ek), fegyelmi eljárások, büntetőeljárás(ok), büntetőügyekben hozott érdemi döntések 1. melléklet szerinti adatait;
b) a hivatásos állomány tagjai esetében a fegyelmi eljárás keretében elbírált katonai vétség, a fegyelmi eljárás keretében elbírált, a szolgálati helyen vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértéssel, az elzárással is büntethető szabálysértéssel, a méltatlansági eljárással és a büntetőeljárással kapcsolatos statisztikai adatokat;
c)3 a szerződéses határvadász állomány esetében a fegyelmi eljárással, a munkahelyen vagy a munkavégzéssel összefüggésben elkövetett szabálysértés miatti szabálysértési eljárással, a méltatlansági eljárással, valamint a büntetőeljárással kapcsolatos statisztikai adatokat;
d)4 a munkavállalók esetében a munkahelyen vagy a munkavégzéssel összefüggésben elkövetett szabálysértéssel, elzárással is büntethető szabálysértéssel és a büntetőeljárással kapcsolatos statisztikai adatokat;
e)5 a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak esetében a fegyelmi eljárással, a szabálysértési eljárással, valamint a büntetőeljárással kapcsolatos statisztikai adatokat.

A fegyelemkezelő adatállománnyal összefüggő feladatok

3.6 A fegyelemkezelő adatállomány adatkezelője az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat, amely az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztály (a továbbiakban: Fegyelmi Osztály) útján gondoskodik az adatkezelésről.

4.7 A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos üzemeltetői feladatokat az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály végzi.

5.8 Az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetője a Fegyelmi Osztály útján köteles gondoskodni az ORFK vonatkozásában az utasítás szerinti adatoknak a fegyelemkezelő adatállományba történő beviteléről.

6. A Fegyelmi Osztály, a területi szerv humánigazgatási szolgálata, valamint a helyi szerv fegyelmi feladatokat ellátó munkatársa (a továbbiakban: adatbevitelre kötelezett) köteles gondoskodni az adatoknak a fegyelemkezelő adatállományba történő beviteléről.

7. Az adatbevitelre kötelezett köteles a fegyelemkezelő adatállományban rögzíteni az utasítás szerinti adatokat – a 8. pontban foglaltak kivételével – az eljárás jogerős befejezéséről való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül.

8. Az eljárás jogerős befejezésének időpontjától függetlenül rögzíteni kell:
a) a fegyelmi eljárás mellőzésével történő figyelmeztetés jogerős alkalmazását;
b)9 a szolgálati viszony megszüntetése fenyítés végrehajtását;
c) a méltatlanná válás végrehajtásáról rendelkező állományparancs elleni szolgálati panasz elbírálását;
d) a vádemelés elhalasztása és próbára bocsátás alkalmazására vonatkozó jogerős döntést.

9. A személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéről szóló éves jelentéshez a 2. melléklet szerinti statisztikai adatlapok kitöltéséről a Fegyelmi Osztály vezetője köteles gondoskodni minden év március 31-éig. Ennek érdekében a tárgyévre vonatkozóan rögzített adatok lezárásáról a tárgyévet követő január hónap 20. napjáig ugyancsak a Fegyelmi Osztály vezetője köteles gondoskodni.

10. A fegyelemkezelő adatállományban kezelt adatoknak az adatállományba történő bevitelétől számított 20 év elteltével történő törlését programtechnikailag kell biztosítani.

11. A fegyelemkezelő adatokból statisztika céljára csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

Hozzáférési jogosultság igénylése a fegyelemkezelő adatállományhoz

12.10 Az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálata a Fegyelmi Osztály útján gondoskodik:
a)11 a fegyelemkezelő adatállományhoz való hozzáférést biztosító jogosultság engedélyezésének és visszavonásának az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály részére történő megküldéséről,
b) a hozzáférésre jogosultakról, a jogosultságok kezdetéről, terjedelméről és visszavonásáról szóló nyilvántartás vezetéséről.

13. A Fegyelmi Osztály vezetője a jogosultságok nyilvántartását évente köteles felülvizsgálni és aktualizálni.

14. A jogosult elöljárója:
a) a fegyelemkezelő adatállományhoz hozzáférést biztosító jogosultságot vagy annak visszavonását a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével és annak a Fegyelmi Osztály vezetőjéhez történő eljuttatásával – a kijelölt vagy felhatalmazott személy feladatára figyelemmel – kezdeményezheti;
b) köteles intézkedni a jogosultságnak az érintett munkaköri leírásában történő rögzítésére;
c) amennyiben a munkakör megváltozása vagy más személyzeti változás indokolja, köteles a jogosultság visszavonását kezdeményezni.

15.12 A Fegyelmi Osztály vezetője a hozzáférési jogosultság iránti kérelmet a beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles elbírálni, figyelemmel a kérelemben megjelölt személy munkakörére, valamint – a személyes adatokat tartalmazó adatállományhoz történő hozzáférést biztosító jogosultság esetén – a Hszt. 275. §-ában foglaltakra.

Záró rendelkezések

16. Az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
17.13

1. melléklet a 11/2013. (III. 29.) ORFK utasításhoz14

A fegyelmi adatállományban a hivatásos, a szerződéses határvadász, valamint a tisztjelölti jogviszony alapján szolgálatot teljesítők felelősségre vonásával kapcsolatos adatok köre

– családi név:
– utónév:
– születési családi és utónév:
– születési hely, idő:
– anyja születési családi és utóneve:
– a szolgálati hely megnevezése:
– a beosztás megnevezése:
– rendfokozat:
– a szolgálati viszony kezdete:
– ügyszám (büntető, szabálysértési, fegyelmi és méltatlansági ügyben), az eljárás elrendelésének, jogerős befejezésének időpontja:
– büntető, szabálysértési, fegyelmi és méltatlansági ügyben hozott érdemi döntések:
– a jogsértő cselekmény adatai (elkövetés időpontja, tényállás max: 500 karakter, elkövetést elősegítő okok).

2. melléklet a 11/2013. (III. 29.) ORFK utasításhoz15


Statisztikai adatlapok az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
személyi állományának erkölcsi, fegyelmi helyzetéről szóló jelentéshez

A. Hivatásos állományúak és tisztjelöltek

I. Jogsértések megoszlása:

Jogsértések

......... év

Bűncselekmények

Fegyelemsértések

Szabálysértések

Méltatlanság

Összesen:
II. Jogsértések száma az elkövetők rendfokozata szerint:

Rendfokozat

......... év

Tiszthelyettes

Zászlós

Tiszt

Főtiszt

Tábornok
III. Jogsértések megoszlása az elkövetők beosztása szerint:

Beosztás

......... év

Beosztott

Osztályvezető-helyettes, alosztályvezető, csoportvezető

Vezető (osztályvezető és a nála magasabb beosztású vezető, az állományilletékes parancsnok kivételével)

Állományilletékes parancsnok
IV. Szolgálati tagozódásra lebontva:

Szolgálati ágak, szolgálatok, szakszolgálatok

......... év

Parancsnoki törzs

Bűnügyi szolgálati ág

Határrendészeti szolgálati ág

Igazgatásrendészeti szolgálati ág

Közlekedésrendészeti szolgálati ág

Közrendvédelmi szolgálati ág

Személy- és objektumvédelmi szolgálati ág

Kommunikációs szolgálati ág

Állami Futárszolgálat

Bevetési szolgálat

Bűnügyi technikai és szakértői szolgálat

Légirendészeti szolgálat

Rendőri csapaterő

Repülőtéri rendőri szolgálat

Tűzszerész szolgálat

Ügyeleti szolgálat

Védelmi igazgatási szolgálat

Vízirendészeti szolgálat

Légiközlekedés védelmi szolgálat

Tanúvédelmi szolgálat

Ellenőrzési szakszolgálat

Gazdasági szakszolgálat

Hivatali szakszolgálat

Humánigazgatási szakszolgálat

Körzeti megbízott

Tisztjelölt

Összesen:V. A jogsértések megoszlása az elkövetők szolgálati ideje szerint:

Szolgálati idő

......... év

–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–
VI. A jogsértések megoszlása az elkövetők életkora szerint:

Életkor

......... év

–25

26–30

31–35

36–40

41–45

46–50

51–55

56–VII. A jogsértésekkel kapcsolatban indított eljárások megszüntetésére vonatkozó adatok:

......... év

Összes indított eljárás

Összes megszüntetett eljárás

Megszüntetések aránya

%VIII. Jogsértések megoszlása elkövetést elősegítő okok szerint:

Elősegítő okok

......... év

Szakmai ismeret hiánya

Figyelmetlenség, hanyagság

Jogosultságok, lehetőségek elvtelen kihasználása

Utasítás, parancs hanyag teljesítése

Parancsnoki ellenőrzés hiánya

Anyagi haszonszerzés

Vélt vagy valódi sérelem

Rendezetlen családi élet, antiszociális életvezetés

Forgalmi, időjárási, látási vagy útviszonyok helytelen értékelése

Felelősségre vonástól való félelem

Hirtelen felindultság

Ittas vagy bódult állapot

Egyéb ok

Nem volt megállapítható (eljárás megszüntetésénél, felmentésnél)IX. Büntetőeljárás során elbírált bűncselekmények megoszlása:

Bűncselekmények

......... év

Személy elleni bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.) szerint: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények]

Közlekedési bűncselekmények

Hivatali bűncselekmények

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Korrupciós bűncselekmények)

Közbizalom elleni bűncselekmények

Vagyon elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; Vagyon elleni bűncselekmények)

Katonai bűncselekmények

Egyéb

Összesen:X. Elbírált szabálysértések megoszlása:

Szabálysértések

......... év

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések

Pénzügyi és kereskedelmi szabálysértések

Kiemelt közlekedési szabálysértések

Közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések

Egyéb szabálysértésekXI. Elbírált fegyelemsértések megoszlása:

Fegyelemsértések

............ év

Általános magatartási szabályok megsértése

Ellenőrzés elmulasztása vagy hanyag teljesítése

Elöljárói kötelezettség megszegése

Határrendészeti szabályok megszegése

Informatikai szabályok megszegése

Internethasználat szabályainak megszegése

Iratkezelési szabályok megszegése

Jelentési kötelezettség megszegése

Jogosultságokkal, lehetőségekkel való visszaélés

Katonai vétség fegyelmi eljárásban elbírálva

Késés

Készenléti szabályok megszegése

Operatív szabályok megsértése

Őr-, járőrszolgálat szabályainak megszegése

Szakszerűtlen, hanyag munkavégzés

Szakszerűtlen intézkedés

Szolgálatba lépés szabályainak megsértése

Szolgálati jármű használati szabályainak megszegése

Szolgálati lőfegyverrel kapcsolatos szabályok megszegése

Szolgálati (munkáltatói) igazolvánnyal kapcsolatos szabályok megszegése

Tiszteletlen magatartás

Adatvédelmi szabályok megszegése

Egyéb fegyelemsértésXII. Büntetőjogi szankciók megoszlása:

Büntetőjogi szankciók (büntetések, katonai büntetések, valamint intézkedések)

.........év

Szabadságvesztés

Pénzbüntetés

Szolgálati viszony megszüntetése

Lefokozás

Próbára bocsátás

Megrovás

Egyéb szankcióXIII. Fegyelmi szankciók megoszlása:

Fegyelmi szankciók

......... év

Figyelmeztetés

Feddés

Megrovás

Szigorú megrovás

Pénzbírság

Pénzbírság próbaidőre felfüggesztve

Egy fizetési fokozattal 1 évre visszavetés

Egy fizetési fokozattal 1 évre visszavetés próbaidőre felfüggesztve

A térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások – legfeljebb hat hónap időtartamra szóló – csökkentése, illetőleg megvonása

Soron következő rendfokozatba való előléptetés várakozási idejének 6 hónaptól 2 évig terjedő meghosszabbítása

Soron következő rendfokozatba való előléptetés várakozási idejének 6 hónaptól 2 évig terjedő meghosszabbítása próbaidőre felfüggesztve

Eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig visszavetés

Eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig visszavetés próbaidőre felfüggesztve

Határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától

Alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés

Alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés próbaidőre felfüggesztve

Szolgálati viszony megszüntetése

Kizárás a felsőoktatási intézményből

LefokozásXIV. Méltatlanná válás:

......... év

Méltatlanná vált

Méltatlanságot nem állapítottak meg

Összesen:A1. Rendvédelmi igazgatási alkalmazottak

I. Jogsértések megoszlása:

......... év

Eljárás jogsértés miatt összesen

Bűncselekmények

Fegyelemsértések

SzabálysértésekII. Jogsértések megoszlása az elkövetők munkaköre szerint:

Besorolás

......... év

Beosztott

Osztályvezető-helyettes, csoportvezető

Vezető (osztályvezető és a nála magasabb besorolású vezető)III. A jogsértések megoszlása az elkövetők szolgálati ideje szerint:

Szolgálati idő

......... év

–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–IV. A jogsértések megoszlása az elkövetők életkora szerint:

Életkor

......... év

–25

26–30

31–35

36–40

41–45

46–50

51–55

56–V. Jogsértések megoszlása elkövetést elősegítő okok szerint:

Elősegítő okok

......... év

Szakmai ismeret hiánya

Figyelmetlenség, hanyagság

Jogosultságok, lehetőségek elvtelen kihasználása

Munkába lépés szabályainak megsértése

Utasítás hanyag teljesítése

Szolgálati jármű használati szabályainak megszegése

Parancsnoki ellenőrzés hiánya

Anyagi haszonszerzés

Vélt vagy valódi sérelem

Rendezetlen családi élet, antiszociális életvezetés

Forgalmi, időjárási, látási vagy útviszonyok helytelen értékelése

Felelősségre vonástól való félelem

Hirtelen felindultság

Ittas vagy bódult állapot

Egyéb ok

Nem volt megállapítható (eljárás megszüntetésénél, felmentésnél)VI. Büntetőeljárás során elbírált bűncselekmények megoszlása:

Bűncselekmények

......... év

Személy elleni bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: új Btk.) szerint: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények]

Közlekedési bűncselekmények

Hivatali bűncselekmények

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Korrupciós bűncselekmények)

Közbizalom elleni bűncselekmények

Vagyon elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; Vagyon elleni bűncselekmények)

Egyéb

Összesen:VII. Elbírált fegyelemsértések megoszlása:

Fegyelemsértések

............ év

Általános magatartási szabályok megsértése

Ellenőrzés elmulasztása vagy hanyag teljesítése

Elöljárói kötelezettség megszegése

Informatikai szabályok megszegése

Internethasználat szabályainak megszegése

Iratkezelési szabályok megszegése

Jelentési kötelezettség megszegése

Jogosultságokkal, lehetőségekkel való visszaélés

Késés

Készenléti szabályok megszegése

Szakszerűtlen, hanyag munkavégzés

Szolgálati jármű használati szabályainak megszegése

Szolgálati (munkáltatói) igazolvánnyal kapcsolatos szabályok megszegése

Tiszteletlen magatartás

Adatvédelmi szabályok megszegése

Egyéb fegyelemsértésVIII. Büntetőjogi szankciók megoszlása:

Büntetőjogi szankciók (büntetése, intézkedések)

.........év

Szabadságvesztés

Pénzbüntetés

Rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony megszüntetése

Próbára bocsátás

Megrovás

Egyéb szankcióIX. Fegyelmi szankciók szerint:

Fegyelmi szankciók

......... év

Megrovás

Illetménycsökkentés munkaköri kategórián belül

Vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés

HivatalvesztésB. Kormánytisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók

......... év

Eljárás jogsértés miatt összesen

Megszüntetés

MarasztalásA2. Szerződéses határvadász állomány

I. Jogsértések megoszlása:

Jogsértések

…… év

Bűncselekmények

Fegyelemsértések

Szabálysértések

Méltatlanság

Összesen:II. Jogsértések száma az elkövetők rendfokozata szerint:

Rendfokozat

…… év

Őrvezető

Tizedes

SzakaszvezetőIII. Jogsértések megoszlása az elkövetők beosztása szerint:

Beosztás

…… év

BeosztottIV. Szolgálati tagozódásra lebontva:

Szolgálati ágak, szolgálatok, szakszolgálatok

…… év

Szerződéses határvadászV. A jogsértések megoszlása az elkövetők szolgálati ideje szerint:

Szolgálati idő

…… év

–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–VI. A jogsértések megoszlása az elkövetők életkora szerint:

Életkor

…… év

–25

26–30

31–35

36–40

41–45

46–50

51–55

56–VII. A jogsértésekkel kapcsolatban indított eljárások megszüntetésére vonatkozó adatok:

…… év

Összes indított eljárás

Összes megszüntetett eljárás

Megszüntetések aránya

%VIII. Jogsértések megoszlása elkövetést elősegítő okok szerint:

Elősegítő okok

…… év

Szakmai ismeret hiánya

Figyelmetlenség, hanyagság

Jogosultságok, lehetőségek elvtelen kihasználása

Utasítás, parancs hanyag teljesítése

Parancsnoki ellenőrzés hiánya

Anyagi haszonszerzés

Vélt vagy valódi sérelem

Rendezetlen családi élet, antiszociális életvezetés

Forgalmi, időjárási, látási vagy útviszonyok helytelen értékelése

Felelősségre vonástól való félelem

Hirtelen felindultság

Ittas vagy bódult állapot

Egyéb ok

Nem volt megállapítható (eljárás megszüntetésénél, felmentésnél)IX. Büntetőeljárás során elbírált bűncselekmények megoszlása:

Bűncselekmények

…… év

Személy elleni bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.) szerint: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények]

Közlekedési bűncselekmények

Hivatali bűncselekmények

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Korrupciós bűncselekmények)

Közbizalom elleni bűncselekmények

Vagyon elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; Vagyon elleni bűncselekmények)

Egyéb

Összesen:X. Elbírált szabálysértések megoszlása:

Szabálysértések

…… év

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések

Pénzügyi és kereskedelmi szabálysértések

Kiemelt közlekedési szabálysértések

Közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések

Egyéb szabálysértésekXI. Elbírált fegyelemsértések megoszlása:

Fegyelemsértések

…… év

Általános magatartási szabályok megsértése

Ellenőrzés elmulasztása vagy hanyag teljesítése

Elöljárói kötelezettség megszegése

Határrendészeti szabályok megszegése

Informatikai szabályok megszegése

Internethasználat szabályainak megszegése

Iratkezelési szabályok megszegése

Jelentési kötelezettség megszegése

Jogosultságokkal, lehetőségekkel való visszaélés

Késés

Operatív szabályok megsértése

Szakszerűtlen, hanyag munkavégzés

Szakszerűtlen intézkedés

Szolgálatba lépés szabályainak megsértése

Szolgálati jármű használati szabályainak megszegése

Szolgálati lőfegyverrel kapcsolatos szabályok megszegése

Szolgálati (munkáltatói) igazolvánnyal kapcsolatos szabályok megszegése

Tiszteletlen magatartás

Adatvédelmi szabályok megszegése

Egyéb fegyelemsértésXII. Büntetőjogi szankciók megoszlása:

Büntetőjogi szankciók (büntetések, valamint intézkedések)

…… év

Szabadságvesztés

Pénzbüntetés

Szolgálati viszony megszüntetése

Lefokozás

Próbára bocsátás

Megrovás

Egyéb szankcióXIII. Fegyelmi szankciók megoszlása:

Fegyelmi szankciók

…… év

Figyelmeztetés

Feddés

Megrovás

Pénzbírság

Szerződéses jogviszony megszüntetéseXIV. Méltatlanná válás:

…… év

Méltatlanná vált

Méltatlanságot nem állapítottak meg

Összesen:

3. melléklet a 11/2013. (III. 29.) ORFK utasításhoz


Adatlap jogosultság igényléséhez

Szerv megnevezése
…………………………………………

Fegyelemkezelő adatok jogosultsági táblája

Felhasználó neve,
GroupWise e-mail címe

VIS*

Adatrögzítő jogosultság

Lekérdező munkakörhöz
kötődő jogosultság

Lekérdező engedély alapján statisztikai adatok vonatkozásában

O*

T*

H*

O*

T*

H*


* VIS: jogosultság visszavonása
* O: országos szintű jogosultság
* T: területi szintű jogosultság
* H: helyi szintű jogosultságDátum:
………………………………………
Szerv vezetője

Dátum:
………………………………………
ORFK Fegyelmi Osztály vezetője
1

Az 1. pont b) alpontja a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 43. pontjával megállapított, a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 26. pontja, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 70. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont a) alpontja a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

3

A 2. pont c) alpontját a 7/2022. (II. 17.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 10. pontja iktatta be.

4

A 2. pont d) alpontja a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított, a 7/2022. (II. 17.) ORFK utasítás 3. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. pont e) alpontját a 35/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás 13. pontja iktatta be.

6

A 3. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 44. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. pont a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított, a 7/2022. (II. 17.) ORFK utasítás 1. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 44. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. pont b) alpontja a 7/2022. (II. 17.) ORFK utasítás 3. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. pont nyitó szövegrésze a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 44. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. pont a) alpontja a 7/2022. (II. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 15. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 74. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 17. pontot a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 71. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 1. melléklet a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 7. pontja, a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 12. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. melléklet a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 8. pontjával megállapított, a 35/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás 14. pontja, a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 11. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére