• Tartalom

2013. évi CX. törvény

2013. évi CX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről1

2013.07.02.

(Az ADR „A” és „B” Mellékletének módosításai 2013. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADR „A” és „B” Melléklete 2012. december 31-ig hatályos előírásai 2013. június 30-ig alkalmazhatók.)

1. § Az Országgyűlés a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének (a továbbiakban: ADR „A” és „B” Melléklet) 2013. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az ADR „A” és „B” Melléklet hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az ADR „A” és „B” Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

4. § (1) A veszélyes áru szállítás biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja a ADR „A” Melléklet 1.8.3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra, valamint veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

5. § Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait, és

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.2

6. § Az ADR „A” és „B” Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 2. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

8. § Ez a törvény

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló 2012. december 3-i 2012/45/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. §3

1. melléklet a 2013. évi CX. törvényhez

2. melléklet a 2013. évi CX. törvényhez

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 26. A törvényt a 2015: LXXXIX. törvény 9. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 7. § (2) bekezdését.

3

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére