• Tartalom

117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről1

2013.06.13.

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni a Magyarország által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő vagy az Európai Unió jogi aktusából következő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt beruházásokra, illetve a beruházások megvalósításában részt vevő szervezetekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. kedvezményezett: a rendelet hatálya alá tartozó beruházások kedvezményezettje,

2. konzorcium: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott fogalom,

3. konzorciumvezető: konzorcium kedvezményezett esetén a konzorciumi szerződésben ekként nevesített személy,

4. közreműködő szervezet: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott szervezet,

5. projektfelügyelő: az egyes beruházások megvalósítását támogató szakértő,

6. támogatási szerződés: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott szerződés.

II. Fejezet

AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZERVEZETRENDSZERE

3. A miniszterek feladatai

3. § (1) A miniszter elsődleges feladata a Kormány által a hatáskörébe utalt beruházások határidőben történő megvalósításának e rendelet szerinti intézkedések útján történő elősegítése.

(2) A miniszter

a) összehangolja az 1. §-ban meghatározott beruházásokkal kapcsolatban hatáskörrel rendelkező intézmények tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri az 1. §-ban meghatározott beruházások megvalósítását, összehangolja a fejezeti kezelésű előirányzatokból juttatott támogatások, az európai uniós támogatások és költségvetési források felhasználását, nyomon követi a rendelet hatálya alá tartozó intézkedések hatásait és azokról a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot (a továbbiakban: NFK) hathavonta tájékoztatja,

c) javaslatot tesz az NFK útján a Kormány részére a rendelet hatálya alá tartozó beruházások megvalósításával kapcsolatos folyamatok gyorsításával összefüggésben szükséges jogszabályok módosítására,

d) az 1. §-ban meghatározott beruházásokat érintő kiemelt jelentőségű ügyek határidőben történő lefolytathatósága érdekében szükség szerint egyeztetéseket kezdeményez a beruházások megvalósítása során hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervekkel,

e) a 6. § szerinti esetekben meghatározza azokat a beruházásokat, amelyek megvalósítása egy – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti – pályázat keretében történik,

f) a kiemelt jelentőségű ügyekhez kapcsolódó, de a kormányzati saját hatáskörben történő megvalósítás hatálya alá nem tartozó beruházások megvalósítása érdekében szakmai támogatási feladatokat lát el, együttműködve a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel,

g) az a)–f) pontban meghatározott feladatok kapcsán együttműködik a beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel és a 6. §-ban nevesített szervezettel.

4. § A feladatkörében érintett miniszter közreműködik az 1. §-ban meghatározott beruházások határidőben történő megvalósítása érdekében a forrásfelhasználást akadályozó adminisztratív természetű akadályok elhárításában.

5. § (1) A miniszter egyedi kérésére a beruházások megvalósítása kapcsán feladat- és hatáskörrel rendelkező, megkeresett szervezet a feladatkörét érintő adatkörben tájékoztatást ad a nemzetközi kötelezettséget tartalmazó dokumentumokban – így különösen az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási programban – kitűzött célok megvalósulásának nyomon követéséhez, illetve a beruházások megvalósítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.

(3) A miniszter gondoskodik az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról. A rendeletben foglalt intézkedések megvalósításában részt vevő, a 6. §-ban nevesített szervezeten kívül más részére a miniszter adatot nem továbbíthat.

(4) A miniszter az (1)–(3) bekezdésben meghatározott adatokat a 6. §-ban nevesített szervezet útján, az eredeti formájukban, elektronikus módon vagy papír alapon tartja nyilván.

(5) A miniszter és a más érintett miniszter gondoskodik az irányítása alá tartozó közigazgatási szervek 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerinti közreműködésének zavartalanságáról. A közreműködő közigazgatási szervek térítésmentesen kötelesek eleget tenni a 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

4. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. feladatai

6. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a miniszter tevékenységét a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) támogatja a jelen §-ban meghatározottak szerint.

(2) A Társaság

1. működteti a projektfelügyelők rendszerét,

2. kidolgozza a rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét, a 7. § és a 8. § (5) bekezdése szerinti beruházások esetén, illetve a miniszter által meghatározott további esetekben gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról,

3. szükség szerint, így különösen az 7. § (3) és a 8. § (5) bekezdésének alkalmazása során, kedvezményezetti vagy projektgazdai minőségben eljárva közreműködik a beruházások megvalósításának előkészítésében és lebonyolításában,

4. nyomon követi a beruházások szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését és ütemezéstől való eltérését,

5. figyelemmel kíséri a beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítését,

6. figyelemmel kíséri a beruházások pénzügyi elszámolását,

7. szakmai támogatást, tájékoztatást nyújt, illetve tanácsadási feladatokat lát el minden, a rendelet hatálya alá tartozó beruházás kedvezményezettje számára,

8. javaslatot tesz a miniszternek a rendelet hatálya alá tartozó beruházásokat érintő jogszabályok módosítására, együttműködve a beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel,

9. a miniszter döntése alapján közreműködik a kormányzati intézkedések végrehajtásában,

10. a miniszter döntése alapján közreműködik a rendelet hatálya alá tartozó beruházásokat érintő miniszteri beszámolók, tájékoztatók előkészítésében,

11. kapcsolatot tart a miniszter irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezeti egységével, valamint a beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel, projektgazdával, kedvezményezettel,

12. az egységes jogalkalmazás érdekében szakmai tanácsot ad az 1. §-ban meghatározott beruházások kedvezményezettjei, projektgazdái számára, együttműködve a beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel,

13. a miniszterrel egyeztetve szakmai továbbképzéseket szervez az 1. §-ban meghatározott beruházások kedvezményezettjei, projektgazdái számára, együttműködve a beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel,

14. havonta jelentést készít a miniszternek a projektek előrehaladásáról,

15. tevékenységéről negyedévente beszámol a miniszternek,

16. ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, kormányhatározat, továbbá a tulajdonosi joggyakorló egyedi, illetve normatív utasításával a hatáskörébe utal.

III. Fejezet

A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

5. A támogatási szerződéssel még nem rendelkező beruházások esetén alkalmazható intézkedések

7. § (1) Ha a beruházás támogatási szerződéssel még nem rendelkezik és a beruházás határidőben történő megvalósítása nemzetstratégiai érdek, a miniszter kidolgozza a támogatási kérelem benyújtásához szükséges intézkedési tervet. Ennek előkészítése során a miniszter jogosult megkeresni a lehetséges kedvezményezetteket és felmérni a beruházási igény nagyságát és a szükséges forrásigényt. Az igényfelmérés alapján a Társaság az általa működtetett projektfelügyelők rendszerén keresztül közreműködik a pályázatok előkészítése, kidolgozása és benyújtása során.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyében a támogatói döntés megszületik, és a Kormány annak saját hatáskörben történő megvalósításáról dönt, a Társaság konzorciumvezetőként részt vesz az egyes beruházási konstrukciók (projektek) megvalósításában és megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan kötelezettség, amelyet a támogatási szerződés a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok számára meghatároz. A támogatási szerződés kiterjedhet mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakaszra.

(3) A Társaság a jelen § szerinti beruházások esetén gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakasz beszerzéseire kiterjedhet.

7/A. §2 (1) Az olyan beruházások esetében, amelyek vonatkozásában a Kormány a saját hatáskörben történő megvalósításról döntött és rendelkeznek támogatói döntéssel, de a támogatási szerződés megkötésére az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet hatálybalépéséig nem kerül sor, a támogatási szerződést a Társaság konzorciumvezetése mellett létrejött konzorciummal kell megkötni.

(2) A Társaság az (1) bekezdésben meghatározott esetben konzorciumvezetőként vesz részt az egyes beruházási konstrukciók (projektek) megvalósításában és megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan kötelezettség, amelyet a támogatási szerződés a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok számára meghatároz. A támogatási szerződés kiterjedhet mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakaszra.

(3) A Társaság a jelen § szerinti beruházások esetén gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakasz beszerzéseire kiterjedhet.

6. A támogatási szerződéssel rendelkező beruházások esetén alkalmazható intézkedések

8. § (1) A támogatási szerződéssel rendelkező beruházások esetében a miniszter – a Társaság közreműködésével – megvizsgálja a beruházások megvalósítása érdekében tett korábbi intézkedéseket, az előkészítés alatt álló, illetve folyamatban lévő közbeszerzési eljárások előrehaladását és a megkötött szerződések teljesülését.

(2)3 Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a miniszter nyilatkozattételre hívja fel a kedvezményezettet, amely során a kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozattételre való felhívás kézhezvételétől számított harminc napon belül nyilatkozni arról, hogy a kivitelezés (építési beruházás) valamennyi fázisára vonatkozó közbeszerzési eljárások a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti megindítására sor kerül-e a nyilatkozattételre történő felhívás kézhezvételét követő két hónapon belül.

(3) Ha a kedvezményezett határidőben nem nyilatkozik, vagy valamely közbeszerzési eljárás megindítására nem kerül sor a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, a miniszter kezdeményezi a támogatónál a támogatási szerződés módosítását. Ebben az esetben a Társaság konzorciumvezetőként belép a kedvezményezetti konzorciumba. Ha a korábbiakban konzorcium nem került létrehozásra, a Társaság és a korábbi egyszemélyi kedvezményezett konzorciumi megállapodást köt, amelynek konzorciumvezetője a Társaság.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kedvezményezettet – a konzorciumi szerződés a Társaság konzorciumvezetőként történő belépéséhez szükséges módosítása vagy megkötése tekintetében – szerződéskötési kötelezettség terheli.

(5) Az olyan beszerzési tárgyak esetében, amelyekre a kedvezményezett a (2) bekezdésben a közbeszerzési eljárás megindításra meghatározott határidőn belül nem indította meg a közbeszerzési eljárást, a Társaság folytathatja le az 6. § (2) bekezdés 2. pontja alapján a közbeszerzési eljárásokat.

(6)4 Ha a kedvezményezett a (2) bekezdésben nevesített közbeszerzési eljárása

a) a Kbt. szerint eredménytelen,

b) során a felhívását a Kbt. 44. §-a szerint visszavonja,

c) vonatkozásában a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tartalommal határozatot hoz,

d) eredményes, de a szerződés megkötésére nem, vagy nem a Kbt. 124. §-ában meghatározottak szerint kerül sor,

a Társaság konzorciumvezetőként belép a kedvezményezetti konzorciumba. Ha korábban konzorcium nem került létrehozásra, a Társaság és a korábbi kedvezményezett konzorciumi megállapodást köt, amelynek konzorciumvezetője a Társaság.

(7)5 A jelen §-ban foglalt feladatok megfelelő előkészítése és végrehajtása érdekében a közreműködő szervezet és az NFÜ a beruházások közbeszerzéseinek állapotáról hetente tájékoztatja a minisztert és a Társaságot. A kedvezményezett a (6) bekezdés c) pontjában foglaltakról a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésének közlésétől számított három munkanapon belül tájékoztatja a minisztert és a Társaságot.

(8)6 A miniszter folyamatosan nyomon követi a jelen §-ban hivatkozott beruházások megvalósulását. Ha a miniszter a beruházások megvalósítása során bármely beruházás tekintetében – a megtett intézkedések ellenére – a beruházás derogációs határidőben történő megvalósulása reális veszélyének fennállását tapasztalja, a megvalósítás felgyorsítása érdekében dönthet a Társaságnak a konzorciumba konzorciumvezetőként történő belépéséről vagy a Társaság vezetésével kedvezményezetti konzorcium létrehozásáról. A kedvezményezettet – a konzorciumi szerződés a Társaság konzorciumvezetőként történő belépéséhez szükséges módosítása vagy megkötése tekintetében – szerződéskötési kötelezettség terheli.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. Átmeneti rendelkezés

10. § A rendelet hatálybalépésekor már a miniszter hatáskörébe utalt beruházások esetében a 8. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kedvezményezetteknek 2013. május 15-ig kell nyilatkozatot tenniük arról, hogy a 8. § (2) bekezdésében nevesített közbeszerzési eljárás megindítására 2013. június 30-áig sor kerül.

1

A rendeletet a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 20. napjával.

2

A 7/A. §-t a 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 8. § (2) bekezdése a 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 8. § (6) bekezdését a 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A 8. § (7) bekezdését a 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A 8. § (8) bekezdését a 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére