• Tartalom
Oldalmenü

2013. évi CXVIII. törvény

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról1

2020.06.18.

1. Egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

1. § Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését követően, a szerződésben meghatározott időpontban.

2. § (1) A szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.

(2) A 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szerződés 2013. december 31-ig köthető meg.

3. § (1) Az MNV Zrt. a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az érintett helyi önkormányzatokat az 1. melléklet szerinti ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról, az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint a szerződés megkötését követően átadja az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésére álló iratokat.

(2) A helyi önkormányzat jogosult a szerződéskötést megelőzően az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-nél rendelkezésre álló iratokba betekinteni.

4. § (1) A szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha

a)2 a helyi önkormányzat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozatot hozott a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlan igényléséről és azt az MNV Zrt. részére – az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül – megküldte, és

c) a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlanról – a b) pont szerinti határozat elfogadását követő – harminc napon belül a helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványt vagy hatvan napon belül a független szakértő által elkészített forgalmi értékbecslést az MNV Zrt. részére megküldte.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a helyi önkormányzat harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott forgalmi érték megállapításáról az adott ingatlan vonatkozásában igényt bejelentő helyi önkormányzat saját költségére gondoskodik.

5. § A képviselő-testület vagy közgyűlés által, a 4. § (1) bekezdés b) pont szerint hozott határozatnak tartalmaznia kell

a) a döntést arról, hogy a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlant tulajdonába kívánja venni, és

b) azon személy vagy szerv részére szóló felhatalmazást, aki vagy amely a szerződést a helyi önkormányzat nevében megköti.

6. § (1) A helyi önkormányzat a kötelező közfeladatok ellátására használhatja fel a tulajdonába adott ingatlant.

(2) A szerződés megkötését követően a helyi önkormányzat a tulajdonába adott ingatlant önként vállalt feladat ellátása érdekében akkor használhatja fel, ha ahhoz – a helyi önkormányzatnak az MNV Zrt.-hez benyújtott erre vonatkozó kezdeményezése alapján – a Kormány egyedi határozatban hozzájárul. A Kormány hozzájárulása esetén a felek a szerződést – a döntésnek megfelelően, harminc napon belül – módosítják.

7. § (1) A szerződésnek – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményekben és az érintett ingatlanra vonatkozó egyedi előírásokban meghatározottak mellett – tartalmaznia kell, hogy a helyi önkormányzat vállalja, hogy

a) saját költségvetése terhére – szükség esetén – az ingatlan környezeti állapotát felméri, kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyeket megszerzi,

b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti,

c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtéríti,

d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,

e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,

f) a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért helytáll,

g) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettséget – a tulajdonjog megszerzését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,

h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően teljesíti,

i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni.

(3) A helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől, amennyiben megállapítható, hogy az átadott ingatlanon a szerződés megkötését megelőzően keletkezett és a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás, korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az ingatlan közfeladat ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, vagy a tartozás az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.

2. PPP-beruházásban létesített egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

8. § (1) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a 2. mellékletben felsorolt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok ingyenesen, az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a kötelező közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló szerződésben meghatározott vételárat kell feltüntetni.

3. Egyes állami ingatlanok ingyenes egyházi, valamint közhasznú szervezet részére történő tulajdonba adása

9. § (1) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Budapest 39221/26 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Egyek 543 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Szent József Plébánia Egyek tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Szent József Plébánia Egyek az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(3) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Zirc 209/1, 209/2, 209/3, 211, 213/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Zirci Ciszterci Apátság tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Zirci Ciszterci Apátság az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(4) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Nagykovácsi 307, 919/1 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(5) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Kecskemét 1244 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(6) Az (1)–(5) bekezdés esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

4. Egyes a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adása

10. §3 (1) Az Országgyűlés az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló,

a) Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok 2013. augusztus 1-jével,

b) Budapest 24447/1 helyrajzi számú, a Budapest 24447/3 helyrajzi számú, a Budapest 24456/1 helyrajzi számú, valamint a Budapest 24833/1 helyrajzi számú ingatlanok 2016. december 31-ével [az a) és b) pont szerinti ingatlanok a továbbiakban együtt: Erzsébet tér],

e törvény erejénél fogva ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében. Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.

(2) Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése körében, az (1) bekezdés szerinti ingatlanok részét képező zöldfelületek és az egységes kezelésű közösségi tér fejlesztését és karbantartását az állam a Belváros-Lipótvárosi Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata útján, az erre a célra nevesített támogatások biztosítása mellett látja el. A zöldfelületek és az egységes kezelésű közösségi tér fejlesztésére és karbantartására vonatkozó üzemeltetési szerződéseket az állam nevében az MNV Zrt. köti meg.

10/A. §4 E törvénynek az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 2016. évi CLXX. törvény 3. §-ával módosított 10. § (2) bekezdése szerinti fejlesztésre és karbantartásra vonatkozó üzemeltetési szerződést legkésőbb 2017. január 31-ig meg kell kötni.

5. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

11–18. §5

6. Záró rendelkezés

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez6

Sorszám

Megye

Önkormányzat

Település

Helyrajzi szám

Tulajdoni hányad

1

Bács-Kiskun

Bácsalmás

Bácsalmás

1098/1

1/1

2

Bács-Kiskun

Bácsborsód

Bácsborsód

0259

1/1

3

Bács-Kiskun

Baja

Baja

965

142/1493

4

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0101/1

1/1

5

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0102/28

1/1

6

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0102/39

1/1

7

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0108

1/1

8

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0109/85

1/1

9

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0114/46

1/1

10

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0114/55

1/1

11

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0115

1/1

12

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0116/31

1/1

13

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0116/44

1/1

14

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0120/27

1/1

15

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0120/30

1/1

16

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0120/91

1/1

17

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0125/31

1/1

18

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0125/32

1/1

19

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0125/38

1/1

20

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0125/39

1/1

21

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0125/46

1/1

22

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0125/47

1/1

23

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0125/48

1/1

24

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0125/51

1/1

25

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

013/74

1/1

26

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0134/27

1/1

27

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/143

1/1

28

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/146

1/1

29

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/148

1/1

30

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/149

1/1

31

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/151

1/1

32

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/154

1/1

33

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/156

1/1

34

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/158

1/1

35

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0135/25

1/1

36

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0150/68

1/1

37

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0150/69

1/1

38

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0150/72

1/1

39

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0150/86

1/1

40

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0154/1

1/1

41

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

0154/2

1/1

42

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

020/98

1/1

43

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

04/150

1/1

44

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

04/151

1/1

45

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

04/203

1/1

46

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

04/208

1/1

47

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

047/42

1/1

48

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

052/52

1/1

49

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

052/55

1/1

50

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

053

1/1

51

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

056/56

1/1

52

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

056/58

1/1

53

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

056/67

1/1

54

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

056/72

1/1

55

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

056/75

1/1

56

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

077/94

1/1

57

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

077/98

1/1

58

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

082/38

1/1

59

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

084

1/1

60

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

086

1/1

61

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

087/111

1/1

62

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

087/113

1/1

63

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

087/117

1/1

64

Bács-Kiskun

Ballószög

Ballószög

099

1/1

65

Bács-Kiskun

Csengőd

Csengőd

0413/39

1/1

66

Bács-Kiskun

Csengőd

Csengőd

0413/42

1/1

67

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

043/100

1/1

68

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

043/102

1/1

69

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

043/109

1/1

70

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

043/84

1/1

71

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

043/91

1/1

72

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

043/94

1/1

73

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

054

1/1

74

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

055/115

1/1

75

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

055/118

1/1

76

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

055/122

1/1

77

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

055/127

1/1

78

Bács-Kiskun

Fülöpháza

Fülöpháza

055/130

1/1

79

Bács-Kiskun

Hajós

Hajós

0170/10

1/1

80

Bács-Kiskun

Hajós

Hajós

0262

1/1

81

Bács-Kiskun

Hajós

Hajós

0288

1/1

82

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

0110/44

1/1

83

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

0110/49

1/1

84

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

0116/47

1/1

85

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

0116/48

1/1

86

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

0116/51

1/1

87

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

0180/142

1/1

88

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

027/2

1/1

89

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

034/21

1/1

90

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/128

1/1

91

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/131

1/1

92

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/133

1/1

93

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/135

1/1

94

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/136

1/1

95

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/137

1/1

96

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/138

1/1

97

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/139

1/1

98

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

092/140

1/1

99

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

095/145

1/1

100

Bács-Kiskun

Helvécia

Helvécia

095/160

1/1

101

Bács-Kiskun

Katymár

Katymár

03

1/1

102

Bács-Kiskun

Katymár

Katymár

059

1/1

103

Bács-Kiskun

Katymár

Katymár

084/2

1/1

104

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

0530

1/1

105

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

0796/216

1/1

106

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

Kiskunhalas

1815/42

1/1

107

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

Kiskunhalas

1815/43

1/1

108

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

Kiskunhalas

630/5

1/1

109

Bács-Kiskun

Nyárlőrinc

Nyárlőrinc

041

1/1

110

Bács-Kiskun

Nyárlőrinc

Nyárlőrinc

062

1/1

111

Bács-Kiskun

Nyárlőrinc

Nyárlőrinc

063

1/1

112

Bács-Kiskun

Nyárlőrinc

Nyárlőrinc

094/1

1/1

113

Bács-Kiskun

Nyárlőrinc

Nyárlőrinc

094/2

1/1

114

Bács-Kiskun

Nyárlőrinc

Nyárlőrinc

097

1/1

115

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0342/20

1/1

116

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0342/22

1/1

117

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0342/25

1/1

118

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0345/20

1/1

119

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0349/31

1/1

120

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0349/35

1/1

121

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0350/13

1/1

122

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0351/12

1/1

123

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0352/25

1/1

124

Bács-Kiskun

Orgovány

Orgovány

0358/15

1/1

125

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

011/132

1/1

126

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

014

1/1

127

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

028

1/1

128

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

031

1/1

129

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

033/1

1/1

130

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

033/3

1/1

131

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

06/1

1/1

132

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

06/2

1/1

133

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

068

1/1

134

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

069/136

1/1

135

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

07/3

1/1

136

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

073/6

1/1

137

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

09/1

1/1

138

Bács-Kiskun

Városföld

Városföld

09/3

1/1

139

Baranya

Alsómocsolád

Alsómocsolád

64

2/4

140

Baranya

Alsószentmárton

Alsószentmárton

5

1/2

141

Baranya

Bicsérd

Bicsérd

056

1/1

142

Baranya

Birján

Birján

012/1

1/1

143

Baranya

Bodolyabér

Bodolyabér

051/3

1/1

144

Baranya

Bóly

Bóly

675

60/450

145

Baranya

Bóly

Bóly

935

2/8

146

Baranya

Bóly

Bóly

936

2/8

147

Baranya

Drávaiványi

Drávaiványi

31

4/8

148

Baranya

Drávasztára

Drávasztára

244

2/4

149

Baranya

Hegyszentmárton

Hegyszentmárton

6/2

1/4

150

Baranya

Kétújfalu

Kétújfalu

040

1/1

151

Baranya

Nagyharsány

Nagyharsány

1480

1/1

152

Baranya

Nagyharsány

Nagyharsány

158

1/1

153

Baranya

Nagyharsány

Nagyharsány

407/2

2/4

154

Baranya

Nagyharsány

Nagyharsány

92

2/24

155

Baranya

Palotabozsok

Palotabozsok

517

4/5

156

Baranya

Pécs

Pécs

43586/6

1/1

157

Baranya

Pécsvárad

Pécsvárad

1155

6/12

158

Baranya

Pécsvárad

Pécsvárad

1167

6/12

159

Baranya

Pécsvárad

Pécsvárad

1451/6

2/4

160

Baranya

Pellérd

Pellérd

204/9

1/1

161

Baranya

Siklósbodony

Siklósbodony

22

1/1

162

Baranya

Szalatnak

Szalatnak

215/2

1/3

163

Baranya

Szentegát

Szentegát

0325/6

4/44

164

Baranya

Szentlőrinc

Szentlőrinc

096/7

12/126

165

Baranya

Szigetvár

Szigetvár

025

1/1

166

Baranya

Szigetvár

Szigetvár

307

1/1

167

Baranya

Szilágy

Szilágy

257

1/2

168

Baranya

Teklafalu

Teklafalu

82

2/4

169

Baranya

Téseny

Téseny

46

1/6

170

Baranya

Vajszló

Vajszló

165

1/1

171

Baranya

Vajszló

Vajszló

529/4

1/2

172

Baranya

Vajszló

Vajszló

530

1/2

173

Baranya

Vajszló

Vajszló

922

3/6

174

Baranya

Zádor

Zádor

164

79/120

175

Békés

Békés

Békés

2073

1/1

176

Békés

Békéscsaba

Békéscsaba

3261/12

1/1

177

Békés

Gádoros

Gádoros

779

492/1997

178

Békés

Lőkösháza

Lőkösháza

513/1

112/1524

179

Békés

Nagybánhegyes

Nagybánhegyes

206

111/1459

180

Békés

Okány

Okány

9

241/1471

181

Békés

Orosháza

Orosháza

5811

49/996

182

Borsod-Abaúj-Zemplén

Harsány

Harsány

495/2

1/1

183

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

3678/A/2

1/1

184

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

3678/A/3

1/1

185

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

3678/A/4

1/1

186

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

3678/A/5

1/1

187

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

3678/A/6

1/1

188

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szakáld

Szakáld

024/12

1/1

189

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szomolya

Szomolya

1122

1/1

190

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tarcal

Tarcal

491

1/1

191

Budapest

Budapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény Önkormányzata

Budapest

0238011/2

1/1

192

Budapest

Budapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény Önkormányzata

Budapest

0239901/5

1/1

193

Budapest

Budapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény Önkormányzata

Budapest

0239901/6

1/1

194

Budapest

Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzata

Budapest

103025

4/8

195

Budapest

Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzata

Budapest

103153/29

1/1

196

Budapest

Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzata

Budapest

105842/23

1/1

197

Budapest

Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzata

Budapest

116228

1/1

198

Budapest

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Budapest

121127/29/A/80

278/1000

199

Budapest

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Budapest

125056

1/1

200

Budapest

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Budapest

128457/1

1/1

201

Budapest

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest

1336/1

9/10

202

Budapest

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Budapest

139906

100/403

203

Budapest

Budapest Főváros
III. kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Budapest

14746

1/1

204

Budapest

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

Budapest

14819

2520/15120

205

Budapest

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

Budapest

14965/1

1/1

206

Budapest

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

Budapest

14968/2

1/1

207

Budapest

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest

150353/10

1/1

208

Budapest

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest

65552/60

1/1

209

Budapest

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

Budapest

15648/2

1/1

210

Budapest

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest

161996

5/6

211

Budapest

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat

Budapest

171939/0/A/4

1/2

212

Budapest

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat

Budapest

172483

150/964

213

Budapest

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Budapest

17301

1/1

214

Budapest

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat

Budapest

174633

6/18

215

Budapest

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat

Budapest

174975

12/24

216

Budapest

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat

Budapest

175920

1/16

217

Budapest

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Budapest

17655/3/A/111

2/12

218

Budapest

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat

Budapest

177838/2

1/1

219

Budapest

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat

Budapest

178655

48/192

220

Budapest

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat

Budapest

179993

2/12

221

Budapest

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Budapest

185453/14

1/1

222

Budapest

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Budapest

185453/16

1/1

223

Budapest

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Budapest

185453/28

1/1

224

Budapest

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Budapest

185453/31

1/1

225

Budapest

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Budapest

185453/33

1/1

226

Budapest

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Budapest

185453/39

1/1

227

Budapest

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Budapest

185453/6

1/1

228

Budapest

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest

195987/1

1/1

229

Budapest

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Budapest

196857

1/1

230

Budapest

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Budapest

202788/69

1/1

231

Budapest

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Budapest

209927

1/1

232

 

 

 

 

 

233

Budapest

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Budapest

210039

1/1

234

Budapest

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata

Budapest

221684

1/1

235

Budapest

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata

Budapest

224181

32/144

236

Budapest

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Budapest

22427

288/6912

237

Budapest

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata

Budapest

229091

1/1

238

Budapest

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata

Budapest

231999/2

1/1

239

Budapest

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Budapest

27694

48/13440

240

Budapest

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest

3335/3

1/1

241

Budapest

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest

38229/9

1/1

242

Budapest

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest

38924/10

1/1

243

Budapest

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest

39221/28/B/1

396/549

244

Budapest

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest

4042/92

1/1

245

Budapest

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest

41575/7

1/1

246

Budapest

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest

45141/2

1/1

247

Budapest

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

Budapest

50869/3

1/1

248

Budapest

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest

6565/2

1/1

249

Budapest

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Budapest

70102/0/A/1

1/1

250

Budapest

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Budapest

70397

1/1

251

Budapest

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Budapest

70428/2

1/1

252

Budapest

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Budapest

71424/0/A/8

1/1

253

Budapest

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Budapest

73748

528/1751

254

Budapest

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Budapest

86194

1/1

255

Budapest

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

Budapest

8786/6

1/1

256

Budapest

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

Budapest

8813/5

1/1

257

Csongrád

Apátfalva

Apátfalva

1561

10/20

258

Csongrád

Apátfalva

Apátfalva

1562

10/20

259

Csongrád

Kistelek

Kistelek

2650/66

1/1

260

Csongrád

Makó

Makó

6443/2

248/478

261

Csongrád

Mórahalom

Mórahalom

916/4

1/1

262

Csongrád

Tiszasziget

Tiszasziget

443

60536/451584

263

Fejér

Bicske

Bicske

2532/2

1/1

264

Fejér

Ercsi

Ercsi

3002

1/1

265

Fejér

Ercsi

Ercsi

3023

1/1

266

Fejér

Ercsi

Ercsi

3024

1/1

267

Fejér

Ercsi

Ercsi

3025

1/1

268

Fejér

Ercsi

Ercsi

3027

1/1

269

Fejér

Ercsi

Ercsi

3028

1/1

270

Fejér

Ercsi

Ercsi

3062

1/1

271

Fejér

Ercsi

Ercsi

3063

1/1

272

Fejér

Pázmánd

Pázmánd

811

3/24

273

Fejér

Perkáta

Perkáta

86/1

1/1

274

Fejér

Sáregres

Sáregres

834

972/10080

275

Fejér

Óbarok

Óbarok

9233/5

1/1

276

Győr-Moson-Sopron

Bágyogszovát

Bágyogszovát

548

1/1

277

Győr-Moson-Sopron

Bágyogszovát

Bágyogszovát

876

1/1

278

Győr-Moson-Sopron

Beled

Beled

1569

1/1

279

Győr-Moson-Sopron

Beled

Beled

92

12402/267120

280

Győr-Moson-Sopron

Beled

Beled

96

117/360

281

Győr-Moson-Sopron

Bodonhely

Bodonhely

0130/17

1/1

282

Győr-Moson-Sopron

Bodonhely

Bodonhely

261

1/1

283

Győr-Moson-Sopron

Bodonhely

Bodonhely

86

1/1

284

Győr-Moson-Sopron

Cakóháza

Cakóháza

6

1/1

285

Győr-Moson-Sopron

Csáfordjánosfa

Csáfordjánosfa

119

1/1

286

Győr-Moson-Sopron

Farád

Farád

5801

1/1

287

Győr-Moson-Sopron

Fertőd

Fertőd

0201

1/1

288

Győr-Moson-Sopron

Gyalóka

Gyalóka

041/8

1/1

289

Győr-Moson-Sopron

Gyömöre

Gyömöre

070/20

1/1

290

Győr-Moson-Sopron

Gyömöre

Gyömöre

08/10

1/1

291

Győr-Moson-Sopron

Gyömöre

Gyömöre

08/11

1/1

292

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

8710/1

1/1

293

Győr-Moson-Sopron

Győrújbarát

Győrújbarát

04

1/1

294

Győr-Moson-Sopron

Győrújbarát

Győrújbarát

2424

972/7776

295

Győr-Moson-Sopron

Hegyeshalom

Hegyeshalom

015/3

1/1

296

Győr-Moson-Sopron

Hegyeshalom

Hegyeshalom

0534

1/1

297

Győr-Moson-Sopron

Himod

Himod

215

84/672

298

Győr-Moson-Sopron

Iván

Iván

053/3

1/1

299

Győr-Moson-Sopron

Iván

Iván

055/3

1/1

300

Győr-Moson-Sopron

Iván

Iván

066/22

1/1

301

Győr-Moson-Sopron

Jánossomorja

Jánossomorja

2410/1

1/1

302

Győr-Moson-Sopron

Kapuvár

Kapuvár

3462

68/1227

303

Győr-Moson-Sopron

Kópháza

Kópháza

970/2

1/1

304

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

0108/2

1/1

305

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

0116/2

1/1

306

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

0130/1

1/1

307

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

042/2

1/1

308

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

068/22

1/1

309

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

068/24

1/1

310

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

501/2

1/1

311

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

502

1/1

312

Győr-Moson-Sopron

Kunsziget

Kunsziget

505

1/1

313

Győr-Moson-Sopron

Markotabödöge

Markotabödöge

90/1

1/2

314

Győr-Moson-Sopron

Mezőörs

Mezőörs

800/1

180/540

315

Győr-Moson-Sopron

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár

5075/2

1/1

316

Győr-Moson-Sopron

Nyúl

Nyúl

764/40

1/1

317

Győr-Moson-Sopron

Nyúl

Nyúl

764/41

1/1

318

Győr-Moson-Sopron

Rábakecöl

Rábakecöl

0154/2

1/1

319

Győr-Moson-Sopron

Rábakecöl

Rábakecöl

0176/3

1/1

320

Győr-Moson-Sopron

Rábaszentmiklós

Rábaszentmiklós

40

1/1

321

Győr-Moson-Sopron

Sopron

Sopron

10844

1/1

322

Győr-Moson-Sopron

Sopron

Sopron

8607/8

1/1

323

Győr-Moson-Sopron

Sopronhorpács

Sopronhorpács

223/1

1/1

324

Győr-Moson-Sopron

Szárföld

Szárföld

068/18

1/1

325

Győr-Moson-Sopron

Tényő

Tényő

258

102/288

326

Győr-Moson-Sopron

Tényő

Tényő

406

15/30

327

Győr-Moson-Sopron

Tényő

Tényő

461

20/60

328

Győr-Moson-Sopron

Tét

Tét

0443/1

1/1

329

Győr-Moson-Sopron

Tét

Tét

1216/2

1/1

330

Győr-Moson-Sopron

Vámosszabadi

Vámosszabadi

0331/17

1/1

331

Hajdú-Bihar

Báránd

Báránd

280

1/1

332

Hajdú-Bihar

Bedő

Bedő

317

1/1

333

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

13812/4

1/1

334

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

26783/1

1/1

335

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

30547 (zártkert)

1/6

336

Hajdú-Bihar

Ebes

Ebes

0105/3

1/1

337

Hajdú-Bihar

Hajdúbagos

Hajdúbagos

43

1/1

338

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Hajdúnánás

2558

1/4

339

Hajdú-Bihar

Hencida

Hencida

108

1/3

340

Hajdú-Bihar

Hencida

Hencida

348

1/1

341

Hajdú-Bihar

Hencida

Hencida

838

1/1

342

Hajdú-Bihar

Konyár

Konyár

391/1

1/1

343

Hajdú-Bihar

Konyár

Konyár

391/2

1/1

344

Hajdú-Bihar

Körösszakál

Körösszakál

298

15/75

345

Hajdú-Bihar

Körösszakál

Körösszakál

397

48/1344

346

Hajdú-Bihar

Létavértes

Létavértes

1017/23

1/1

347

Hajdú-Bihar

Létavértes

Létavértes

1017/24

1/1

348

Hajdú-Bihar

Létavértes

Létavértes

1017/25

1/1

349

Hajdú-Bihar

Létavértes

Létavértes

1017/26

1/1

350

Hajdú-Bihar

Létavértes

Létavértes

1024/2

1/1

351

Hajdú-Bihar

Létavértes

Létavértes

985/1

1/1

352

Hajdú-Bihar

Nádudvar

Nádudvar

2771/51

4/8

353

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

Nyírábrány

1415/1

1/1

354

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

Nyírábrány

1428

1/1

355

Hajdú-Bihar

Vámospércs

Vámospércs

331/2

1/2

356

Hajdú-Bihar

Vekerd

Vekerd

14

1/1

357

Heves

Apc

Apc

930

2/4

358

Heves

Apc

Apc

931

2/4

359

Heves

Bekölce

Bekölce

55

1/1

360

Heves

Bükkszék

Bükkszék

088

1/1

361

Heves

Bükkszék

Bükkszék

109/2

1/1

362

Heves

Bükkszék

Bükkszék

120

1/1

363

Heves

Bükkszenterzsébet

Bükkszenterzsébet

60

1/1

364

Heves

Bükkszenterzsébet

Bükkszenterzsébet

64

1/1

365

Heves

Bükkszentmárton

Bükkszentmárton

93

9/10

366

Heves

Csány

Csány

1344

1/1

367

Heves

Csány

Csány

770

1/1

368

Heves

Eger

Eger

23201/5/P

1/1

369

Heves

Eger

Eger

2972

1/1

370

Heves

Eger

Eger

5177

1/2

371

Heves

Eger

Eger

7757/A/2

1/2

372

Heves

Eger

Eger

9870

1/2

373

Heves

Eger

Eger

9874

1/2

374

Heves

Gyöngyöstarján

Gyöngyöstarján

0392/1

400000/1200000

375

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

211

1/1

376

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

22/2

1/2

377

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

27/1

1/1

378

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

312

1/2

379

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

32

1/1

380

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

515/1

1/1

381

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

67

1/1

382

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

69

1/1

383

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

808

1/1

384

Heves

Hevesaranyos

Hevesaranyos

809

1/1

385

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

103

4/10

386

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

104

4/10

387

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

105

4/10

388

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

1224

3/120

389

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

1227

1/40

390

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

1228

210/756

391

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

1240

3/60

392

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

1241

3/60

393

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

164

4/10

394

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

398

1/1

395

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

815

1/4

396

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

900

420/1512

397

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

903

168/1512

398

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

906

420/1512

399

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

909

420/1512

400

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

910

420/1512

401

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

911

420/1512

402

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

912

420/1512

403

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

971

3/60

404

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

973

1/15

405

Heves

Istenmezeje

Istenmezeje

988

24/192

406

Heves

Ivád

Ivád

151

4/720

407

Heves

Ivád

Ivád

154/1

1/60

408

Heves

Ivád

Ivád

155

4/720

409

Heves

Ivád

Ivád

156

4/720

410

Heves

Karácsond

Karácsond

1697/22

1/1

411

Heves

Karácsond

Karácsond

1697/23

1/1

412

Heves

Karácsond

Karácsond

876

1/1

413

Heves

Kisnána

Kisnána

606

2/36

414

Heves

Ludas

Ludas

125

1/1

415

Heves

Ludas

Ludas

419

1/2

416

Heves

Mátraszentimre

Mátraszentimre

0200/31

1/1

417

Heves

Mátraszentimre

Mátraszentimre

0236/2

1/1

418

Heves

Mátraszentimre

Mátraszentimre

0236/3

1/1

419

Heves

Mátraszentimre

Mátraszentimre

0236/4

1/1

420

Heves

Mátraszentimre

Mátraszentimre

0237/2

1/1

421

Heves

Mátraszentimre

Mátraszentimre

0237/3

1/1

422

Heves

Mátraszentimre

Mátraszentimre

0237/4

1/1

423

Heves

Mátraszentimre

Mátraszentimre

581

1/1

424

Heves

Mezőtárkány

Mezőtárkány

720

1/2

425

Heves

Nagykökényes

Nagykökényes

46/1

1/1

426

Heves

Nagyréde

Nagyréde

886/1

1/1

427

Heves

Nagyvisnyó

Nagyvisnyó

464

30/240

428

Heves

Nagyvisnyó

Nagyvisnyó

562/4

2/20

429

Heves

Noszvaj

Noszvaj

197

2/10

430

Heves

Noszvaj

Noszvaj

219

1/1

431

Heves

Noszvaj

Noszvaj

242

20/240

432

Heves

Noszvaj

Noszvaj

748

36/432

433

Heves

Noszvaj

Noszvaj

750

6/72

434

Heves

Noszvaj

Noszvaj

751

6/72

435

Heves

Noszvaj

Noszvaj

752

224/2160

436

Heves

Noszvaj

Noszvaj

940

1/1

437

Heves

Parád

Parád

0140/71

1/1

438

Heves

Parád

Parád

1101

1/1

439

Heves

Parád

Parád

1104

1/1

440

Heves

Parád

Parád

1106

1/1

441

Heves

Parád

Parád

1247

1/1

442

Heves

Parád

Parád

1302

63504/5715360

443

Heves

Parád

Parád

1303

63504/5715360

444

Heves

Parád

Parád

1304

63504/5715630

445

Heves

Parád

Parád

1329

3/128

446

Heves

Parád

Parád

1333

3/128

447

Heves

Parád

Parád

1334

3/128

448

Heves

Parád

Parád

1436

90/5760

449

Heves

Parád

Parád

1465

3/128

450

Heves

Parád

Parád

1466

3/128

451

Heves

Parád

Parád

1467

3/128

452

Heves

Parád

Parád

1468

3/128

453

Heves

Parád

Parád

1505/2

6/96

454

Heves

Parád

Parád

1518

1/1

455

Heves

Parád

Parád

1519

1/1

456

Heves

Parád

Parád

1544

1/1

457

Heves

Parád

Parád

156

1/1

458

Heves

Parád

Parád

1604

1/1

459

Heves

Parád

Parád

322

114/161

460

Heves

Parád

Parád

543

1/1

461

Heves

Parád

Parád

679/2

1/1

462

Heves

Pétervására

Pétervására

1202/8

1/1

463

Heves

Pétervására

Pétervására

854/1

70719/135009

464

Heves

Petőfibánya

Petőfibánya

0196

1/1

465

Heves

Sarud

Sarud

651/1

1/1

466

Heves

Sarud

Sarud

652/2

1/1

467

Heves

Sarud

Sarud

653

1/1

468

Heves

Szentdomonkos

Szentdomonkos

7/2

1/1

469

Heves

Szentdomonkos

Szentdomonkos

914

1/1

470

Heves

Szentdomonkos

Szentdomonkos

916

1/1

471

Heves

Szihalom

Szihalom

639

4/8

472

Heves

Tarnabod

Tarnabod

244

1/2

473

Heves

Tarnaméra

Tarnaméra

998

1/1

474

Heves

Terpes

Terpes

43

24/72

475

Heves

Terpes

Terpes

81

1/1

476

Heves

Terpes

Terpes

83

1/1

477

Heves

Terpes

Terpes

93

27/40

478

Heves

Tiszanána

Tiszanána

1621

1/1

479

Heves

Verpelét

Verpelét

1071

1/2

480

Heves

Verpelét

Verpelét

1114

1/48

481

Heves

Verpelét

Verpelét

1649

4/16

482

Heves

Verpelét

Verpelét

996

1/1

483

Heves

Visznek

Visznek

685

1/1

484

Heves

Zagyvaszántó

Zagyvaszántó

337

1/1

485

Jász-Nagykun-Szolnok

Csépa

Csépa

1309

1/1

486

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászapáti

Jászapáti

2662

1/1

487

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászárokszállás

Jászárokszállás

4205

2/4

488

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászárokszállás

Jászárokszállás

431

2/4

489

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

2/2

75/1792

490

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

4424/1

1/1

491

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

4424/2

1/1

492

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

4502

1/1

493

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

4571

1/1

494

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

5950

1/1

495

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

7776

1/1

496

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

7820

84/144

497

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

Jászberény

8023

18/72

498

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászladány

Jászladány

2214

1/1

499

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászladány

Jászladány

389/1

1/1

500

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászladány

Jászladány

389/2

1/1

501

Jász-Nagykun-Szolnok

Mezőhék

Mezőhék

0369/65

1/1

502

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszafüred

Tiszafüred

2225/2

1/1

503

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaigar

Tiszaigar

255

1/1

504

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaigar

Tiszaigar

594/1

1/2

505

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaigar

Tiszaigar

594/2

1/2

506

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaigar

Tiszaigar

595

1/1

507

Komárom-Esztergom

Baj

Baj

79/18

1/1

508

Komárom-Esztergom

Baj

Baj

79/19

1/1

509

Komárom-Esztergom

Baj

Baj

79/20

1/1

510

Komárom-Esztergom

Baj

Baj

79/21

1/1

511

Komárom-Esztergom

Baj

Baj

79/22

1/1

512

Komárom-Esztergom

Baj

Baj

79/23

1/1

513

Komárom-Esztergom

Baj

Baj

79/24

1/1

514

Komárom-Esztergom

Bakonyszombathely

Bakonyszombathely

745

12/24

515

Komárom-Esztergom

Dad

Dad

123

60/840

516

Komárom-Esztergom

Dad

Dad

176

140/280

517

Komárom-Esztergom

Dad

Dad

370

18480/201600

518

Komárom-Esztergom

Esztergom

Esztergom

16127/2

240/420

519

Komárom-Esztergom

Esztergom

Esztergom

40122/2

2/36

520

Komárom-Esztergom

Esztergom

Esztergom

40158

6/288

521

Komárom-Esztergom

Esztergom

Esztergom

40213

48/1152

522

Komárom-Esztergom

Gyermely

Gyermely

1130

1/1

523

Komárom-Esztergom

Héreg

Héreg

631

1/1

524

Komárom-Esztergom

Héreg

Héreg

665

1/1

525

Komárom-Esztergom

Lábatlan

Lábatlan

2393

2/4

526

Komárom-Esztergom

Leányvár

Leányvár

665

9/180

527

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1363

1/1

528

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1376

1/1

529

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1588/3

1/1

530

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1611

1/1

531

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1612

1/1

532

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1613

1/1

533

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1614

1/1

534

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1615

1/1

535

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1616

1/1

536

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1617

1/1

537

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1618

1/1

538

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1619

1/1

539

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Oroszlány

1621

1/1

540

Komárom-Esztergom

Tarján

Tarján

343

1/1

541

Komárom-Esztergom

Tarján

Tarján

868

1/1

542

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

13013/36

8/288

543

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

2203

3/18

544

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5200/21

2/6

545

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5695

271/783

546

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5703

20/120

547

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5704

20/120

548

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5764/10

60/2520

549

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5764/11

60/2520

550

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5764/15

450/1440

551

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5764/16

450/1440

552

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

5764/9

60/2520

553

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

758

4/20

554

Nógrád

Bér

Bér

082

1/1

555

Nógrád

Bér

Bér

089

1/1

556

Nógrád

Berkenye

Berkenye

63/2

1/1

557

Nógrád

Buják

Buják

677/0/J

1/4

558

Nógrád

Buják

Buják

89

2/8

559

Nógrád

Csécse

Csécse

66

1/1

560

Nógrád

Etes

Etes

0108

1/1

561

Nógrád

Etes

Etes

31

1/1

562

Nógrád

Etes

Etes

551

6/36

563

Nógrád

Felsőpetény

Felsőpetény

183/1

1/4

564

Nógrád

Jobbágyi

Jobbágyi

340

1/1

565

Nógrád

Jobbágyi

Jobbágyi

416

1/4

566

Nógrád

Legénd

Legénd

0201

1/1

567

Nógrád

Legénd

Legénd

0205

1/1

568

Nógrád

Legénd

Legénd

0226/8

1/1

569

Nógrád

Legénd

Legénd

028

1/1

570

Nógrád

Legénd

Legénd

029

1/1

571

Nógrád

Litke

Litke

355

1/1

572

Nógrád

Ludányhalászi

Ludányhalászi

258

1/1

573

Nógrád

Magyargéc

Magyargéc

114

1/2

574

Nógrád

Magyargéc

Magyargéc

97

1/1

575

Nógrád

Mátranovák

Mátranovák

1100

1/1

576

Nógrád

Mátranovák

Mátranovák

1405

4/8

577

Nógrád

Mátranovák

Mátranovák

295

1/1

578

Nógrád

Mátranovák

Mátranovák

644

6/18

579

Nógrád

Mátranovák

Mátranovák

828

1/1

580

Nógrád

Mátraszele

Mátraszele

755

2/4

581

Nógrád

Mátraterenye

Mátraterenye

1039

1/2

582

Nógrád

Mátraterenye

Mátraterenye

527

12/144

583

Nógrád

Mátraterenye

Mátraterenye

562

12/168

584

Nógrád

Mihálygerge

Mihálygerge

649

408/2592

585

Nógrád

Nógrádkövesd

Nógrádkövesd

051/7

1/1

586

Nógrád

Nógrádsáp

Nógrádsáp

454

12/84

587

Nógrád

Salgótarján

Salgótarján

0414/38

1/1

588

Nógrád

Sóshartyán

Sóshartyán

0106

1/1

589

Nógrád

Sóshartyán

Sóshartyán

223

28/54

590

Nógrád

Sóshartyán

Sóshartyán

236

2/18

591

Nógrád

Sóshartyán

Sóshartyán

238

1/9

592

Nógrád

Szanda

Szanda

0159/8

1/1

593

Nógrád

Szanda

Szanda

0161/2

1/1

594

Nógrád

Szanda

Szanda

0161/3

1/1

595

Nógrád

Szanda

Szanda

68

1/1

596

Nógrád

Szécsény

Szécsény

2015/1

12/216

597

Nógrád

Terény

Terény

209

1/1

598

Pest

Acsa

Acsa

0174

1/1

599

Pest

Acsa

Acsa

0192/1

1/1

600

Pest

Acsa

Acsa

0192/2

1/1

601

Pest

Apaj

Apaj

21/2

1/1

602

Pest

Apaj

Apaj

30

1/1

603

Pest

Apaj

Apaj

361

1/1

604

Pest

Apaj

Apaj

365

1/1

605

Pest

Apaj

Apaj

76/21

1/1

606

Pest

Áporka

Áporka

030/5

1/1

607

Pest

Áporka

Áporka

385

1/1

608

Pest

Áporka

Áporka

414

1/1

609

Pest

Bernecebaráti

Bernecebaráti

596/6

1/1

610

Pest

Bernecebaráti

Bernecebaráti

747

1/1

611

Pest

Biatorbágy

Biatorbágy

1495

1/4

612

Pest

Biatorbágy

Biatorbágy

2216

1/1

613

Pest

Biatorbágy

Biatorbágy

255

1/1

614

Pest

Budakalász

Budakalász

2373

68/200

615

Pest

Budakalász

Budakalász

2421

2/4

616

Pest

Budakeszi

Budakeszi

2472

3/73

617

Pest

Budakeszi

Budakeszi

3141

1/1

618

Pest

Budakeszi

Budakeszi

3142

1/1

619

Pest

Budakeszi

Budakeszi

3182

1/1

620

Pest

Budakeszi

Budakeszi

6637

22/329

621

Pest

Budaörs

Budaörs

10349

1/1

622

Pest

Budaörs

Budaörs

11240

4/1010

623

Pest

Budaörs

Budaörs

158/3

7/96

624

Pest

Budaörs

Budaörs

42

10800/74160

625

Pest

Budaörs

Budaörs

947/2

2/21

626

Pest

Cegléd

Cegléd

5196

1/1

627

Pest

Cegléd

Cegléd

9505/2

1/1

628

Pest

Dabas

Dabas

5747

233/383

629

Pest

Dánszentmiklós

Dánszentmiklós

550

1/1

630

Pest

Délegyháza

Délegyháza

1174

933/1433

631

Pest

Diósd

Diósd

2085

358/2201

632

Pest

Diósd

Diósd

3109

1/1

633

Pest

Diósd

Diósd

3110

1/1

634

Pest

Diósd

Diósd

3210

13/67

635

Pest

Dunakeszi

Dunakeszi

6996

1/1

636

Pest

Dunavarsány

Dunavarsány

1762

1/1

637

Pest

Dunavarsány

Dunavarsány

1763

1/1

638

Pest

Dunavarsány

Dunavarsány

793/4

1/1

639

Pest

Érd

Érd

288

1/2

640

Pest

Érd

Érd

3240

1/2

641

Pest

Érd

Érd

11599/3

1/1

642

Pest

Érd

Érd

17477

1/1

643

Pest

Érd

Érd

18226

1/1

644

Pest

Érd

Érd

18270

1/1

645

Pest

Érd

Érd

20482

1/1

646

Pest

Érd

Érd

23494

1/3

647

Pest

Érd

Érd

24553

41/362

648

Pest

Érd

Érd

2647

1/1

649

Pest

Érd

Érd

2804

1/2

650

Pest

Érd

Érd

3632/1

1/2

651

Pest

Érd

Érd

3632/2

1/2

652

Pest

Érd

Érd

3642/4

1/1

653

Pest

Érd

Érd

3642/5

1/1

654

Pest

Érd

Érd

5028

1/2

655

Pest

Érd

Érd

5253

1/1

656

Pest

Érd

Érd

5422

1/4

657

Pest

Érd

Érd

6526

1/2

658

Pest

Érd

Érd

678

1/1

659

Pest

Érd

Érd

8815

1/2

660

Pest

Erdőkertes

Erdőkertes

1613

1/1

661

Pest

Erdőkertes

Erdőkertes

1990

1/1

662

Pest

Erdőkertes

Erdőkertes

2694

1/1

663

Pest

Erdőkertes

Erdőkertes

2907/11

489/782

664

Pest

Fót

Fót

0210/3

1/1

665

Pest

Fót

Fót

0216/8

1/1

666

Pest

Fót

Fót

0221/13

1/1

667

Pest

Fót

Fót

1573

41/95

668

Pest

Fót

Fót

4283

80/210

669

Pest

Fót

Fót

5460/24

1/1

670

Pest

Fót

Fót

798

9/18

671

Pest

Gödöllő

Gödöllő

4290

1/1

672

Pest

Gödöllő

Gödöllő

5243/3

1/2

673

Pest

Gyömrő

Gyömrő

110/8

1/1

674

Pest

Herceghalom

Herceghalom

321/433

1/1

675

Pest

Kakucs

Kakucs

846

1/1

676

Pest

Kakucs

Kakucs

847

1/1

677

Pest

Kakucs

Kakucs

848

1/1

678

Pest

Kartal

Kartal

660/1

2/6

679

Pest

Kerepes

Kerepes

0225

1/1

680

Pest

Kiskunlacháza

Kiskunlacháza

0622/12

1/1

681

Pest

Kisnémedi

Kisnémedi

178

3/6

682

Pest

Kóka

Kóka

97

1/1

683

Pest

Kosd

Kosd

0256/2

1/1

684

Pest

Kosd

Kosd

152

24/96

685

Pest

Maglód

Maglód

067/10

1/1

686

Pest

Maglód

Maglód

067/11

1/1

687

Pest

Maglód

Maglód

151

180/1440

688

Pest

Maglód

Maglód

685

7029/60000

689

Pest

Maglód

Maglód

686

7026/60000

690

Pest

Maglód

Maglód

692

7026/60000

691

Pest

Maglód

Maglód

790

1/8

692

Pest

Makád

Makád

233

1/2

693

Pest

Mende

Mende

340

1/2

694

Pest

Mogyoród

Mogyoród

1052

1/4

695

Pest

Monor

Monor

014/7

8703/10000

696

Pest

Monor

Monor

5608

1/4

697

Pest

Monorierdő

Monorierdő

1455

1/1

698

Pest

Monorierdő

Monorierdő

1816

3/4

699

Pest

Nagykáta

Nagykáta

1314

24/216

700

Pest

Nagykovácsi

Nagykovácsi

473

1/1

701

Pest

Nagymaros

Nagymaros

771/4

1/1

702

Pest

Ócsa

Ócsa

2537

1/1

703

Pest

Páty

Páty

378

1/1

704

Pest

Pilisjászfalu

Pilisjászfalu

015/37

1/1

705

Pest

Pilisjászfalu

Pilisjászfalu

019/12

1/1

706

Pest

Pilisjászfalu

Pilisjászfalu

230

1/1

707

Pest

Pilisjászfalu

Pilisjászfalu

30

1/1

708

Pest

Pilisvörösvár

Pilisvörösvár

1206

4/8

709

Pest

Pilisvörösvár

Pilisvörösvár

1252/1

3/84

710

Pest

Pilisvörösvár

Pilisvörösvár

1946

2/24

711

Pest

Pilisszántó

Pilisszántó

1000/8

1/1

712

Pest

Pilisszentiván

Pilisszentiván

854

1/1

713

Pest

Ráckeve

Ráckeve

1044

6/12

714

Pest

Ráckeve

Ráckeve

444/2

1/1

715

Pest

Solymár

Solymár

3539/1

1/1

716

Pest

Sülysáp

Sülysáp

3859/4

1/1

717

Pest

Sülysáp

Sülysáp

4280

8/48

718

Pest

Szentendre

Szentendre

0278/2

238/14662

719

Pest

Szentendre

Szentendre

1147/4

1/1

720

Pest

Szentendre

Szentendre

2794/17

1/1

721

Pest

Szentendre

Szentendre

5064

1/1

722

Pest

Szigethalom

Szigethalom

1275

198/1302

723

Pest

Szigethalom

Szigethalom

1744

10/16

724

Pest

Szigethalom

Szigethalom

3306

1/1

725

Pest

Szigethalom

Szigethalom

884

1/2

726

Pest

Szigetszentmárton

Szigetszentmárton

016/11

1/1

727

Pest

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

5924

177/4635

728

Pest

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

6044

1/1

729

Pest

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

69/1

1/2

730

Pest

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

8131/7

1/1

731

Pest

Szob

Szob

852/12

1/1

732

Pest

Szokolya

Szokolya

1150

1/1

733

Pest

Sződliget

Sződliget

010/4

1/1

734

Pest

Tahitótfalu

Tahitótfalu

061/2

1/1

735

Pest

Tahitótfalu

Tahitótfalu

1654

80/839

736

Pest

Tahitótfalu

Tahitótfalu

3297

144/360

737

Pest

Tahitótfalu

Tahitótfalu

903/2

1/10

738

Pest

Taksony

Taksony

099/41

1/1

739

Pest

Taksony

Taksony

170/2

126/336

740

Pest

Taksony

Taksony

3034

4/12

741

Pest

Tápiógyörgye

Tápiógyörgye

804

1/2

742

Pest

Tápióság

Tápióság

0177/22

1/1

743

Pest

Tápióság

Tápióság

1534

1/1

744

Pest

Tápiószele

Tápiószele

158

1/1

745

Pest

Tápiószőlős

Tápiószőlős

1310/6

1/1

746

Pest

Tárnok

Tárnok

128/5

6/12

747

Pest

Tóalmás

Tóalmás

550

2/6

748

Pest

Tóalmás

Tóalmás

653

1/2

749

Pest

Tök

Tök

0147/2

1/1

750

Pest

Tök

Tök

150/2

1/1

751

Pest

Tök

Tök

271

1/1

752

Pest

Tök

Tök

82/2

1/1

753

Pest

Törökbálint

Törökbálint

0213/42

1/1

754

Pest

Törökbálint

Törökbálint

0215/3

1/1

755

Pest

Törökbálint

Törökbálint

0242/5

1/1

756

Pest

Törökbálint

Törökbálint

0275/14

1/1

757

Pest

Törökbálint

Törökbálint

0279

1/1

758

Pest

Törökbálint

Törökbálint

0285/7

1/1

759

Pest

Törökbálint

Törökbálint

04/3

1/1

760

Pest

Törökbálint

Törökbálint

06/18

1/1

761

Pest

Törökbálint

Törökbálint

116

2/3

762

Pest

Törökbálint

Törökbálint

2191/3

65/577

763

Pest

Törökbálint

Törökbálint

2191/5

1/1

764

Pest

Törökbálint

Törökbálint

2424/2

1008/3120

765

Pest

Törökbálint

Törökbálint

2425

1176/3920

766

Pest

Törökbálint

Törökbálint

3342

1/1

767

Pest

Törökbálint

Törökbálint

7974

1/1

768

Pest

Törökbálint

Törökbálint

892

1/2

769

Pest

Törökbálint

Törökbálint

909

3/72

770

Pest

Vác

Vác

0417/2

1/1

771

Pest

Vác

Vác

0417/3

1/1

772

Pest

Vác

Vác

1724/6

30/480

773

Pest

Vác

Vác

1724/7

6/48

774

Pest

Vác

Vác

1725/4

6/48

775

Pest

Vác

Vác

2367

4/10

776

Pest

Valkó

Valkó

509

1/16

777

Pest

Vámosmikola

Vámosmikola

346

1/1

778

Pest

Vámosmikola

Vámosmikola

955

1/1

779

Pest

Vecsés

Vecsés

5615

1/1

780

Pest

Veresegyház

Veresegyház

6069

1/1

781

Pest

Veresegyház

Veresegyház

6086/1

2/4

782

Pest

Veresegyház

Veresegyház

691

1/2

783

Pest

Visegrád

Visegrád

0350

1/1

784

Pest

Visegrád

Visegrád

0351/2

1/1

785

Pest

Visegrád

Visegrád

1070/2

1/1

786

Pest

Zebegény

Zebegény

1/6

1/1

787

Pest

Zebegény

Zebegény

10/2

1/1

788

Pest

Zebegény

Zebegény

11/2

1/1

789

Pest

Zebegény

Zebegény

114/3

1/1

790

Pest

Zebegény

Zebegény

118/2

1/1

791

Pest

Zebegény

Zebegény

119/2

1/1

792

Pest

Zebegény

Zebegény

12/2

1/1

793

Pest

Zebegény

Zebegény

122/2

1/1

794

Pest

Zebegény

Zebegény

13/2

1/1

795

Pest

Zebegény

Zebegény

14/2

1/1

796

Pest

Zebegény

Zebegény

15/2

1/1

797

Pest

Zebegény

Zebegény

16/4

1/1

798

Pest

Zebegény

Zebegény

16/7

1/1

799

Pest

Zebegény

Zebegény

18/3

1/1

800

Pest

Zebegény

Zebegény

19/3

1/1

801

Pest

Zebegény

Zebegény

2/12

1/1

802

Pest

Zebegény

Zebegény

2/6

1/1

803

Pest

Zebegény

Zebegény

2/9

1/1

804

Pest

Zebegény

Zebegény

20/3

1/1

805

Pest

Zebegény

Zebegény

21/3

1/1

806

Pest

Zebegény

Zebegény

24/3

1/1

807

Pest

Zebegény

Zebegény

25/3

1/1

808

Pest

Zebegény

Zebegény

26/5

1/1

809

Pest

Zebegény

Zebegény

27/3

1/1

810

Pest

Zebegény

Zebegény

28/3

1/1

811

Pest

Zebegény

Zebegény

29/5

1/1

812

Pest

Zebegény

Zebegény

29/8

1/1

813

Pest

Zebegény

Zebegény

3/3

1/1

814

Pest

Zebegény

Zebegény

30/3

1/1

815

Pest

Zebegény

Zebegény

31/5

1/1

816

Pest

Zebegény

Zebegény

31/8

1/1

817

Pest

Zebegény

Zebegény

33/6

1/1

818

Pest

Zebegény

Zebegény

33/9

1/1

819

Pest

Zebegény

Zebegény

34/3

1/1

820

Pest

Zebegény

Zebegény

36/5

1/1

821

Pest

Zebegény

Zebegény

36/8

1/1

822

Pest

Zebegény

Zebegény

37/3

1/1

823

Pest

Zebegény

Zebegény

39/3

1/1

824

Pest

Zebegény

Zebegény

4/3

1/1

825

Pest

Zebegény

Zebegény

40/5

1/1

826

Pest

Zebegény

Zebegény

40/8

1/1

827

Pest

Zebegény

Zebegény

42/3

1/1

828

Pest

Zebegény

Zebegény

5/3

1/1

829

Pest

Zebegény

Zebegény

50/3

1/1

830

Pest

Zebegény

Zebegény

53/2

1/1

831

Pest

Zebegény

Zebegény

54/2

1/1

832

Pest

Zebegény

Zebegény

55/2

1/1

833

Pest

Zebegény

Zebegény

56/6

1/1

834

Pest

Zebegény

Zebegény

57

1/1

835

Pest

Zebegény

Zebegény

58/16

1/1

836

Pest

Zebegény

Zebegény

58/18

1/1

837

Pest

Zebegény

Zebegény

58/20

1/1

838

Pest

Zebegény

Zebegény

59/5

1/1

839

Pest

Zebegény

Zebegény

59/7

1/1

840

Pest

Zebegény

Zebegény

6/2

1/1

841

Pest

Zebegény

Zebegény

6/3

1/1

842

Pest

Zebegény

Zebegény

60/2

1/1

843

Pest

Zebegény

Zebegény

61/2

1/1

844

Pest

Zebegény

Zebegény

63/2

1/1

845

Pest

Zebegény

Zebegény

64/2

1/1

846

Pest

Zebegény

Zebegény

65/2

1/1

847

Pest

Zebegény

Zebegény

68

1/1

848

Pest

Zebegény

Zebegény

7/3

1/1

849

Pest

Zebegény

Zebegény

73/5

1/1

850

Pest

Zebegény

Zebegény

77/2

1/1

851

Pest

Zebegény

Zebegény

78/2

1/1

852

Pest

Zebegény

Zebegény

8/3

1/1

853

Pest

Zebegény

Zebegény

83/2

1/1

854

Pest

Zebegény

Zebegény

9/3

1/1

855

Somogy

Andocs

Andocs

1987/1

1/1

856

Somogy

Bolhó

Bolhó

231

1/1

857

Somogy

Csokonyavisonta

Csokonyavisonta

48/2

1/1

858

Somogy

Csokonyavisonta

Csokonyavisonta

74/2

2/6

859

Somogy

Főnyed

Főnyed

27/2

149/3852

860

Somogy

Kapoly

Kapoly

217

1/1

861

Somogy

Kercseliget

Kercseliget

39

1/1

862

Somogy

Marcali

Marcali

1096

1/1

863

Somogy

Marcali

Marcali

3244/13

1/1

864

Somogy

Marcali

Marcali

3244/7

1/1

865

Somogy

Nágocs

Nágocs

352

1140/2200

866

Somogy

Nagyberény

Nagyberény

394

3/4

867

Somogy

Somogyfajsz

Somogyfajsz

135/2

1/1

868

Somogy

Somogyfajsz

Somogyfajsz

174/1

1/1

869

Somogy

Somogyfajsz

Somogyfajsz

196

1/1

870

Somogy

Somogyfajsz

Somogyfajsz

234

1/1

871

Somogy

Somogyfajsz

Somogyfajsz

236

1/1

872

Somogy

Somogyfajsz

Somogyfajsz

306

1/1

873

Somogy

Somogyjád

Somogyjád

59

1/1

874

Somogy

Somogyjád

Somogyjád

60

1/1

875

Somogy

Somogyjád

Somogyjád

62

1/1

876

Somogy

Somogyjád

Somogyjád

620

1/1

877

Somogy

Somogyjád

Somogyjád

660

1/1

878

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Anarcs

Anarcs

16

14/28

879

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántháza

Baktalórántháza

579/1

348/1020

880

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántháza

Baktalórántháza

878

1/1

881

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántháza

Baktalórántháza

961

100/5350

882

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bátorliget

Bátorliget

0301

1/1

883

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Besenyőd

Besenyőd

10

15/72

884

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Besenyőd

Besenyőd

11

15/72

885

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Besenyőd

Besenyőd

12

15/72

886

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Besenyőd

Besenyőd

247/1

3/12

887

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Besenyőd

Besenyőd

9

15/72

888

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Botpalád

Botpalád

139

893/1921

889

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bököny

Bököny

514

4/16

890

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Buj

Buj

673

1/1

891

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Csenger

Csenger

2000

1/1

892

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dombrád

Dombrád

953

4/96

893

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dombrád

Dombrád

954

4/96

894

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gávavencsellő

Gávavencsellő

148

1473/2013

895

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Géberjén

Géberjén

025/2

1/1

896

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gulács

Gulács

313

2/6

897

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gulács

Gulács

314

1/3

898

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Győrtelek

Győrtelek

330

1/2

899

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Győrtelek

Győrtelek

4

1/1

900

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kisléta

Kisléta

719/2

18/54

901

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Levelek

Levelek

0119/2

1/1

902

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mátészalka

Mátészalka

3617

795/29901

903

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mérk

Mérk

272

1280/5120

904

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mérk

Mérk

273

1280/5120

905

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagydobos

Nagydobos

0121/2

1/1

906

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagyecsed

Nagyecsed

0204/10

1/1

907

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagyhódos

Nagyhódos

230

1/1

908

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagyhódos

Nagyhódos

231

1/1

909

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagykálló

Nagykálló

1320/3

25/300

910

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírbéltek

Nyírbéltek

0330/13

1/1

911

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

0421/2

1/1

912

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

0746

1/1

913

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

25944/4

1/1

914

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

8067

12/24

915

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgelse

Nyírgelse

353

420/3360

916

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgelse

Nyírgelse

583

12/270

917

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgelse

Nyírgelse

584

12/270

918

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgelse

Nyírgelse

590

216/4860

919

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgelse

Nyírgelse

591

216/4860

920

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgelse

Nyírgelse

598

216/4860

921

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgelse

Nyírgelse

599

216/4860

922

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgelse

Nyírgelse

689

216/1944

923

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírgyulaj

Nyírgyulaj

0214/4

1/1

924

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíribrony

Nyíribrony

524

1/8

925

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíribrony

Nyíribrony

525

1/8

926

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírkáta

Nyírkáta

124

360/960

927

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírkáta

Nyírkáta

381

1/1

928

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírkáta

Nyírkáta

501

2/28

929

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírmada

Nyírmada

378/10

1/1

930

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírmada

Nyírmada

385

1/1

931

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírtét

Nyírtét

076/1

1/1

932

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírtura

Nyírtura

354/68

295/1475

933

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírtura

Nyírtura

354/69

1/1

934

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírtura

Nyírtura

354/77

1/1

935

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ököritófülpös

Ököritófülpös

373

3/6

936

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ömböly

Ömböly

0218/2

1/1

937

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ömböly

Ömböly

208

4/8

938

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Penészlek

Penészlek

368

1876/2190

939

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Penészlek

Penészlek

431/3

54/540

940

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tarpa

Tarpa

116

8/24

941

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tarpa

Tarpa

219

1/1

942

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tarpa

Tarpa

406

1/5

943

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tarpa

Tarpa

496

16/80

944

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tarpa

Tarpa

497/1

16/80

945

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszabecs

Tiszabecs

7

1/1

946

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszabecs

Tiszabecs

92

1/1

947

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszadada

Tiszadada

52

1/1

948

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszaeszlár

Tiszaeszlár

1173

1/4

949

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszaeszlár

Tiszaeszlár

279

1/2

950

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tunyogmatolcs

Tunyogmatolcs

1/2

1/1

951

Tolna

Dalmand

Dalmand

124

1/1

952

Tolna

Dalmand

Dalmand

143

1/1

953

Tolna

Dalmand

Dalmand

149

1/1

954

Tolna

Dalmand

Dalmand

150

1/1

955

Tolna

Dalmand

Dalmand

301

1/1

956

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

4871/1

1/1

957

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6013

1/1

958

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6026

1/1

959

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6044

1/1

960

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6053

1/1

961

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6060

1/1

962

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6069

1/1

963

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6086

1/1

964

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6088

1/1

965

Tolna

Dombóvár

Dombóvár

6109

1/1

966

Tolna

Gerjen

Gerjen

602/40

1/1

967

Tolna

Gerjen

Gerjen

603/1

1/1

968

Tolna

Gerjen

Gerjen

603/2

1/1

969

Tolna

Gerjen

Gerjen

603/3

1/1

970

Tolna

Gerjen

Gerjen

603/4

1/1

971

Tolna

Gerjen

Gerjen

603/5

1/1

972

Tolna

Gerjen

Gerjen

603/6

1/1

973

Tolna

Gyönk

Gyönk

1244

1/1

974

Tolna

Hőgyész

Hőgyész

0178/10

1/1

975

Tolna

Hőgyész

Hőgyész

0178/12

1/1

976

Tolna

Kisvejke

Kisvejke

019/22

1/1

977

Tolna

Kisvejke

Kisvejke

019/27

1/1

978

Tolna

Kisvejke

Kisvejke

05/5

1/1

979

Tolna

Nagydorog

Nagydorog

458

23/195

980

Tolna

Nagymányok

Nagymányok

661/2

26/336

981

Tolna

Németkér

Németkér

1139

1/1

982

Tolna

Paks

Paks

12512

1/1

983

Tolna

Paks

Paks

12549

1/1

984

Tolna

Sárszentlőrinc

Sárszentlőrinc

279/2

1/1

985

Tolna

Simontornya

Simontornya

043/17

1/1

986

Tolna

Simontornya

Simontornya

135/20

1/1

987

Tolna

Simontornya

Simontornya

135/21

1/1

988

Tolna

Simontornya

Simontornya

181

1/1

989

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

1607/17

1/1

990

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

5551/28

1/1

991

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

5551/39

1/1

992

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

5551/56

1/1

993

Tolna

Tamási

Tamási

0393/5

1/1

994

Tolna

Tamási

Tamási

0436/2

1/1

995

Tolna

Tamási

Tamási

2121/4

1/1

996

Tolna

Várdomb

Várdomb

601/1

1/1

997

Tolna

Várdomb

Várdomb

601/10

1/1

998

Tolna

Várdomb

Várdomb

601/17

1/1

999

Tolna

Várdomb

Várdomb

601/18

1/1

1000

Tolna

Várdomb

Várdomb

601/8

1/1

1001

Tolna

Várdomb

Várdomb

601/9

1/1

1002

Tolna

Varsád

Varsád

248/2

1/1

1003

Tolna

Zomba

Zomba

0175/1

1/1

1004

Vas

Bozsok

Bozsok

265/3

1/1

1005

Vas

Bozsok

Bozsok

265/4

1/1

1006

Vas

Bucsu

Bucsu

078/5

1/1

1007

Vas

Bucsu

Bucsu

078/7

1/1

1008

Vas

Celldömölk

Celldömölk

0642/2

1/1

1009

Vas

Celldömölk

Celldömölk

0660/1

1/1

1010

Vas

Celldömölk

Celldömölk

1391/22

1/1

1011

Vas

Celldömölk

Celldömölk

1867/7

1/1

1012

Vas

Csipkerek

Csipkerek

367

4/8

1013

Vas

Csörötnek

Csörötnek

356

1/2

1014

Vas

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentjakab

462

1/1

1015

Vas

Ikervár

Ikervár

0580/11

1/1

1016

Vas

Ikervár

Ikervár

0593/1

1/1

1017

Vas

Iklanberény

Iklanberény

47/2

1/1

1018

Vas

Karakó

Karakó

211

1/1

1019

Vas

Kemenessömjén

Kemenessömjén

0170

1/1

1020

Vas

Kemenessömjén

Kemenessömjén

0210

1/1

1021

Vas

Kemenessömjén

Kemenessömjén

0211

1/1

1022

Vas

Kemenessömjén

Kemenessömjén

0220

1/1

1023

Vas

Kemenessömjén

Kemenessömjén

0223

1/1

1024

Vas

Kemenessömjén

Kemenessömjén

0225

1/1

1025

Vas

Kemenessömjén

Kemenessömjén

0228

1/1

1026

Vas

Kemenessömjén

Kemenessömjén

0229

1/1

1027

Vas

Kercaszomor

Kercaszomor

57

96/1152

1028

Vas

Körmend

Körmend

1491/7

1/1

1029

Vas

Kőszeg

Kőszeg

0182/1

1/1

1030

Vas

Kőszeg

Kőszeg

1432

1/1

1031

Vas

Kőszeg

Kőszeg

2131

1/1

1032

Vas

Kőszeg

Kőszeg

662

1/1

1033

Vas

Magyarszombatfa

Magyarszombatfa

142

1/1

1034

Vas

Mersevát

Mersevát

2

1/1

1035

Vas

Narda

Narda

087

1/1

1036

Vas

Narda

Narda

166

4/24

1037

Vas

Nemeskeresztúr

Nemeskeresztúr

062/1

1/1

1038

Vas

Ólmod

Ólmod

40

4/40

1039

Vas

Oszkó

Oszkó

159

1/1

1040

Vas

Söpte

Söpte

0201

1/1

1041

Vas

Szakonyfalu

Szakonyfalu

199/6

1/1

1042

Vas

Szeleste

Szeleste

266

2/3

1043

Vas

Szombathely

Szombathely

10437/4

1/1

1044

Vas

Szombathely

Szombathely

1972/5

1/1

1045

Vas

Szombathely

Szombathely

8109/4

1/1

1046

Vas

Szombathely

Szombathely

8153

1/1

1047

Vas

Vasszentmihály

Vasszentmihály

69/1

1/1

1048

Veszprém

Ábrahámhegy

Ábrahámhegy

557/8

90/240

1049

Veszprém

Ajka

Ajka

01285/13

19140/186396

1050

Veszprém

Ajka

Ajka

01285/15

19140/186396

1051

Veszprém

Ajka

Ajka

01285/18

1/1

1052

Veszprém

Badacsonytördemic

Badacsonytördemic

469

1/1

1053

Veszprém

Bakonybél

Bakonybél

238

24/144

1054

Veszprém

Balatonalmádi

Balatonalmádi

4088

60/108

1055

Veszprém

Balatonfőkajár

Balatonfőkajár

132

4/8

1056

Veszprém

Balatonfőkajár

Balatonfőkajár

720

6/84

1057

Veszprém

Balatonfőkajár

Balatonfőkajár

723

9/28

1058

Veszprém

Balatonfőkajár

Balatonfőkajár

724

3/21

1059

Veszprém

Balatonfűzfő

Balatonfűzfő

1018/41

5/8

1060

Veszprém

Balatonfűzfő

Balatonfűzfő

1024/16

1/1

1061

Veszprém

Balatonfűzfő

Balatonfűzfő

1024/18

1/1

1062

Veszprém

Balatonfűzfő

Balatonfűzfő

914/1

1/2

1063

Veszprém

Balatonkenese

Balatonkenese

4746

3/6

1064

Veszprém

Barnag

Barnag

0150

1/1

1065

Veszprém

Béb

Béb

162/1

6/84

1066

Veszprém

Borszörcsök

Borszörcsök

280/1

3/24

1067

Veszprém

Borszörcsök

Borszörcsök

281

3/24

1068

Veszprém

Borszörcsök

Borszörcsök

282/2

3/24

1069

Veszprém

Borszörcsök

Borszörcsök

287

3/24

1070

Veszprém

Borszörcsök

Borszörcsök

366

1/2

1071

Veszprém

Csopak

Csopak

596/1

1/1

1072

Veszprém

Csopak

Csopak

596/2

1/1

1073

Veszprém

Csopak

Csopak

596/5

1/1

1074

Veszprém

Csót

Csót

042/9

1/1

1075

Veszprém

Csót

Csót

065/13

1/1

1076

Veszprém

Csót

Csót

065/8

1/1

1077

Veszprém

Dabronc

Dabronc

0193/9

1/1

1078

Veszprém

Dabronc

Dabronc

0271/12

1/1

1079

Veszprém

Doba

Doba

126

375/600

1080

Veszprém

Doba

Doba

129

375/600

1081

Veszprém

Hajmáskér

Hajmáskér

03/2

1/1

1082

Veszprém

Hajmáskér

Hajmáskér

1/20

1/1

1083

Veszprém

Hajmáskér

Hajmáskér

1/32

1/1

1084

Veszprém

Hajmáskér

Hajmáskér

1/4

1/1

1085

Veszprém

Iszkáz

Iszkáz

120

51/160

1086

Veszprém

Iszkáz

Iszkáz

121

51/160

1087

Veszprém

Iszkáz

Iszkáz

122

102/160

1088

Veszprém

Iszkáz

Iszkáz

123

102/160

1089

Veszprém

Iszkáz

Iszkáz

385

318/2016

1090

Veszprém

Jásd

Jásd

083/2

1/1

1091

Veszprém

Karakószörcsök

Karakószörcsök

6

1/1

1092

Veszprém

Kisszőlős

Kisszőlős

132

3/12

1093

Veszprém

Köveskál

Köveskál

335

2/6

1094

Veszprém

Köveskál

Köveskál

435

1/1

1095

Veszprém

Köveskál

Köveskál

93

72/432

1096

Veszprém

Külsővat

Külsővat

0133

1/1

1097

Veszprém

Külsővat

Külsővat

0139/3

1/1

1098

Veszprém

Külsővat

Külsővat

080/6

1/1

1099

Veszprém

Küngös

Küngös

196

1/2

1100

Veszprém

Litér

Litér

719

4/9

1101

Veszprém

Magyargencs

Magyargencs

0261/4

4/8

1102

Veszprém

Magyargencs

Magyargencs

329

1/1

1103

Veszprém

Magyargencs

Magyargencs

629

1/4

1104

Veszprém

Magyargencs

Magyargencs

633

1/4

1105

Veszprém

Marcalgergelyi

Marcalgergelyi

028/5

1/1

1106

Veszprém

Mencshely

Mencshely

100/7

1/1

1107

Veszprém

Mencshely

Mencshely

100/8

1/1

1108

Veszprém

Mencshely

Mencshely

127

1/1

1109

Veszprém

Mencshely

Mencshely

251

1/4

1110

Veszprém

Mencshely

Mencshely

262

1/1

1111

Veszprém

Mencshely

Mencshely

263

1/1

1112

Veszprém

Mencshely

Mencshely

410

1/1

1113

Veszprém

Nagypirit

Nagypirit

069/7

1/1

1114

Veszprém

Nagypirit

Nagypirit

069/9

1/1

1115

Veszprém

Nagytevel

Nagytevel

356

1/1

1116

Veszprém

Nagytevel

Nagytevel

305

4/80

1117

Veszprém

Nagytevel

Nagytevel

357

1/1

1118

Veszprém

Nagytevel

Nagytevel

358

1/1

1119

Veszprém

Nagytevel

Nagytevel

359

1/1

1120

Veszprém

Nagytevel

Nagytevel

360

1/1

1121

Veszprém

Nagytevel

Nagytevel

361

1/1

1122

Veszprém

Nagytevel

Nagytevel

362

1/1

1123

Veszprém

Nagyvázsony

Nagyvázsony

1139

1/8

1124

Veszprém

Nagyvázsony

Nagyvázsony

304

8/16

1125

Veszprém

Nagyvázsony

Nagyvázsony

341

1/4

1126

Veszprém

Nagyvázsony

Nagyvázsony

375

2/8

1127

Veszprém

Nagyvázsony

Nagyvázsony

46

28/480

1128

Veszprém

Nagyvázsony

Nagyvázsony

66

2/8

1129

Veszprém

Nemesvámos

Nemesvámos

932/52

1/1

1130

Veszprém

Nemesvita

Nemesvita

272

12/180

1131

Veszprém

Nemesvita

Nemesvita

404

960/20160

1132

Veszprém

Nemesvita

Nemesvita

507/1

1/1

1133

Veszprém

Nemesszalók

Nemesszalók

7

8/72

1134

Veszprém

Nyárád

Nyárád

3/3

1/1

1135

Veszprém

Pápa

Pápa

1438

105/17280

1136

Veszprém

Pápa

Pápa

6604/1

1/1

1137

Veszprém

Pápa

Pápa

6604/3

1/1

1138

Veszprém

Pétfürdő

Pétfürdő

2361/9

1/1

1139

Veszprém

Somlószőlős

Somlószőlős

586

4/120

1140

Veszprém

Somlószőlős

Somlószőlős

76

30/200

1141

Veszprém

Somlóvásárhely

Somlóvásárhely

241

1/1

1142

Veszprém

Sümegprága

Sümegprága

197

1/6

1143

Veszprém

Szentgál

Szentgál

1078

1/9

1144

Veszprém

Takácsi

Takácsi

339

12/48

1145

Veszprém

Takácsi

Takácsi

388

10/52

1146

Veszprém

Taliándörögd

Taliándörögd

365

1/1

1147

Veszprém

Tapolca

Tapolca

793

1/1

1148

Veszprém

Tapolca

Tapolca

1517

48/240

1149

Veszprém

Tótvázsony

Tótvázsony

128

1/1

1150

Veszprém

Tótvázsony

Tótvázsony

129

1/1

1151

Veszprém

Tótvázsony

Tótvázsony

130

1/1

1152

Veszprém

Tótvázsony

Tótvázsony

131

1/1

1153

Veszprém

Tótvázsony

Tótvázsony

133

1/1

1154

Veszprém

Tótvázsony

Tótvázsony

134

1/1

1155

Veszprém

Tótvázsony

Tótvázsony

135

1/1

1156

Veszprém

Ukk

Ukk

0162/19

1/1

1157

Veszprém

Várpalota

Várpalota

4018

4/16

1158

Veszprém

Várpalota

Várpalota

4019

4/16

1159

Veszprém

Vaszar

Vaszar

971

1/4

1160

Zala

Alsórajk

Alsórajk

85

2/8

1161

Zala

Balatongyörök

Balatongyörök

0101

1/1

1162

Zala

Bókaháza

Bókaháza

184/4

1/1

1163

Zala

Bucsuta

Bucsuta

132

18/81

1164

Zala

Gősfa

Gősfa

29

1/3

1165

Zala

Keszthely

Keszthely

4667

1/1

1166

Zala

Nagykapornak

Nagykapornak

230

3/40

1167

Zala

Rédics

Rédics

388

4/20

1168

Zala

Resznek

Resznek

244

6/24

1169

Zala

Salomvár

Salomvár

26

120/1440

1170

Zala

Salomvár

Salomvár

45

8/72

1171

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

26404

3/8

1172

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

26576

1/1

1173

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

2703

6/216

1174

Zala

Zalaszabar

Zalaszabar

96

1/1

2. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

HRSZ.

1.

Bicske Város Önkormányzat

Bicske 3131/1/A.

2.

Tata Város Önkormányzat

Tata 17/4/A.

3.

Mohács Város Önkormányzat

Mohács 741/2/A.

4.

Lengyeltóti Város Önkormányzat

Lengyeltóti 024/2/A.

5.

Marcali Város Önkormányzat

Marcali 2622/3/A.

6.

Nagyatád Város Önkormányzat

Nagyatád 75/12/A.

7.

Tab Város Önkormányzat

Tab
564/A.

8.

Csurgó Város Önkormányzat

Csurgó 989/182/A.

9.

Dédestapolcsány Község Önkormányzat

Dédestapolcsány 1040/A.

10.

Felsőzsolca Város Önkormányzat

Felsőzsolca 1591/9/A.

11.

Cigánd Város Önkormányzat

Cigánd
1285/A.

12.

Nagybajom Város Önkormányzat

Nagybajom 428/2/A

13.

Somogyjád Község Önkormányzat

Somogyjád 308/A

14.

Szenna Község Önkormányzat

Szenna 62/3/B

15.

Magyaratád Község Önkormányzat

Magyaratád 66/3/A

16.

Balassagyarmat Város Önkormányzat

Balassagyarmat 808/1/A

17.

Iváncsa Község Önkormányzat

Iváncsa
231/1/A

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 27.

2

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 2017: CLIX. törvény 220. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 10. § a 2016: CLXX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10/A. §-t a 2016: CLXX. törvény 4. §-a iktatta be.

5

A 11–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2020: LVIII. törvény 378. §-a szerint módosított szöveg.