• Tartalom

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól1

2013.12.20.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat– és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a 2. §-ban meghatározott célok megvalósításával összefüggő egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárásra terjed ki.

2. A támogatható célok és intézkedések

2. § (1) A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) és a Magyar Méhészeti Nemzeti Program (a továbbiakban: Méhészeti Program) alapján vehető igénybe támogatás.

(2) Támogatás az alábbi intézkedésekre vehető igénybe:

a) technikai segítségnyújtás [R. 106. cikk a) pont]:

aa) a méhészeti képzés országos koordinálásához, valamint méhegészségügyi ismeretek gyűjtéséhez és terjesztéséhez;

ab) regionális rendezvény, kongresszus szervezéséhez, az azokon való részvételhez, nemzetközi rendezvények, konferenciák, kiállítások, tanulmányi utak szervezéséhez és azokon való részvételhez, valamint elméleti ismeretterjesztéshez;

ac) szaktanácsadó-hálózat működtetéséhez;

ad) bemutató méhészetek látogatásához;

ae) méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez;

b) varroa atka elleni védekezés [R. 106. cikk b) pont]:

ba) varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez;

bb) varroa atka elleni alternatív védekezéshez;

c) vándoroltatás korszerűsítése [R. 106. cikk c) pont]:

ca) kaptárok, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához;

cb) vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez;

d) méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése [R. 106. cikk d) pont];

e) méhcsaládok számának szinten tartása [R. 106. cikk e) pont];

f) méhészettel, méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás [R. 106. cikk f) pont]:

fa) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításához és működtetéséhez;

fb) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálathoz;

fc) mézelő növények mézelésének vizsgálatához, a mézek jellemző profiljának meghatározásához és a vizsgálatokhoz szükséges méhcsaládok beállításához és

fd) méhanyák teljesítményvizsgálatához.

(3) Az intézkedések megvalósítására a szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tartó éves időszakokban (a továbbiakban: végrehajtási év) kerül sor.

(4) A Méhészeti Program az Európai Unió (a továbbiakban: EU) Bizottsága C (2013) 5126. számú határozata szerint jóváhagyott nemzeti program, melyet az agrárpolitikáért felelős miniszter a Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve (a továbbiakban: MVH) tájékoztató jelleggel internetes honlapján közzétesz.

3. A támogatás igénybevételének általános feltételei

3. § (1) A Méhészeti Program alapján igénybe vehető támogatás iránti kérelmek bírálatával és a támogatások kifizetésével kapcsolatos feladatokat az MVH látja el.

(2) Az MVH legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő tizenötödik napon, honlapján közleményben jelenteti meg az egyes intézkedésekre benyújtandó kifizetési kérelmekre rendszeresített nyomtatványokat. Az egyes kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, intézkedésenként külön-külön kell benyújtani az MVH-hoz. Amennyiben a kérelemhez egyidejűleg más szerv által kiállított okiratot, vagy bizonylatot is mellékelni kell, úgy arról – más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – másolat is benyújtható.

(3) A kifizetési kérelmeket

a) a 2013. szeptember 1.–2014. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (a továbbiakban: I. időszak) az e rendelet hatálybalépését követő tizenhatodik naptól;

b) a 2014. szeptember 1.–2015. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (a továbbiakban: II. időszak) 2014. október 16-ától;

c) a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (a továbbiakban: III. időszak) 2015. október 16-ától

folyamatosan, postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

(4) A kifizetési kérelem jogvesztő benyújtásának határideje:

a) a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés I. időszaka tekintetében 2014. április 6-a, a II. időszak esetében 2015. április 6-a, a III. időszak vonatkozásában 2016. április 6-a;

b) a 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja, b) pont bb) alpontja, c) pont ca) alpontja szerinti intézkedésnél a keretek megjelölésére alkalmas Radio Frequency IDentification-chip (a továbbiakban: rádiófrekvenciás azonosító) beszerzés támogatása esetében, továbbá cb) alpontja, d) pontja, e) pontja szerinti intézkedés I. időszaka tekintetében 2014. augusztus 3-a, a II. időszak esetében 2015. augusztus 3-a, a III. időszak vonatkozásában 2016. augusztus 3-a;

c) a 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjai, valamint az f) pont szerinti intézkedések I. időszaka tekintetében 2014. szeptember 15-e, a II. időszak esetében 2015. szeptember 15-e, a III. időszak vonatkozásában 2016. szeptember 15-e;

d) a 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti intézkedésnél a kaptárazonosító rendszer működtetése, továbbá a rendszer adminisztrációja esetében az I. időszak tekintetében 2014. szeptember 15-e, a II. időszak esetében 2015. szeptember 15-e, a III. időszak vonatkozásában 2016. szeptember 15-e.

(5) Kérelem módosítása esetén a benyújtás időpontjának a legutolsó módosítás benyújtásának időpontját kell tekinteni a kérelmek elbírálásának sorrendje szempontjából.

(6) A hiánypótlások végső benyújtási határideje a 2. § (2) bekezdése szerinti valamennyi intézkedés esetében az I. időszak tekintetében 2014. október 1-je, a II. időszak esetében 2015. október 1-je, a III. időszak vonatkozásában 2016. október 1-je.

(7) Az MVH a kifizetési kérelmeket az I. időszak tekintetében legkésőbb 2014. október 15-ig, a II. időszak esetében legkésőbb 2015. október 15-ig, a III. időszak vonatkozásában legkésőbb 2016. október 15-ig bírálja el és utalja át a jóváhagyott támogatási összeget.

(8) A kérelmek bírálata a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti intézkedések kivételével a beérkezési sorrend alapján történik.

(9) Amennyiben a kérelem hiányos, az MVH a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás nem megfelelő, vagy a megadott határidőn túli teljesítése esetén az MVH a kérelemről a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. A hiányos kérelem az elbírálási sorrendben a tartalmilag megfelelő hiánypótlás határidőben történő beérkezése esetén a hiánypótlás beérkezésének időpontja alapján, a hiánypótlás elmaradása vagy a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt követő ötödik munkanapon túl történt postára adása esetén a hiánypótlási határidőt követő ötödik munkanap szerint vehető figyelembe.

(10) Az adott intézkedésre meghatározott támogatási keret kimerülését követően beérkezett kifizetési kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti intézkedések esetében, amennyiben a jóváhagyható támogatási igény meghaladja az elkülönített keretösszeget, úgy az egyes kérelmek alapján jóváhagyható támogatási összegeket arányosan csökkenteni kell.

4. § (1) A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben a kérelmező nevére és címére kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott intézkedésre vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában – az I. időszak tekintetében 2013. szeptember 1-je és 2014. augusztus 31-e, a II. időszak esetében 2014. szeptember 1-je és 2015. augusztus 31-e, illetve a III. időszak vonatkozásában 2015. szeptember 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti időszakra esik.

(2) Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylattal alátámasztott – termékbeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető ki, amelynek ellenértékét a kérelmező megtérítette. Amennyiben a kifizetést átutalással teljesítik, úgy a pénzügyi tranzakciót egyértelműen igazoló bizonylat, vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni kell a kérelemhez.

(3) Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetében a forintra történő átszámítást a számlán feltüntetett szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés teljesítésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben a forinttól eltérő pénznemben kiállított számlán teljesítési időszakot jelölnek meg, úgy a forintra történő átszámítást a teljesítési időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyamon kell elvégezni.

(4) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjai, illetve f) pont fa) alpontja szerinti intézkedések esetében az útiköltség elszámolásához a kérelemmel benyújtandó gépjárműhasználati nyilvántartásnak (a továbbiakban: útnyilvántartás) tartalmaznia kell, legalább a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 5. számú melléklet II. 7. pontjában meghatározott adatokat.

(5) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjai szerinti intézkedések esetében

a) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi használatakor a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú személygépkocsi esetén a kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint az állami adóhatóság (a továbbiakban: NAV) által közzétett mindenkori üzemanyagár, továbbá 9 forint/km általános személygépkocsi normaköltség figyelembevételével útnyilvántartás alapján meghatározott összeg;

b) saját gépkocsi használatakor a kormányrendelet 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú gépkocsi esetén a kormányrendelet 1/A. melléklet szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár figyelembevételével útnyilvántartás alapján meghatározott összeg támogatható.

(6) A támogatás alapja – a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kérelmező által megtérített ellenértékű számla általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélküli összege.

(7) Ha a kérelmező:

a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) értelmében áfa-visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a támogatás alapját képező számla áfát tartalmazó bruttó összköltsége;

b) az ÁFA tv. értelmében az adott intézkedéssel kapcsolatban részleges áfa visszatérítésre jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, az ÁFA tv. arányosításra vonatkozó előírásai szerint le nem vonható áfa összegével megnő a támogatási alapként elszámolható költségek összege;

c) nem alanya az ÁFA tv.-nek, de alanya az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvénynek, akkor a támogatás számításának alapja az adott támogatási intézkedéshez kapcsolódó elszámolható számlák áfát tartalmazó bruttó összköltsége.

(8) Az MVH-tól előzetes megkeresésre kapott adatok alapján, a tényleges támogatási igények ismeretében az egyes intézkedések támogatására elkülönített keretösszegek közötti átcsoportosítást az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) írásos kezdeményezésére – a Bizottság egyidejű értesítése mellett – az agrárpolitikáért felelős miniszter engedélyezi.

(9) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja, b) pont ba) és bb) alpontja, c) pont cb) alpontja szerinti intézkedések, továbbá a c) pont ca) alpontja szerinti intézkedésnél a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító beszerzés támogatása esetében, illetve e) pontja szerinti intézkedésnél a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlása esetében a támogatási jogosultság alapja

a) az adott végrehajtási időszakban az adott végrehajtási évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított, és

b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) foglaltak szerint megtett és az I. időszakban 2014. január 15-ig, a II. időszakban 2014. november 15-ig, a III. időszakban 2015. november 15-ig az illetékes állategészségügyi hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a miniszteri rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) szerint nyilvántartásba vett, valamint

c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő

méhcsaládok száma.

(10) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pont cb) alpontja szerinti intézkedések esetében, a méhcsaládszámhoz nem kötött támogatási eszközökre vonatkozó kifizetési kérelmeknél a (9) bekezdés a) és b) pontjától eltérően elegendő a TIR nyilvántartásba vett tenyészetkód megléte.

(11) A (10) bekezdésben említett intézkedések kivételével az adott végrehajtási évben szeptember 30-át követő tartási kezdettel a TIR nyilvántartásba bejelentett és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem igényelhető.

(12) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) – a (10) bekezdés szerinti – a kérelem bírálatához szükséges adatokat a (11) bekezdés figyelembe vételével a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 26. § (3) bekezdés s) pontja alapján az I. időszakban 2014. január 31-ig, a II. időszakban 2014. november 30-ig, a III. időszakban 2015. november 30-ig az MVH részére átadja.

(13) A kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése során kizárólag a (12) bekezdés szerint átadott adatok vehetők figyelembe a támogatás szempontjából. A (10) bekezdésben említett intézkedések kivételével a kérelemben megjelölt, azonban a NÉBIH által a (12) bekezdés szerint átadott TIR-adatlistákon nem szereplő méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe.

(14) A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítésért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében a kérelem benyújtását megelőzően, vagy azzal egyidejűleg nyilvántartásba vett kérelmező a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

4. Támogatásra jogosultak köre

5. § A 2. § (2) bekezdésében foglalt intézkedések esetén támogatás igénybevételére a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint nyilvántartásba vett, vagy ezen nyilvántartásba vétel iránti kérelem másolatát a kifizetési kérelemhez csatoló kérelmező jogosult, aki megfelel az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályainál előírt feltételeknek.

5. A támogatás forrása

6. § (1) A támogatás forrása:

a) az adott gazdasági évre a központi költségvetésben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a Méhészeti Nemzeti Program jogcímen a 2. §-ban meghatározottak szerinti célok támogatására előirányzott összeg, valamint

b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) terhére az EU Bizottsága C (2013) 5126. számú határozata szerint a Méhészeti Programban meghatározott célok megvalósításának támogatására meghatározott pénzösszeg.

(2) A kötelezettségvállalás időtartama megegyezik az egyes támogatási célok megvalósításához az EU által biztosított, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 2004. április 29-i 917/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk szerinti támogatás időtartamával.

6. A támogatás folyósítása

7. § A rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MVH dönt a támogatási igény forráshiány miatti elutasításáról, illetve a támogatás arányos csökkentéséről.

8. § (1) A kifizetési kérelem MVH általi jóváhagyását követően a jóváhagyott támogatási összeget az MVH, a forrás rendelkezésre állása esetén, a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül a kérelmezőnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára utalja át.

(2) Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre. Az euró-forint átváltásra – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7. A méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása

9. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti támogatás egyrészt a Méhészeti Program képzési feladatainak folyamatos szakmai koordinálását végző személy alkalmazásával – így különösen a munkabér és közterhei, munkába járás, utazási költség, koordinátor képzése – és működésével összefüggő költségek – többek között irodaszerek, internetes honlap fenntartása és frissítése, informatikai eszközök beszerzése és javítása, vírusirtó szoftver és elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzése, valamint telefon és internet költségek – fedezésére, másrészt a méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének céljából külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, külföldi szakmai információk közzétételére vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 105 000 euró/végrehajtási év.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igényelheti.

(3) A méhészeti képzés országos koordinációjának támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. A munkába járás költségénél az éves bérlet vásárlásáról szóló számla összegéből a számla teljesítési időpontjától függetlenül a havi bérletszelvényre eső rész vehető figyelembe. Amennyiben végrehajtási évenként az augusztus havi tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak – így különösen telefonköltség, internetes honlap fenntartásának költségei –, úgy ezen költségeket az augusztus havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(4) A méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként egy alkalommal igényelhető. Külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhegészségügyi szakirodalom beszerzése esetében, amennyiben a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma az előző végrehajtási időszakra esik (éves megrendelés miatt), azonban a felmerült költségek egyértelműen a kérelem benyújtásához kapcsolódó végrehajtási időszakára vonatkoznak, úgy ezen költségek elszámolhatók az adott időszakban.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetében a kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:

a) a koordinátori tevékenységet végző személy alkalmazásával összefüggő közvetlen költségek (munkabér és közterhei) esetében legfeljebb 700 000 forint/hó;

b) a koordinátori tevékenységet végző személynek a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 35 000 forint/hó:

ba) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;

bb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;

c) a feladat végrehajtásához kapcsolódó alábbi utazási költségek esetében legfeljebb összesen 50 000 forint/hó:

ca) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi használata;

cb) a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) az irodaszerek költségei esetében legfeljebb 200 000 forint/év;

e) az internetes honlap fenntartása és frissítése esetében legfeljebb 60 000 forint/hó, ezen költség nem számolható el, amennyiben az OMME a 19. § (5) bekezdés d) pontja alapján főállásban informatikust alkalmaz;

f) mobil és vezetékes telefon, internetköltségek esetében legfeljebb 35 000 forint/hó;

g) a vírusirtó szoftver esetében legfeljebb 15 000 forint/év, elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzéséhez legfeljebb 110 000 forint/év;

h) a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök, valamint az egyéb műszaki eszközök beszerzése és javítása esetében legfeljebb 500 000 forint/év;

i) az adott végrehajtási időszak alatt legfeljebb két alkalommal a koordinátor képzése esetében a részvételi díj, valamint a szállás- és étkezési költség legfeljebb 50 000 forint/fő/képzés;

j) a III. időszakban legfeljebb 9 személyes személygépkocsi beszerzésének költsége;

k) az I–II. időszakban OMME tagszervezetenként és önálló szervezetenként egy-egy darab hordozható számítógép beszerzése.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) az I. időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg a munkaszerződés másolati példányát; a szerződés másolati példányát az I–III. időszakban akkor kell ismételten benyújtani, ha a koordinátor személyében, továbbá a szerződés tartalmában, adataiban változás következik be;

b) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, a havi bérkifizetési lista, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat – másolati példányát;

c) a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolása esetén a forgalmi engedély másolati példányát, továbbá az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát; haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi esetén a haszonkölcsön-szerződést;

d) a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő munkába járással kapcsolatos költségek, valamint a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolásához a bérlet vagy jegy másolati példányát, és a bérlet átvételét a koordinátor aláírásával igazoló dokumentumot, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

e) a koordinátori tevékenységről szóló havi jelentést, amelynek tartalmaznia kell az irodaszerek felhasználásáról, továbbá a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

f) a koordinátor képzése esetében a képzésen való részvételt igazoló dokumentum másolati példányát, valamint a képzés részvételi díjáról, a szállás- és étkezési költségekről a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása esetében a kapcsolódó költségek méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetében legfeljebb 3,0 forint/karakterig támogathatók, szóközök nélkül számolva a célnyelvi szöveg karakterszáma alapján, megbízás esetén ennek a közterhekkel növelt összege.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát, a méhegészségügyi szakirodalom fordításáról szóló számlának tartalmaznia kell az adott cikk eredeti címét, valamint a „fordítás” tevékenység megjelölést és a teljesítés igazolását, újságok előfizetése esetében a számlának tartalmaznia kell az előfizetés időszakát, valamint az újság periodicitását vagy a kérelmező nyilatkozatát erre vonatkozóan;

b) méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetében a fordítási tevékenységre kötött vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példányát, ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési lista, valamint a fordítást végző személynek a fordítási tevékenység elvégzése évében szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) a végrehajtásról és az elszámolásról szóló beszámolót;

d) a lefordított cikkek eredeti nyelvű másolati példányát és

e) a megjelentetett kiadványok egy eredeti példányát.

(9) Nem igényelhető támogatás olyan szakmai lap, tanulmány, statisztika és méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, amelyet

a) a koordinátor, vagy a szaktanácsadók készítettek;

b) az OMME nem tett közzé a honlapján, vagy ágazati szaklapban, vagy a megjelentetett „Méhegészségügyi ismeretek” című önálló kiadványban az adott végrehajtási év végéig.

(10) A kérelmező az (5) bekezdés j) és k) pontja szerint beszerzett eszközt köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(11) Az intézkedés keretében beszerzett eszköz üzemben tartásának teljesülését az MVH helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti.

(12) A 100 000 forint nettó beszerzési érték alatti eszköz tekintetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopás, illetve működésképtelenné, vagy használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményről nem kell az MVH-nál bejelentést tenni.

8. Regionális rendezvény, kongresszus szervezése és az azon való részvétel, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás szervezése és azon való részvétel, elméleti ismeretterjesztés támogatása

10. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatás a szakmai ismeretek és új információk átadásán túl méhészeti eszközök bemutatására is szolgáló, legalább naponta három méhészeti szakmai előadást magában foglaló regionális rendezvény megszervezéséhez, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás szervezéséhez és azon való részvételhez, más országokban rendezvényen, konferencián és kiállításon, szakmai tanulmányúton történő részvételéhez, továbbá legalább húsz fő részvételével megtartott elméleti ismeretterjesztéshez (a továbbiakban együtt: program) vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 210 000 euró/végrehajtási év.

(2) Regionális rendezvény, kongresszus szervezése és az azon való részvétel, valamint elméleti ismeretterjesztés esetén támogatást igényelhet az adott programot szervező, a költségeket viselő OMME vagy OMME tagszervezet, nemzetközi rendezvények, konferenciák, kiállítások és szakmai tanulmányutak szervezésérére és azokon való részvétel esetén az OMME, az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) Kifizetési kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is, de adott program esetében csak egyszer nyújtható be. A kérelem főlapján és betétlapjain az OMME-nek és az OMME tagszervezeteinek az aláírást az egyesület pecsétjével is hitelesíteni kell. Minden programra vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a program kezdő időpontja a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a program előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a megelőző időszakra vonatkoznak (így különösen újsághirdetés, meghívó készítésének, kipostázásának, egyéb nyomdai munkának a költségei), úgy ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatók el, amelyben a programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától. A kérelem jogvesztő benyújtási határideje a program zárónapjától számított negyvenöt munkanap.

(4) A támogatás igénylője köteles a program dátumát, kezdési időpontját és várható időtartamát, helyszínét, illetve a program típusát (elméleti ismeretterjesztés, regionális rendezvény, nemzetközi rendezvény), továbbá az előadó nevét és az előadás témáját az MVH-nak előzetesen bejelenteni. A bejelentést az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon személyesen vagy faxon kell benyújtani legkésőbb a program, vagy a képzés kezdő időpontját megelőző ötödik munkanapig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza legalább a program dátumát, kezdési időpontját, várható időtartamát, helyszínét, az érintett program költségei nem számolhatók el.

(5) Előadói díj szaktanácsadó esetében csak akkor számolható el, ha az OMME-vel szaktanácsadói tevékenységre kötött vállalkozói szerződésben nevesített megyén és tevékenységi körön kívüli témában tart előadást.

11. § (1) Regionális rendezvény esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) előadói díjak legfeljebb 40 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) előadók és tolmácsok elszállásolási költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény;

c) előadók és tolmácsok felmerült étkezési költsége, valamint az OMME tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 3 000 forint/nap/fő/rendezvény;

d) előadók és tolmácsok utazási költsége:

da) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi használata;

db) saját gépkocsi használata;

dc) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) újsághirdetési költségek legfeljebb 200 000 forint/rendezvény értékben, amennyiben a hirdetés a rendezvény szakmai jellegét emeli ki;

f) rendezvényújság készítésének költsége, legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

g) meghívók készítésének és fénymásolásának, valamint postázásának költségei legfeljebb 100 000 forint/rendezvény;

h) épülethelyiség bérlésének, karbantartásának és takarításának költségei;

i) rendezvénysátor bérleti díja;

j) pavilon installáció – többek között a pavilonbérlés díja, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás – költségei, továbbá a pavilonok felszereltségének – ide értve az áramellátás kiépítésének – költsége;

k) hangosítás, kivetítés, projektor bérlés költségei, nem számítva a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

l) rendezvény egészségügyi és rendészeti, hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költségei.

(2) A regionális rendezvény esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a vállalkozói vagy a megbízási szerződés másolati példányát – ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési lista, valamint az előadónak vagy a tolmácsnak a program megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) előadók és tolmácsok utazási költsége esetében:

ca) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély másolati példányát, az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi esetén a haszonkölcsön-szerződést;

cb) helyi és helyközi tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

d) regionális rendezvény szervezése esetében – a rendezvény zavartalan lebonyolításához szükséges szolgáltatás igénybevételéhez kötött szerződés másolati példányát, amennyiben e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe – épülethelyiség bérlés esetén szerződés csak a 20 000 forint/alkalom feletti bérleti díjhoz szükséges;

e) meghívók készítése, fénymásolása, valamint a postaköltség elszámolásakor a kiküldött meghívó eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a szakmai program megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját – ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségeket milyen arányban osztja meg az abban feltüntetett rendezvények között;

f) újsághirdetési költség elszámolásakor a hirdetés eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény időpontját és helyszínét, valamint a szakmai program megnevezését;

g) rendezvényújság készítésének költsége esetében a rendezvényújság eredeti példányát;

h) a rendezvényen elhangozott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját;

i) épülethelyiség bérlés költségeinek elszámolásakor, amennyiben a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, úgy a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát tartalmazó számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya mellett a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a bérleti díjat milyen arányban osztja meg az egyes rendezvények között;

j) étkezési és szállásköltségek elszámolásakor a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányához – amennyiben a számla nem tartalmazza – csatolni kell egy nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a szállóvendégek, és az étkezést igénybe vevők nevét;

k) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;

m) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be.

12. § (1) Elméleti ismeretterjesztés támogatása esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) előadói díjak legfeljebb 40 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) előadók elszállásolási költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény, felmerült étkezési költségeik, valamint az OMME tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fő/rendezvény;

c) előadók utazási költsége:

ca) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi használata;

cb) saját gépkocsi használata;

cc) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) kizárólag a meghívók készítésének és fénymásolásának vagy sokszorosításának, valamint postázásának költségei legfeljebb 50 000 forint/rendezvény;

e) épülethelyiség bérlésének költségei;

f) hangosítás, kivetítés, projektor bérlés költségei, nem számítva a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

g) a végrehajtási időszak alatt legfeljebb két alkalommal a szaktanácsadók képzése, elszállásolási költségek legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény, illetve felmerült étkezési költségek legfeljebb 3000 forint/nap/fő/rendezvény.

(2) Az elméleti ismeretterjesztés esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b) előadói díj elszámolása esetén a vállalkozói vagy a megbízási szerződés másolati példányát, ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési lista, valamint az előadónak az elméleti ismeretterjesztés megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) előadók utazási költsége esetében:

ca) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély másolati példányát, továbbá az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi esetén a haszonkölcsön-szerződést;

cb) tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

d) az elméleti ismeretterjesztés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés másolati példányát, amennyiben e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe (épülethelyiség bérlés esetén szerződés csak a 20 000 forint/alkalom feletti bérleti díjhoz szükséges);

e) meghívók készítése, fénymásolása vagy sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolásakor a kiküldött meghívó egy példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább az elméleti ismeretterjesztés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó nevét és az előadás témáját, (amennyiben az adott meghívón több elméleti ismeretterjesztés időpontja is szerepel, a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint postázásával kapcsolatban felmerült költségeket milyen arányban osztja meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között);

f) az elméleti ismeretterjesztés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját;

g) épülethelyiség bérlés költségeinek elszámolásakor amennyiben a számla több elméleti ismeretterjesztésre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, úgy a kérelmező nevére és címére kiállított – az elméleti ismeretterjesztés dátumát tartalmazó – számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya mellett a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a bérleti díjat milyen arányban osztja meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolásakor a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányához – amennyiben a számlán nincs feltüntetve – csatolni szükséges egy nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevét;

i) a résztvevők nevét, címét és aláírását, az előadó nevét, az előadás címét, az elméleti ismeretterjesztés helyszínét, időpontját tartalmazó jelenléti ívet;

j) a szaktanácsadók képzése esetében a képzésen való részvételt igazoló dokumentum másolati példányát, illetve a vezető szaktanácsadó igazolását a távolmaradásról, amennyiben nem az összes szaktanácsadó vett részt a képzésen, valamint a szállás- és étkezési költségekről a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

k) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;

m) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be.

13. § (1) Nemzetközi rendezvények, konferenciák, kiállítások, tanulmányi utakon való részvétel támogatása esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) legfeljebb negyvenöt fő utazási költsége, legfeljebb 300 000 forint/fő összegig:

aa) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi használata;

ab) saját gépkocsi használata;

ac) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

ad) bérelt busszal történő utazás költsége;

ae) repülővel történő utazás költsége;

b) legfeljebb negyvenöt fő szállásköltsége, legfeljebb 30 000 forint/fő/nap összeg erejéig;

c) legfeljebb negyvenöt fő regisztrációs, illetve részvételi díja;

d) legfeljebb három fő esetében napidíjra, legfeljebb 100 euró/fő/nap és közterhei összegig;

e) pavilonbérlés és kiállítási tér kialakításának költségei – így különösen a bérleti díj, valamint a szerződés alapján végzett standberendezés, installáció bérlésének vagy gyártásának, valamint szállításának, helyszínen történő építésének és bontásának díja –, továbbá a standok felszereltségének, karbantartásának – többek között takarításának, szemétszállításának – szerződés alapján történő biztosításához kapcsolódó költségek (a kiállítási terület bérleti díjában foglalt költségek összegének levonásával).

(2) A nemzetközi rendezvényen való részvétel esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát, továbbá az idegen nyelven kiállított számla, bizonylat esetében – angol, francia, német nyelv kivételével – a számla, bizonylat fordítását, szükség esetén az MVH külön kérésére a hiteles fordítását;

b) résztvevők utazási költsége esetében:

ba) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély másolati példányát, továbbá az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi esetén a haszonkölcsön-szerződést;

bb) tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

bc) bérelt busszal történő utazás esetén – a nemzetközi rendezvény helyszínére utazók és az onnan visszautazók pontos létszámát feltüntető – menetlevelet, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

bd) repülőgéppel történő utazás esetében a turistaosztályra szóló beszállókártya másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

c) a nemzetközi rendezvényen való részvétellel és a kiállítás szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés másolati példányát, amennyiben e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe; a kiállítási terület (stand) bérletére vonatkozó – legalább a stand méretét, elhelyezkedését (stand száma, helyszínrajz) tartalmazó – szerződést vagy más igazoló dokumentumot – többek között megrendelőt – csatolni kell a kérelemhez;

d) a legfeljebb negyvenöt fő utazási és szállásköltségének, valamint regisztrációs illetve részvételi díjának elszámolásakor, amennyiben e szolgáltatásokról kiállított számlák olyan személyek költségeit is tartalmazzák, akik után a kérelmező nem igényel támogatást, csatolni kell egy olyan nyilvántartást, amely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy az adott számlák alapján a támogatott résztvevőkre lebontva pontosan mennyi utazási, szállásköltséget, valamint regisztrációs illetve részvételi díjat igényel a kérelmező, és a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy azon résztvevőknek, akik után támogatást igényel, nem kellett regisztrációs illetve részvételi díjat fizetniük;

e) napidíj elszámolás esetében a bérkifizetési listát, valamint a kiutazónak az utazás évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a napidíj bérkifizetési lista alapján történő kifizetésének megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

f) a rendezvény meghívóját vagy a programleírást, idegen nyelven kiállított meghívó és programleírás magyar nyelvű fordítását;

g) szakmai beszámolót a nemzetközi rendezvényről;

h) a résztvevő OMME tagságáról szóló igazolást vagy az OMME-vel kötött megbízási szerződését;

i) három vagy több fő csoportos utazása esetén a jelenléti ívet, amelynek tartalmaznia kell a nemzetközi rendezvény helyszínét, időpontját vagy időtartamát, a szakmai program(ok) megnevezését, a résztvevők nevét, címét és aláírását.

(3) Amennyiben a tényállás tisztázása szükségessé teszi, az MVH az OMME-t a (2) bekezdés a) pontja szerinti, idegen nyelven kiállított számla, bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt napidíj esetében a forintra történő átszámítást a külföldi kiküldetés első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(5) Nemzetközi rendezvények, konferenciák, kiállítások, tanulmányi utak szervezése esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) előadói díjak külföldi előadó esetén legfeljebb 100 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) előadók és tolmácsok, nemzetközi konferencián országonként maximum 3 fő elszállásolási költsége legfeljebb 20 000 forint/nap/fő/rendezvény, felmerült étkezési költségeik, valamint az OMME elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 5 000 forint/nap/fő/rendezvény;

c) előadók és tolmácsok nemzetközi konferencián országonként maximum 3 fő utazási költsége:

ca) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi használata;

cb) saját gépkocsi használata;

cc) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

cd) külföldi előadó, résztvevő esetében a repülőjegy költsége;

d) újsághirdetési költségek legfeljebb 200 000 forint/rendezvény értékben, amennyiben a hirdetés a rendezvény szakmai jellegét emeli ki;

e) rendezvényújság készítésének költsége, legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

f) meghívók készítésének és fénymásolásának, valamint postázásának költségei legfeljebb 100 000 forint/rendezvény;

g) épülethelyiség bérlésének, karbantartásának és takarításának költségei;

h) rendezvénysátor bérleti díja;

i) pavilon installáció – többek között a pavilonbérlés díja, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás – költségei, továbbá a pavilonok felszereltségének – ide értve az áramellátás kiépítésének – költsége;

j) hangosítás, kivetítés, projektor bérlés költségei, nem számítva a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

k) rendezvény egészségügyi és rendészeti, hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költségei.

(6) Nemzetközi rendezvények, konferenciák, kiállítások, tanulmányi utak szervezése esetében benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a vállalkozói vagy a megbízási szerződés másolati példányát ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési lista, valamint az előadónak vagy a tolmácsnak a program megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) előadók, tolmácsok, résztvevők utazási költsége esetében:

ca) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély másolati példányát, továbbá az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi esetén a haszonkölcsön-szerződést;

cb) helyi és helyközi tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

cc) külföldi előadó résztvevők esetén a repülőjegy másolati példányát és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

d) a nemzetközi rendezvények, konferenciák, kiállítások, tanulmányi utak szervezésénél a rendezvény szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés másolati példányát, amennyiben e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe, épülethelyiség bérlés esetén szerződés csak a 20 000 forint/alkalom feletti bérleti díjhoz szükséges;

e) meghívók készítése, fénymásolása, valamint a postaköltség elszámolásakor a kiküldött meghívó eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a szakmai program megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját, ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségeket milyen arányban osztja meg az egyes rendezvények között;

f) újsághirdetési költség elszámolásakor a hirdetés eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény időpontját és helyszínét, valamint a szakmai program megnevezését;

g) rendezvényújság készítésének költsége esetében a rendezvényújság eredeti példányát;

h) a rendezvényen elhangozott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját, a konferenciáról szóló beszámolót;

i) épülethelyiség bérlés költségeinek elszámolásakor, amennyiben a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, úgy a kérelmező nevére és címére kiállított – a rendezvény dátumát tartalmazó – számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya mellett a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a bérleti díjat milyen arányban osztja meg az egyes rendezvények között;

j) étkezési és szállásköltségek elszámolásakor a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányához – amennyiben a számla nem tartalmazza – csatolni kell egy nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevét;

k) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről.

9. Szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása

14. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti támogatás a megyénként és a fővárosban egy-egy fő méhészeti szaktanácsadóból és egy fő vezető szaktanácsadóból álló országos hálózat működtetéséhez vehető igénybe. A támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a szaktanácsadó a tanácsadást az OMME elnöke által igazoltan hetente legalább huszonöt órában végzi, amely időtartamból hetente legfeljebb egy, nyolc órát meg nem haladó fogadónap esik hétvégére. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 450 000 euró/végrehajtási év.

(2) A szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatását az OMME igényelheti az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) A szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. A vezető szaktanácsadó munkába járási költségénél az éves bérlet vásárlásáról szóló számla összegéből a számla teljesítési időpontjától függetlenül a havi bérletszelvényre eső rész vehető figyelembe. Amennyiben végrehajtási évenként az augusztus havi tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak, így különösen telefonköltség, irodabérlet, internetes honlap fenntartásának költségei, úgy ezen költségeket az augusztus havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(4) A kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:

a) az OMME által megyei szaktanácsadónként éves szinten meghatározott vállalkozási díjra legfeljebb 500 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza az OMME által elfogadott utazási terv alapján kiszámolt átalány jellegű utazási költséget, valamint a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget;

b) a vezető szaktanácsadó alkalmazásával összefüggő közvetlen költségek (munkabér és közterhei) esetében legfeljebb 700 000 forint/hó;

c) a vezető szaktanácsadónak a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által megtérített összegek, de legfeljebb 30 000 forint/hó:

ca) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;

cb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;

d) a vezető szaktanácsadónak a feladat végrehajtásához kapcsolódó alábbi utazási költségek esetében legfeljebb összesen 60 000 forint/hó:

da) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi használata;

db) saját gépkocsi használata;

dc) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) a vezető szaktanácsadó telefon- és internet, mobilinternet költségeire legfeljebb 35 000 forint/hó;

f) a vezető szaktanácsadó irodaszerekre és informatikai adattároló eszközökre, szoftverekre, munkavégzéshez szükséges számítástechnikai és egyéb műszaki eszközök beszerzésére, javítására, pótlására 1 600 000 forint/év;

g) a vezető szaktanácsadó nyomdai fénymásolási és sokszorosítási költségekre legfeljebb 1 500 000 forint/év;

h) megyei szaktanácsadó két héten túli távolléte esetén a helyettesítés az OMME elnökének utasítására a helyettesítéssel járó vállalkozói díj költségeinek elszámolása,

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) az I. időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, az I–III. időszakban pedig csak akkor kell ismételten benyújtani, ha bármely megyei szaktanácsadó személyében, továbbá a vállalkozói szerződés tartalmában, adataiban vagy a vezető szaktanácsadó személyében, továbbá a munkaszerződés tartalmában, adataiban változás következik be:

aa) a megyei szaktanácsadók vállalkozói, a vezető szaktanácsadó munkaszerződésének másolati példányát;

ab) a megyei szaktanácsadók vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példányát, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés másolati példányát és

ac) a (4) bekezdés a) pontja szerinti, az OMME által meghatározott vállalkozási díj részletezését és igazolását;

b) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, a vezető szaktanácsadó esetében a havi bérkifizetési lista, továbbá az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat) másolati példányait;

c) a vezető szaktanácsadó feladatának végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolása esetén a forgalmi engedély másolati példányát, továbbá az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi esetén a haszonkölcsön-szerződést;

d) a vezető szaktanácsadó helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő munkába járásával kapcsolatos költségek, valamint a feladatának végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolásához a bérlet vagy jegy másolati példányát, és a bérlet átvételét a vezető szaktanácsadó aláírásával igazoló dokumentumot, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a munkáltató felé benyújtott és leigazolt útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

e) a szaktanácsadók által a havi tevékenységükről készített összefoglaló jelentéseket, amelyeknek tartalmazniuk kell az átvett nyomtatványok felhasználásának ismertetését, valamint a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

f) a fogadóórákról szóló nyilvántartások másolati példányát;

g) a nyomtatványok szaktanácsadó által történő átvételének igazolását és

h) az OMME elnöke által kiállított igazolást arra vonatkozóan, hogy minden egyes szaktanácsadó a tanácsadást hetente legalább 25 órában végzi, amelyből legfeljebb egy, 8 órát meg nem haladó fogadónap esik hétvégére.

10. Bemutató méhészetek látogatásának támogatása

15. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti támogatás az OMME által elfogadott bemutató méhészetek látogatásához, ismertetéséhez vehető igénybe. Támogatás csak olyan bemutató méhészet látogatásához nyújtható, amelyen a látogatók száma legalább húsz fő és a bemutató méhészet szerepel az OMME honlapján közzétett listában. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 70 000 euró/végrehajtási év.

(2) Bemutató méhészetek látogatásának támogatását az OMME, vagy tagszervezetei igényelhetik az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) Kifizetési kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. A kérelem jogvesztő benyújtási határideje a program zárónapjától számított 45 munkanap.

(4) A támogatás igénylője köteles a program dátumát, kezdési időpontját és várható időtartamát, helyszínét, illetve a program típusát (bemutató méhészet látogatása), továbbá a bemutató méhészet nevét és a bemutató témáját az MVH-nak előzetesen bejelenteni. A bejelentést az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon személyesen, vagy faxon kell benyújtani legkésőbb a program kezdő időpontját megelőző ötödik munkanapig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza legalább a program dátumát, kezdési időpontját, várható időtartamát, helyszínét, az érintett program(ok) költségei nem számolhatók el.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) legfeljebb 100 000 forint/alkalom egy-egy méhészet telephelyén tartott gyakorlati bemutató költségére, amely megbízási szerződés esetében tartalmazza a kérelmező által fizetendő közterheket is;

b) a résztvevők utazási költségeire (az összes utazási költség, illetőleg az utazók összlétszámának hányadosa figyelembevételével számítva) legfeljebb 6500 forint/fő összegig:

ba) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

bb) bérelt busszal történő utazás költsége;

c) a résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 3000 forint/fő összegig, ha az utazás összesen a 400 km-t meghaladja.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, illetve megbízási szerződés alapján kifizetett díjak esetében a bérkifizetési lista – másolati példányát;

b) résztvevők utazási költsége esetében:

ba) tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

bb) bérelt busszal történő utazás esetén – a bemutató helyszínére utazó és onnan visszautazók pontos létszámát feltüntető – menetlevelet, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

c) a résztvevők elszállásolási költsége esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

d) a bemutató tematikáját, amelyen fel kell tüntetni a bemutatót vezető nevét és a bemutató témáját;

e) a résztvevők nevét, címét és aláírását, valamint a bemutató méhészet nevét, a bemutató témáját és időpontját, a bemutató méhészet helyszínét is tartalmazó jelenléti ívet;

f) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi díjat;

g) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;

h) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be.

(7) Az OMME a bemutató méhészetekkel kötött együttműködési megállapodásokat, valamint megbízási szerződéssel történő munkavégzés esetén az előadónak a bemutató megtartása évében szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozatának másolati példányát a rendelet hatálybalépését követő öt munkanapon belül az MVH rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az együttműködési megállapodás módosításra kerül, az OMME a módosított együttműködési megállapodást a módosítást követő öt munkanapon belül az MVH rendelkezésére bocsátja.

11. Méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

16. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból is megfelelő pergetést, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő eszközök beszerzéséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 192 000 euró/végrehajtási év.

(2) A méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező a 4. § (9) bekezdésben meghatározott méhcsaládállomány alapján igényelheti.

(3) A támogatás új pergető, fedelezőgép, mézszivattyú, léptároló és fedelezőállvány, fedelezőkád, mézkimelegítő készülék, viasz-méz elválasztó berendezés, viaszolvasztó berendezés beszerzéséhez, illetve léptároló fagyasztókamra hűtő gépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez vehető igénybe.

(4) A támogatás léptároló fagyasztó kamra hűtő gépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez legalább 50 méhcsalád megléte esetén vehető igénybe.

(5) A kérelmező a (3) és (4) bekezdés szerint beszerzett eszközt köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(6) A kérelmező a termelői csoport kivételével eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben támogatást ugyanolyan eszközcsoportra nem kapott.

(7) A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát, a kérelem benyújtását megelőző öt végrehajtási évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök számával csökkenteni kell.

(8) A támogatás az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal, eszközönként külön kérelemmel igényelhető.

(9) A támogatás mértéke kérelmenként a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 400 euró. A léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1200 euró adható.

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező – kérelembenyújtás évére vonatkozó – érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

b) pergető, fedelezőgép, léptároló és fedelezőállvány, fedelezőkád, mézkimelegítő készülék, viasz-méz elválasztó berendezés, viaszolvasztó berendezés, léptároló fagyasztó kamra hűtő gépészeti berendezése és üzembe helyezéshez, illetve mézszivattyú vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát; azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell a (3) és (4) bekezdés szerinti eszköz megnevezését, valamint e rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be.

(11) Az intézkedés keretében beszerzett eszköz üzemben tartásának teljesülését az MVH helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti.

(12) A 100 000 forint nettó beszerzési érték alatti eszköz tekintetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopás, illetve működésképtelenné, vagy használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményről nem kell az MVH-nál bejelentést tenni.

12. Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása

17. § (1) A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás a megfelelően felkészített méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, a varroa atka elleni szakszerű kezelések költségeihez igényelhető. A támogatás az állatgyógyászati készítmények, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, és a kijuttatáshoz szükséges eszközökre, továbbá a készítmények hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált cukor számlával igazolt költségeire vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 2 536 000 euró/végrehajtási év.

(2) Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként egy alkalommal igényelhető. A támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező a 4. § (9) bekezdésben meghatározott méhcsaládállomány alapján igényelheti. Nem támogatható a szennyezett cukor, sepert cukor, izo-glukóz, gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor), cukorlepény.

(3) A méhcsaládok varroa atka elleni állategészségügyi kezeléséhez méhcsaládonként számla alapján legfeljebb 5 euró támogatás igényelhető, amelyből a méhészetben az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények és a cukor költségekre méhcsaládonként legfeljebb 2,5 euró mértékig igényelhető támogatás. A gyógyhatású készítmények és a cukorköltségek együttesen igényelt támogatási összege nem haladhatja meg a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szerint törzskönyvezett vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítményekre vonatkozó gyógyszeres kezeléshez és azok kijuttatásának eszközéhez jóváhagyott támogatás mértékét.

(4) A méhcsaládok varroa atka elleni állategészségügyi kezeléséhez az alábbi készítmények vehetők igénybe:

a) külön jogszabály szerint törzskönyvezett vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények;

b) külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező – kérelembenyújtás évére vonatkozó – érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

b) a varroa atka elleni védekezéshez használt, a (4) bekezdés szerinti készítmény és azok kijuttatásához szükséges eszköz vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

c) a cukor vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(6) Amennyiben az MVH a kifizetési kérelmet jóváhagyja, a kérelmezőnek a (4) bekezdés szerinti támogatott készítmény csomagolóanyagát, amennyiben a szakszerű kezeléshez nem szükséges, az I. időszakban legalább 2014. október 15-ig, a II. időszakban 2015. október 15-éig, valamint a III. időszakban 2016. október 15-éig meg kell őriznie. Ha a kérelmező nem őrzi meg a csomagolóanyagot, akkor a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az intézkedés keretében elszámolt szerek – külön jogszabályban előírt méhegészségügyi nyilvántartás alapján történő – felhasználását, a csomagoló anyagok megőrzését az MVH helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti.

13. Varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása

18. § (1) A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti támogatás a higiénikus aljdeszka alkalmazásához, a varroa atka fertőzöttség felméréséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 12 000 euró/végrehajtási év. A támogatás a keretösszeg mértékéig vehető igénybe.

(2) A higiénikus aljdeszka alkalmazásának támogatása az I–III. időszakban egy alkalommal igényelhető, ha a kérelmező a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben támogatást higiénikus aljdeszka beszerzésére nem vett igénybe. A támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező a 4. § (9) bekezdésben meghatározott méhcsaládállomány alapján igényelheti.

(3) A higiénikus aljdeszka alkalmazásának támogatása legfeljebb a (2) bekezdés szerinti méhcsaládszám 20%-ának megfelelő mennyiségű, rostaszövettel, kihúzható tálcával ellátott higiénikus aljdeszka beszerzéséhez vehető igénybe.

(4) Egy higiénikus aljdeszka támogatása számla alapján a beszerzési ár 80%-a, de a támogatás mértéke legfeljebb 3000 forint/darab.

(5) A kérelmező a (4) bekezdés szerint beszerzett eszközt köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell higiénikus aljdeszka vásárlása esetén:

a) a kérelmező a kérelembenyújtás évére vonatkozó érvényes OMME tagságáról szóló igazolását;

b) a higiénikus aljdeszka vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a számla csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a termék megnevezéseként higiénikus aljdeszka van feltüntetve.

14. Kaptárok, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatása

19. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti támogatás a méhegészségügyi nyomon követhetőség, minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és a méhészetek, illetve az értékesebb méhészeti felszerelések vagyonvédelmét szolgáló azonosító és nyilvántartó rendszer kialakításához, valamint fenntartásához vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 100 000 euró/végrehajtási év, amely a rendszer adminisztrációja (a továbbiakban: operátori tevékenység), továbbá a kaptárazonosító rendszer működtetése kapcsán felmerülő költségekre 90 000 euró/végrehajtási év keretösszegig, valamint a keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatásához 10 000 euró/végrehajtási év keretösszegig használható fel.

(2) Kaptárok, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatását a kaptárazonosító rendszer működtetése címen, valamint az operátori tevékenység tekintetében az OMME, míg a keretek megjelölésére alkalmas, és az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott rádiófrekvenciás azonosító vásárlása esetén pedig minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező, a 4. § (9) bekezdésben meghatározott méhcsaládállomány alapján igényelheti.

(3) A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. A munkába járás költségénél az éves bérlet vásárlásáról szóló számla összegéből a számla teljesítési időpontjától függetlenül a havi bérletszelvényre eső rész vehető figyelembe. Amennyiben végrehajtási évenként az augusztus havi tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak – különösen telefonköltség –, úgy ezen költségeket az augusztus havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(4) A keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatása végrehajtási évenként egy alkalommal igényelhető.

(5) A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) az operátori tevékenységet végző személy alkalmazásával összefüggő közvetlen költségek (munkabér és közterhei) esetében legfeljebb 285 000 forint/hó;

b) az operátori tevékenységet végző személynek a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 15 000 forint/hó:

ba) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;

bb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;

c) az operátor mobil- és vezetékes telefonköltsége legfeljebb 20 000 forint/hó;

d) az informatikai rendszer működtetése (szoftverfejlesztés) vállalkozói szerződés alapján legfeljebb 250 000 forint/hó, vagy informatikai végzettséggel rendelkező alkalmazott (a továbbiakban: informatikus) főállásban történő alkalmazása esetén az informatikus alkalmazásával összefüggő közvetlen költségek (munkabér és közterhei) esetében legfeljebb 500 000 forint/hó;

e) az informatikusnak a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 10 000 forint/hó:

ea) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;

eb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;

f) az informatikus mobil- és vezetékes telefonköltsége legfeljebb 20 000 forint/hó;

g) irodaszerköltség legfeljebb 200 000 forint/év;

h) a kaptárok megjelölésének költségei;

i) az azonosítási, jelölési és nyilvántartási rendszer kialakításához szükséges tárgyi eszközök vásárlásának, javításának költségei.

(6) A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) az I. időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg a munkaszerződés másolati példányát; a megbízási szerződések másolati példányát az I–III. időszakban akkor kell ismételten benyújtani, ha az operátor vagy az informatikus személyében, továbbá a szerződés tartalmában, adataiban változás következik be, informatikai rendszer működtetése (szoftverfejlesztés) esetén a vállalkozói szerződést és a teljesítés igazolást kell benyújtani;

b) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok, így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, a havi bérkifizetési lista, továbbá az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányait;

c) az operátor, vagy az informatikus tömegközlekedéssel történő munkába járással kapcsolatos költségek, valamint a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolásához a bérlet, vagy jegy másolati példányát, és a bérlet átvételét az operátor, vagy az informatikus aláírásával igazoló dokumentumot, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá munkáltató felé benyújtott és leigazolt útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

d) végrehajtási évenként az utolsó kérelemhez kell csatolni az intézkedésről szóló éves jelentést, amelynek tartalmaznia kell az irodaszerek felhasználásáról, továbbá az éves eredmények értékeléséről szóló beszámolót.

(7) A keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatása a végrehajtási időszakban a 4. § (9) bekezdésben meghatározott méhcsalád-állomány alapján, méhcsaládonként az I–III. időszakban összesen legfeljebb 50 darab, az OMME által nyilvántartott azonosítószámmal ellátott rádiófrekvenciás azonosító vásárlásához vehető igénybe. Amennyiben a kérelmező adott végrehajtási évben nem a teljes méhcsaládszám alapján igényel támogatást, vagy a következő végrehajtási évben több méhcsaládszámmal rendelkezik, úgy a támogatás a következő végrehajtási évben a méhcsaládszám-különbözet alapján igényelhető.

(8) Egy rádiófrekvenciás azonosító támogatása számla alapján a beszerzési ár 80%-a, de a támogatás mértéke legfeljebb 60 forint/darab lehet.

(9) A (7) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező – kérelembenyújtás évére vonatkozó – érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

b) a rádiófrekvenciás azonosító vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát; a számlához mellékelni kell az OMME igazolását a rádiófrekvenciás azonosító kaptárazonosító rendszerben történő nyilvántartásba vételéről.

15. Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

20. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás az eredményes méhészkedés érdekében a vándoroltatást elősegítő speciális eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I. és a II. időszakban legfeljebb 410 000 euró/végrehajtási év, amelyből 200 000 euró/végrehajtási év az aggregátor, benzines vagy elektromos szívó-fúvógép, méhlesöprő berendezés, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), kaptáremelő (kaptárlift), napelemes áramellátó berendezés, magasnyomású mosó, robbanómotoros szivattyú, elektronikus táv-kaptármérleg, elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer beszerzésének támogatásához használható fel, és 210 000 euró/végrehajtási év, amely pótkocsi, daru, emelőhátfal, méhek tartására alkalmas új építésű konténer, teherautó, villástargonca, önjáró rakodógép beszerzésének támogatásához használható fel. A támogatás keretösszege a III. időszakban legfeljebb 405 104 euró/végrehajtási év, amelyből 200 000 euró/végrehajtási év az aggregátor, benzines vagy elektromos szívó-fúvógép, méhlesöprő berendezés, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), kaptáremelő (kaptárlift), napelemes áramellátó berendezés, magasnyomású mosó, robbanómotoros szivattyú, elektronikus táv-kaptármérleg, elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer beszerzésének támogatásához használható fel, és 205 104 euró/végrehajtási év, amely pótkocsi, daru, emelőhátfal, méhek tartására alkalmas új építésű konténer, teherautó, villástargonca, önjáró rakodógép beszerzésének támogatásához használható fel.

(2) Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező a 4. § (9) bekezdésben meghatározott méhcsaládállomány alapján igényelheti. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.

(3) A (4) bekezdés szerinti pótkocsira vagy legalább differenciálzárral ellátott kisméretű, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautóra, emelőhátfalakra és méhek tartására szolgáló új építésű konténerre vonatkozó támogatást a legalább 30 méhcsaláddal rendelkező méhészet igényelheti. A differenciálzárral ellátott és legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautóra, teherautóra szerelhető darukra, terepjáró villástargoncára, önjáró rakodógépre vonatkozó támogatást a legalább 80 méhcsaláddal rendelkező méhész igényelheti.

(4) A támogatás

a) kaptárok szállítására kialakított, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi;

b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti legalább differenciálzárral ellátott kisméretű legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautó;

c) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti differenciálzárral ellátott legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó;

d) teherautóra szerelhető daru;

e) emelőhátfal;

f) terepjáró villástargonca;

g) önjáró rakodógép;

h) méhek tartására szolgáló új építésű konténer;

i) benzines vagy elektromos szívó-fúvógép;

j) benzinmotoros fűkasza/bozótvágó;

k) legfeljebb 3 kW elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő;

l) csörlő;

m) kézi hidraulikus emelő (béka);

n) elektronikus táv-kaptármérleg;

o) robbanómotoros szivattyú;

p) elektromos méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök;

r) kaptáremelő (kaptárlift);

s) napelemes áramellátó berendezés;

t) méhlesöprő berendezés;

u) magasnyomású mosó

beszerzéséhez vehető igénybe.

(5) A kérelmező a (4) bekezdés szerint beszerzett eszközt köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(6) A kérelmező a termelői csoport kivételével eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben ugyanolyan eszközcsoportra támogatást nem kapott.

(7) A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát a kérelem benyújtását megelőző öt végrehajtási évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök számával csökkenteni kell.

(8) A támogatás az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal, eszközönként külön kérelemmel igényelhető.

(9) A támogatás mértéke kérelmenként az elszámolható költség – így a beszerzési ár, valamint pótkocsi, emelőhátfal és teherautó esetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-a szerint meghatározott vagyonszerzési illeték, a forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elvégzett műszaki vizsga díja – 50%-a, de pótkocsi, emelőhátfal, méhek tartására alkalmas új építésű konténer esetében legfeljebb 1200 euró, teherautónként, darunként, villástargoncánként, önjáró rakodógépenként legfeljebb 2000 euró, aggregátor és benzines vagy elektromos szívó-fúvógép, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, robbanómotoros szivattyú, kaptáremelő (kaptárlift), napelemes áramellátó, méhlesöprő, magasnyomású mosó berendezés esetében legfeljebb 200 euró, elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer esetében legfeljebb 400 euró.

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező – kérelembenyújtás évére vonatkozó – érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

b) a (4) bekezdés szerinti berendezés vásárlásáról

ba) a kérelmező nevére és címére kiállított számla másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a (4) bekezdés szerinti eszköz megnevezését, a teherautó és pótkocsi vásárlása esetében az alvázszámot, azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell e rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be, valamint

bb) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-ában meghatározottak szerint a gépjármű vagyonszerzési illetéke, a forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a műszaki vizsga díja tekintetében a számla, illetve az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat egyikének benyújtása is elegendő;

c) teherautó, pótkocsi vásárlása esetében a forgalmi engedély másolati példányát;

d) méhek tartására alkalmas új építésű konténer vásárlása esetében a műszaki dokumentáció másolati példányát.

(11) Az intézkedés keretében beszerzett eszköz üzemben tartásának teljesülését az MVH helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti.

(12) A 100 000 forint nettó beszerzési érték alatti eszköz tekintetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopás, illetve működésképtelenné, vagy használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményről nem kell az MVH-nál bejelentést tenni.

16. A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatása

21. § (1) A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás a közforgalomban lévő mézek mintavételezéséhez, vizsgálatához, azok eredményének közzétételéhez vehető igénybe. Az OMME az eredményeket legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a honlapján és a szakmai kiadványban közzétenni. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 42 250 euró/végrehajtási év.

(2) A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatását az OMME igényelheti.

(3) Kifizetési kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat) másolati példányait;

b) részletes ismertetést a méz mintavételéről, a vizsgálatról és az eredmények közzétételéről;

c) az OMME-vel – a méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzése tárgyában – kötött vállalkozói szerződés másolati példányát;

d) a közjegyzői jegyzőkönyv másolatát, amennyiben a bolti mintavételezést közjegyző jelenlétével veszik igénybe;

e) méz-zárszalag mintavételi jegyzőkönyvet, a megyei termelői mintavételezéssel kapcsolatban;

f) a laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapjainak (részletes kimutatással) másolati példányát;

g) a hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyveinek és az azokhoz kapcsolódó szakmai vélemények másolati példányait;

h) azon szakmai kiadványt, amelyben az eredményeket közzétették.

17. A méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása

22. § (1) A 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához (a továbbiakban: méhanya támogatás) az I. és III. időszakban 276 414 euró/végrehajtási év, a II. időszakban 277 284 euró/végrehajtási év, és azok vizsgálatához, adatgyűjtéséhez az I–III. időszakban 20 000 euró/végrehajtási év vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I. és III. időszakban legfeljebb 296 414 euró/végrehajtási év, a II. időszakban legfeljebb 297 284 euró/végrehajtási év.

(2) A méhanya támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező igényelheti, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban: MMOE) listáján szereplő minősített törzscsaládtól származó, származási igazolással rendelkező párzott petéző méhanyát, párzatlan méhanyát, anyabölcsőt vásárol az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) Az MMOE az I. időszakra vonatkozóan 2014. május 31-ig, a II. időszakra vonatkozóan 2015. május 31-ig, a III. időszakra vonatkozóan 2016. május 31-ig az MVH rendelkezésére bocsátja az engedélyezett méhanya-nevelő telepek listáját, amely az MMOE hivatalos honlapján szereplő nyilvános adatok közül tartalmazza a méhanya-nevelő telep üzemeltetőjének és a vele közös gazdálkodást folytató személyek nevét, címét, adószámát és a törzscsalád azonosító számát.

(4) A méhanya támogatás az I–III. időszakban végrehajtási évenként legfeljebb egy alkalommal a 4. § (9) bekezdésben meghatározott méhcsaládállomány

a) legfeljebb 50%-ának megfelelő számú párzott méhanyára,

b) legfeljebb 50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára,

c) legfeljebb 50%-ának megfelelő számú anyabölcsőre, vagy

d) ezeknek tetszőleges kombinációjára, az a)–c) pontok feltételeinek figyelembe vételével, de legfeljebb a nyilvántartás szerinti méhcsaládállomány mértékéig

vehető igénybe.

(5) A támogatás mértéke:

a) párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 5 euró;

b) párzatlan anyánként és anyabölcsőnként legfeljebb 2 euró.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező – kérelembenyújtás évére vonatkozó – érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

b) a párzott, petéző méhanya és a párzatlan anya, valamint anyabölcső vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(7) A kérelmezőnek a származási igazolást 3 évig meg kell őriznie, amit az MVH ellenőrizhet.

(8) A tenyészanyag vizsgálatához és a felhasználással kapcsolatos adatgyűjtéshez az OMME és az MMOE által elkészített és elfogadott vizsgálatokhoz kapcsolódó támogatás igénylésére az OMME jogosult. A támogatás az I–III. időszakban végrehajtási évenként legfeljebb egy alkalommal vehető igénybe.

(9) A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) az OMME és az MMOE által elfogadott tesztüzemi vizsgálati tematikát;

b) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok másolati példányát;

c) vizsgálati díj elszámolása esetén a vállalkozói vagy a megbízási szerződés másolati példányát; ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési lista, valamint a vizsgálatot végzőnek a megvalósulás évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

d) a vizsgálatokról és az adatgyűjtésről szóló jelentést;

e) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatást;

f) ágazati szakmai lap idevonatkozó részeinek másolatát.

18. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása

23. § (1) A 2. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti támogatás a meteorológiai mérőállomásokkal felszerelt, mézelő növények fenológiai megfigyelését végző méhészönkéntesekből álló országos hálózat kialakításához és működtetéséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 20 000 euró/végrehajtási év.

(2) Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatását az OMME igényelheti az e bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) Kifizetési kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés esetében támogatás kizárólag az alábbi költségekre igényelhető:

a) a mérőállomások, kiegészítő szenzorok és kliensek, valamint kaptármérlegek beszerzésének és helyszíni telepítésének, karbantartásának és javíttatásának költségére;

b) a központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver fejlesztésére, karbantartására és üzemeltetésére;

c) a megfigyelők képzésének költségére.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok, különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, az elvégzett munka típusát tartalmazó útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

b) a vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példányát, amennyiben a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik, és a teljesítési igazolás másolati példányát;

c) a megfigyelőkkel kötött együttműködési megállapodás másolati példányát;

d) beszámolót az elvégzett feladatokról.

19. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása

24. § (1) A 2. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja szerinti támogatás a méhcsaládok méhegészségügyi (varroa atka, nosema, vírusok, spiroplazmózis) és környezetterhelési (szermaradvány) monitoring vizsgálata elvégzéséhez vehető igénybe. Az OMME az eredményeket legkésőbb a következő végrehajtási év december 31-ig a honlapján és ingyenes szakmai kiadványban köteles közzétenni. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 85 000 euró/végrehajtási év.

(2) Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatását az OMME igényelheti.

(3) Kifizetési kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. Amennyiben egy adott végrehajtási évben az eredmények közzétételéhez kapcsolódó számla teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, úgy ezen költség elszámolható az adott évi monitoring vizsgálatot követő végrehajtási időszakban.

(4) Monitoring vizsgálat elvégzése esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) fiasításos lép, viasz, műlép, méhhulla, élő méhek, kultúrnövények, talaj- és vízminták, virágpor, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, cukorlepény, méhkenyér, valamint egyéb méhészeti termékek laboratóriumi vizsgálatának költsége az (1) bekezdésében felsoroltak szerint;

b) atkaölő szerek hatóanyag koncentrációjának vizsgálati költsége;

c) a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálására, az OMME-vel e tevékenységre kötött vállalkozói szerződés szerint kiállított számla alapján, legfeljebb évi 800 000 forint;

d) hazai hatósági mintavételezés és hazai hatósági vizsgálat alapján készült szakvélemények készítésének költsége.

(5) Monitoring vizsgálat elvégzése esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b) az OMME-vel – a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoringvizsgálat koordinálása tárgyában – kötött vállalkozói szerződés másolati példányát;

c) a laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapjainak másolati példányát;

d) a hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyveinek, és az azokhoz kapcsolódó szakmai vélemények másolati példányait.

(6) Eredmények közzététele esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b) az elvégzett vizsgálatokról szóló szöveges beszámolót;

c) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatást;

d) azon szakmai kiadványt, amelyben az eredményeket közzétették.

20. Alkalmazott kutatás támogatása

25. § (1) A 2. § (2) bekezdés f) pont fc) és fd) alpontja szerinti támogatás a mézelő növények mézelésének vizsgálatához, a mézek jellemző profiljának meghatározásához, méhanyák teljesítmény vizsgálatához, méhészeti tárgyú kutatásokhoz, szakmai tanulmányok és diplomamunkák támogatásához és a kutatáshoz szükséges méhcsaládok beállításához vehető igénybe. A kutatási tervet az OMME készíti el, melyet az agrárpolitikáért felelős miniszter hagy jóvá. Az OMME az eredményeket legkésőbb a következő végrehajtási év december 31-ig a honlapján köteles közzétenni, illetve az eredményekről ágazati szakmai lapban összefoglalót megjelentetni. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 165 400 euró/végrehajtási év.

(2) Az alkalmazott kutatás támogatása (1) bekezdés alatti program támogatását az OMME igényelheti.

(3) Kifizetési kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. Amennyiben egy adott végrehajtási évben az eredmények közzétételéhez kapcsolódó számla teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, úgy ezen költség elszámolható az adott évi alkalmazott kutatás vizsgálatot követő végrehajtási időszakban.

(4) Alkalmazott kutatás támogatása címszó alatt kizárólag a következő költségek támogathatók:

a) előzetes vizsgálati/kutatási terv alapján az OMME által elfogadott kutatási beszámoló alapján kiállított számla;

b) méhcsaládok vásárlásáról kiállított számla, vagy adás-vételi szerződés.

(5) Szakmai tanulmányok és diplomamunkák támogatásának feltételei:

a) az OMME honlapján meghirdetett felhívás alapján előzetesen elfogadott témák támogathatók;

b) szakmai tanulmányonként, diplomamunkánként a szakmai bíráló bizottság utólagos értékelés alapján 100 000–500 000 forintig támogatható.

(6) Az alkalmazott kutatás támogatása jogcím esetén benyújtandó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló kutatást végző által az OMME nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylatok másolati példányait, megbízás esetén a megbízási szerződés másolati példányát, a bérkifizetési lista, valamint az adott évben szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozat másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát,

b) az OMME-vel az alkalmazott kutatás támogatása tárgyában kötött szerződés másolati példányát,

c) az előzetesen az OMME részére benyújtott kutatási terv másolati példányát,

d) az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott kutatási tervről kiállított igazolást,

e) az OMME által elfogadott kutatási beszámoló másolati példányát,

f) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatást,

g) méhcsaládok vásárlásáról kiállított számla, vagy adás-vételi szerződés másolatát,

h) a szakmai bíráló bizottság döntésének írásos indoklását,

i) azon szakmai kiadványt, amelyben az eredményeket közzétették.

21. Átmeneti rendelkezések

26. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontja szerinti intézkedéseknél a rendelet hatálybalépését követő huszonkettedik munkanapot megelőzően megrendezett program esetén a 10. § (4) bekezdése, valamint a 15. § (4) bekezdése szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontja szerinti intézkedéseknél a rendelet hatálybalépését megelőzően megrendezett program esetén a kérelem jogvesztő benyújtási határideje a rendelet hatálybalépését követő negyvenötödik munkanap.

(3) A 20. § (4) bekezdése szerinti eszközbeszerzéseknél a rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított számlákon az eszközök egyedi azonosító számát nem kell feltüntetni.

22. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)2

23. Az Európai Unió jogának való megfelelés

28. § Ez a rendelet a következő uniós rendeletek, valamint határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelete;

b) a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól 2004. április 29-i 917/2004/EK bizottsági rendelete és

c) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 105. cikkének megfelelően Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló program jóváhagyásáról szóló Európai Közösségek Bizottsága C(2013) 5126. számú határozata.

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 61. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 27. § (2) bekezdés a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére