• Tartalom

119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.04.24.

A Kormány

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6., 7., 13., 36., 37. és 46. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13., 21., 35. és 41. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET. Vhr.) a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) Ha a VET 40. § (4b) bekezdése szerinti ismételt leolvasás és az időpont- egyeztetés is eredménytelen, a hálózati engedélyes köteles a becsült mérőállást megállapítani, valamint 5 napos időtartam megjelölésével tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hálózati engedélyes időpontegyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a hálózati engedélyest a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.”

2. § A VET. Vhr. „Ügyfélszolgálat” alcíme a következő 23/B. §-sal egészül ki:

23/B. § A VET 50/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség nyitva tartása tekintetében az ügyfélszolgálati fiókirodákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a VET 50/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget az egyetemes szolgáltató más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tartja fenn és ennek nyitvatartási ideje hosszabb, a VET 50/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget a hosszabb nyitva tartás szerint kell üzemeltetni.”

3. § A VET. Vhr. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A VET 47. § (7) bekezdése szerinti kezdeményezést a villamosenergia-kereskedő legkorábban a fizetési kötelezettség határidejének lejártát követő 63. napon teheti meg az elosztó felé. A kezdeményezés tartalmazza, hogy a lakossági fogyasztó nem rendezte a tartozását és a kikapcsolás végrehajtható.”

4. § A VET. Vhr. a következő 24/B. §-sal egészül ki:

24/B. § A VET 47. § (7b) bekezdése esetén a VET 47. § (7) bekezdés c) pontja szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának lehetőségéről szóló tájékoztatást.”

5. § A VET. Vhr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 25. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A lakossági fogyasztónak a villamosenergia-kereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről az elosztó a lakossági fogyasztót – legkorábban a VET 47. § (7a) bekezdése szerinti második értesítéssel egyidejűleg – előre értesítette. Az értesítésben az elosztó köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást a villamosenergia-kereskedő 24. § (3a) bekezdése szerinti kezdeményezése esetén végre kívánja hajtani. Az értesítésnek – a villamosenergia-kereskedő által szolgáltatott adatok alapján – tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt, továbbá – nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő követelés esetében – a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának időpontját. Az értesítést az elosztó a villamosenergia-kereskedővel együttműködve is teljesítheti.
(1a) A lakossági fogyasztó elosztó általi (1) bekezdés szerinti értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha az értesítés nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
(1b) Ha a felhasználóval szemben az elosztónak van követelése, a VET 47. § (7)–(9) bekezdése, 47/A. §-a, valamint az (1) bekezdés szerinti rendelkezések az elosztó eljárására megfelelően alkalmazandók.”

6. § A VET. Vhr. a 27. §-t követően a következő alcímmel és 27/A. §-sal egészül ki:

„A felhasználók tájékoztatása
27/A. § (1) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó villamosenergia-fogyasztásával összefüggő, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján.
(2) Az elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves villamosenergia-elosztási költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján.”

7. § A VET. Vhr. „A villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolás alóli mentességre vonatkozó részletes szabályok” alcíme a 29/D. §-t követően a következő 29/E–29/H. §-sal egészül ki:

29/E. § (1) A VET 63/B. §-a, valamint e rendelet 29/E–29/H. §-a és 128/B. §-a alkalmazásában minimális szolgáltatás:
a) a társasház személyfelvonóinak működőképességéhez szükséges villamosenergia-ellátás és
b) a társasházi lépcsőházak, valamint az azokhoz tartozó közlekedők világításához szükséges villamosenergia-ellátás
biztosítása.
(2) A minimális szolgáltatás biztosítása a társasház kezdeményezése szerinti egybefüggő időszakra, de legfeljebb a kikapcsolás tervezett időpontjától számított 6 hónapos időtartamra terjed ki.
(3) A VET 63/B. § (2) bekezdése szerinti társasház a villamosenergia-kereskedőnél és az elosztónál a minimális szolgáltatás biztosítását a társasház közös tulajdonában lévő helyiségei villamosenergia-ellátásból fizetési késedelem miatt történő kikapcsolásra és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó VET 47/A. §-a szerinti közlés kézhezvételétől számított 10. napig kezdeményezheti.
(4) A társasház a minimális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kezdeményezésével egyidejűleg igazolja, hogy a VET 63/B. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel:
a) a VET 63/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti társasház esetében
aa) a társasházban lakó fogyatékkal élő fogyasztó arra vonatkozó nyilatkozatával, amely szerint a védendő fogyasztók nyilvántartásában szerepel, vagy
ab) a társasházban lakó fogyatékkal élő fogyasztó a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, bb) alpontja vagy bc) alpontja szerinti határozattal vagy igazolással,
b) a VET 63/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti társasház esetében a fizetési meghagyásos eljárás megindítását tanúsító dokumentummal.
(5) A VET 63/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a minimális szolgáltatást egyidejűleg csak egy társasház veheti igénybe ugyanarra a fogyatékkal élő fogyasztóra tekintettel.
29/F. § (1) Ha a társasház a VET 63/B. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel, a villamosenergia-kereskedő és az elosztó köteles a minimális szolgáltatást a társasház kezdeményezésében meghatározott időszakra biztosítani.
(2) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó – az egymással történő egyeztetést követően – a minimális szolgáltatás igénybevételére irányuló kezdeményezés beérkezésétől számított 5 napon belül közösen értesítik a társasházat, hogy a VET 63/B. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
a) megfelel, valamint arról, hogy a VET 63/B. § (1) bekezdése szerinti minimális szolgáltatást a társasház közös képviselőjének kezdeményezésében foglalt időszakra biztosítja vagy
b) nem felel meg és tájékoztatást ad ennek indokáról.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti elutasítás nem akadálya a minimális szolgáltatás igénybevétele ismételt kezdeményezésének.
29/G. § (1) A társasház az elosztóval és a villamosenergia-kereskedővel a minimális szolgáltatás biztosítására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodásban a társasház vállalja, hogy a társasház közös tulajdonban lévő helyiségei villamosenergia-ellátásával kapcsolatos – a minimális szolgáltatás igénybevételének kezdeményezésékor – lejárt tartozását a minimális szolgáltatás kezdő napjától egyenlő részletekben minden hónap utolsó napjáig a minimális szolgáltatási időszakot követő legfeljebb 6. hónap végéig teljesíti.
(2) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó a társasházzal az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapodhat, azonban a minimális szolgáltatás biztosítását nem teheti függővé ezen eltérő megállapodás megkötésétől.
(3) A társasház akkor kezdeményezheti ismételten a minimális szolgáltatás biztosítását, ha a korábbi fizetési késedelemből eredő fizetési és a korábbi minimális szolgáltatásból származó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
29/H. § (1) A minimális szolgáltatást biztosító villamosenergia-kereskedő és elosztó a minimális szolgáltatás következtében felmerülő költségét nem háríthatja át más felhasználóra. E költségek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számíthatók be, illetve külön nem számlázhatók ki. E költségek terhét – a társasház számára teljesített, a társasház által fizetendő termékértékesítés, villamosenergia-szolgáltatás díja és kamata kivételével – a villamosenergia-kereskedő és az elosztó viseli.
(2) Ha a társasház a minimális szolgáltatás biztosítását a VET-ben és az e rendeletben meghatározottnak megfelelően eredményesen kezdeményezte, a villamosenergia-kereskedő vagy az elosztó a társasházzal kötött szerződést fizetési késedelemre történő hivatkozással nem mondhatja fel.”

8. § A VET. Vhr. a 73. §-t követően a következő alcímmel és 73/A. §-sal egészül ki:

„Közvilágítási üzemeltetési engedély
73/A. § (1) A közvilágítási üzemeltetési engedély kérelmezőjének rendelkeznie kell a tervezett működési területen a közvilágítási berendezések üzemeltetéséhez és közvilágítási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiszolgáló berendezésekkel, létesítményekkel és szakszemélyzettel.
(2) A közvilágítási üzemeltetési engedély iránti kérelemhez a 25. számú mellékletben meghatározott iratokat kell benyújtani.”

9. § A VET. Vhr. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

117. § (1) A Hivatal észrevételezés céljából honlapján 30 napos időtartamra közzéteszi a minőségi mutatók megállapítására vonatkozó, hazai és nemzetközi tapasztalatokat figyelembe vevő ajánlását (a továbbiakban: szabályozási irányok).
(2) A szabályozási irányokra vonatkozóan érkezett észrevétel esetében vagy szükség szerint a Hivatal – a minőségi mutatókat megállapító határozatok kiadását megelőzően – egyeztetést kezdeményez az engedélyesekkel és azon energetikai felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel, amelyek az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztráltatták magukat.”

10. § A VET. Vhr. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 128/B. §-sal egészül ki:

128/B. § Az a társasház, amelynek a közös tulajdonában lévő helyiségei a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépését megelőzően a villamosenergia-ellátásból fizetési késedelem miatt kikapcsolásra kerültek, a VET 63/B. §-a szerinti feltételek fennállása esetén a Mód. rendelet hatálybalépését követő 20. napig kezdeményezheti a villamosenergia-kereskedőnél és az elosztónál a minimális szolgáltatás igénybevételét.”

11. § A VET. Vhr. a 112. §-t követően a következő 112/A–112/D. §-sal egészül ki:

112/A. § A VET 119/A. § (2) bekezdése szerinti műszaki állapotot ötfokozatú skálán kell megadni.
112/B. § (1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti műemlék tulajdonosa a VET 119/B. §-a szerinti, a műemlék felújítása esetén kezdeményezhető kábelcserét a kábelcsere tervezett időpontját legalább 12 hónappal megelőzően írásban bejelenti az elosztó számára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a kábelcserével érintett szabadvezetékek, csatlakozó-, kapcsoló- és átalakító-berendezések, valamint a létesítendő kábel műszaki rajzát és terveit, valamint
b) a műemlék felújítási ütemtervét, és ezzel összefüggésben a kábelcsere tervezett időpontját.
(3) A VET 119/B. § (1) bekezdése szerinti közintézmény vagy sportlétesítmény esetében az elosztó részére történő kezdeményezésnek tartalmaznia kell annak a közintézménynek vagy sportlétesítménynek a megnevezését, címét és helyrajzi számát, amelyre tekintettel a kábelcserét kezdeményezik.
112/C. § (1) A VET 119/B. §-a szerinti kábelcsere az érintett épületet magában foglaló telek homlokvonalától számított legfeljebb 15 méterig elhelyezkedő VET 3. § 9. pontja szerinti – 132 kV-nál kisebb névleges feszültségű – elosztó hálózatra terjedhet ki.
(2) Az elosztót és a kábelcserét kezdeményező
a) helyi önkormányzatot vagy
b) műemlék tulajdonosát
a kábelcserével összefüggésben együttműködési kötelezettség terheli.
112/D. § (1) Az elosztó a VET 119/B. § (2) bekezdése szerinti kábelcsere-ütemezési tervet az alábbi szempontok alapján állítja össze:
a) a kábelcserével érintett szabadvezetékek műszaki állapota, beleértve az azon keletkezett, nem tervezett üzemi események számát a kábelcsere-ütemezési terv benyújtása előtti három évben,
b) az egyes kábelcserékkel érintett területek műszaki vagy földrajzi összefüggősége, beleértve az áramkörök, teljes transzformátorkörzetek összefüggőségét,
c) a kábelcsere-beruházásoknak értékcsökkenéshez viszonyított aránya, és
d) a kábelcserétől az ellátás-minőségi mutatóknak a várható javulása.
(2) A kábelcsere-ütemezési tervet az elosztó az adott naptári év március 31-éig a VET 119/B. § (2) bekezdése szerinti jóváhagyás és felülvizsgálat céljából benyújtja a Hivatalhoz.
(3) A Hivatal a kábelcsere-ütemezési tervet az (1) bekezdés szerinti, valamint ellátás-biztonsági szempontok figyelembevételével vizsgálja. A Hivatal a kábelcsere-ütemezési tervet
a) jóváhagyja
b) átrangsorolja vagy
c) elutasítja.”

12. § A VET. Vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § A VET. Vhr.

a) 23/A. § (2) bekezdésében az „ügyfélszolgálatok” szövegrész helyébe az „ügyfélszolgálati iroda, továbbá ügyfélszolgálati fiókiroda” szöveg,

b) 24. § (1) bekezdésében a „(7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(7)–(7b) bekezdésében” szöveg,

c) 54. § (2) bekezdésében az „f)–i) pontjában” szövegrész helyébe az „f)–j) pontjában” szöveg,

d) 55. §-ában a „h)–i) pontjában” szövegrész helyébe a „h)–j) pontjában” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a VET. Vhr. 112. §-át követő az „(A VET 123–124. §-ához)” szövegrész.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET. Vhr.) 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A GET 29. § (3b) bekezdése esetén a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának lehetőségéről szóló tájékoztatást.”

17. § A GET. Vhr. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A GET 29. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezést a földgázkereskedő legkorábban a fizetési kötelezettség határidejének lejártát követő 63. napon teheti meg a földgázelosztó felé. A kezdeményezés tartalmazza, hogy a lakossági fogyasztó nem rendezte a tartozását és a kikapcsolás végrehajtható.”

18. § A GET. Vhr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a GET. Vhr. 25. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A lakossági fogyasztónak a földgázkereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a földgázelosztó a lakossági fogyasztót a GET 29. § (3a) bekezdése szerinti második értesítéssel egyidejűleg előre értesítette. Az értesítésben a földgázelosztó köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást a földgázkereskedő a GET 29. § (3a) bekezdése szerinti kezdeményezése esetén végre kívánja hajtani. Az értesítésnek – a földgázkereskedő által szolgáltatott adatok alapján – tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt, továbbá – nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő követelés esetében – a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának időpontját. Az értesítést a földgázelosztó a földgázkereskedővel együttműködve is teljesítheti.
(1a) A lakossági fogyasztó elosztó általi (1) bekezdés szerinti értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha az értesítés „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
(1b) Ha a felhasználóval szemben a földgázelosztónak van követelése, a GET 28/A. § (3) bekezdése, 29. § (3)–(6) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti rendelkezések az elosztó eljárására megfelelően alkalmazandók.”

19. § A GET. Vhr. „Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes” alcíme az „(A GET 62. §-ához)” szövegrészt követően a következő 52. §-sal egészül ki:

52. § (1) Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó földgázfogyasztásával összefüggő, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé a honlapján.
(2) A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves földgázelosztási költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján.”

20. § A GET. Vhr. „Ügyfélszolgálat” alcíme a következő 53/A. §-sal egészül ki:

53/A. § A GET 63/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség nyitva tartása tekintetében az ügyfélszolgálati fiókirodákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a GET 63/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget az egyetemes szolgáltató más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tartja fenn és ennek nyitvatartási ideje hosszabb, a GET 63/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget a hosszabb nyitva tartás szerint kell üzemeltetni.”

21. § A GET. Vhr. „Mérés, elszámolás” alcíme a következő 115/B. §-sal egészül ki:

115/B. § (1) Ha a GET 100. § (1a) bekezdése szerinti ismételt leolvasás és az időpont- egyeztetés is eredménytelen, a földgázelosztó köteles a becsült mérőállást megállapítani, valamint 5 napos időtartam megjelölésével tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a földgázelosztó időpontegyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a földgázelosztót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.
(3) A földgázelosztó köteles a leolvasott vagy az (1) bekezdés szerinti becsléssel megállapított mérőállást a felhasználási helyen szerződéssel rendelkező földgázkereskedőnek 3 napon belül átadni.”

22. § A GET. Vhr. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A VET. Vhr. 2. számú melléklet 14.6. és 14.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.6. A fogyasztásmérő-berendezés cseréje esetén a hálózati engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy
a) ha a fogyasztásmérő-berendezés cseréjére nem a 14.3. vagy 14.4. pont szerint, azonnali beavatkozással kerül sor, a csere időpontjáról a felhasználó a 10. alcímben foglaltak szerint értesítést kapjon, és
b) a régi fogyasztásmérő-berendezés utolsó és az új fogyasztásmérő-berendezés induló állásának leolvasása a rendszerhasználó jelenlétében történjen,
c) a fogyasztásmérő-berendezés műszaki adatai a mérő állásával együtt jegyzőkönyvben kerüljenek rögzítésre, és annak egy példánya a rendszerhasználó részére átadásra kerüljön.
14.7. A leszerelt fogyasztásmérő-berendezés mérőállását és állapotát a hálózati engedélyes jogosult fotótechnikai vagy elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. A leszerelést követő első elszámoló számlára vonatkozó elévülési idő végéig – elszámoló számlára vonatkozó felhasználói panasz vagy jogvita esetében a jogvita jogerős lezárásáig – a hálózati engedélyes köteles a fotótechnikai vagy elektronikus felvételeket, ezek hiányában a fogyasztásmérő-berendezést változatlan állapotban megőrizni. A felhasználói panasz vagy jogvita fennállásáról és annak jogerős lezárásáról a felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő a hálózati engedélyest tájékoztatja.”

2. melléklet a 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Közvilágítási üzemeltetési engedély iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok
1. Az 54. §-ban meghatározott adatok.
2. A 73/A. § (1) bekezdésében meghatározottakkal történő rendelkezést igazoló dokumentumok.
3. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához esetlegesen szükséges, más jogszabályokban meghatározott, nevére szóló hatósági engedélyekkel.
4. A karbantartásra és az üzemvitelre vonatkozó szabályzat.
5. Minőségbiztosítási rendszer vagy annak bevezetésének ütemterve.
6. Annak a területnek a leírása [a közigazgatási területegységek (települések) felsorolásával, szükség esetén térképekkel, a kivételek megjelölésével], amely területre vonatkozóan a kérelmező az engedélyt kéri.
7. A kérelmező és a közvilágításra kötelezett közötti szerződések másolata a mellékletekkel együtt.
8. A kérelmező által üzemeltetni tervezett közvilágítás leltára a tulajdonviszonyok bemutatásával, ha a 7. pont szerinti szerződések vagy azok mellékletei azt nem tartalmazzák.
9. A kérelmező adott és a következő naptári vagy üzleti évre szóló üzleti terve.”

3. melléklet a 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A GET. Vhr. 1. számú melléklet 11.4. és 11.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.4. A fogyasztásmérő berendezés cseréje esetén a földgázelosztó köteles gondoskodni arról, hogy
a) ha a fogyasztásmérő berendezés cseréjére nem a 11.2. pont szerint, azonnali beavatkozással kerül sor, a csere időpontjáról a felhasználó a 10.3. pontban foglaltak szerint értesítést kapjon,
b) a régi fogyasztásmérő berendezés utolsó és az új fogyasztásmérő berendezés induló állásának leolvasása a felhasználó jelenlétében történjen, és
c) a fogyasztásmérő berendezés műszaki adatai a mérő állásával együtt jegyzőkönyvben kerüljenek rögzítésre, és annak egy példánya a felhasználó részére átadásra kerüljön.
11.5. A leszerelt fogyasztásmérő berendezés mérőállását és állapotát a földgázelosztó jogosult fotótechnikai vagy elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. A leszerelést követő első elszámoló számlára vonatkozó elévülési idő végéig – elszámoló számlára vonatkozó felhasználói panasz vagy jogvita esetén a jogvita jogerős lezárásáig – a földgázelosztó köteles a fotótechnikai vagy elektronikus felvételeket, ezek hiányában a fogyasztásmérő berendezést változatlan állapotban megőrizni. A felhasználói panasz vagy jogvita fennállásról és annak jogerős lezárásáról a felhasználót ellátó kereskedő a földgázelosztót tájékoztatja.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére