• Tartalom

12/2013. (III. 5.) VM rendelet

a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól1

2014.10.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági szempontból sérülékeny terület:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelet szerinti település,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet szerinti kistérség,

c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. Tengelye (LEADER) szempontjából lehatárolt vidéki térségek, valamint

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti település;

2. környezeti szempontból érzékeny terület:

a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó terület, valamint

b) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló kormányrendelet szerinti nitrátérzékeny terület;

3. különleges támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 68. cikk 1. bekezdés b) pontja szerinti tej termeléséhez kötött különleges támogatás;

4. tárgyév: e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásának éve;

5. tárgyévre vonatkozó kvótaév: a tárgyévet megelőző év április 1-jétől a tárgyév március 31-éig tartó időszak.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak értelmezése tekintetében a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: tejkvóta-rendelet) 1. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet szerinti támogatásra való jogosultság megállapítása során a 73/2009/EK tanácsi rendelet 28. cikkének (1) bekezdés b) pontjában meghatározott minimumkövetelményt kell alkalmazni.

2. § (1) A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkező tejtermelő a saját gazdaságában a tárgyévre vonatkozó kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után – legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint a tárgyévre vonatkozó kvótaév utolsó napján rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig – különleges támogatást vehet igénybe.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre hozott jogerős támogatási határozat alapján átadott teljes gazdaság tekintetében, az átadó gazdaságában a tárgyévre vonatkozó kvótaévben megtermelt és ténylegesen értékesített tej, valamint a tejkvóta nyilvántartás szerint a tárgyévre vonatkozó kvótaév utolsó napján az átadó rendelkezésére álló tejkvóta alapján a teljes gazdaságot átvevő termelő jogosult a különleges támogatás igénybevételére az 5. § (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtásával.

3. § (1) A különleges támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező

a) a támogatási kérelmében szereplő értékesített tej vonatkozásában az állatok tenyészetének állattartójaként – a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet) 2. § 9. pontja szerinti magyar ENAR-szám feltüntetésével – szerepeljen a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban,

b) tejtermelési tevékenysége helyszíneként szolgáló gazdaságának helyrajzi szám szerint megjelölt helye gazdasági szempontból sérülékeny területen vagy környezeti szempontból érzékeny területen legyen, és

c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfeleljen a tejkvóta-rendelet szerinti tejtermelő fogalmának.

(2) A támogatásra a tejtermelő abban az esetben jogosult, ha a tárgyévre vonatkozóan legalább 1 hektár SAPS támogatható területtel rendelkezik.

(3) Jogosult a különleges támogatásra az a tejtermelő is, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

4. § (1) A különleges támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapnak az Európai Bizottság által meghatározott pénzügyi kerete.

(2)2 A különleges támogatás keretösszege évente 43 274 724 euró.

(3) A különleges támogatás alapjául szolgáló, a tejtermelő által értékesített tej mennyiségét a felvásárlónak történő beszállítás esetén a tejkvóta-rendelet 2. melléklet 1.1. pontja alapján alkalmazott zsírkorrekciót követően, közvetlen értékesítés esetén az értékesített folyadéktej és az értékesített tejtermékek folyadéktejre átszámított egyenértékének összesített mennyiségét a tejkvóta-rendelet 2. melléklet 1.2. pontja alapján kell megállapítani.

(4) A különleges támogatás mértékét az (1) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes támogatási kérelmet benyújtó tejtermelő által a 2. § (1) bekezdés szerint értékesített összes tejmennyiség alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

5. § (1) A támogatási kérelmet évente május 15-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A támogatási kérelem az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követő 25. naptári napig még benyújtható, figyelemmel a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK bizottsági rendelet) 23. cikk (1) bekezdésében foglaltakra.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem

a) a tejtermelő személyazonosságának megállapítására szolgáló adatokat,

b) a tejtermelő által értékesített tej mennyiségét,

c) a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti tenyészetkódot,

d) a gazdaság tejtermelési tevékenységének helyrajzi szám szerint megjelölt helyét, és

e) az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 18. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot

tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a tejnek felvásárló részére történő értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelőre vonatkozóan a tejkvóta-rendelet szerinti jelentés adattartalmának megfelelően kiállított igazolást, vagy

b) a tejnek Magyarország területéről értékesítés céljából történő kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének és minőségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

6. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglaltak szerinti eltéréssel, illetve kiegészítéssel kell megfelelően alkalmazni az alábbiak vonatkozásában:

a) a kérelem adataiban bekövetkezett változás bejelentése,

b) módosítás,

c) pontosítás,

d) adminisztratív és fizikai ellenőrzés,

e) a döntés,

f) jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítése,

g) támogatás kifizetése, valamint

h) a jogkövetkezmények halmozódása.

7. § Az MVH a tejkvóta-rendelet 14. §-ában előírt éves jelentések és az e rendelet alapján elszámolt tejmennyiség vonatkozásában keresztellenőrzést végez.

8. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) eseteire, és annak igazolására az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 75. cikk (2) bekezdésében, valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet,

c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet, és

d) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11–12. §3

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 54. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 4. § (2) bekezdése a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére