• Tartalom

12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a frekvenciadíjra, amelyet a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező vállalkozás a hatósági szerződésben rögzített módon és mértékben fizet meg.”

2. § Az R. 2. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetni azon sávok után, amelyekben elsődlegesen kormányzati célú szolgáltatás megvalósítását támogató rádiórendszerek üzemelnek.
(6) A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 10%-át kell megfizetni GSM-R rendszer frekvenciahasználatáért.”

3. § Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton vagy árverésen elnyert, vagy azt követően továbbértékesített frekvenciasávok után a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt a jogosítottnak, továbbá a Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére kijelölt, blokkgazdálkodás körébe tartozó frekvenciasávban frekvenciahasználati jogot szerzőnek havonta kizárólag sávdíjat kell fizetnie a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.”

4–5. §2

6. § Az R. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Az R. 9. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § Az R. 16. § (6) bekezdésében az „1000” szövegrész helyébe a „600” szöveg lép.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, a 6–8. § és a 10. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

10. § Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés g) pontja.

1. melléklet a 12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

Az R. 7. melléklet 1. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
[Pont-pont rendszerű rádiórelé állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)]

 

Frekvenciasáv (F)

Díj (Ft/kHz/hó)

960 MHz<F≤10 GHz

0,672

10 GHz<F≤13,25 GHz

0,336

13,25 GHz<F≤21,2 GHz

0,267

21,2 GHz<F≤30 GHz

0,202

30 GHz<F≤55 GHz

0,161

55 GHz<F

0,08

1. táblázat

2. melléklet a 12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.     Az értékesített, megszerzett frekvenciasávok esetében az egységdíj 7500 Ft/kHz/hó.
2.     Az egységdíjat meg kell szorozni az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegével és a sávszorzóval.
3.     Az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegének meghatározásakor duplex sáv esetén annak mindkét részét figyelembe kell venni.
4.     A jogosítottnak minden olyan hónapra a teljes havi sávdíjat kell megfizetnie, amely hónapban a frekvenciahasználati jogosultsága, joga keletkezett, fennállt, vagy megszűnt.
5.     A sávszorzókat az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Frekvencia tartomány

Sávszorzó értéke

 

450–470 MHz

0,4

 

790–960 MHz

1,0

 

1710–2200 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban
lévő sávok esetén

0,25

 

1710–2200 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban
nem lévő sávok esetén

0,5

 

2500–2690 MHz

0,4

 

3400–3800 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban
lévő sávok esetén

0,004

 

3400–3800 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban
nem lévő sávok esetén

0,0067

 

24500–26500 MHz

0,002

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére