• Tartalom

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

2023.01.01.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és a 110. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 9. § a) és b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felsőoktatási tárgyú eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

1. § (1) Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásai során az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(1a)1 Ha a felsőoktatási intézmény egy eljárásban kérelmezi több szakmai gyakorlóhely vagy tisztségviselő nyilvántartásba vételét, azok nyilvántartásba bejegyzett adatának törlését vagy módosítását, akkor az 1. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat egyszer kell megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

2. §2 (1) Az 1. § szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

(2) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére a felsőoktatási hatósági eljárások során az 1. mellékletben meghatározott mértékű szakértői díjat kell fizetni.

3. § (1)3 Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által lefolytatott másodfokú eljárásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)4 Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsőfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának a miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.

(3)5 Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(4)6 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére a másodfokú felsőoktatási hatósági eljárások során az 1. mellékletben meghatározott mértékű szakértői díjat kell fizetni.

2. Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

4. §7 (1) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: nyelvvizsga rendelet) szerinti

a) akkreditáció és

b) külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása

kapcsán a 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A nyelvvizsga rendelet szerinti akkreditáció megújítására irányuló eljárásért a 3. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítása a kérelem benyújtását megelőző két évben a vizsgaközpont által szervezett vizsgák száma alapján történik.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

5. §8

2/A. 9 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére és honosítására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

5/A. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési törvény) hatálya alá tartozó hatósági eljárásokért a 4. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, az eljáró hatóságnak az 5. mellékletben meghatározott számlaszámára kell megfizetnie.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az eljáró hatóság bevétele.

(4) Ha az ügyfél az elsőfokú eljárásban kérelmét olyan módon módosítja, hogy az eljárásért eltérő összegű díjat kell fizetni, mint az eredeti kérelme alapján indult eljárásért, akkor az ügyfélnek az eljárási díjat ki kell egészítenie a módosított kérelemnek megfelelő eljárási díjra, vagy a különbözetet a kérelmező részére vissza kell téríteni.

(5) Az e §-ban szabályozott igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha kérelmét a határozat meghozatala vagy a hatósági bizonyítvány kiállítása előtt visszavonja.

(6) A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

3. Közös szabályok

6. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a)10 az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre – az 5/A. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének fizetési alanyára vonatkozó rendelkezését, valamint 31. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet alkalmazásában igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7/A. §11 A 10. § 2023. január 1-jén hatályát veszti.

8. §12 E rendeletnek a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését13 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9. §14 E rendeletnek a felsőoktatási intézménynek a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, valamint egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Mód. 2. rendelet) módosított 4. mellékletét a Mód. 2. rendelet hatálybalépése15 után indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. §16

1. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez17


A) A felsőoktatási eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

A

B

C

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

elsőfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

3

Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor

150 000 Ft

4

Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyezése, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor

200 000 Ft

5

Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor

150 000 Ft

6

Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása nélkül, valamint felsőoktatási intézmény átalakulásával kapcsolatos eljárás

30 000 Ft

7

Diákotthon nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor

100 000 Ft

8

Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ, diákotthon törlése, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor

20 000 Ft

9

Fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vétele

15 000 Ft

10

Kollégium nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor

80 000 Ft

11

Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele, nyilvántartásba vett doktori iskola új tudományterületen, illetve új tudományágban történő képzésindításának nyilvántartásba vétele

20 000 Ft

10 000 Ft

12

Alapképzési szak, mesterképzési szak, felsőoktatási szakképzés, a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 77. § (4) bekezdés e szerinti képzés indításának nyilvántartásba vétele; nyilvántartásba vett alapképzési szak, mesterképzési szak, felsőoktatási szakképzés vagy az Nftv. 77. § (4) bekezdés e szerinti képzés újabb szakiránya indításának nyilvántartásba vétele

20 000 Ft

10 000 Ft

13

Szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményének nyilvántartásba vétele

30 000 Ft

14

Szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele

15 000 Ft

15

Közhasznú minősítési eljárás

30 000 Ft

16

Felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor

15 000 Ft

17

Tisztségviselők, szakmai gyakorlóhelyek, szakkollégium, együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor

12 000 Ft

18

Külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele és működési engedélyezése

100 000 Ft

19

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató nyilvántartásba vétele

40 000 Ft

20

Külföldi felsőoktatási intézmény vagy Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató képzése indításának nyilvántartásba vétele

25 000 Ft

21

Egyéb, jogszabályban előírt adat nyilvántartásba vétele, nyilvántartásban vezetett adat módosítása, törlése, kivéve, ha arra átalakulás következtében
kerül sor

10 000 Ft

22

Szakhatósági állásfoglalás a szakirányú szakképzettség, a felsőfokú végzettség, továbbá más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés, illetve a külföldi végzettségi szintek, szakképesítések és szakképzettségek elismerése tekintetében

10 000 Ft

23

Igazolás nyilvántartásban szereplő adatról

3 000 Ft


B) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot megillető szakértői díjak a felsőoktatási hatósági eljárásokban

A

B

C

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő szakértői díj mértéke

2

elsőfokú eljárásban

felülvizsgálati bizottsági eljárásban és másodfokú eljárásban

3

Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele esetén a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot – az Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – megillető szakértői díj

464 650 Ft

256 600 Ft

4

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot egyéb, kérelemre induló eljárásban megillető
szakértői díj

302 600 Ft

256 600 Ft

2. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez18

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

A

B

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

elsőfokú eljárásban

3

Vizsgarendszer akkreditációja legfeljebb két nyelvből

1 570 000 Ft

4

Vizsgarendszer bővítése további nyelvvel

670 000 Ft

5

Vizsgahely akkreditációja

390 000 Ft

6

Külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány honosítási eljárása

10 000 Ft

7

Igazolás nyilvántartásban szereplő adatról

3 000 Ft

3. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez19

A

B

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

Az akkreditáció megújítására irányuló eljárás díja

a kérelem benyújtását megelőző két évben szervezett vizsgák számának megfelelően, vizsgánként 500 Ft komplex vizsga és 250 Ft részvizsga (írásbeli, szóbeli) esetén

4. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez20

A

B

C

1.

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2.

elsőfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

3.

Az Elismerési törvény II., XI. és XII. Fejezete, valamint
a 17. §-a szerinti eljárás

15 000 Ft

10 000 Ft

4.

Az Elismerési törvény III., IV. és V. Fejezete szerinti eljárás

45 000 Ft

15 000 Ft

5.

Az Elismerési törvény XI/A. Fejezet e szerinti eljárás

20 000 Ft

10 000 Ft

6.

7.

Szakértői eljárás díja

25 000 Ft

25 000 Ft

5. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez21

A

B

C

1.

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám

2.

Adventista Teológiai Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11742331-20003799-00000000

3.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Előirányzat-felhasználás keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-01490576-00000000

4.

Állatorvostudományi Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22232496-00000000

5.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Zrt.,
10300002-20156189-00003285

6.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Forintpénzforgalmi számla

CIB Bank Zrt.,
10700323-67353264-51100005

7.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403181-31818690-00000000

8.

Baptista Teológiai Akadémia

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11706016-20776206-00000000

9.

Belügyminisztérium

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-01483305-00000000

10.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Zrt.,
10300002-10631836-49020016

11.

BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Előirányzat-felhasználás keretszámla

Magyar Államkincstár,
10023002-00283494-00000000

12.

Budapesti Corvinus Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22229896-00000000

13.

Budapesti Építész Kamara

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10200902-32712786-00000000

14.

Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki
Kamara

Forint pénzforgalmi számla

Budapest Bank Zrt.,
10102086-68836102-00000000

15.

Budapesti Gazdasági Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22236775-00000000

16.

Budapest Kortárstánc Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10405004-50526789-78811009

17.

Budapesti Metropolitan Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

FHB Bank Zrt.,
18203332-06007572-40010017

18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-01425279-00000000

19.

Budapesti Ügyvédi Kamara

Forint pénzforgalmi számla

UniCredit Bank Zrt.,
10900011-00000007-20950113

20.

Debreceni Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11738008-21489815-00000000

21.

Debreceni Református Hittudományi
Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11738008-20011428-00000000

22.

Dunaújvárosi Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-13261517-00014904

23.

Edutus Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Zrt.,
10300002-40000413-00003285

24.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-01425190-00000000

25.

Eötvös József Főiskola

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10025004-01427439-00000000

26.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-01426201-00000000

27.

Egri Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11739009-22871194-00000000

28.

Esztergomi Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11740054-20065575-00000000

29.

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11737009-23916456-00000000

30.

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11707024-20272733-00000000

31.

Gábor Dénes Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11711041-20955696-00000000

32.

Gál Ferenc Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11735005-20560740-00000000

33.

34.

Brenner János Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403356-33518396-00000000

35.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Erste Bank Hungary Zrt.,
11600006-00000000-64744825

36.

37.

Károli Gáspár Református Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11705008-20471736-00000000

38.

Közép-európai Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

CIB Bank Zrt.,
11100104-18118463-10000001

39.

Kodolányi János Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

Erste Bank Hungary Zrt.,
11600006-00000000-33437190

40.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-01426768-00000000

41.

Magyar Építész Kamara

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10200892-31416047-00000000

42.

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-01426751-00000000

43.

Magyar Mérnöki Kamara

Forint pénzforgalmi számla

Budapest Bank Zrt.,
10102086-68905702-00000007

44.

Magyar Táncművészeti Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-13267508-00024901

45.

Magyar Tudományos Akadémia

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-01447224-00000000

46.

Magyar Ügyvédi Kamara

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-20603344-00000000

47.

Miskolci Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10102718-51382100-01005004

48.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22232403-00000000

49.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-00290713-00000000

50.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Forint pénzforgalmi számla

Magyar Államkincstár,
10032000-00300939-00000017

51.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10023002-00318259-00000000

52.

Neumann János Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-13278419-00014905

53.

Nyíregyházi Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11744003-24441353-00000000

54.

Oktatási Hivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10032000-00282637-00000000

55.

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11708001-20544537-00000000

56.

Óbudai Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-13268139-00024900

57.

Pannon Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-10802153-00014904

58.

Pápai Református Teológiai Akadémia

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11748045-20043836-00000000

59.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11707024-20433873-00000000

60.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Zrt.,
10300002-24645447-00003285

61.

Pécsi Tudományegyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11731001-23135378-00000000

62.

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,
10023002-00299671-00000000

63.

Pünkösdi Teológiai Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10401921-00026624-00000002

64.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10201006-50062850-00000000

65.

Sárospataki Református Teológiai
Akadémia

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11734169-20001278-00000000

66.

Semmelweis Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22236665-00000000

67.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10201006-50285893-00000000

68.

Soproni Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11737083-24683441

69.

Szegedi Tudományegyetem

Forint pénzforgalmi számla

Magyar Államkincstár,
10028007-00282802-00000000

70.

Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

CIB Bank Zrt.,
11100702-19204893-36000001

71.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-222334780-00000000

72.

Szent Pál Akadémia

Forint pénzforgalmi bankszámla

Raiffeisen Bank Zrt.,
12072507-01165405-00100003

73.

Széchenyi István Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-10801842-00014908

74.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22232733-00000000

75.

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

Magyar Államkincstár,
10032000-00334679-00000000

76.

Tomori Pál Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

Szigetvári Takarékszövetkezet,
50800159-11022602-00000000

77.

Veszprémi Érseki Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11748007-20102269-00000000

78.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

OTP Bank Nyrt.,
11700024-47348804-51100005

79.

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

OTP Bank Nyrt.,
10708001-20562292-00000000

80.

Milton Friedman Egyetem

Forint pénzforgalmi bankszámla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403370-49535552-51491004

81.

Tokaj-Hegyalja Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

Takarékbank Zrt.,
50463684-10008078-00000000

1

Az 1. § (1a) bekezdését a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 39/2019. (X. 22.) ITM rendelet 2. §-a, az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. §-t a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 2/A. alcímet (5/A. §) az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 6. § a) pontja az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 7/A. §-t a 11/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A 8. § a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A hatálybalépés időpontja 2018. február 23.

14

A 9. §-t a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 10. §-a iktatta be.

15

A hatálybalépés időpontja 2021. december 30.

16

A 10. §-t a 11/2022. (III. 31.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7/A. §-a.

17

Az 1. melléklet a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 3. mellékletet a 10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A 4. mellékletet az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére