• Tartalom

121/2013. (XII. 16.) VM rendelet

121/2013. (XII. 16.) VM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról1

2013.12.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában,

a 16. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet] Záró rendelkezések alcíme a következő 26/C. §-sal egészül ki:

26/C. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 5. számú mellékletét a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.”

a) C:5 mezőjében a „Maximum 30 órás” szövegrész helyébe a „Maximum heti 30 órás” szöveg,

b) 10., 11. és 17. sorában az „az előző évről készített” szövegrész helyébe az „a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített” szöveg

lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] Záró rendelkezés alcíme a következő 16/D. §-sal és 16/E. §-sal egészül ki:

16/D. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 4. számú mellékletét a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.
16/E. § E rendelet alapján a 2014. évtől támogatási kérelem nem nyújtható be.”

(2) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sorában az „az előző évről készített” szövegrész helyébe az „a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített” szöveg lép.

3. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

3. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A (9) bekezdéstől eltérően a 2013. év I. és II. és III. negyedévére vonatkozó jogos igények kifizetésére a 2013. évben kerül sor.”

4. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló
37/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet 8. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

c) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklet A rész 2. szakasz d) pontja.”

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) A (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell:)

c) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”
„(4) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:

10/C. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 8/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 8/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(2) A 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki.

10/C. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 8/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell:)

c) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”
„(4) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki.

10/B. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 8/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell:)

c) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”
„(4) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki.

10/C. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 8/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV.16.) FVM rendelet módosítása

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2014. május 1-jétől június 30-ig tart.”

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 11/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(2) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki.

13/B. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 11/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 4. § (1) bekezdésében az „egyházi és belső egyházi jogi személy” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdés f) pontjában az „elismert” szövegrész helyébe a „bevett” szöveg

lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet] 10/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(2) A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 12/C. §-sal egészül ki.

12/C. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 10/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

12. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet módosítása

12. § (1) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet] 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr-ben meghatározottakon túl –)

d) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

13. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet módosítása

13. § (1) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet] 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr-ben meghatározottakon túl –)

d) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítása

14. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet] 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell)

c) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”
„(4) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki.

10/D. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 8/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet módosítása

15. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele érdekében regisztrációra jogosult:)

h) egyházi jogi személy;”

16. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

16. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, ideértve az ott áthaladó vasúti pályatestet is, házi kertben, közösségi célt szolgáló területen (így különösen oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek területén) csak az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szereket szabad felhasználni.”

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosítása

17. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet] 8. alcíme a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(2) A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 13. §-át a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása

18. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet [a továbbiakban: 44/2011. (V. 26.) VM rendelet] 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell)

d) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

(2) A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet a következő 17/B. §-sal egészül ki.

17/B. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 15. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

19. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet] 20. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázathoz mellékelni kell)

c) bevett egyház vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

(2) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet a következő 25/C. §-sal egészül ki.

25/C. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 22. § (2) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

20. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet módosítása

20. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pályázat benyújtására jogosult:)

e) a 2. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai és többcélú kistérségi társulásai, egyházi jogi személyek, támogatásra jogosult társadalmi szervezetek,”

21. A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet.

22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
43/2012. (V. 3.) VM rendelet módosítása

22. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 43/2012. (V. 3.) VM rendelet] 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az első kifizetési kérelemben az adott Natura 2000 területegységre, legfeljebb a támogatási határozatban jóváhagyott kiadások 40%-ára fizethető ki támogatás. Ha az első kifizetési kérelem megfelel a 8. § (1) bekezdésében és a 10. § (4) bekezdésében előírtaknak, akkor utolsó kifizetési kérelemnek számít, és ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott kiadások 100%-ára nyújtható be a kifizetési kérelem.”

(2) A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 11. § (1) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

23. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 12. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 12. § (1) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

24. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Támogatás igénybevételére jogosult)

e) az egyházi jogi személy”

(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban)

d) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

(3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(4) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 14. § (3) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(5) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 5. § (3) bekezdésében és 11. § (1) bekezdés f) pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

25. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

25. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pályázat benyújtására jogosult)

d) a 2. § (3) bekezdés d) pont da), valamint dc) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai és többcélú kistérségi társulásai, egyházi jogi személyek, támogatásra jogosult civil szervezetek,”

26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

26. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemben megjelölt költségvetés a benyújtott megvalósíthatósági tanulmányban jóváhagyott összesen igényelt támogatás, azaz a főösszeg vonatkozásában legfeljebb 10% mértékéig térhet el. Amennyiben több mint 10% a főösszeg tekintetében az eltérés, vagy az ügyfél által vállalt tevékenységek módosulnak, abban az esetben a támogatási kérelem elutasításra kerül.”

(2) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a rendezvényen fellépő előadóművészek díjára, nemzetközi szervezethez való csatlakozási díjra, valamint nemzetközi szervezeti tagdíjra vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges.”
„(8) A Vhr. 28. § (3) bekezdésétől eltérően a támogatási határozattal jóváhagyott árajánlatos tétel (gép, eszköz, berendezés, szolgáltatás) helyett más árajánlatos tétel beszerzésére akkor van lehetőség, ha az árajánlatos tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetőek, és az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja a műveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. A támogatás az árajánlatos tétel módosításának jóváhagyását követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt árajánlatos tétel vonatkozásában a támogatási határozatban jóváhagyott összeget.
(9) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a (2) bekezdésnek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a módosítási kérelem benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”

(4) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az együttműködési projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre elkezdhető.”

(5) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 9. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő a rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell:)

f) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

(6) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki.

18. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 2. § (8) bekezdését, a 4. § (5) bekezdését, a 7. § (8)–(9) bekezdését, valamint a 8. § (7) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

27. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében – eltérő rendelkezés hiányában – egyszerű másolatban)

c) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki:

10/B. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(4) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. § 27. pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

28. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

28. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében – eltérő rendelkezés hiányában – egyszerű másolatban)

c) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki.

10/B. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(4) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. § 21. pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

29. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

29. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet] 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(2) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 10. § (3) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

30. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

30. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) VM rendelet] 7. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Vhr. 28. § (3) bekezdésétől eltérően a támogatási határozattal jóváhagyott árajánlatos tétel (gép, eszköz, berendezés, szolgáltatás) helyett más árajánlatos tétel beszerzésére akkor van lehetőség, ha az árajánlatos tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetőek, és az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja a műveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. A támogatás az árajánlatos tétel módosításának jóváhagyását követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt árajánlatos tétel vonatkozásában a támogatási határozatban jóváhagyott összeget.
(10) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a (2) bekezdésnek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a módosítási kérelem benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”

(2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az együttműködési projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre elkezdhető.”

(3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 7. § (9)–(10) bekezdését, valamint a 8. § (7) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

31. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

31. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázathoz mellékelni kell)

b) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;”

(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 17. § (3) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

32. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

32. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pályázat benyújtására jogosultak:)

e) a 2. § (3) bekezdés e) pont ea), valamint ec) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, tanyás térségekben működő egyházi jogi személyek, tanyás térségekben működő civil szervezetek,”

33. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI.14.) VM rendelet módosítása

33. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, valamint nonprofit szervezet jogosult.”

(2) A 104/2013. (XI.14.) VM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

18/A. § E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 5. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

34. Záró rendelkezések

34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

35. § E rendelet 4. §-a a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklete A rész 2. szakasz d) pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelethez

Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet
1. számú melléklete
a Hollandiára vonatkozó sort követően a következő sorral egészül ki:

(Ország

Előírt képesítés
megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Hivatkozás dátuma)

„Horvátország
Hrvatska

Diploma „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

2013. július 1.”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. december 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére