• Tartalom

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.04.27.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A (12) bekezdés szerinti tanfolyamot eredményesen elvégzett jogvédelmi képviselők az egy szakterületen általuk teljesített jogvédelmi képviselői tanfolyami óraszám és az 5. § (1) bekezdésében szereplő tanfolyami óraszám különbözetét és az azt követő vizsgát 2014. június 30-ig kötelesek teljesíteni.”

2. § A Kr. 22. §-a a következő (10)–(14) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, különös méltánylást érdemlő ellátási érdek fennállásakor jogvédelmi képviselőt foglalkoztatni abban az esetben is lehet, ha a foglalkoztatni kívánt jogvédelmi képviselő vállalja, hogy a (12) bekezdésben előírt tanfolyamot 2013. december 31-ig eredményesen elvégzi.
(11) A (10) bekezdés szerinti különös méltánylás érdemlő ellátási érdek akkor áll fenn, ha:
a) a jogvédelmi feladat ellátása az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követően helyettesítéssel történik, vagy
b) az adott jogterületet a Módr. hatálybalépését követően jogvédelmi képviselő nem látja el.
(12) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a (4) bekezdés szerinti kötelezettséget érintő időpont beálltáig terjedő időszakra 60 órás jogvédelmi képviselői tanfolyamot szervez a (13) és a (14) bekezdés szerinti feltételekkel. A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítványt az OBDK és a GYEMSZI együttesen adja ki.
(13) A GYEMSZI a (12) bekezdés szerinti tanfolyam elindításáról a Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül gondoskodik.
(14) A (12) bekezdés szerinti tanfolyam szakmai követelményeit és a követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket a 3. melléklet tartalmazza.”

3. § A Kr. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti a Kr. 4. § (7) bekezdése és 15. § (5) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A jogvédelmi képviselői tanfolyam szakmai követelményei és a követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek
I.    Szakmai követelmények
I.1.    A tanfolyamot elvégző személyekkel szemben általános követelmény, hogy megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismereteik révén képesek legyenek
a)    eligazodni a szolgáltatási rendszerekben,
b)    tájékoztatást nyújtani a szolgáltatásokat igénybe vevők részére,
c)    segíteni a szolgáltatásokat igénybe vevőket a problémáik megoldásában.
I.2.    A tanfolyamot elvégző személyeknek az elsajátított speciális ismeretek révén képessé kell válniuk arra, hogy szakterületükön
a)    eljárjanak a hozzájuk fordulók jogainak védelmében,
b)    elősegítsék e jogok érvényesülését a szolgáltatást biztosítók körében,
c)    együttműködjenek a szolgáltatásokat fenntartókkal, valamint az azokat igénybe vevőkkel.
II.    A szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek
II.1.    Általános ismeretek
II.1.1.    Jogi ismeretek
a)    Polgári jogi ismeretek
b)    Közigazgatási hatósági eljárási ismeretek
c)    Családjogi ismeretek
d)    Alapvető jogok biztosára vonatkozó szabályozás
e)    Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, közvetítői tevékenység
f)    Fogyatékosságügyi ismeretek, esélyegyenlőség
g)    Az emberi jogok európai védelme
h)    Az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályozás
II.1.2.    Pszichológiai ismeretek
a)    Pszichológiai fogalmak és módszerek
b)    Személyiség-lélektan, mentálhigiéne
c)    Gyermeklélektani ismeretek
d)    Kommunikációs ismeretek, készségfejlesztés
e)    Konfliktuskezelési ismeretek, készségfejlesztés
II.2.    Speciális ismeretek szakterületenként
II.2.1.    A betegjogi képviselői feladatok ellátásához szükséges speciális ismeretanyag
a)    Az egészségügyi törvény és végrehajtási rendeletei
b)    Az egészségügyi igazgatás szervezete, irányítási és ellenőrzési rendszere
c)    Járványügyi, egészségügyi hatóságok és az eljárásukra vonatkozó szabályok
d)    Egészségügyi felelősségi rendszerek, permegelőzési eljárások, panaszkivizsgálási lehetőségek
e)    Az egészségügyi intézmények működésének szakmai elvei és szervezése
f)    Egészségbiztosítás és finanszírozási rendszerek
g)    Minőségi követelmények az egészségügyben, minőségbiztosítás
h)    Az egészségügyi adatkezelés, nyilvántartások, dokumentációk
i)    Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei
j)    A betegek jogai és kötelezettségei
k)    A speciális betegcsoportok jogai
l)    A betegjogi képviselő feladat- és hatásköre
m)    Esetfeldolgozások, a betegek jogsérelmeinek kezelése
II.2.2.    Az ellátottjogi képviselői feladatok ellátásához szükséges speciális ismeretanyag
a)    A szociális törvény és végrehajtási rendeletei
b)    A szociális szolgáltatások működési rendszere
c)    Az ellátás igénybevételének és megszüntetésének módjai
d)    Tájékoztatási kötelezettség, a panaszkivizsgálás fórumai
e)    Korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei
f)    A házirendre vonatkozó előírások
g)    Az érdekvédelmi rendszer és működése
h)    A szociális szolgáltatást végzők jogai, kötelezettségei
i)    Az ellátottak jogai, az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
j)    Az ellátottjogi képviselő feladat- és hatásköre
k)    Esetfeldolgozások, az ellátottak jogsérelmeinek kezelése
II.2.3.    A gyermekjogi képviselői feladatok ellátásához szükséges speciális ismeretanyag
a)    A gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei
b)    A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer működése
c)    A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény
d)    A gyermek- és diákjogok védelme
e)    Gyermekvédelmi feladatok a köznevelési törvényben és az egészségügyi jogszabályokban
f)    A gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkre, illetve sértettekre vonatkozó büntetőjogi szabályok
g)    A gyermekvédelem területén dolgozók jogai és kötelezettségei
h)    A gyermekek jogai és kötelezettségei
i)    A gyermekjogi képviselő feladat- és hatásköre
j)    Esetfeldolgozások, a gyermekek jogsérelmeinek kezelése
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére