• Tartalom

2013. évi CXXV. törvény

2013. évi CXXV. törvény

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről1

2021.03.01.

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók tevékenysége az elérhető legjobb általános környezeti előnyt eredményezze, valamint a közszolgáltatókat magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtására ösztönözze, a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. §2 E törvény hatálya

a)3 a hulladékgazdálkodási hatóságra (a továbbiakban: minősítő),

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végző vagy végezni kívánó, minősítést kérelmező gazdálkodó szervezetre (a továbbiakban: kérelmező),

c) a minősítés és a minősítés módosításának anyagi és eljárási szabályaira,

d) az osztályba sorolás szempontrendszerére,

e) az ügyfél jogaira és kötelezettségeire,

f) a minősítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására, valamintg) a minősítési feltételeknek való megfelelés és a korábban vállalt környezetirányítási célok és programok megvalósításának ellenőrzésére

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E törvény alkalmazásában:

1. állami vagy önkormányzati tulajdon: az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulásának tulajdona, valamint az olyan gazdálkodó szervezet tulajdona, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak többségét megválassza, visszahívja;

2. gyűjtőedény: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerinti szabványos gyűjtőedény, kivéve a hulladékgyűjtő zsákot, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszközt, berendezést;

3.4 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítése: kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás, amelynek során a minősítő a végzett vagy végezni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az e törvényben foglalt követelmények alapján, a minősítési osztály meghatározását is magába foglalóan engedélyezi;

4. hulladékkezelő létesítmény: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont hulladékhasznosító és hulladékártalmatlanító létesítmény;

5. környezetirányítási cél: a minősítést kérelmező által, a környezeti teljesítményének javítása érdekében kitűzött, műszaki és szolgáltatási színvonaljavítással megvalósuló, mérhető, dokumentált célrendszer;

6. környezetirányítási program: a környezetirányítási cél elérése érdekében tervezett intézkedéseket és annak ütemezését bemutató részletes terv;

7.5 közszolgáltatási terület: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett terület;

8. minősítési fokozat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység szolgáltatási színvonalának szintjét tükröző fokozat;

9. minősítési kategória: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység szolgáltatásbiztonsági szintjét tükröző kategória;

10. minősítési osztály: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségét tükröző, a minősítési kategória és a minősítési fokozat együttes alkalmazásával meghatározott osztály.

(2) Az e törvényben meg nem határozott fogalmak tekintetében a Ht.-ben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(3)6

3. A minősítés általános szabályai

3. § (1)7 A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a minősítő a szolgáltatás biztonsága és a szolgáltatás színvonala alapján minősítési osztályba sorolja, továbbá előírja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggő feltételeket.

(1a)8

(2) A minősítő a kérelmezőt csak a kérelemben megjelölt minősítési osztályba sorolhatja.

(3)9 Az e törvényben foglalt eljárásokban – az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kérelem elbírálása kivételével – az ügyintézési határidő 90 nap.

(4) A minősítő, ha a kérelmező kezdeményezi – igazgatási szolgáltatásként – az eljárás megindítását megelőzően szakmai konzultációs lehetőséget biztosít. A szakmai konzultáció az egyes minősítési osztályok eléréséhez szükséges követelményekre, valamint az e követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokra terjedhet ki.

(5) A (4) bekezdés szerinti konzultáció

a) az eljárás során szükséges és előírt hatósági jogi aktusokat nem pótolja,

b) a törvény előírásainak betartása és a kérelmező részére előírt cselekmények végrehajtása alól nem mentesít, továbbá

c) nem szolgálhat hivatkozási alapul a kérelmezett minősítési osztály megfelelősége elbírálásánál.

(6) A kérelmező az e törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáért, valamint a (4) bekezdés szerinti igazgatási jellegű szolgáltatás (konzultáció) igénybevételéért igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(7)10 Az e törvényben meghatározott környezethasználati célok megvalósulásáról a környezetvédelmi hatóság véleményét kell beszerezni. A környezetvédelmi hatóság a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül állítja ki a véleményt.

3/A. 11 Egyes eljárási rendelkezések

3/A. § A minősítési eljárásban

a) az ügyfél a kapcsolattartás formáját nem választhatja meg,

b) a hiánypótlás teljesítésére legfeljebb tizenöt napos határidőt lehet tűzni.

4. Minősítési eljárás

4. § (1)12 A kérelmező a minősítési eljárást a hatóság által rendszeresített – a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – formanyomtatvány benyújtásával kérelmezi. A kérelem szóbeli benyújtásának nincs helye.

(2) A kérelem tartalma:

a)13 a kérelmező neve, székhelye, cégjegyzékszáma, statisztikai számjele, pénzforgalmi számlaszáma,

b) a kérelmező telephelyének, fióktelepének címe,

c) a kérelmező kijelölt kapcsolattartójának neve,

d)14 a kérelem típusa (új kérelem, módosítási kérelem, minősítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem, adatváltozás bejelentése),

e) a kérelmezett minősítési osztály,

f) a kérelmező hulladékgazdálkodási engedélyének száma, időbeli hatálya, az engedélyező hatóság,

g)15

h) a kérelmező által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek, valamint

i) a kérelmező által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében üzemeltetett hulladékkezelő létesítmények felsorolása,

j)16 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége (tonnában kifejezve), összetétele,

k)17 a közszolgáltatási terület megnevezése, kiterjedése, valamint

l)18 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítását és kezelését vállalja.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a)19

b)20

c)21

d) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

(4) A kérelmezőnek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett – a kérelmezett minősítési osztálynak megfelelően – az 1–4. mellékletben meghatározott minősítési feltétel- és követelményrendszer szerint a következő dokumentumok másolatát is be kell nyújtania:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont szállító eszközök – így különösen gépjárművek, célgépek –, valamint az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítmények tulajdonának igazolására szolgáló

aa)–ab)22

ac) leltári nyilvántartási kivonatot,

ad) lízingszerződést vagy más – a tulajdon igazolására alkalmas – okiratot, szerződést,

ae) bérleti, használati, hasznosítási, üzemeltetési, vagyonkezelési jogosultságát igazoló megállapodást, egyéb dokumentumot, az átadott eszközök, létesítmények tételes, leltár szerinti megjelölésével, amennyiben önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő eszközt, létesítményt vontak be;

b) a minősítésügyi, környezetirányítási rendszerek működtetését igazoló,

ba) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítványt, vagy

bb) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű, a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) szerinti nyilvántartásba vételről szóló okiratot.

(5) A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak mellett – az 5. mellékletben meghatározott környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettség hiányáról szóló nyilatkozatát és a 2–4. mellékletben meghatározott környezetirányítási programokat.

(6)23 A kérelmet, továbbá a kérelmező törvényes vagy meghatalmazott képviselőjétől származó, az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani.

(7) A 2–4. mellékletben meghatározott környezetirányítási program minimális tartalma:

a) az elérni kívánt környezetirányítási cél,

b) a cél eléréséhez szükséges eszközök tételes megnevezése, felsorolása és bemutatása,

c) a megvalósításhoz szükséges pénzügyi terv a bevont, illetve bevonni tervezett pénzeszközök, források megjelölésével,

d) a végrehajtás ütemezése,

e) a végrehajtás időbeli keretei, valamint

f) a program megvalósítása során a szakmai tájékoztatásra kijelölt személy neve és elérhetősége.

(8) A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentumok idegen nyelven is benyújthatók, ha a kérelmező azok egyszerű fordítását mellékeli.

(9) A minősítő a (8) bekezdésben meghatározott esetben felhívhatja a kérelmezőt az idegen nyelvű dokumentum hitelesített fordításának benyújtására, ha az egyszerű fordítás helyessége, hitelessége iránt alapos kétség merül fel. A fordítás hitelesítésének költségeit a kérelmező viseli.

5. §24 A minősítési eljárásban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése az e törvényben meghatározott eljárásokban nem alkalmazható.

6. § (1)25 A minősítési eljárásban nincs helye elektronikus ügyintézésnek.

(2) A minősítési eljárás során a kérelem a minősítési osztály tekintetében nem módosítható, az ilyen tárgyú kérelmet a minősítő új eljárásban bírálja el.

(3) A (2) bekezdés szerinti módosítási szándék esetén új kérelmet kell benyújtani.

(4)26 A minősítési eljárás során a minősítő székhelyén kívül lefolytatott eljárási cselekmények költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek eljárási költségnek minősülnek. Az e bekezdés szerinti eljárási költségek mértéke óránként és ügyintézőnként 8060 forint.

7. § (1) A minősítő a minősítés iránti kérelem beérkezését követő 8 napon belül megvizsgálja, hogy

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került-e,

b) a kérelem megfelel-e a 4. § szerinti formai követelményeknek.

(2)27 A kérelem 6. § (2) bekezdésébe ütköző megváltoztatása esetén a minősítő a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

(3)28 Ha a minősítés iránti kérelem megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak, a minősítő a kérelmet érdemben vizsgálja.

8. §29 (1) A minősítő a minősítési eljárás alapján dönt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítési engedélyének kiadásáról. A minősítési engedélyben a minősítő meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit, továbbá elvégzi a tevékenység (3) bekezdés szerinti minősítési osztályba sorolását.

(2)30 A minősítési engedély legalább a következőket tartalmazza:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, KÜJ-szám és KTJ-szám, statisztikai számjel),

b) az engedélyezett közszolgáltatási tevékenység megnevezése,

c) a közszolgáltatással érintett terület megnevezése,

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,

e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények,

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége, összetétele,

g) közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedélyének vagy engedélyeinek száma.

(3) A minősítő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet annak szolgáltatásbiztonsági funkciója szerint kategóriába, valamint szakmai funkcionalitása szerint fokozatba sorolja. A minősítő a kategória és a fokozat együttes alkalmazásával sorolja a kérelmezőt osztályba az 1–4. mellékletben meghatározottak szerint.

9. § (1)–(2)31

(3)32 A minősítési engedély időbeli hatálya – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az engedély véglegessé válásától számított 36. hónap utolsó napjáig tart.

(4)33 A 11. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az új minősítési engedély időbeli hatálya megegyezik az eredeti minősítési engedély időbeli hatályával.

10. §34 A minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a minősítési engedély időbeli hatálya alatt a kérelmezőnek folyamatosan meg kell felelnie. A kérelmező a környezetirányítási célok teljesítésének érdekében vállalt intézkedéseket a környezetirányítási programban foglaltaknak megfelelően végrehajtja.

5. Adatváltozás bejelentése

11. §35 (1)36 Ha a kérelmező

a) személyében, vagy

b) hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban

olyan változás következik be, amely a kiadott minősítési engedély adatának megváltoztatását igényli, a kérelmező a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül adatváltoztatási kérelmet nyújt be. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást igazoló okiratot. A minősítő a kérelemről 30 napon belül dönt.

(2)37 Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a minősítő megvizsgálja a minősítési engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek való megfelelést, és kiadja az új minősítési engedélyt.

(3) Ha a kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban olyan változás következik be, amely a minősítési osztályba sorolását nem érinti, a kérelmező e tényt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti.

(4)38 A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kérelmező kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minősítőt.

6. Új minősítési osztály kérelmezése

12. § (1)39 Ha a kérelmező részére kiadott minősítési engedélyben meghatározott minősítési osztályhoz tartozó minősítési kategóriánál vagy fokozatnál magasabb kategóriába vagy fokozatba sorolásra van lehetőség, a kérelmező az új kategóriának vagy fokozatnak megfelelő minősítési osztályba sorolás iránt módosítási kérelmet nyújthat be.

(2)40 Ha a kérelmező tevékenységében olyan változás következik be, amely alapján a kérelmező a minősítési engedélyében foglalt minősítési osztály feltételeinek, követelményeinek már nem felel meg, a kérelmező – a változások bekövetkezésétől számított 15 napon belül – ezt a tényt a minősítőnek bejelenti. A bejelentéssel egyidejűleg a kérelmező a változásoknak megfelelő minősítési osztályba sorolást tartalmazó módosítási kérelmet nyújt be.

7. 41 A minősítési engedély hatályának meghosszabbítása

13. § (1)42 A kérelmező a minősítési engedély hatályának lejárta előtt legkésőbb 90 nappal benyújtott kérelmével kezdeményezheti a minősítési engedély hatályának meghosszabbítását. A minősítési engedély hatályának meghosszabbításáról szóló határozat véglegessé válásáig a kérelmező a hatályos – korábbi – minősítési engedély alapján végezheti a tevékenységét.

(2)43 Ha a minősítő a minősítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárásban megállapítja, hogy a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező megfelel, a környezetirányítási programban foglaltakat megfelelően végrehajtja, a 9. § (3) bekezdésében meghatározott időpont figyelembevételével meghosszabbítja a minősítési engedély hatályát.

(3)44 Ha a minősítő az (1) bekezdés szerinti eljárás során megállapítja, hogy a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező nem felel meg, vagy a környezetirányítási programban foglaltakat nem vagy nem megfelelően hajtja végre, 15 napos határidő tűzésével végzésben felhívja a kérelmezőt a minősítési osztály módosításának kezdeményezésére.

(4) Ha a kérelmező a kérelem benyújtására vonatkozó (1) bekezdésben foglalt határidőt elmulasztja, minősítését és osztályba sorolását új kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

8. Ellenőrzés

14. § (1)45 A minősítő a minősítési engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek való megfelelést hivatalból ellenőrzi. Az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.

(1a)46 A környezetirányítási programban foglaltak végrehajtását a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi a minősítő kérésére.

(2) Ha a minősítő az ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a kérelmező

a)47 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységében olyan változás következett be, amelynek bejelentéséről az előírt eljárás szerint nem gondoskodott,

b)48 a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek nem felel meg és a minősítési engedély módosítása iránt a 12. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem nyújtott be kérelmet,

c) a környezetirányítási programban foglaltakat nem vagy nem megfelelően hajtja végre,

15 napos határidő tűzésével felhívja a kérelmezőt a minősítési osztály módosítására irányuló kérelem benyújtására.

9. Bírság alkalmazása

15. §49 (1) Ha a kérelmező a 11. § szerinti adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a minősítő a kérelmezőt 50 000 forint összegű bírság megfizetésére kötelezi, és határidő tűzésével felszólítja az adatváltozás bejelentésére.

(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tesz eleget határidőben az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, a bírság ismételten kiszabható.

(3)50 A jogsértés megállapítására és a bírság kiszabására irányuló eljárás megindítása tekintetében a Kvt. rendelkezései alkalmazandók.

15/A. §51

10. 52 A minősítési engedély visszavonása

16. § (1)53 A minősítő a minősítési engedélyt visszavonja, ha a kérelmező

foglalt felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget.

(2)54 A minősítő a minősítési engedélyt akkor is visszavonja, ha a minősítés megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn.

11. Egyéb eljárási szabályok

17. § (1)55 A 11. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 12–13. §-ban foglalt eljárásokra a minősítési eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)56 A minősítési engedély módosítása esetén a minősítő új minősítési engedélyt ad ki, és a módosítással érintett korábbi minősítési engedélyt visszavonja.

(3)57 A módosításra irányuló eljárás alatt a kérelmező a tevékenységét a korábbi minősítési engedély alapján jogosult folytatni.

12.58

18. §

13. Nyilvántartás, közzététel

19. §59 (1) A minősítő a kiállított minősítési engedélyekről nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a minősítési engedély számát,

b) a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,

c) a minősítési engedélyben megjelölt minősítési osztályt,

d) a minősítési engedély időbeli hatályát.

(3)60 A minősítési engedélyeket, továbbá a minősítési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványokat és kitöltési, módszertani útmutatókat a hulladékgazdálkodási hatóság honlapján közzé kell tenni.

14. Záró rendelkezések

20. §61 Felhatalmazást kap a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg az e törvényben meghatározott eljárásokért és az igazgatási jellegű szolgáltatás (konzultáció) igénybevételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékére, kezelésére, felhasználására, nyilvántartására, visszafizetésére vonatkozó részletes szabályokat.62

21. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 26. § (5) bekezdése és a 47. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

22. §63 Minősítő okirat 2015. június 30-át követően nem adható ki. Az e törvény alapján kiadott minősítő okirat az abban meghatározott ideig, de legkésőbb 2015. december 31-ig hatályos.

22/A. §64

22/A. §65

23. § A törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

24. §66 E törvénynek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 4. § (1) és (6) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

25. §67

26. § (1)–(4)68

(5)69

(6)–(8)70

27. §71

28. § (1)72

(2)73

29. §74

30. §75

31. §76

32. §77

33. §78

34. §79

35. § (1)–(2)80

(3)81

36. §82

37. § (1)83

(2)84

(3)85

(4)86

(5)87

38. § (1)88

(2)89

(3)–(4)90

39. § (1)–(2)91

(3)92

40. §93

41. §94

42. § (1)–(2)95

(3)96

43. §97

44. §98

45. §99

46. §100

47. §101

48. §102

49. §103

50. §104

51. §105

52. §106

53. §107

54. §108

55. §109

56. §110

57. §111

58. §112

59. § (1)113

(2)114

(3)115

60. § (1)116

(2)117

61. §118

62. §119

63. §120

64. §121

65. §122

66. §123

67. §124

68. §125

69. §126

70. §127

71. §128

72. §129

73. §130

74. §131

75. §132

76. §133

77. §134

78. §135

79. § Nem lép hatályba a Ht.

1. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez136

A minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények

7K07577M_0

 

„A” minősítési kategória

„B” minősítési kategória

„C” minősítési kategória

 

A/I.

B/I.

C/I.

I.
minősítési fokozat

A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

 

2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges szállítóeszközökkel (gépjárművekkel) rendelkezik, amelyek az alábbi tulajdoni kategóriáknak felelnek meg:
a) a kérelmező tulajdonában vannak,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak, vagy
c) a kérelmező tulajdonában és állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak.

2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges
a) szállítóeszközökkel (gépjárművekkel), továbbá
b) az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítménnyel
rendelkezik, amely eszközök és létesítmények teljes mértékben megfelelnek a B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak.

 

A/II.

B/II.

C/II.

II.
minősítési fokozat

A kérelmező az A/I. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a) rendelkezik
aa) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítvánnyal;
ab) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS) rendszerrel;
b) a 4. melléklet szerint
ba) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett hulladékszállító és hulladékkezelő alvállalkozóit az ISO 9001 és 14001 szerinti irányítási rendszerek, vagy a Közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) bevezetésére és működtetésére, valamint azok akkreditált tanúsító szervezettel történő tanúsíttatására ösztönzi;
bb) ügyfelei elégedettségét és környezeti tudatosságát javítja;
c) az 5. melléklet szerint
ca) a kérelem benyújtását megelőző
12 hónapon    belül meghozott véglegessé vált
határozatban    megállapított környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt kiszabott környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége nem keletkezett, továbbá
cb) a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál régebben meghozott véglegessé vált határozatban környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt megállapított környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettségének eleget tett, és a jogszabálysértéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítette.

A kérelmező a B/I. és az A/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a) legalább a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályhoz előírt 5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

A kérelmező a C/I. és B/II. minősítési osztályokhoz szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a)    rendelkezik a C/I. minősítési osztály 2. pont b) alpontja szerinti hulladékkezelő létesítmények közül legalább egy B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak megfelelő települési szilárd hulladéklerakóval;
b)    legalább a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
c)    a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályhoz előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

 

 

B/III.

C/III.

III.
minősítési fokozat

A kérelmező a B/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a)    legalább a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályhoz előírt 5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

A kérelmező a C/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a)    legalább a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályhoz előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

2. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez

Környezetirányítási célok B/II. és C/II. minősítési osztályokhoz

3K63477_0

I. A B/II. minősítési osztály céljai:

1. Az EURO 4 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése a közszolgáltatási területen, a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.

b)    Kezdeti érték: 10%, de legalább egy EURO 4-es motorral rendelkező gépjármű.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: az EURO 4-es motorral rendelkező gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

2. Földrajzi helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) alkalmazása a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.

b)    Kezdeti érték: 10%, de legalább egy darab gépjármű helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) felszerelve.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: a helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelt gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen a vegyes hulladék gyűjtéséhez, szállításához használt összes gyűjtőedény mennyiségében, az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény mennyiségi arányának növelése.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló, vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására alkalmazott összes gyűjtőedény mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0%.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény 100%-os mennyiségi aránya a közszolgáltatási területen.

4. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés arányának növelése a közszolgáltatási területen a kérelmező által összegyűjtött összes elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez képest.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő gyűjtésének 30 tömegszázalékos aránya az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

5. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék hasznosításra történő átadásának aránynövelése.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés.

d)    Célérték: a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék összes mennyiségéhez viszonyítva.

II. A C/II. minősítési osztály céljai a B/II. céljain túlmenően:

1. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 100 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez viszonyítva évente 10 tömegszázalékos aránycsökkenés.

d)    Célérték: a lerakással ártalmatlanított hulladék maximum 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez viszonyítva.

2. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék anyagában történő hasznosítási arányának növelése az összes – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött és hasznosításra átadott – hulladékmennyiséghez viszonyítva.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az anyagában hasznosított hulladék minimum 50 tömegszázalékos aránya az összes hasznosításra átadott hulladékmennyiséghez viszonyítva.

3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított összes hulladék kezelési arányának növelése az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 10 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben kezelt hulladék minimum 40 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez képest.

4. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből – így különösen a depóniagáz hasznosításából – származó bevételek növelése.

a)    Bázisérték: a kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év gazdasági adataiban szereplő hulladék továbbértékesítéséből, vagy egyéb kezeléséből származó bevétel.

b)    Kezdeti érték: a bázisértéknek megfelelő bevétel, amely nagyobb, mint 0 forint.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevételek évi 2%-os növelése a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevétel 20%-os növekedése az első bázisévhez viszonyítva.

3. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez


Környezetirányítási célok B/III. és C/III. minősítési osztályokhoz
(bázisév a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének éve)

3K63480_0

I. A B/III. minősítési osztály céljai:

1. Az EURO 5 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése a közszolgáltatási területen, a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.

b)    Kezdeti érték: 10%, de legalább egy EURO 5-ös motorral rendelkező gépjármű.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: az EURO 5-ös motorral rendelkező gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

2. Földrajzi helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) alkalmazása a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.

b)    Kezdeti érték: 20%, de legalább egy darab gépjármű helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelve.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 20%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: a helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelt gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen a vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására használt összes gyűjtőedény mennyiségében, az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény mennyiségi arányának növelése.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló, vegyes hulladék összegyűjtésére, szállítására használt összes gyűjtőedény mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 10%.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 15%-os aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény 100%-os mennyiségi aránya a közszolgáltatási területen.

4. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés arányának növelése a közszolgáltatási területen a kérelmező által összegyűjtött összes elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez képest.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 5 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés 40 tömegszázalékos aránya az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

5. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében átvett, összegyűjtött, szállított hulladék hasznosításra történő átadásának aránynövelése.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 5 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 15 tömegszázalékos aránynövekedés.

d)    Célérték: a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék összes mennyiségéhez viszonyítva.

II. C/III. minősítési osztály céljai a B/III. céljain túlmenően:

1. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 100 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez viszonyítva évente 15 tömegszázalékos aránycsökkenés.

d)    Célérték: a lerakással ártalmatlanított hulladék legfeljebb 40 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során összegyűjtött, szállított összes hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

2. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék anyagában történő hasznosítási arányának növelése az összes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött és hasznosításra átadott hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés.

d)    Célérték: az anyagában hasznosított hulladék minimum 50 tömegszázalékos aránya az összes hasznosításra átadott hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított összes hulladék kezelési arányának növelése az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 15 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 15 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben kezelt hulladék minimum 60 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez képest.

4. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből – így különösen a depóniagáz hasznosításából – származó bevételek növelése.

a)    Bázisérték: a kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év gazdasági adataiban szereplő hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből származó bevétel.

b)    Kezdeti érték: a bázisértéknek megfelelő bevétel, ami nagyobb, mint 0 forint.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevételek évi 3%-os növelése a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevétel 30%-os növekedése az első bázisévhez viszonyítva.

4. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez

Az ügyfelek környezeti tudatosságát, elégedettségét és az alvállalkozók fejlesztését szolgáló célok és programok

1. A kérelmező feladata a közszolgáltatási területhez tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott valamennyi ingatlanhasználó elégedettségének mérése.

1.1. A kérelmezőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban mérnie kell a lakosság elégedettségét, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése érdekében javaslatot kell kérnie a lakosoktól. Feladata a javaslatok és a mért elégedettségi adatok értékelése és dokumentálása. E feladatot évente 1 alkalommal, a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását követő évtől kezdve kell elvégeznie.

1.2. A kérelmező feladata a közszolgáltatókkal szerződött valamennyi települési önkormányzat véleményének megkérdezése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a települési önkormányzatok elégedettségének mérése a közszolgáltatási területen, továbbá javaslatok kérése a közszolgáltatás fejlesztése érdekében. Feladata a javaslatok értékelése és az elégedettségi adatok dokumentálása. E feladatot évente 1 alkalommal, a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását követő évtől kezdve kell elvégeznie.

2. A kérelmező az alvállalkozók minőség- és környezetirányítási rendszereiről, tanúsítottságáról nyilvántartást vezet.

2.1. A kérelmező az alvállalkozók körében ösztönző rendszert alkalmaz annak érdekében, hogy az alvállalkozók az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítvánnyal rendelkezzenek. Az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS) rendszer is.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott feladat értékmérői a következők:

a) Kezdeti minimumérték: legalább 1 alvállalkozó rendelkezzen tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszerrel.

b) Elfogadható fejlesztési ütem: évente az összes alvállalkozó 20%-a minőség- és környezetirányítási rendszertanúsítást szerez a célérték eléréséig.

c) Célérték: az igénybe vett alvállalkozók legalább 60%-a akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszereket működtet.

5. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez137


NYILATKOZAT
A KÖRNYEZETVÉDELMI BÍRSÁGFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG HIÁNYÁRÓL

Alulírott……………….. (név), mint a ………………………(cég megnevezése, székhelye és cégjegyzékszáma) – a továbbiakban: kérelmező – nyilatkozattételre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül meghozott véglegessé vált határozatban megállapított – környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt kiszabott – környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Kijelentem továbbá, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál régebben meghozott véglegessé vált határozatban – környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt – megállapított környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettségének eleget tett és a jogszabálysértéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítette.

Dátum:...................................................

...................................................
cégszerű aláírás

6. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez138

7. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez139

8. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez140

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 4. A törvényt a 2022. évi LXXVI. törvény 51. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2014: XCIX. törvény 137. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § a) pontja a 2021: II. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés 3. pontja a 2014: XCIX. törvény 138. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés 7. pontja a 2014: XCIX. törvény 149. § (1) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdését a 2017: L. törvény 452. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 139. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (1a) bekezdését a 2014: LXXXVII. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CIV. törvény 115. § a) pontja.

9

A 3. § (3) bekezdése a 2017: L. törvény 451. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (7) bekezdését a 2021: II. törvény 94. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 3/A. alcímet (3/A. §) a 2017: L. törvény 450. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (1) bekezdése a 2016: CXXI. törvény 82. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 2021: II. törvény 94. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdés g) pontját a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 4. § (2) bekezdés j) pontját a 2014: XCIX. törvény 140. §-a iktatta be.

17

A 4. § (2) bekezdés k) pontját a 2014: XCIX. törvény 140. §-a iktatta be.

18

A 4. § (2) bekezdés l) pontját a 2014: XCIX. törvény 140. §-a iktatta be.

19

A 4. § (3) bekezdés a) pontját a 2017: L. törvény 452. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 4. § (3) bekezdés b) pontját a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 4. § (3) bekezdés c) pontját a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 4. § (4) bekezdés a) pont aa)–ab) alpontját a 2017: L. törvény 452. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 4. § (6) bekezdése a 2016: CXXI. törvény 82. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § a 2017: L. törvény 450. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 451. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 6. § (4) bekezdése a 2017: L. törvény 452. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 7. § (2) bekezdése a 2017: L. törvény 451. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 149. § (1) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8. § a 2014: XCIX. törvény 141. §-ával megállapított szöveg.

30

A 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: L. törvény 452. § e) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 9. § (1)–(2) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 9. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 142. §-ával megállapított, a 2017: L. törvény 451. § d) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (4) bekezdését a 2013: CCL. törvény 211. §-a iktatta be, szövege a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 10. § a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 11. § a 2013: CCL. törvény 212. §-ával megállapított szöveg.

36

A 11. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 2014: XCIX. törvény 148. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 11. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 143. §-ával megállapított szöveg.

38

A 11. § (4) bekezdését a 2016: XXXII. törvény 36. §-a iktatta be.

39

A 12. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 12. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 7. alcím címe a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 13. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. pontja, a 2017: L. törvény 451. § e) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 13. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. és 6. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 13. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 14. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 450. § (3) bekezdésével megállapított, a 2021: II. törvény 94. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 14. § (1a) bekezdését a 2021: II. törvény 94. § (2) bekezdése iktatta be.

47

A 14. § (2) bekezdés a) pontja a 2014: XCIX. törvény 148. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 14. § (2) bekezdés b) pontja a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 15. § a 2014: LXXXVII. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

50

A 15. § (3) bekezdését a 2017: L. törvény 450. § (4) bekezdése iktatta be.

51

A 15/A. §-t a 2014: LXXXVII. törvény 13. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CIV. törvény 115. § b) pontja.

52

A 10. alcím címe a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 16. § (1) bekezdésn nyitó szövegrésze a 2014: XCIX. törvény 148. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 16. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 17. § (1) bekezdése a 2013: CCL. törvény 215. § c) pontja, a 2017: L. törvény 451. § f) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 17. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 144. §-ával megállapított szöveg.

57

A 17. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 12. alcímet (18. §) a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 19. § a 2014: XCIX. törvény 145. §-ával megállapított szöveg.

60

A 19. § (3) bekezdése a 2021: II. törvény 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 20. § a 2018: XL. törvény 129. §-a szerint módosított szöveg.

63

A 22. § a 2014: XCIX. törvény 146. §-ával megállapított szöveg.

64

A 22/A. §-t a 2014: LXXXVII. törvény 14. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2021: II. törvény 94. § (5) bekezdés c) pontja.

65

Az újabb 22/A. §-t a 2014: XCIX. törvény 147. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2021: II. törvény 94. § (5) bekezdés d) pontja.

66

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2016: CXXI. törvény 82. § (2) bekezdése iktatta be.

67

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 26. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 26. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 26. § (6)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 35. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 35. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 37. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 37. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 37. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 38. § (2) bekezdése a 2014: LXXXVII. törvény 15. §-a alapján nem lép hatályba.

90

A 38. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 39. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 39. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 42. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 42. § (3) bekezdése a 2014: LXXXVII. törvény 15. §-a alapján nem lép hatályba.

97

A 43–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 43–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 43–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 43–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 57–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 57–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 59. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 59. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 59. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

Az 1. melléklet a 2014: XCIX. törvény 148. § 10. pontja, a 2017: L. törvény 451. § g) pontja szerint módosított szöveg.

137

Az 5. melléklet a 2017: L. törvény 451. § h) pontja szerint módosított szöveg.

138

A 6. mellékletet a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

139

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére