• Tartalom

2013. évi CXXV. törvény

2013. évi CXXV. törvény

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről1

2017.01.01.

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók tevékenysége az elérhető legjobb általános környezeti előnyt eredményezze, valamint a közszolgáltatókat magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtására ösztönözze, a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. §2 E törvény hatálya

a) a környezetvédelmi hatóságra (a továbbiakban: minősítő),

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végző vagy végezni kívánó, minősítést kérelmező gazdálkodó szervezetre (a továbbiakban: kérelmező),

c) a minősítés és a minősítés módosításának anyagi és eljárási szabályaira,

d) az osztályba sorolás szempontrendszerére,

e) az ügyfél jogaira és kötelezettségeire,

f) a minősítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására, valamintg) a minősítési feltételeknek való megfelelés és a korábban vállalt környezetirányítási célok és programok megvalósításának ellenőrzésére

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E törvény alkalmazásában:

1. állami vagy önkormányzati tulajdon: az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulásának tulajdona, valamint az olyan gazdálkodó szervezet tulajdona, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak többségét megválassza, visszahívja;

2. gyűjtőedény: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerinti szabványos gyűjtőedény, kivéve a hulladékgyűjtő zsákot, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszközt, berendezést;

3.3 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítése: kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás, amelynek során a minősítő a végzett vagy végezni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az e törvényben foglalt követelmények alapján, a minősítési osztály meghatározását is magába foglalóan engedélyezi;

4. hulladékkezelő létesítmény: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont hulladékhasznosító és hulladékártalmatlanító létesítmény;

5. környezetirányítási cél: a minősítést kérelmező által, a környezeti teljesítményének javítása érdekében kitűzött, műszaki és szolgáltatási színvonaljavítással megvalósuló, mérhető, dokumentált célrendszer;

6. környezetirányítási program: a környezetirányítási cél elérése érdekében tervezett intézkedéseket és annak ütemezését bemutató részletes terv;

7.4 közszolgáltatási terület: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett terület;

8. minősítési fokozat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység szolgáltatási színvonalának szintjét tükröző fokozat;

9. minősítési kategória: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység szolgáltatásbiztonsági szintjét tükröző kategória;

10. minősítési osztály: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségét tükröző, a minősítési kategória és a minősítési fokozat együttes alkalmazásával meghatározott osztály.

(2) Az e törvényben meg nem határozott fogalmak tekintetében a Ht.-ben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

3. A minősítés általános szabályai

3. § (1)5 A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a minősítő a szolgáltatás biztonsága és a szolgáltatás színvonala alapján minősítési osztályba sorolja, továbbá előírja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggő feltételeket.

(1a)6

(2) A minősítő a kérelmezőt csak a kérelemben megjelölt minősítési osztályba sorolhatja.

(3)7 Az e törvényben foglalt eljárásokban – az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kérelem elbírálása kivételével – az ügyintézési határidő 70 nap.

(4) A minősítő, ha a kérelmező kezdeményezi – igazgatási szolgáltatásként – az eljárás megindítását megelőzően szakmai konzultációs lehetőséget biztosít. A szakmai konzultáció az egyes minősítési osztályok eléréséhez szükséges követelményekre, valamint az e követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokra terjedhet ki.

(5) A (4) bekezdés szerinti konzultáció

a) az eljárás során szükséges és előírt hatósági jogi aktusokat nem pótolja,

b) a törvény előírásainak betartása és a kérelmező részére előírt cselekmények végrehajtása alól nem mentesít, továbbá

c) nem szolgálhat hivatkozási alapul a kérelmezett minősítési osztály megfelelősége elbírálásánál.

(6) A kérelmező az e törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáért, valamint a (4) bekezdés szerinti igazgatási jellegű szolgáltatás (konzultáció) igénybevételéért igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

4. Minősítési eljárás

4. § (1)8 A kérelmező a minősítési eljárást a hatóság által rendszeresített – a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – formanyomtatvány benyújtásával kérelmezi. A kérelem szóbeli benyújtásának nincs helye.

(2) A kérelem tartalma:

a)9 a kérelmező neve, székhelye, cégjegyzékszáma, környezetvédelmi ügyfél jele, környezetvédelmi területi jele, statisztikai számjele, pénzforgalmi számlaszáma,

b) a kérelmező telephelyének, fióktelepének címe,

c) a kérelmező kijelölt kapcsolattartójának neve,

d)10 a kérelem típusa (új kérelem, módosítási kérelem, minősítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem, adatváltozás bejelentése),

e) a kérelmezett minősítési osztály,

f) a kérelmező hulladékgazdálkodási engedélyének száma, időbeli hatálya, az engedélyező hatóság,

g)11

h) a kérelmező által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek, valamint

i) a kérelmező által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében üzemeltetett hulladékkezelő létesítmények felsorolása,

j)12 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége (tonnában kifejezve), összetétele,

k)13 a közszolgáltatási terület megnevezése, kiterjedése, valamint

l)14 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítását és kezelését vállalja.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a)15 a hatályos hulladékgazdálkodási engedélyt vagy engedélyeket,

b)16

c)17

d) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

(4) A kérelmezőnek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett – a kérelmezett minősítési osztálynak megfelelően – az 1–4. mellékletben meghatározott minősítési feltétel- és követelményrendszer szerint a következő dokumentumok másolatát is be kell nyújtania:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont szállító eszközök – így különösen gépjárművek, célgépek –, valamint az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítmények tulajdonának igazolására szolgáló

aa) tulajdoni lapot,

ab) forgalmi engedélyt,

ac) leltári nyilvántartási kivonatot,

ad) lízingszerződést vagy más – a tulajdon igazolására alkalmas – okiratot, szerződést,

ae) bérleti, használati, hasznosítási, üzemeltetési, vagyonkezelési jogosultságát igazoló megállapodást, egyéb dokumentumot, az átadott eszközök, létesítmények tételes, leltár szerinti megjelölésével, amennyiben önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő eszközt, létesítményt vontak be;

b) a minősítésügyi, környezetirányítási rendszerek működtetését igazoló,

ba) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítványt, vagy

bb) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű, a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) szerinti nyilvántartásba vételről szóló okiratot.

(5) A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak mellett – az 5. mellékletben meghatározott környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettség hiányáról szóló nyilatkozatát és a 2–4. mellékletben meghatározott környezetirányítási programokat.

(6)18 A kérelmet, továbbá a kérelmező törvényes vagy meghatalmazott képviselőjétől származó, az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani.

(7) A 2–4. mellékletben meghatározott környezetirányítási program minimális tartalma:

a) az elérni kívánt környezetirányítási cél,

b) a cél eléréséhez szükséges eszközök tételes megnevezése, felsorolása és bemutatása,

c) a megvalósításhoz szükséges pénzügyi terv a bevont, illetve bevonni tervezett pénzeszközök, források megjelölésével,

d) a végrehajtás ütemezése,

e) a végrehajtás időbeli keretei, valamint

f) a program megvalósítása során a szakmai tájékoztatásra kijelölt személy neve és elérhetősége.

(8) A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentumok idegen nyelven is benyújthatók, ha a kérelmező azok egyszerű fordítását mellékeli.

(9) A minősítő a (8) bekezdésben meghatározott esetben felhívhatja a kérelmezőt az idegen nyelvű dokumentum hitelesített fordításának benyújtására, ha az egyszerű fordítás helyessége, hitelessége iránt alapos kétség merül fel. A fordítás hitelesítésének költségeit a kérelmező viseli.

5. § A minősítési eljárásban kizárólag a kérelmező minősül ügyfélnek. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése az e törvényben meghatározott eljárásokban nem alkalmazható.

6. § (1) A minősítési eljárásban a Ket. elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók.

(2) A minősítési eljárás során a kérelem a minősítési osztály tekintetében nem módosítható, az ilyen tárgyú kérelmet a minősítő új eljárásban bírálja el.

(3) A (2) bekezdés szerinti módosítási szándék esetén új kérelmet kell benyújtani.

(4) A minősítési eljárás során a minősítő székhelyén kívül lefolytatott eljárási cselekmények költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek. Az e bekezdés szerinti egyéb eljárási költségek mértéke óránként és ügyintézőnként 8060 forint.

7. § (1) A minősítő a minősítés iránti kérelem beérkezését követő 8 napon belül megvizsgálja, hogy

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került-e,

b) a kérelem megfelel-e a 4. § szerinti formai követelményeknek.

(2) A kérelem 6. § (2) bekezdésébe ütköző megváltoztatása esetén a minősítő a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja vagy az eljárást megszünteti.

(3)19 Ha a minősítés iránti kérelem megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak, a minősítő a kérelmet érdemben vizsgálja.

8. §20 (1) A minősítő a minősítési eljárás alapján dönt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítési engedélyének kiadásáról. A minősítési engedélyben a minősítő meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit, továbbá elvégzi a tevékenység (3) bekezdés szerinti minősítési osztályba sorolását.

(2) A minősítési engedély – a Ket.-ben foglalt követelményeken felül – legalább a következőket tartalmazza:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, KÜJ-szám és KTJ-szám, statisztikai számjel),

b) az engedélyezett közszolgáltatási tevékenység megnevezése,

c) a közszolgáltatással érintett terület megnevezése,

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,

e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények,

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége, összetétele,

g) közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedélyének vagy engedélyeinek száma.

(3) A minősítő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet annak szolgáltatásbiztonsági funkciója szerint kategóriába, valamint szakmai funkcionalitása szerint fokozatba sorolja. A minősítő a kategória és a fokozat együttes alkalmazásával sorolja a kérelmezőt osztályba az 1–4. mellékletben meghatározottak szerint.

9. § (1)–(2)21

(3)22 A minősítési engedély időbeli hatálya – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az engedély jogerőre emelkedésétől számított 36. hónap utolsó napjáig tart.

(4)23 A 11. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az új minősítési engedély időbeli hatálya megegyezik az eredeti minősítési engedély időbeli hatályával.

10. §24 A minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a minősítési engedély időbeli hatálya alatt a kérelmezőnek folyamatosan meg kell felelnie. A kérelmező a környezetirányítási célok teljesítésének érdekében vállalt intézkedéseket a környezetirányítási programban foglaltaknak megfelelően végrehajtja.

5. Adatváltozás bejelentése

11. §25 (1)26 Ha a kérelmező

a) személyében, vagy

b) hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban

olyan változás következik be, amely a kiadott minősítési engedély adatának megváltoztatását igényli, a kérelmező a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül adatváltoztatási kérelmet nyújt be. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást igazoló okiratot. A minősítő a kérelemről 30 napon belül dönt.

(2)27 Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a minősítő megvizsgálja a minősítési engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek való megfelelést, és kiadja az új minősítési engedélyt.

(3) Ha a kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban olyan változás következik be, amely a minősítési osztályba sorolását nem érinti, a kérelmező e tényt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti.

(4)28 A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kérelmező kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minősítőt.

6. Új minősítési osztály kérelmezése

12. § (1)29 Ha a kérelmező részére kiadott minősítési engedélyben meghatározott minősítési osztályhoz tartozó minősítési kategóriánál vagy fokozatnál magasabb kategóriába vagy fokozatba sorolásra van lehetőség, a kérelmező az új kategóriának vagy fokozatnak megfelelő minősítési osztályba sorolás iránt módosítási kérelmet nyújthat be.

(2)30 Ha a kérelmező tevékenységében olyan változás következik be, amely alapján a kérelmező a minősítési engedélyében foglalt minősítési osztály feltételeinek, követelményeinek már nem felel meg, a kérelmező – a változások bekövetkezésétől számított 15 napon belül – ezt a tényt a minősítőnek bejelenti. A bejelentéssel egyidejűleg a kérelmező a változásoknak megfelelő minősítési osztályba sorolást tartalmazó módosítási kérelmet nyújt be.

7. 31 A minősítési engedély hatályának meghosszabbítása

13. § (1)32 A kérelmező a minősítési engedély hatályának lejárta előtt legkésőbb 90 nappal benyújtott kérelmével kezdeményezheti a minősítési engedély hatályának meghosszabbítását. A minősítési engedély hatályának meghosszabbításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig a kérelmező a hatályos – korábbi – minősítési engedély alapján végezheti a tevékenységét.

(2)33 Ha a minősítő a minősítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárásban megállapítja, hogy a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező megfelel, a környezetirányítási programban foglaltakat megfelelően végrehajtja, a 9. § (3) bekezdésében meghatározott időpont figyelembevételével meghosszabbítja a minősítési engedély hatályát.

(3)34 Ha a minősítő az (1) bekezdés szerinti eljárás során megállapítja, hogy a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező nem felel meg, vagy a környezetirányítási programban foglaltakat nem vagy nem megfelelően hajtja végre, 15 napos határidő tűzésével végzésben felhívja a kérelmezőt a minősítési osztály módosításának kezdeményezésére.

(4) Ha a kérelmező a kérelem benyújtására vonatkozó (1) bekezdésben foglalt határidőt elmulasztja, minősítését és osztályba sorolását új kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

8. Ellenőrzés

14. § (1)35 A minősítő a minősítési engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek való megfelelést és a környezetirányítási programban foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

(2) Ha a minősítő az ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a kérelmező

a)36 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységében olyan változás következett be, amelynek bejelentéséről az előírt eljárás szerint nem gondoskodott,

b)37 a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek nem felel meg és a minősítési engedély módosítása iránt a 12. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem nyújtott be kérelmet,

c) a környezetirányítási programban foglaltakat nem vagy nem megfelelően hajtja végre,

15 napos határidő tűzésével felhívja a kérelmezőt a minősítési osztály módosítására irányuló kérelem benyújtására.

9. Bírság alkalmazása

15. §38 (1) Ha a kérelmező a 11. § szerinti adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a minősítő a kérelmezőt 50 000 forint összegű bírság megfizetésére kötelezi, és határidő tűzésével felszólítja az adatváltozás bejelentésére.

(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tesz eleget határidőben az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, a bírság ismételten kiszabható.

15/A. §39

10. 40 A minősítési engedély visszavonása

16. § (1)41 A minősítő a minősítési engedélyt visszavonja, ha a kérelmező

foglalt felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget.

(2)42 A minősítő a minősítési engedélyt akkor is visszavonja, ha a minősítés megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn.

11. Egyéb eljárási szabályok

17. § (1)43 A 11. § (1) és (2) bekezdésében és a 12–16. §-ban foglalt eljárásokra a minősítési eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)44 A minősítési engedély módosítása esetén a minősítő új minősítési engedélyt ad ki, és a módosítással érintett korábbi minősítési engedélyt visszavonja.

(3)45 A módosításra irányuló eljárás alatt a kérelmező a tevékenységét a korábbi minősítési engedély alapján jogosult folytatni.

12.46

18. §

13. Nyilvántartás, közzététel

19. §47 (1) A minősítő a kiállított minősítési engedélyekről nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a minősítési engedély számát,

b) a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,

c) a minősítési engedélyben megjelölt minősítési osztályt,

d) a minősítési engedély időbeli hatályát.

(3) A minősítési engedélyeket, továbbá a minősítési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványokat és kitöltési, módszertani útmutatókat az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzé kell tenni.

14. Záró rendelkezések

20. § Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg az e törvényben meghatározott eljárásokért és az igazgatási jellegű szolgáltatás (konzultáció) igénybevételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékére, kezelésére, felhasználására, nyilvántartására, visszafizetésére vonatkozó részletes szabályokat.48

21. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 26. § (5) bekezdése és a 47. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

22. §49 Minősítő okirat 2015. június 30-át követően nem adható ki. Az e törvény alapján kiadott minősítő okirat az abban meghatározott ideig, de legkésőbb 2015. december 31-ig hatályos.

22/A. §50 E törvénynek az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépése51 után indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22/A. §52 (1) Ha a környezetvédelmi hatóság 2015. június 30-át követően, de a 22. §-ban meghatározott hatályvesztést megelőzően minősítési engedélyt ad ki a minősítő okirattal rendelkező kérelmező részére, a minősítő okiratot a minősítési engedély kiadásával egyidejűleg visszavonja.

(2) Az e törvény hatálybalépésétől 2016. július 1-jéig terjedő időszakban a minősítő okirat vagy minősítési engedély időbeli hatálya az okirat vagy engedély kiállításától számított 12. hónap utolsó napjáig tart.

23. § A törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

24. §53 E törvénynek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 4. § (1) és (6) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

25. §54

26. § (1)–(4)55

(5)56

(6)–(8)57

27. §58

28. § (1)59

(2)60

29–34. §61

35. § (1)–(2)62

(3)63

36. §64

37. § (1)65

(2)66

(3)67

(4)68

(5)69

38. § (1)70

(2)71

(3)–(4)72

39. § (1)–(2)73

(3)74

40–41. §75

42. § (1)–(2)76

(3)77

43–46. §78

47. §79

48–55. §80

56. §81

57–58. §82

59. § (1)83

(2)84

(3)85

60. § (1)86

(2)87

61–75. §88

76. §89

77–78. §90

79. § Nem lép hatályba a Ht.

1. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez91

A minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények

4K25522M_0

 

„A” minősítési kategória

„B” minősítési kategória

„C” minősítési kategória

 

A/I.

B/I.

C/I.

I.
minősítési fokozat

A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

 

2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges szállítóeszközökkel (gépjárművekkel) rendelkezik, amelyek az alábbi tulajdoni kategóriáknak felelnek meg:
a) a kérelmező tulajdonában vannak,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak, vagy
c) a kérelmező tulajdonában és állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak.

2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges
a) szállítóeszközökkel (gépjárművekkel), továbbá
b) az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítménnyel
rendelkezik, amely eszközök és létesítmények teljes mértékben megfelelnek a B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak.

 

A/II.

B/II.

C/II.

II.
minősítési fokozat

A kérelmező az A/I. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a) rendelkezik
aa) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítvánnyal;
ab) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS) rendszerrel;
b) a 4. melléklet szerint
ba) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett hulladékszállító és hulladékkezelő alvállalkozóit az ISO 9001 és 14001 szerinti irányítási rendszerek, vagy a Közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) bevezetésére és működtetésére, valamint azok akkreditált tanúsító szervezettel történő tanúsíttatására ösztönzi;
bb) ügyfelei elégedettségét és környezeti tudatosságát javítja;
c) az 5. melléklet szerint
ca) a kérelem benyújtását megelőző
12 hónapon    belül meghozott jogerős
határozatban    megállapított környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt kiszabott környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége nem keletkezett, továbbá
cb) a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál régebben meghozott jogerős határozatban környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt megállapított környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettségének eleget tett, és a jogszabálysértéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítette.

A kérelmező a B/I. és az A/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a) legalább a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályhoz előírt 5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

A kérelmező a C/I. és B/II. minősítési osztályokhoz szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a)    rendelkezik a C/I. minősítési osztály 2. pont b) alpontja szerinti hulladékkezelő létesítmények közül legalább egy B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak megfelelő települési szilárd hulladéklerakóval;
b)    legalább a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
c)    a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályhoz előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

 

 

B/III.

C/III.

III.
minősítési fokozat

A kérelmező a B/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a)    legalább a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályhoz előírt 5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

A kérelmező a C/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a)    legalább a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályhoz előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

2. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez

Környezetirányítási célok B/II. és C/II. minősítési osztályokhoz

3K63477_0

I. A B/II. minősítési osztály céljai:

1. Az EURO 4 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése a közszolgáltatási területen, a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.

b)    Kezdeti érték: 10%, de legalább egy EURO 4-es motorral rendelkező gépjármű.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: az EURO 4-es motorral rendelkező gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

2. Földrajzi helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) alkalmazása a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.

b)    Kezdeti érték: 10%, de legalább egy darab gépjármű helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) felszerelve.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: a helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelt gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen a vegyes hulladék gyűjtéséhez, szállításához használt összes gyűjtőedény mennyiségében, az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény mennyiségi arányának növelése.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló, vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására alkalmazott összes gyűjtőedény mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0%.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény 100%-os mennyiségi aránya a közszolgáltatási területen.

4. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés arányának növelése a közszolgáltatási területen a kérelmező által összegyűjtött összes elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez képest.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő gyűjtésének 30 tömegszázalékos aránya az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

5. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék hasznosításra történő átadásának aránynövelése.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés.

d)    Célérték: a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék összes mennyiségéhez viszonyítva.

II. A C/II. minősítési osztály céljai a B/II. céljain túlmenően:

1. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 100 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez viszonyítva évente 10 tömegszázalékos aránycsökkenés.

d)    Célérték: a lerakással ártalmatlanított hulladék maximum 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez viszonyítva.

2. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék anyagában történő hasznosítási arányának növelése az összes – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött és hasznosításra átadott – hulladékmennyiséghez viszonyítva.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az anyagában hasznosított hulladék minimum 50 tömegszázalékos aránya az összes hasznosításra átadott hulladékmennyiséghez viszonyítva.

3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított összes hulladék kezelési arányának növelése az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 10 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben kezelt hulladék minimum 40 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez képest.

4. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből – így különösen a depóniagáz hasznosításából – származó bevételek növelése.

a)    Bázisérték: a kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év gazdasági adataiban szereplő hulladék továbbértékesítéséből, vagy egyéb kezeléséből származó bevétel.

b)    Kezdeti érték: a bázisértéknek megfelelő bevétel, amely nagyobb, mint 0 forint.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevételek évi 2%-os növelése a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevétel 20%-os növekedése az első bázisévhez viszonyítva.

3. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez


Környezetirányítási célok B/III. és C/III. minősítési osztályokhoz
(bázisév a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének éve)

3K63480_0

I. A B/III. minősítési osztály céljai:

1. Az EURO 5 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése a közszolgáltatási területen, a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.

b)    Kezdeti érték: 10%, de legalább egy EURO 5-ös motorral rendelkező gépjármű.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: az EURO 5-ös motorral rendelkező gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

2. Földrajzi helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) alkalmazása a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.

b)    Kezdeti érték: 20%, de legalább egy darab gépjármű helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelve.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 20%-os aránynövekedés.

d)    Célérték: a helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelt gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.

3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen a vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására használt összes gyűjtőedény mennyiségében, az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény mennyiségi arányának növelése.

a)    Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló, vegyes hulladék összegyűjtésére, szállítására használt összes gyűjtőedény mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 10%.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 15%-os aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény 100%-os mennyiségi aránya a közszolgáltatási területen.

4. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés arányának növelése a közszolgáltatási területen a kérelmező által összegyűjtött összes elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez képest.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 5 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés 40 tömegszázalékos aránya az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

5. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében átvett, összegyűjtött, szállított hulladék hasznosításra történő átadásának aránynövelése.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 5 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 15 tömegszázalékos aránynövekedés.

d)    Célérték: a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék összes mennyiségéhez viszonyítva.

II. C/III. minősítési osztály céljai a B/III. céljain túlmenően:

1. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 100 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez viszonyítva évente 15 tömegszázalékos aránycsökkenés.

d)    Célérték: a lerakással ártalmatlanított hulladék legfeljebb 40 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során összegyűjtött, szállított összes hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

2. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék anyagában történő hasznosítási arányának növelése az összes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött és hasznosításra átadott hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés.

d)    Célérték: az anyagában hasznosított hulladék minimum 50 tömegszázalékos aránya az összes hasznosításra átadott hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított összes hulladék kezelési arányának növelése az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben.

a)    Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.

b)    Kezdeti érték: 15 tömegszázalék.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: évente 15 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben kezelt hulladék minimum 60 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez képest.

4. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből – így különösen a depóniagáz hasznosításából – származó bevételek növelése.

a)    Bázisérték: a kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év gazdasági adataiban szereplő hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből származó bevétel.

b)    Kezdeti érték: a bázisértéknek megfelelő bevétel, ami nagyobb, mint 0 forint.

c)    Elfogadható fejlesztési ütem: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevételek évi 3%-os növelése a kezdeti értékhez képest.

d)    Célérték: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevétel 30%-os növekedése az első bázisévhez viszonyítva.

4. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez

Az ügyfelek környezeti tudatosságát, elégedettségét és az alvállalkozók fejlesztését szolgáló célok és programok

1. A kérelmező feladata a közszolgáltatási területhez tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott valamennyi ingatlanhasználó elégedettségének mérése.

1.1. A kérelmezőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban mérnie kell a lakosság elégedettségét, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése érdekében javaslatot kell kérnie a lakosoktól. Feladata a javaslatok és a mért elégedettségi adatok értékelése és dokumentálása. E feladatot évente 1 alkalommal, a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását követő évtől kezdve kell elvégeznie.

1.2. A kérelmező feladata a közszolgáltatókkal szerződött valamennyi települési önkormányzat véleményének megkérdezése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a települési önkormányzatok elégedettségének mérése a közszolgáltatási területen, továbbá javaslatok kérése a közszolgáltatás fejlesztése érdekében. Feladata a javaslatok értékelése és az elégedettségi adatok dokumentálása. E feladatot évente 1 alkalommal, a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását követő évtől kezdve kell elvégeznie.

2. A kérelmező az alvállalkozók minőség- és környezetirányítási rendszereiről, tanúsítottságáról nyilvántartást vezet.

2.1. A kérelmező az alvállalkozók körében ösztönző rendszert alkalmaz annak érdekében, hogy az alvállalkozók az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítvánnyal rendelkezzenek. Az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS) rendszer is.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott feladat értékmérői a következők:

a) Kezdeti minimumérték: legalább 1 alvállalkozó rendelkezzen tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszerrel.

b) Elfogadható fejlesztési ütem: évente az összes alvállalkozó 20%-a minőség- és környezetirányítási rendszertanúsítást szerez a célérték eléréséig.

c) Célérték: az igénybe vett alvállalkozók legalább 60%-a akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszereket működtet.

5. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez


NYILATKOZAT
A KÖRNYEZETVÉDELMI BÍRSÁGFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG HIÁNYÁRÓL

Alulírott……………….. (név), mint a ………………………(cég megnevezése, székhelye és cégjegyzékszáma) – a továbbiakban: kérelmező – nyilatkozattételre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül meghozott jogerős határozatban megállapított – környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt kiszabott – környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Kijelentem továbbá, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál régebben meghozott jogerős határozatban – környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt – megállapított környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettségének eleget tett és a jogszabálysértéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítette.

Dátum:...................................................

        ...................................................
        cégszerű aláírás

6. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez92

7. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez93

8. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez94

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 4.

2

Az 1. § a 2014: XCIX. törvény 137. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 3. pontja a 2014: XCIX. törvény 138. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés 7. pontja a 2014: XCIX. törvény 149. § (1) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 139. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1a) bekezdését a 2014: LXXXVII. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CIV. törvény 115. § a) pontja.

7

A 3. § (3) bekezdése a 2015: CLXXXVI. törvény 195. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 4. § (1) bekezdése a 2016: CXXI. törvény 82. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 2013: CCL. törvény 215. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdés g) pontját a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (2) bekezdés j) pontját a 2014: XCIX. törvény 140. §-a iktatta be.

13

A 4. § (2) bekezdés k) pontját a 2014: XCIX. törvény 140. §-a iktatta be.

14

A 4. § (2) bekezdés l) pontját a 2014: XCIX. törvény 140. §-a iktatta be.

15

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a 2014: XCIX. törvény 149. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (3) bekezdés b) pontját a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 4. § (3) bekezdés c) pontját a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 4. § (6) bekezdése a 2016: CXXI. törvény 82. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 149. § (1) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 8. § a 2014: XCIX. törvény 141. §-ával megállapított szöveg.

21

A 9. § (1)–(2) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 9. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 142. §-ával megállapított szöveg.

23

A 9. § (4) bekezdését a 2013: CCL. törvény 211. §-a iktatta be, szövege a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 10. § a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 11. § a 2013: CCL. törvény 212. §-ával megállapított szöveg.

26

A 11. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 2014: XCIX. törvény 148. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 11. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 143. §-ával megállapított szöveg.

28

A 11. § (4) bekezdését a 2016: XXXII. törvény 36. §-a iktatta be.

29

A 12. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 12. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 7. alcím címe a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 13. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 13. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. és 6. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 13. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 14. § (1) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 14. § (2) bekezdés a) pontja a 2014: XCIX. törvény 148. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 14. § (2) bekezdés b) pontja a 2014: XCIX. törvény 148. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 15. § a 2014: LXXXVII. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

39

A 15/A. §-t a 2014: LXXXVII. törvény 13. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CIV. törvény 115. § b) pontja.

40

A 10. alcím címe a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 16. § (1) bekezdésn nyitó szövegrésze a 2014: XCIX. törvény 148. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 16. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 17. § (1) bekezdése a 2013: CCL. törvény 215. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 17. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 144. §-ával megállapított szöveg.

45

A 17. § (3) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 148. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 12. alcímet (18. §) a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 19. § a 2014: XCIX. törvény 145. §-ával megállapított szöveg.

49

A 22. § a 2014: XCIX. törvény 146. §-ával megállapított szöveg.

50

A 22/A. §-t a 2014: LXXXVII. törvény 14. §-a iktatta be.

51

A hatálybalépés napja: 2014. december 15.

52

Az újabb 22/A. §-t a 2014: XCIX. törvény 147. §-a iktatta be.

53

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2016: CXXI. törvény 82. § (2) bekezdése iktatta be.

54

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 26. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 26. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 26. § (6)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 35. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 35. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 37. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 37. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 37. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 38. § (2) bekezdése a 2014: LXXXVII. törvény 15. §-a alapján nem lép hatályba.

72

A 38. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 39. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 39. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 42. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 42. § (3) bekezdése a 2014: LXXXVII. törvény 15. §-a alapján nem lép hatályba.

78

A 43–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 48–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 57–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 59. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 59. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 59. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 61–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 1. melléklet a 2014: XCIX. törvény 148. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

92

A 6. mellékletet a 2014: XCIX. törvény 149. § (2) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére