• Tartalom

128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet

128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet

az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.05.03.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A hitelintézet a (2) bekezdés szerinti megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító – a támogatott személy aláírását nem tartalmazó – szerződést, annak létrejöttét követő legfeljebb 10 napon belül megküldi a támogatott személy és a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve részére. A Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve határozattal megállapítja a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét, majd a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi a támogatott lakás fekvése szerint illetékes járási földhivatalt a támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt. A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét megállapító jogerős határozat megküldésével egyidejűleg értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet a Kincstár értesítésének kézhezvételét követő havi elszámolásában jogosult a megelőlegező kölcsön és az 5/B. § (3) bekezdése szerinti időpontot követően az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséig felmerült, támogatott személyt terhelő kamat és költség összegének igénylésére.”

2. § Az R1. 18. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

n) a gyermek 24. § (5) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosságát vagy többszörös és összetett betegségét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. melléklete szerinti igazolással.”

3. § (1) Az R1. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a 2009. július 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok alapján a fiatal házaspár kérelmére a születendő gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló kölcsönként előlegezte meg, és a gyermek azért nem születik meg, mert
a) a házastársak egyike elhunyt, vagy
b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták,
c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik, vagy
d) a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékossága fennáll, vagy P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékosság,
a folyósító hitelintézethez benyújtott – az a)–d) pontban foglaltak igazolását is tartalmazó – kérelemre a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni és a hitelintézettel a kedvezményre kötött támogatási szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot és elidegenítési-terhelési tilalmat kell bejegyezni az állam javára. A kérelmet az a)–c) pontban foglalt események bekövetkezésétől számított 90. napig, vagy a d) pont esetén az igazolás kiállításától számított 60 napon belül, de legfeljebb a megelőlegezésről szóló szerződésben vállalt határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha az igénylő az igazolást az a)–c) pontban meghatározott esemény bekövetkeztétől számított 90 napon belül nem nyújtja be, a hivatkozott események bejelentésétől számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni az események bekövetkezése és a bejelentés időpontja közötti időtartam alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást. Ha a d) pont szerinti esetben a fiatal házaspár nem él az e bekezdés szerinti kérelem benyújtásának lehetőségével és a vállalt második gyermek a megelőlegezésről szóló szerződésben vállalt határidő lejártáig – az 5/A. § (5) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – nem születik meg, az 5/A. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”

(2) Az R1. 24. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdés d) pontja szerinti esetben az igénylő házaspár a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a megelőlegezés időtartamából hátralévő időszak alatt születő első gyermeke után az 5. § (7) bekezdése szerinti később született gyermek után járó kedvezményt nem veszi igénybe.”

4. § Az R1. a következő 50. §-sal egészül ki:

50. § Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.)
a) 1. § (1) bekezdésével megállapított 5/A. § (2a) bekezdését és 5. § 4. pontjával megállapított 5/A. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően benyújtott azon támogatási kérelmekre is alkalmazni kell, melyeknél a szerződéskötési kötelezettség beálltára még nem került sor,
b) 3. §-ával megállapított 24. § (5) és (5a) bekezdését a Módr4. hatálybalépését megelőzően benyújtott azon kérelmekre is alkalmazni kell, melyek tekintetében a vállalt gyermek megszületésére előírt határidő a Módr4. hatálybalépésének időpontjában még nem járt le,
c) 5. § 8. és 9. pontjával megállapított 18. § (13) és (14) bekezdését a Módr4. hatálybalépését követően hitelintézethez benyújtott igazolási kérelmekre kell alkalmazni,

5. § Az R1.

1. 1. § (4) bekezdés 9. pontjában a „használatbavételi vagy fennmaradási engedély köteles” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles”,

2. 1. § (4) bekezdés 10. pontjában az „a használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadását követően” szövegrész helyébe az „a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követően”,

3. 2. § (3) bekezdésében az „engedélyben” szövegrész helyébe az „engedélyben vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban”,

4. 5/A. § (2) bekezdésében a „16. napon létrejön” szövegrész helyébe a „16. napon a támogatott személy nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön”,

5. 5/A. § (5) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadásának napjától” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától”, az „A használatbavételi engedélyt az igénylő házaspár annak kiadását követő 15 napon belül” szövegrész helyébe az „A használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt az igénylő házaspár annak kiadását követő 15 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 30 napon belül”,

6. 5/B. § (2) és (3) bekezdésében a „kincstári tájékoztatást” szövegrész helyébe a „kincstári tájékoztatást vagy az igénylő házaspárnak a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó bejelentését”,

7. 17. § (4) bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező”,

8. 18. § (13) bekezdésében a „Ha az igénylést a hitelintézet elutasítja” szövegrész helyébe a „Ha az igénylést, vagy a gyermekvállalás nem teljesítésének 24. § (5) bekezdése vagy 5/A. § (11) bekezdése szerinti igazolását a hitelintézet elutasítja”,

9. 18. § (14) bekezdésében az „az igénylő a kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor” szövegrész helyébe az „az igénylő a kérelem, vagy a 24. § (5) bekezdése vagy az 5/A. § (11) bekezdése szerinti igazolás hitelintézethez történő benyújtásakor”,

10. 19. § (3) bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező”,

11. 19. § (8) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadása évének” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének”,

12. 20. § (1) bekezdésében a „használatbavételi engedély kiadása előtt” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”, a „ha ilyen engedély beszerzése nem kötelező” szövegrész helyébe a „ha az építési munka nem használatbavételi engedély vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles”,

13. 20. § (8) bekezdés c) és d) pontjában az „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

14. 21. § (1) bekezdés a) pontjában az „a használatbavételi engedély megadását” szövegrész helyébe „a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét”,

15. 21. § (5) bekezdésében az „a lakás tulajdonosa” szövegrész helyébe az „a támogatott személy”, az „a lakás tulajdonosát” szövegrész helyébe az „a támogatott személyt”,

16. 21. § (6) bekezdésében és 21/A. § (1) bekezdésében az „a lakás tulajdonosa” szövegrész helyébe az „a támogatott személy”,

17. 21. § (11) bekezdésében a „60 napon belül” szövegrész helyébe a „60 napon belül – a 21/A. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével –”,

18. 21. § (11) bekezdés b) pontjában a „csereszerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával” szövegrész helyébe a „csereszerződés, használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

19. 21. § (12) bekezdésében a „legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően” szövegrész helyébe a „legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően – a 21/A. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével –”,

20. 21. § (12) bekezdés b) pontjában az „adásvételi szerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával” szövegrész helyébe az „adásvételi szerződés, használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

21. 21/A. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a használatbavételi engedély bemutatásával” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

22. 21/C. § (2) bekezdésében az „a használatbavételi engedély megadását” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét”,

23. 24. § (6) bekezdésében az „A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi.” szövegrész helyébe az „Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését – az 5/A. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel – a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi.”

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R1. 5/A. § (2) bekezdésében az „– amennyiben a támogatott személy a hitelintézetnél a szerződés létrejötte ellen nem emel kifogást –”, valamint az „és a hitelintézet a Magyar Állam javára szóló jelzálogjogot valamint elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti” szövegrész.

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

„5. támogatott személy: aki
a) az e rendelet szerinti személyi és egyéb feltételeknek megfelel és ezek alapján a hitelintézettel a kamattámogatás nyújtására szerződést köt, vagy
b) a támogatást igénylő házastársa vagy bejegyzett élettársa, kivéve ha a kérelem benyújtását megelőzően kötött vagyonjogi szerződés alapján a kamattámogatás igénybevételével érintett lakás a felek egyikének különvagyonába tartozik és ezt a hitelintézet részére a vagyonjogi szerződés bemutatásával igazolják,”

(2) Az R2. 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből kamattámogatást igényelhet:
a) a magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
d) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy
e) menekült vagy oltalmazott, ha a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkezik.”

8. § Az R2. a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet 9. § a) pontjával megállapított 1. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontját, 9. § b) pontjával megállapított 2. § (4) bekezdését, 9. § c) pontjával megállapított 2. § (11) bekezdés a) pontját, 9. § d) pontjával megállapított 6. § (3) bekezdését, 9. § e) pontjával megállapított 6. § (7) bekezdés c) és d) pontját, 9. § f) pontjával megállapított 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontját, 9. § g) pontjával megállapított 7. § (2) bekezdését és 9. § h) pontjával megállapított 7. § (8) bekezdését a 2013. január 1-jét követően befejezett építkezésekre is alkalmazni kell.”

9. § Az R2.

a) 1. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontjában a „használatbavételi- vagy fennmaradási-engedély köteles” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles”,

b) 2. § (4) bekezdésében az „engedélyben” szövegrész helyébe az „engedélyben vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban”,

c) 2. § (11) bekezdés a) pontjában az „a használatbavételi engedély kiadásától” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől”,

d) 6. § (3) bekezdésében a „használatbavételi engedély kiadása előtt” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

e) 6. § (7) bekezdés c) és d) pontjában az „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

f) 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező”,

g) 7. § (2) bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező”,

h) 7. § (8) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadása évének” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének”

szöveg lép.

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező lakás esetén az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.”

11. § (1) Az R3. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Új lakás építése esetén, ha a felépült lakás energetikai minősítési osztálya kedvezőbb a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztálynál, a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti lakásépítési támogatásra jogosult. A hitelintézet a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, írásban módosítja, melyről a támogatott személyt és a Kincstárt írásban értesíti. A Kincstár határozatban intézkedik a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja meghatározott energetikai számítás szerinti, tervezett energetikai minősítési osztálynak megfelelő támogatási összeg visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá az e bekezdés szerinti támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra a törölt jelzálogjog ranghelyén történő bejegyeztetése iránt.”

(2) Az R3. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály és a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztály szerinti lakásépítési támogatás különbözete, lakás vásárlása esetén a vételár, építés esetén az építési költségek megfizetéséhez igényelt, a kérelem benyújtásának időpontjában fel nem mondott hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Ha a támogatott személy az e bekezdés szerinti hitelintézeti kölcsönnel nem rendelkezik, a hitelintézet az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály és a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztály szerinti lakásépítési támogatás különbözetét a támogatott személy fizetési számlájára teljesíti.”

12. § Az R3. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha az igénylő a (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem él a lakásépítési támogatás igénylésének lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.”

13. § Az R3. a következő 22. §-sal egészül ki:

14. § Az R3.

1. 1. § (1) bekezdés 8. pont a) alpontjában a „használatbavételi engedély köteles” szövegrész helyébe a „használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles”,

2. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező”,

3. 3. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában az „a használatbavételi engedély megszerzését” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély megszerzését vagy a használatbavétel tudomásulvételét”,

4. 3. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában az „a használatbavételi engedélyt” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt”,

5. 3. § (1) bekezdés i) pont id) alpontjában az „az eladó – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlájára” szövegrész helyébe az „az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára”,

6. 3. § (4) bekezdésében az „az építési és használatbavételi engedélyben” szövegrész helyébe az „az építési engedélyben és a használatbavételi engedélyben vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban”,

7. 3. § (5) bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező”,

8. 3. § (6) bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel” szövegrész helyébe „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal”, az „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

9. 4. § (5) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadásától” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől”,

10. 6. § (2) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadásának napjától” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától”, az „A használatbavételi engedélyt a fiatal házaspár annak kiadását követő 30 napon belül” szövegrész helyébe „A használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt a fiatal házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül”, az „a használatbavételi engedélyre” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványra”,

11. 9. § (2) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadása előtt” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

12. 10. § (9) bekezdésében az „a Kincstárnak a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve”,

14. 12. § (6) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadása évének” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének”,

15. 13. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „a használatbavételi engedély kiadását követően” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően”,

16. 13. § (2) bekezdésében az „a használatbavételi engedély bemutatását” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását”,

17. 13. § (5) bekezdés c) pontjában az „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

18. 14. § (1) bekezdés a) pontjában az „a használatbavételi engedély megadását” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét”,

19. 15. § (1) bekezdésében az „a tulajdonos” szövegrész helyébe az „a támogatott személy”,

20. 15. § (6) bekezdésében az „a felfüggesztés megszüntetését követően 15 napon belül” szövegrész helyébe az „a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozatának jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül”,

21. 15. § (8) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a használatbavételi engedély bemutatásával” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

22. 15. § (12) bekezdés b) pontjában a „csereszerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával” szövegrész helyébe a „csereszerződés, használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

23. 15. § (13) bekezdés b) pontjában az „adásvételi szerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával” szövegrész helyébe az „adásvételi szerződés, használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

24. 16. § (4) bekezdésében az „a lakás tulajdonosa” szövegrész helyébe az „a támogatott személy”, az „a lakás tulajdonosát” szövegrész helyébe az „a támogatott személyt”,

25. 16. § (5) bekezdésében az „a lakás tulajdonosa” szövegrész helyébe az „a támogatott személy”

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „egy” szövegrész,

c) 7. § (7) bekezdésében az „és a (6)” szövegrész és

d) 9. § (2) bekezdésében a „jogvesztő” szövegrész.

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14. támogatott személy: aki
a) az e rendelet szerinti személyi és egyéb feltételeknek megfelel, és ezek alapján a hitelintézettel az otthonteremtési kamattámogatás nyújtására szerződést köt, vagy
b) a támogatást igénylő házastársa vagy bejegyzett élettársa, kivéve ha a kérelem benyújtását megelőzően kötött vagyonjogi szerződés alapján a kamattámogatás igénybevételével érintett lakás a felek egyikének különvagyonába tartozik, és ezt a hitelintézet részére a vagyonjogi szerződés bemutatásával igazolják;”

17. § (1) Az R4. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy)

g) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy
ga) – lakás vásárlása esetén – a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár
gb) – lakáscsere esetén – az értékkülönbözet saját erőből teljesített összegének legfeljebb a megszerezni kívánt ingatlan értéke
10%-ával csökkentett részét az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti,”

(2) Az R4. 4. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat – az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja esetében a hitelcél megvalósulásának támogatott személy által történő bejelentését követő 45 napon belül – a hitelintézet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi.”

18. § Az R4. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Hatósági árverésen vásárolt használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy nem rendelkező lakás esetén az (1) bekezdés szerinti számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.”

19. § Az R4. 15/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha az 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén]

d) a támogatott személy a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint b) és i) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget”

[az otthonteremtési kamattámogatást a hitelintézet visszavonja, és a támogatott személy a már igénybevett kamattámogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.]

20. § Az R4. a következő 20. §-sal egészül ki:

20. § Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.)
a) 17. § (1) bekezdésével megállapított 4. § (1) bekezdés g) pontját, valamint 21. § g) pontjával megállapított 6. § (1) bekezdés a) pontját – a Kincstár vagy bíróság által jogerősen elbírált esetek kivételével – a Módr4. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell,

21. § Az R4.

a) 1. § (1) bekezdés 5. pontjában az „a használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező”,

b) 1. § (1) bekezdés 17. pontjában az „az országos településrendezési és építési követelményekről szóló” szövegrész helyébe az „– a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló”,

c) 4. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában a „használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező”,

d) 4. § (1b) bekezdésében az „Az (1b) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az (1a) bekezdés”,

e) 4. § (8) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadása” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele”,

f) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „használatbavételi engedélyt nem adtak ki” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedélyt nem adtak ki vagy a használatbavétel tudomásulvételére még nem került sor”,

g) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „új lakás építése esetén annak hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adó összegét tartalmazó bekerülési költsége” szövegrész helyébe az „új lakás építése esetén annak hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott bekerülési költsége”,

h) 10. § (4) bekezdésében az „A (2) bekezdés c) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás mértéke” szövegrész helyébe „A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén a kamattámogatás (2) bekezdés b) pontja szerinti mértéke”,

i) 12. § (3) bekezdés b) pontjában az „a használatbavételi engedély kiadása előtt” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

j) 14. § (1) bekezdés l) pontjában az „a jogerős használatbavételi engedély” szövegrész helyébe az „a jogerős használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány”,

k) 15/A. § c) pontjában „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe az „a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”

szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére