• Tartalom

130/2013. (XII. 21.) VM rendelet

130/2013. (XII. 21.) VM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A 4., 6., 8., 10., 13., 14., 16., 17., 19., 21. és 23. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 1., 2., 3., 5., 7., 15., 18., 20. és 22. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet módosítása

1–6. §2

2. A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet módosítása

7–10. §3

3. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

11. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2014. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2013. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

12. §4

5. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

13. § A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében az „ötvenmillió forint” szövegrész helyébe a „hatvanmillió forint” szöveg lép.

6. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

14–15. §5

7. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

16. §6

17. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8) bekezdésében a „2013. december 31.” szövegrész helyébe a „2014. december 31.” szöveg lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

18–25. §7

9. A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

26–27. §8

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet módosítása

28. §9

11. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

29. § A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben foglalt mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez 2012-ben legfeljebb 9,33 millió eurónak, 2013-ban legfeljebb 10,67 millió eurónak, 2014-ben 10,67 millió eurónak megfelelő forintösszeg használható fel.”

12. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

30. §10

13. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

31–32. §11

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása

33. §12

15. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

34. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás a Vidékfejlesztési Minisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Nemzeti támogatások alcím, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport előirányzat terhére, a 10032000-01220191-51200002 számú fizetési számláról kerül biztosításra.”

35. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2013. évtől e rendelet alapján odaítélhető összes támogatás költségvetési felső határa évente 240 millió forint, ide nem értve a 11. § szerinti egyszeri kompenzációs támogatás összegét.”

36. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § (1) Egyösszegű, egyszeri általános de minimis támogatásnak minősülő kompenzációban részesül a 2012-es támogatási év vonatkozásában az az ügyfél:
a) aki a 2012-es támogatási év vonatkozásában rendelkezik az MVH e rendelet alapján kiadott támogatási kérelemnek helyt adó határozatával, és
b) akinek a szárított takarmányt előállító üzemében a 2012-ben szárított takarmány előállítás céljára felhasznált fűtőanyag átlagos fűtőértéke az MVH által a 2012. támogatási év vonatkozásában felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzített adatok alapján meghaladta a földgáz esetében a 38 MJ/Nm3-t vagy PB gáz esetében a 42 MJ/kg-ot.
(2) A kompenzáció mértékét az MVH állapítja meg oly módon, hogy a 2012-ben felhasznált hőenergia mennyiség alapján a 4. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megállapítható, a 4. § (5) bekezdése szerinti arányos visszaosztás során az MVH által 2012. évben alkalmazott 0,899-es szorzóval számított támogatási összeget a 2012-ben az MVH által kiadott támogatási határozatban megállapított támogatási összeggel csökkenti. A 2012-ben felhasznált hőenergia mennyiség megállapításakor az MVH az általa a 2012. támogatási év vonatkozásában felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített átlagos fűtőértéket és felhasznált tüzelőanyag mennyiséget veszi alapul.
(3) Az MVH saját hatáskörben határozatot hoz a kompenzációs támogatás odaítéléséről, valamint annak mértékéről, és legkésőbb 2014. március 1-jéig intézkedik annak kifizetéséről.
(4) A kompenzációs támogatás a 4. § (2) bekezdésben meghatározott fizetési számla terhére kerül teljesítésre.
(5) Az MVH a kompenzációs támogatási összeg euróra történő átszámításakor a 2014. január 1-jén érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott euró/forint árfolyamot alkalmazza.”

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

38–40. §13

17. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet módosítása

41. §14

18. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet módosítása

42–43. §15

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

44–46. §16

20. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

47–49. §17

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

50. §18

22. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

51. §19

23. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet módosítása

52. §20

24. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. §, a 13. §, a 17. §, a 29. §, valamint a 34–37. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelethez

A tárgyévben igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás mértéke a szárított takarmány előállítás céljára felhasznált hőenergia mennyiség alapján
A támogatási összeg megállapításának alapját a szárított takarmányt előállító üzemek által a szárítás során a tárgyévben felhasznált hőenergia mennyiség képezi.
A felhasznált hőenergia mennyiség alapján megállapított intervallumokat, valamint az ezekhez tartozó támogatási mértékeket és megállapítható maximális támogatási összegeket a következő táblázat tartalmazza:

 

A

B

C

D

1

A felhasznált hőenergia mennyiség intervallumának felső értéke, MJ

A felhasznált hőenergia mennyiség intervallumának alsó értéke, MJ

A teljes támogatási összeg %-a

A támogatás maximális összege, euró

2

 

10 000 000

100%

66 666

3

9 999 999

8 000 000

80%

53 333

4

7 999 999

4 800 000

60%

40 000

5

4 799 999

1 920 000

40%

26 665

6

1 919 999

384 000

20%

13 332

7

383 999

 

10%

6 666

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 38–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 42–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 44–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 47–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére