• Tartalom

131/2013. (XII. 23.) VM rendelet

131/2013. (XII. 23.) VM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos módosításáról1

2014.01.01.

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés b) pontjában,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b), c), m) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya a Vidékfejlesztési Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, az Országos Vízügyi Hatóság, a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, a területi vízügyi hatóságok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóságok) hatáskörébe tartozó környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásokra, valamint vízügyi hatósági és szakhatósági eljárásokra, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentésekre és a környezethasználat bejelentésére, valamint az eljáró hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásaira (a továbbiakban – a szakhatósági eljárás kivételével – együttesen: eljárás) terjed ki.”

(2) A 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A díjat az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat
a) 1–22. pontja,
b) 30–31. pontja és
c) 33–58. pontja
alá tartozó eljárások esetében.
(1a) A díjat az első fokon eljáró területi vízügyi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 3. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat
a) 23–29. pontja,
b) 32. pontja,
c) 51–52. pontja és
d) 56. pontja
alá tartozó eljárások esetében.
(1b) A jogorvoslati eljárásért befizetett díjat az első fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokon eljáró hatósághoz.”

2. § (1) Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet] 1. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.

(2) A 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet Melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet Mellékletének 1. pontjában foglalt táblázat 84–85., 87–91. sorai.

(2) Hatályát veszti a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat 13., 33., 102–103., 106–107. sorai;

ba) A 13. sorszámú Csatornamű-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye,

bb) Az 33. sorszámú Fürdőüzemi gépész megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye,

bc) A 102. sorszámú Víz- és csatornaműkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye,

bd) A 103. sorszámú Víz- és szennyvízkezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye,

be) A 106. sorszámú Vízműkezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye,

bf) A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

cím;

c) 4. mellékletben foglalt táblázat 15., 35., 104–105., 108–109. sorai.

1. melléklet a 131/2013. (XII. 23.) VM rendelethez

 

A

B

Sorszám

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

10032000-00287261-00000000

2.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10033001-01711899-00000000

3.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10032000-01711806-00000000

4.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10029008-01711882-00000000

5.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10024003-01711837-00000000

6.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10047004-01711947-00000000

7.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10044001-01711923-00000000

8.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10027006-01711868-00000000

9.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10034002-01711916-00000000

10.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10045002-01711930-00000000

11.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10028007-01711875-00000000

12.

Vidékfejlesztési Minisztérium

10032000-01494549

2. melléklet a 131/2013. (XII. 23.) VM rendelethez

 

A

B

C

Sorszám

Intézmények

Számla megnevezése

Számlaszámok

1.

Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10033001-01712027-00000000

2.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10032000-01712010-00000000

3.

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10025004-01712120-00000000

4.

Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10029008-01712041-00000000

5.

Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10024003-01712058-00000000

6.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10047004-01712034-00000000

7.

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10044001-01712065-00000000

8.

Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10027006-01712072-00000000

9.

Tiszántúli Vízügyi Hatóság

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10034002-01712089-00000000

10.

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10045002-01712096-00000000

11.

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10028007-01712106-00000000

12.

Körös-vidéki Vízügyi Hatóság

Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10026005-01712113-00000000

13.

Országos Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság előirányzat felhasználási keretszámla

10032000-00319841-00000000

3. melléklet a 131/2013. (XII. 23.) VM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

 

A

B

Sorszám

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

10032000-00287261-00000000

2.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

10033001-01711899-00000000

3.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

10032000-01711806-00000000

4.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

10029008-01711882-00000000

5.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10024003-01711837-00000000

6.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

10047004-01711947-00000000

7.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

10044001-01711923-00000000

8.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

10027006-01711868-00000000

9.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10034002-01711916-00000000

10.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

10045002-01711930-00000000

11.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

10028007-01711875-00000000

12.

Vidékfejlesztési Minisztérium

10032000-01468216-00000000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdés alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére