• Tartalom

133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében Lakitelken a 040/4, 040/6, 040/7, 043, 044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/34, 044/62, 044/63, 044/64, 044/65, 044/66, 044/67, 044/68, 045, 046/3, 046/4 helyrajzi számokon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékeltben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. §2

3. §3 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)6 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)10 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez12

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárás

Eljáró hatóság

2.

Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése

Az 1. § (1) bekezdése szerinti területek

általános építésügyi hatósági eljárások

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

4.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

5.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

8.

művelési ágból történő kivétel hatósági eljárás

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

9.

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

11.

földmérési hatósági eljárás

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

13.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

14.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

15.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

17.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez13

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdésével megállapított, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

12

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. §-ával megállapított, a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére