• Tartalom

2013. évi CXXXIV. törvény

2013. évi CXXXIV. törvény

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról1

2021.03.01.

1. § (1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33–34. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33–34. §-ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a Ht. szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt állami szervet (a továbbiakban: állami szerv).

(3)2 Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel és minősítési engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül. A közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a Ht. 32/A. § (2) bekezdése szerinti szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) által meghatározott szolgáltatási díj fejében köteles elvégezni. A szolgáltatási díj mértékét és megállapításának rendjét miniszteri rendelet határozza meg.

(4)3 Az állami szerv kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

(5) A kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

(6) Az állami szerv az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés során az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdeket, továbbá a lakosság méltányos érdekeit veszi figyelembe.

(7)4 Az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb kormányrendeletben meghatározott időtartamra érvényes.

(8)5 A közérdekű szolgáltató a hulladékgazdálkodási engedélyében, illetve a minősítési engedélyében meghatározott közszolgáltatási területen kívül is végezhet ideiglenes ellátásra irányuló tevékenységet.

(9)6 Ha a (6) bekezdés szerinti közérdek érvényesítését a (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel rendelkező szolgáltatók száma korlátozza, közérdekű szolgáltatóként az ideiglenes szolgáltatáshoz szükséges feltételek megléte esetén kijelölhető az a szolgáltató is, amelyik

a)7 minősítési engedéllyel nem, de hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,

b) hulladékgazdálkodási engedély megszerzése érdekében kérelmet nyújtott be, vagy

c) korábban hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, de az engedélyének időbeli hatálya a kijelölés időpontját megelőző legfeljebb 60 napon belül szűnt meg.

1/A. §8 A kijelölési eljárás során

a) a tájékoztatás,

b) a hiánypótlás, és

c) az ügyfél által tett nyilatkozat

csak írásban tehető meg.

2. § Ha az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki, a települési hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről (a továbbiakban: szükségellátás) az állami szerv gondoskodik.

3. § (1)9 A hulladékgazdálkodási hatóság, valamint a helyi önkormányzat – az ideiglenes ellátás, továbbá a szükségellátás megszervezéséhez szükséges – nyilvántartásában szereplő és rendelkezésére álló adatokat az állami szerv kérésére haladéktalanul szolgáltatja.

(1a)10 A kijelölt közérdekű szolgáltató megad minden adatot és információt, amely a Koordináló szerv díjbeszedési feladatkörének gyakorlásához szükséges, ideértve a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat is. Az adatokat, személyes adatokat a Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti és nyilvántarthatja.

(1b)11 A kijelölt közérdekű szolgáltató a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat, személyes adatokat az általa ellátandó feladatok, valamint jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és nyilvántarthatja. A kijelölt közérdekű szolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e bekezdésben meghatározott célból történt vagy az adatkezelés célja megszűnt.

(2) Kártalanítás mellett az ideiglenes ellátáshoz és a szükségellátáshoz szükséges szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására kötelezhető

a) a más településen végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül, közvetlenül az ideiglenes ellátás előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató a közérdekű szolgáltatót kijelölő állami szerv hatósági döntésével;

b) a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályainak megfelelő alkalmazásával a szükségellátás végrehajtására alkalmas teherszállító jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv hatósági döntésével.

(3) A szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv és az 1. § (3) bekezdése szerint kijelölt közérdekű szolgáltató közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. A közérdekű szolgáltató az önkormányzati kötelező feladat ellátásában történő közreműködése erejéig minősül közfoglalkoztatónak.

(4) A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetője a települési hulladék átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak összegyűjtése és szállítása ideiglenes ellátás vagy szükségellátás keretében történik.

(5)12 Az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeit a központi költségvetés terhére kell biztosítani.

(5a)13 Az (5) bekezdés nem érinti az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó díjfizetési kötelezettségét.

(6) Az ellátásért felelős települési önkormányzat – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.

3/A–3/E. §14

3/F. §15 (1) Ha a települési önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/F. és 44/G. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt az nem biztosítható, a települési önkormányzat e körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja az állami szervet.

(2) Az állami szerv az ellátáshoz fűződő közérdekből a közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes begyűjtési ellátás) az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vagy a vízügyi hatóság által nyilvántartásba vett szolgáltatók közül.

(3)16 Az állami szerv közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló eljárására és az eljárás során hozott döntésre az 1. § (4)–(6) bekezdése, valamint az 1/A. § megfelelően alkalmazandó.

(4) Ideiglenes begyűjtési ellátásra irányuló kijelölés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb a Kormány rendeletében meghatározott időtartamra érvényes.

(5) A közérdekű szolgáltató a Vgtv. 44/F. § (2) bekezdése szerinti bejelentésében, illetve a környezetvédelmi engedélyben szereplő közszolgáltatási területen kívül is végezhet ideiglenes begyűjtési ellátásra irányuló tevékenységet.

(6) A közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátást a szolgáltatással érintett területre irányadó közszolgáltatási díj ellenében köteles elvégezni. A díjat az ingatlantulajdonos fizeti meg, amelyet a települési önkormányzat egészben vagy részben átvállalhat.

(7) A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során, az állami szervnél a 3/G. §-ban meghatározott feladat ellátása során felmerülő, a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségeket a központi költségvetés fedezi. Az indokolt költségek elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásában az ellátásért felelős települési önkormányzat közreműködik.

3/G. §17 Ha az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének megszervezéséről és elvégzéséről (a továbbiakban: rendkívüli ellátás) a közérdekű szolgáltató kijelöléséig, vagy a közszolgáltatás helyreállításáig az állami szerv gondoskodik.

3/H. §18 (1)19 A helyi önkormányzat, a hulladékgazdálkodási hatóság és a vízügyi hatóság – az ideiglenes begyűjtési ellátás, továbbá a rendkívüli ellátás megszervezéséhez szükséges – a nyilvántartásában szereplő és rendelkezésére álló, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, egyéni vállalkozókra és egyéni cégekre vonatkozó adatokat az állami szerv kérésére haladéktalanul szolgáltatja.

(2) Kártalanítás mellett az ideiglenes begyűjtési ellátáshoz és a rendkívüli ellátáshoz szükséges szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására kötelezhető – a más településen végzett közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül – a közszolgáltatást végző közszolgáltató.

(3) A kijelölt közérdekű szolgáltató és a rendkívüli ellátás megszervezéséért felelős állami szerv közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. A közérdekű szolgáltató az önkormányzati kötelező feladat ellátásában történő közreműködése erejéig minősül közfoglalkoztatónak.

(4) A Vgtv. 44/C. § (1) bekezdése szerinti átadási hely üzemeltetője a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak begyűjtése ideiglenes begyűjtési ellátás vagy rendkívüli ellátás keretében történik.

(5) Az ellátásért felelős települési önkormányzat – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz minden intézkedést a Vgtv. 44/C. §-ában foglalt, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás helyreállítása érdekében.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése esetére

a) vonatkozó részletes szabályokat;20

b) a díjfizetés és az érintettek közötti elszámolás szabályait;21

c) a közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését;22

d) a települési hulladék szükségellátás keretében történő elszállításának megszervezéséért felelős állami szerv kijelölését;23

e)24 az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés lehetséges időtartamát.

4/A. §25

4/B. §26 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás ellátásának kiesése esetére

a) a közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését és a közérdekű szolgáltató kijelölésének részletes szabályait,27

b) az ideiglenes begyűjtési ellátás és a rendkívüli ellátás keretében elvégzendő feladatok részletes szabályait,28

c) a díjfizetés és az érintettek közötti elszámolás, a szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására kötelezés esetén a kártalanítás szabályait,29

d) az ideiglenes begyűjtési ellátásra irányuló kijelölés lehetséges időtartamát.30

5. § E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6–9. §31

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 12.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 2016: CXII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 2017: L. törvény 455. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (7) bekezdése a 2015: CXX. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (8) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 150. § 2. pontja, 151. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (9) bekezdését a 2013: CXCII. törvény 44. §-a iktatta be.

7

Az 1. § (9) bekezdés a) pontja a 2014: XCIX. törvény 150. § 1. pontja, 151. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1/A. §-t a 2017: L. törvény 453. §-a iktatta be.

10

A 3. § (1a) bekezdését a 2016: CXII. törvény 2. §-a iktatta be.

11

A 3. § (1b) bekezdését a 2016: CXII. törvény 2. §-a iktatta be.

12

A 3. § (5) bekezdése a 2013: CCIII. törvény 31. §-ával megállapított szöveg.

13

A 3. § (5a) bekezdését a 2013: CCXXVII. törvény 34. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 3/A–3/E. §-t a 2013: CCXXVII. törvény 35. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CCXI. törvény 12. § (4) bekezdése.

15

A 3/F. §-t a 2015: CLXXXV. törvény 6. §-a iktatta be.

16

A 3/F. § (3) bekezdése a 2017: L. törvény 454. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 3/G. §-t a 2015: CLXXXV. törvény 6. §-a iktatta be.

18

A 3/H. §-t a 2015: CLXXXV. törvény 6. §-a iktatta be.

19

A 3/H. § (1) bekezdése a 2021: II. törvény 95. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 4. § e) pontját a 2015: CXX. törvény 20. §-a iktatta be.

25

A 4/A. §-t a 2013: CCXXVII. törvény 36. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CCXI. törvény 12. § (4) bekezdése.

26

A 4/B. §-t a 2015: CLXXXV. törvény 8. §-a iktatta be.

31

A 6–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére