• Tartalom

136/2013. (V. 10.) Korm. rendelet

136/2013. (V. 10.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a szakmai minőségértékeléssel összefüggő módosításáról1

2013.05.25.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A GYEMSZI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)

b) az egészségügyi szolgáltatók és a szolgáltatások tekintetében szakmai minőségértékelést végez, amely alapján javaslatot tesz a minőségfejlesztés irányára,”

(2) Az R1. 2/B. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény)

(szerinti feladatok ellátására.)

2. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)

d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat.”

(2) Az R2. 12. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)

(szerinti feladatok ellátására.)

3. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzése során az egészségügyi szakmai tevékenység minőségét érintő vagy minőségfejlesztést igénylő problémát, hiányosságot tár fel, arról haladéktalanul értesíti a szakmai minőségértékelést végző Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet.”

4. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 11/B. § (3) bekezdés c) pontjában a „megyei szakfőorvos” szövegrész helyébe a „feladattal megbízott szakfelügyelő főorvos” szöveg lép.

5. § A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § Az állandó minőségügyi szakfőorvos évente vizsgálatot tart az egészségügyi szolgáltatóknál a 3. § szerinti kötelezettségek teljesítése tekintetében és közreműködik az éves jelentés elkészítésében.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2013. május 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére