• Tartalom

2013. évi CXXXVII. törvény

2013. évi CXXXVII. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról1

2015.09.02.

1. §2

2. § (1) Az Nkt. 64. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.”

(2) Az Nkt. 64. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár,
b) a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg az oktató, nevelő munkát végzőknek járó pótszabadságra jogosult pedagógust,
c) a szabadságra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában fizetési fokozat alatt fizetési kategóriát kell érteni.”

3. § Az Nkt. 65. §-a a következő (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(9) A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell
a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott tekintetében is.”

4. §3

5–8. §4

9. § Az Nkt. 8. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

10. § (1)5

(2) Az Nkt.

a) 64. § (1) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyett a „köznevelési intézmény”,

b) 64. § (4) bekezdésében a „foglalkoztatott” szövegrész helyett a „foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb,”

c) 64. § (5) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő” szövegrész helyett a „közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő”

szöveg lép hatályba.

11–13. §6

14. § Nem lép hatályba az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. törvény 42. § (2) bekezdése.

15. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXXXVII. törvényhezA nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában

 

A

B

C

1

Pótlék megnevezése

Pótlék alsó határa

Pótlék felső határa

2

intézményvezetői

40

80

3

osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői

10

30

4

munkaközösség-vezetői

5

10

5

intézményvezető-helyettesi

20

40

6

nemzetiségi

10

10

7

gyógypedagógiai

5

10

8

nehéz körülmények között végzett munkáért járó

10

30


1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. augusztus 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. augusztus 30. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 43. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére