• Tartalom

138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet

138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet

a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.08.01.

A Kormány

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3–4. §3

3. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5–6. §4

4. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,
valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §5

8. §6 Az R4. a következő 12/C. §-sal egészül ki:

12/C. § A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.”

9–10. §7

11. § (1)8

(2) Az R4. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3)9

(4) Az R4. a 4. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. §, a 11. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 2. és a 4. melléklet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelethez10

2. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelethez

(Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság fizetésére
kötelezett)

„G23

A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként (gépjárművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként)

100 000

üzemben tartó”

3. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelethez11

4. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelethez

A jogszabályban rögzített vizsgáztatási technológia és ügyrend megsértése esetén

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

Bírság összege forintban

1.

A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú – a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” típusú alkalmatlannak minősítendő – jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként

500 000

2.

A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása

200 000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére