• Tartalom

139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.06.01.

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója a számlán – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva:]

c) amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján a termékdíj megfizetése nem terheli:
ca) „a csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy
cb) „a csomagolószer termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre””

(szöveget.)

(2) A Vhr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem kell a számlán záradékot feltüntetni – a (2) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – a csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén.”

2. § (1) A Vhr. 9. § (5) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a 9. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését)

d) csomagolószer változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben történő továbbértékesítése esetén a továbbértékesítést alátámasztó beszerzési és értékesítési számlákkal,
e) a csomagolást előállító belföldi vevő átvállalása esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylatokkal, vagy
f) csomagolóanyagból anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítása esetén anyagmérleggel (amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált csomagolóanyag mennyiségét, illetve a létrejött csomagolóeszköz mennyiségét), és az ahhoz kötődő, a termék előállításához felhasznált anyagok (anyagnorma) mennyiségével”

(igazolja.)

(2) A Vhr. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Átvállalás esetén az átvállalót kötelezettnek kell tekinteni, és a termékdíj-kötelezettséggel összefüggő jogok az átvállaló felet illetik, továbbá a kötelezettségek az átvállaló felet terhelik.”

3. § (1) A Vhr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Vhr. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Vhr. 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § A Vhr.

1. 1. § (2) bekezdésében a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „– Kombinált Nómenklatúra 2010. január 1-jén hatályos – vámtarifaszáma”,

2. 2. § (1) bekezdésében a „3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „3. § (3) bekezdése szerinti”,

3. 2. § (3) bekezdésében a „kötelezett első vevője” szövegrész helyébe a „kötelezett vevője”,

4. 5. § (4) bekezdésében a „vevő nevét és címét, továbbá” szövegrész helyébe a „vevő nevét, címét, adószámát, továbbá”,

5. 7. § (2) bekezdésében az „első belföldi forgalomba hozója a számlán – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész helyébe a „kötelezettje a számlán”,

6. 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „KT, CsK kódját,” szövegrész helyébe a „KT, CsK kódjának első három jegyét,”

7. 9. § (7) bekezdésében a „Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja” szövegrész helyébe a „Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja”,

8. 10. §-ában az „utolsó napjától a szerződés érvényességének utolsó napjáig,” szövegrész helyébe az „utolsó napjától,”, és

9. 26. § (1) bekezdésében a „megrendelőnek” szövegrész helyébe a „belföldi megrendelőnek”

szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

6. § E rendelet

1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése és

2. a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke

szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 139/2013. (V. 13.) Korm. rendelethez

1.    A Vhr. 1. melléklet A) cím I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Csomagolószerként is felhasználható termékek vámtarifaszámai
Az ex jelzéssel ellátott, a Kombinált Nómenklatúra 2010. január 1-jén hatályos vámtarifaszámai alá tartozó termékek közül azon termékek tartoznak a termékdíjas szabályozás hatálya alá, amelyek megfelelnek a vámtarifaszámhoz tartozó megnevezésnek és nem kerültek meghatározásra a kivételek alatt.

 

Sorszám

Megnevezés

Vtsz., HR és KN alszám

 

1.

Növényi anyag

 

 

1.1.

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (nád, gyékény, rafia, gabonaszalma stb.) csomagolási célra

ex. 1401 90

 

1.2.

Másutt nem említett növényi eredetű anyag csomagolási célra

ex. 1404 90

 

2.

Műanyag

 

 

2.1.

Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is
kivéve: az építési termék; a villamosszigetelési, elektrotechnikai áru

ex. 3919

 

2.2.

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált
kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru; a kordonszalag;

ex. 3920

 

2.3.

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík
kivéve: az építési termék; a villamos szigetelési áru

ex. 3921

 

2.4.

Műanyag eszközök termék szállítására vagy csomagolására legfeljebb 300 liter űrtartalommal; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró; műanyag bevásárló reklámtáska
kivéve: az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák*; a megújuló forrásból készült, biológiai úton lebomló műanyag szemeteszsák**; a hulladékgyűjtő edény

ex. 3923

 

2.5.

Egyszer használatos műanyag edények

ex. 3924

 

3.

Gumi

 

 

3.1.

Vulkanizált lágygumiból készült lezáró termékek (dugó, gyűrű stb.)

ex. 4016

 

4.

Fa

 

 

4.1.

Furnérlap tűlevelű fából
kivéve: építési termék, bútoripari áru

ex. 4408 10

 

4.2.

Furnérlap más fából
kivéve: építési termék, bútoripari áru

ex. 4408 90

 

4.3.

Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is
kivéve: építési termék, bútoripari áru

ex. 4410

 

4.4.

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is
kivéve: építési termék, bútoripari áru

ex. 4411

 

4.5.

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóeszköz; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából

4415

 

5.

Parafa

 

 

5.1.

Természetes parafából készült dugó és lezáró termékek

4503 10

 

5.2.

Agglomerált parafából (kötőanyaggal is) készült dugó és lezáró termékek

ex. 4504 10
ex. 4504 90

 

6.

Kosáráru, fonásáru

 

 

6.1.

Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más termék vagy a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült termék
kivéve: nem egyszer használatos termékek

ex. 4602

 

7.

Papír, karton

 

 

7.1.

Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével
kivéve: a kézi merítésű papír és karton (4802 10); a tapéta alappapír; a képeslappapír és könyvnyomó papír; az irodai papír (fénymásolópapír); iskolafüzet; jegyzettömb; pénztárgép-papír; biztonsági papír

ex. 4802

 

7.2.

Selyem alappapír, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék, tekercsben vagy ívben
kivéve: háztartási, egészségügyi alappapír; bútoripari, ruhaipari áru

ex. 4803

 

7.3.

Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

4804

 

7.4.

Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben a termékcsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva
kivéve: szűrőpapír és karton (4805 40 HR kód)

ex. 4805

 

7.5.

Növényi pergamen, zsírpapír, pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír, tekercsben vagy ívben
kivéve: átmásolópapír; sütőpapír

ex. 4806

 

7.6.

Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben

4807

 

7.7.

Hullámpapír és -karton (ragasztott, sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

4808

 

7.8.

Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben
kivéve: nyomtató-, fénymásolópapír

ex. 4810

 

7.9.

Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével
kivéve: háztartási áru, ruhaipari áru

ex. 4811

 

7.10.

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
kivéve: iratgyűjtő doboz; levéltartó doboz és hasonló cikk irodai, üzleti célra (4819 60 HR kód)

ex. 4819

 

7.11.

Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is
kivéve: tanszerek; dokumentumok, árut nem tartalmazó levélküldemények azonosító címkéi

ex. 4821

 

7.12.

Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vagy merítve is)

4822

 

7.13.

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más terméké papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
kivéve: a szűrőpapír és karton (4823 20 HR kód); az előre nyomtatott regisztráló-hengerek, -ívek és számlapok önfeljegyző készülékekhez; pénztárgép szalag

ex. 4823

 

8.

Szövet, nem szőtt textília

 

 

8.1.

Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet
kivéve: építési termék, erózió- és rézsüvédelmi áru

ex. 5310

 

9.

Nem szőtt textília

 

 

9.1.

Nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is
kivéve: háztartási áru; textil- és ruhaipari áru; járműipari áru; építési termék, bútoripari, erózió- és rézsüvédelmi célokra szolgáló áru; geotextil

ex. 5603

 

10.

Zsinór, kötél

 

 

10.1.

Zsineg, kötél fonva vagy sodorva, és gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is
kivéve: hajókötél és kábel; bálázózsineg; 5 mm-nél nagyobb átmérőjű áruk; háztartási áru; textil- és ruhaipari áru; építési termék; bútoripari áru

ex. 5607

 

11.

Zsák, zacskó

 

 

11.1.

Zsák és zacskó termék csomagolására
kivéve: árvízvédelmi homokzsák

ex. 6305

 

12.

Üveg

 

 

12.1.

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály termék szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

7010

 

13.

Vas, acél

 

 

13.1.

Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) befogadására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
kivéve: a helyhez kötött tartályok; hulladékgyűjtő edény

ex. 7310

 

13.2.

Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz befogadására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
kivéve: a helyhez kötött tartályok

ex. 7311

 

14.

Alumínium

 

 

14.1.

Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm
kivéve: elektrotechnikai áru

ex. 7607

 

14.2.

Alumínium hordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) befogadására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
kivéve: a helyhez kötött tartályok; hulladékgyűjtő edény

ex. 7612

 

14.3.

Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz befogadására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
kivéve: a helyhez kötött tartályok

ex. 7613

 

14.4.

Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei alumíniumból
kivéve: nem egyszer használatos áruk

ex. 7615

 

15.

Máshol nem említett áruk nem nemesfémből

 

 

15.1.

Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, és más csomagolási segédanyag nem nemesfémből
kivéve: csavarmenetes hordódugó; hordódugóvédő, pecsét

ex. 8309

* a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK” felirattal ellátva.
** a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „BIOLÓGIAI ÚTON LEBOMLÓ SZEMETESZSÁK” felirattal ellátva.
2.    A Vhr. 1. melléklet A) cím II. pont CsK kód 2-3. karaktereit meghatározó táblázatban a 08 kódhoz tartozó „polivinil acetát” szövegrész helyébe a „poliuretán” szöveg, a 99 kódhoz tartozó „egyéb anyag vagy termékdíjelőleg visszaigénylése” szövegrész helyébe az „egyéb anyag” szöveg lép.
3.    A Vhr. 1. melléklet A) cím II. pont CsK kód 4-5. karakterét meghatározó táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli)

 

Kód (4-5.)

Megnevezés

 

Belföldi előállítású csomagolószer

 

10

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján

 

11

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

 

12

díjtétel-különbözet

 

13

termékdíj-átalány

 

14

a termékdíj-kötelezettség az átalánydíjat fizető vevőt terheli (mezőgazdasági termelő nyilatkozata)

 

15

a termékdíj-kötelezettség a betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátó vevőt terheli (nyilatkozat)

 

16

az egyéb csomagolószer termékdíj-kötelezettsége a végfelhasználó nem csomagolási célú felhasználásra vonatkozó nyilatkozata alapján nem áll fenn

 

17

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta

 

18

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

 

19

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

 

20

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

 

21

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

2E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

2F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

F2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

2G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

G2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

22

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

23

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

24

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

25

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

26

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

 

27

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

 

28

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

29

a csomagolószer termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül

 

Külföldről behozott csomagolószer

 

30

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján

 

31

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

 

32

díjtétel különbözet

 

33

termékdíj-átalány

 

34

a termékdíj-kötelezettség az átalánydíjat fizető vevőt terheli (mezőgazdasági termelő nyilatkozata)

 

35

a termékdíj-kötelezettség a betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátó vevőt terheli (nyilatkozat)

 

36

az egyéb csomagolószer termékdíj-kötelezettsége a végfelhasználó nem csomagolási célú felhasználásra vonatkozó nyilatkozata alapján nem áll fenn

 

37

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta

 

38

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

 

39

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

 

40

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

 

41

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

4E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

4F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

F4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

4G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

G4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

 

43

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

44

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

45

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

46

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

47

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

 

48

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejtes hulladék

 

49

a csomagolószer termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül

 

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

 

50

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján

 

51

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

 

52

díjtétel-különbözet

 

53

termékdíj-átalány

 

54

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta

 

55

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

56

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

57

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

58

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

59

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

60

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 

61

a termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül

2. melléklet a 139/2013. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Vhr. 4. melléklet VII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VII. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó adatok
1. Átvállalással érintett termék adatai:
a) KT, CSK kód,
b) termékdíjköteles termék megnevezése.
2. Az átvállalt mennyiség jogcímek szerint:
a) egyéb kőolajtermék számlán átvállalt mennyisége,
b) első vevő által külföldre történő kivitelre átvett, külföldre kivitt, belföldre kibocsátott mennyiség,
c) bérgyártó által átvett mennyiség,
d) termelői szerveződés által átvett mennyiség,
e) csomagolószer továbbértékesítője által átvett mennyiség,
f) csomagolást előállító vevő által átvett mennyiség,
g) csomagolószert előállító belföldi vevő által átvett mennyiség,
h) csomagolóanyag kiskereskedelmi értékesítője által átvett mennyiség.”

3. melléklet a 139/2013. (V. 13.) Korm. rendelethez

Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható csomagolószerek Főfelügyelőséghez történő bejelentéséhez
1. Alapadatok
2. A kérelmező
2.1. neve,
2.2. adószáma, adóazonosító jele,
2.3. bankszámlaszáma,
2.4. székhelyének címe,
2.5. levelezési címe,
2.6. ügyintézőjének neve,
2.7. ügyintézőjének telefonszáma,
2.8. képviselőjének neve,
2.9. képviselőjének adószáma.
3. Oldalak száma
4. Keltezés, cégszerű aláírás
5. Újrahasználható csomagolószerre vonatkozó adatok:
5.1. adatsor sorszáma,
5.2. GTIN azonosító száma, vagy ennek hiányában a nyilvántartást vezető által adott azonosítószám,
5.3. megnevezése,
5.4. vámtarifaszáma,
5.5. CsK kódjának 1–3 jegye,
5.6. anyaga,
5.7. nettó tömege (termékdíj alapja),
5.8. mérete (szélesség, mélység, magasság),
5.9. nettó töltési mennyisége,
5.10. fényképe,
5.11. átlagos élettartama,
5.12. átlagos forgási sebessége,
5.13. keltezés, cégszerű aláírás.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére