• Tartalom
Oldalmenü

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről1

2015.02.20.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c), e), f), l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), h), n), q), t) és u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d), g), i), j), k) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d), e), h) és j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), d), e), h), j) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed

a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakképzési intézményekre (a továbbiakban együtt: szakképző iskola),

b) a szakképző iskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlati oktatóira,

c) az Szt. 2. § 14. pontjában meghatározott gyakorlati képzést folytató szervezetekre.

2. Szakképzési kerettantervek

2. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint – a jelen rendelet alapján – az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, részszakképesítések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt

a) szakképesítések szakiskolai szakképzési kerettanterveit a 2. melléklet,

b) szakképesítések szakközépiskolai szakképzési kerettanterveit a 3. melléklet,

c) szakiskolai, valamint szakközépiskolai szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettanterveit a 4. melléklet

tartalmazza.

(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolákban oktatható szakképesítések szakképzési kerettanterveit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az egyes, iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítések részszakképesítéseinek szakképzési kerettanterveit a 6. melléklet tartalmazza.

3. A kerettanterv alkalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A szakképző iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 5. § c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. §-ban meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza.

(2) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben a szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került – egyaránt tartalmazza az Szt. 21. §

a) (2) és (4) bekezdése szerinti képzés, valamint

b) (5) bekezdése szerinti képzés

óratervét.

(3) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben a szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került – tartalmazza az adott szakképesítés ágazata szerinti közös kerettantervi elemeket.

(4) A szakiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza

a) az Nkt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott, három évfolyamos szakiskolai képzés, valamint

b) az Szt. 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, két évfolyamos szakiskolai képzés

óratervét.

4. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítések szakképzési kerettanterve az Nkt. 13. § (5) bekezdés a) pontja szerinti speciális kerettantervben (a továbbiakban: speciális kerettanterv) meghatározott négy évfolyamos képzés szerinti óratervnek felel meg.

(2) A 6. mellékletben részszakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 181. § (1) bekezdésében meghatározott HÍD II. program Nkt. szerinti nevelési-oktatási programja szerinti óratervnek felel meg. A 6. mellékletben meghatározott szakképzési kerettanterveket a speciális szakiskola a speciális kerettanterv szerint adaptálva alkalmazhatja.

(3) A 2. mellékletben kiadott szakképzési kerettantervet az adott szakképesítés részszakképesítéséhez tartozó elemei alapján a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola és a HÍD II. programban részt vevő iskola adaptálhatja szakmai programjába a speciális kerettanterv és a HÍD II. program nevelési-oktatási programjában meghatározottak szerint, amennyiben az iskola a tanulót az adaptált részszakképesítésre készíti fel.

(4) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket adaptálja.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatás irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelettel, a két tanítási nyelvű szakképző iskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelettel összhangban alkalmazza az e rendeletben kiadott szakképzési kerettantervet.

5. § (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott összefüggő szakmai gyakorlati óraszámokat határoz meg. Az óraszámok az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkoznak, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell.

(2) A szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket a kerettanterv szerinti tanévenkénti tagolásban építi be a szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.

(3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak témaköreire meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott elemei. A szakképző iskola ezen nem kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja vagy eltérhet tőle.

5/A. §2 Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet 6. mellékletével kiadott, e rendelet 2. melléklet „1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ” alcímében található szakképzési kerettanterv a 2013/2014-es tanévben indult, folyamatban lévő képzések során is alkalmazható.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez3

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek mestervizsga követelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

 

 

A

B

 

1.

Sorszám

Szakképesítés megnevezése

 

2.

1.

Ács, állványozó

 

3.

2.

Burkoló

 

4.

3.

Bútorasztalos

 

5.

4.

Épületasztalos

 

6.

5.

Fényképész és fotótermék-kereskedő

 

7.

6.

Fodrász

 

8.

7.

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész

 

9.

8.

Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

 

10.

9.

Kézápoló és műkörömépítő

 

11.

10.

Kozmetikus

 

12.

11.

Kőműves

 

13.

12.

Lábápoló

 

14.

13.

Szakács

 

15.

14.

Villanyszerelő

 

16.

15.

Bőrdíszműves

 

17.

16.

Cipőkészítő

 

18.

17.

Cukrász

 

19.

18.

Elektromos gép- és készülékszerelő

 

20.

19.

Elektronikai műszerész

 

21.

20.

Épület- és szerkezetlakatos

 

22.

21.

Férfiszabó

 

23.

22.

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

 

24.

23.

Gépi forgácsoló

 

25.

24.

Hegesztő

 

26.

25.

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő

 

27.

26.

Ipari gépész

 

28.

27.

Kályhás

 

29.

28.

Kárpitos

 

30.

29.

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

 

31.

30.

Látszerész és fotócikk kereskedő

 

32.

31.

Női szabó

 

33.

32.

Ortopédiai cipész

 

34.

33.

Pincér

 

35.

34.

Szerszámkészítő

 

36.

35.

Vendéglátásszervező-vendéglős

 

37.

36.

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

 

38.

37.

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

 

39.

38.

Bádogos

 

40.

39.

CNC gépkezelő

 

41.

40.

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

 

42.

41.

Ipari alpinista

 

43.

42.

Kereskedő

 

44.

43.

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

 

45.

44.

Órás

2. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez4

MHKT_9.PDF

3. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez5

MHKT_10.PDF

4. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez6

MHKT_11.PDF

5. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez

MHKT_4.PDF

6. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez

MHKT_5.PDF
1

A rendeletet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2016. szeptember 1. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 9. §-a alapján a 2016. szeptember 1-jét megelőzően indult iskolai rendszerű szakképzésben folyó képzéseket – az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdésének figyelembevételével – a megkezdésükkor hatályos szabályok alapján kell befejezni.

_