• Tartalom

141/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

az M3 autópálya és a 36. számú főút közötti „Nyugati elkerülő út” beruházás megvalósításával és használatbavételével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2013.05.14.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az M3 autópálya és a 36. számú főút közötti „Nyugati elkerülő út” beruházás megvalósításával és használatbavételével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) elsőfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,

b) elsőfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

4. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak az annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 141/2013. (V. 13.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
1. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások
2. Vasúti hatósági engedélyezési eljárások
3. Vízügyi hatósági eljárások
4. Szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
5. A 4. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
6. Villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
7. Műszaki biztonsági hatósági eljárások
8. Hírközlési hatósági eljárások
9. Környezetvédelmi hatósági eljárások
10. Természetvédelmi hatósági eljárások
11. Építésügyi hatósági eljárások
12. Telekalakításra irányuló hatósági eljárások
13. Ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások
14. Földmérési jelekkel összefüggő hatósági eljárások
15. Termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
16. Erdészeti hatósági eljárások
17. A 16. sorban meghatározott eseten kívüli, fakivágáshoz szükséges engedélyezési eljárások
18. Talajvédelmi hatósági eljárások
19. Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások
20. Területrendezési hatósági eljárások
21. Azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek
22. Az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások
1

A rendeletet a 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2013. október 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére