• Tartalom

2013. évi CXLIII. törvény

2013. évi CXLIII. törvény

egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról1

2023.12.23.

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

1. §2

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2. §3

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

3. §4

4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

4. §5

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

6. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

9. §10

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

10. §11

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

11. §12

9. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

12. §13

10. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

13. §14

11. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

14. §15

15. §16

12. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

13. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

35. §36

14. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

36. §37

37. §38

38. §39

15. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

39. §40

16. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

40. §41

17. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

41. §42

18. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosítása

42. §43

19. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

43. §44

20. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

44. §45

21. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

45. §46

22. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

23. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény módosítása

68. §69

69. §70

24. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

70. §71

71. §72

72. §73

73. §74

74. §75

75. §76

76. §77

77. §78

78. §79

79. §80

80. §81

81. §82

82. §83

83. §84

84. §85

85. §86

86. §87

25. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

87. §88

26. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

88. §89

27. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

89. §90

28. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

90. §91

29. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

2005. évi XXV. törvény módosítása

91. §92

30. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

92. §93

93. §94

31. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

94. §95

95. §96

32. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

96. §97

33. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló

2007. évi CI. törvény módosítása

97. §98

34. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

98. §99

99. §100

100. §101

35. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

101. §102

102. §103

103. §104

104. §105

105. §106

36. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

106. §107

107. §108

108. §109

109. §110

110. §111

111. §112

112. §113

113. §114

114. §115

115. §116

37. A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény módosítása

116. §117

117. §118

118. §119

119. §120

120. §121

121. §122

38. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló

2008. évi XLVII. törvény módosítása

122. §123

123. §124

124. §125

125. §126

126. §127

39. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény módosítása

127. §128

128. §129

40. A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

129. §130

130. §131

131. §132

132. §133

133. §134

41. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

134. §135

135. §136

136. §137

137. §138

138. §139

139. §140

42. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

140. §141

141. §142

142. §143

143. §144

43. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

144. §145

145. §146

44. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

146. §147

45. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

147. §148

46. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

148. §149

47. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

149. §150

150. §151

151. §152

48. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

152. §153

49. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény módosítása

153. §154

154. §155

155. §156

156. §157

157. §158

158. §159

50. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

159. §160

160. §161

161. §162

51. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

162. §163

52. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosítása

163. §164

53. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosítása

164. §165

54. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

165. §166

166. §167

55. A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról szóló

2012. évi CLXII. törvény módosítása

167. §168

56. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

168. §169

57. A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvény módosítása

169. §170

58. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

170. §171

59. Záró rendelkezések

171. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – 2013. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 138. §, 141. § és 142. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

172. § (1) Az 1. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 12. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 42. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 152. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 161. § az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 163. § az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 174. § b) pontja az Alaptörvény 23. és 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

173. §172

174. § Nem lép hatályba

a) az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény 58–59. §-a és 62. §-a,

b)173

c) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény – az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény 54. §-ában megállapított – 57/F. § (3) bekezdése.

1. melléklet a 2013. évi CXLIII. törvényhez174

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. szeptember 27. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 23. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 16–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 46–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 70–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 92–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 92–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 94–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 94–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 98–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 98–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 98–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 101–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 101–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 101–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 101–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 101–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 106–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 116–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 116–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 116–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 116–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 116–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 116–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 122–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 122–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 122–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 122–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 122–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 127-128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 127-128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 129–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 129–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 129–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 129–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 129–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 134–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 134–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 134–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 134–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 141–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 141–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 144–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 144–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 149–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 149–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 149–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 153–158 § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 153–158 § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 153–158 § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 153–158 § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 153–158 § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 153–158 § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 159–161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 159–161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 159–161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 165–166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 165–166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 174. § b) pontját a 2023. évi CIX. törvény 80. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

174

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére