• Tartalom

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

2023.01.01.

A Kormány

az 1–3. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 6–7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 8. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. §2

3. § (1)3

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § (1) A Kormány „A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházás során szükséges, a (2) bekezdésben meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelynek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzésnek minősül a belvárosi Olimpia Park, Széchenyi rakpart, Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Markó utca, Stollár Béla utca, Balaton utca, Nagy Ignác utca, Bihari János utca, Bajcsy-Zsilinszky út érintett szakasza által körülhatárolt terület teljes körű megújításának kivitelezésével kapcsolatos építési beruházások, valamint a kapcsolódó árubeszerzések és szolgáltatások megrendelése.

4/A. §4 Az 1. mellékletben foglalt táblázat B:2–16. mezőjének 38a. pontja szerinti, a „Garibaldi köz” tárgyú beruházás részeként megvalósuló térszín alatti elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőhelyek és a töltés idejére igénybe vehető parkolóhelyek (a továbbiakban: mélygarázs) tekintetében

a) ha az a közforgalom részére nem kerül megnyitásra, a beruházó mentesül a mélygarázsból a terepszintre feljutás akadálymentes kialakítására, valamint az illemhely és pelenkázó létesítésére vonatkozó építésügyi előírások alól, és

b) az e rendelettel megállapított országos vagy helyi építési követelményektől való eltérés engedélyezésére vonatkozó eljárást nem kell külön eljárásban lefolytatni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–4. §-ának rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §5 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)7 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §9 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)11 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését12 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

8. §13 E rendeletnek az egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat Módr3.-mal módosított B:2–16. mezőjét a Módr3. hatálybalépésekor14 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez15

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A Budapest Belváros-Lipótváros közterületeinek rekonstrukciója
(szilárdburkolatú területek és zöldfelületek, valamint azok berendezési tárgyainak felújítása, átépítése, közterületi szobor bontása és felállítása, a park kiszolgáló építményeinek – porta, kölcsönző és elsősegélynyújtó hely, fedett információs, kiállító és pihenő tér, valamint illemhely – építése)

Budapest belterület
1. 24713 (Nádor utca),
2. 24666 (Akadémia utca),
3. 24511 (Mérleg utca egy szakasza),
4. 24510 (Mérleg utca egy szakasza),
5. 24566 (Vigyázó Ferenc utca),
6. 24640 (Arany János utca egy szakasza),
7. 24641 (Arany János utca egy szakasza),
8. 24643 (Arany János utca egy szakasza),
9. 24644 (Arany János utca egy szakasza),
10. 24645 (Arany János utca egy szakasza),
11. 24625 (Hercegprímás utca egy szakasza),
12. 24610 (Sas utca egy szakasza),
13. 24850 (Vadász utca egy szakasza),
14. 24851 (Vadász utca egy szakasza),
15. 24792 (Vadász utca egy szakasza),
16. 24778 (Bank utca egy szakasza),
17. 24779 (Bank utca egy szakasza),
18. 24804 (Nagysándor József utca egy szakasza),
19. 24803 (Nagysándor József utca egy szakasza),
20. 24868 (Hold utca egy szakasza),
21. 24869 (Hold utca egy szakasza),
22. 24780 (Hold utca egy szakasza),
23. 24732 (Aulich utca),
24. 24719 (Vécsey utca),
25. 24834/1 (a Vértanúk tere),
26. 24725 (Honvéd utca egy szakasza),
27. 24881 (Honvéd utca egy szakasza),
28. 24882 (Honvéd utca egy szakasza),
29. 24971/2 (Honvéd utca egy szakasza),
30. 24660 (Széchenyi utca egy szakasza),
31. 24661 (Széchenyi utca egy szakasza),
32. 24654 (Tüköry utca),
33. 24678 (Steindl Imre utca egy szakasza),
34. 24679 (Steindl Imre utca egy szakasza),
35. 24694 (Zoltán utca egy szakasza),
36. 24695 (Zoltán utca egy szakasza),
37. 24708 (Garibaldi utca),
24698/2 (Garibaldi köz,
az alatta elhelyezkedő pincével),
38a. 24707/0/A/003
(a Garibaldi utca 1. szám
alatti társasház
Garibaldi köz alatti pincéje),
39. 24834/2 (Báthory utca),
40. 24890 (Kozma Ferenc utca),
41. 24899 (Vajkay utca),
42. 24973/2 (Szemere utca egy szakasza),
43. 24876 (Szemere utca egy szakasza),
44. 24877 (Szemere utca egy szakasza),
45. 24975/2 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
46. 24868 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
47. 24869 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
48. 24977/2 (Bihari János utca egy szakasza),
49. 24850 (Bihari János utca egy szakasza),
50. 24851 (Bihari János utca egy szakasza),
51. 24859 (Kálmán Imre utca),
52. 24892 (Alkotmány utca),
53. 24912 (Szalay utca),
54. 24913 (Szalay utca),
55. 24914 (Szalay utca),
56. 24950/2 (Markó utca egy szakasza),
57. 24951/2 (Markó utca egy szakasza),
58. 24952/2 (Markó utca egy szakasza),
59. 24953/2 (Markó utca egy szakasza),
60. 24954/2 (Markó utca egy szakasza),
61. 24955/2 (Markó utca egy szakasza),
62. 24956/2 (Markó utca egy szakasza),
63. 24982 (Stollár Béla utca egy szakasza),
64. 24983 (Stollár Béla utca egy szakasza),
65. 24984 (Stollár Béla utca egy szakasza),
66. 24985 (Stollár Béla utca egy szakasza),
67. 24987 (Stollár Béla utca egy szakasza),
68. 24996 (Falk Miksa utca egy szakasza),
69. 24965/2 (Falk Miksa utca egy szakasza),
70. 24989/2 (Balassi Bálint utca),
71. 25003 (Balaton utca egy szakasza),
72. 25004 (Balaton utca egy szakasza),
73. 25005 (Balaton utca egy szakasza),
74. 25006 (Balaton utca egy szakasza),
75. 25007 (Balaton utca egy szakasza),
76. 25122/4 (Jászai Mari tér),
77. 25122/6 (Jászai Mari tér),
78. 24897/2 (Széchenyi felső rakpart),
79. 24957 (Olimpia Park egy része),
80. 24988 (Olimpia Park egy része)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területek, illetve ezen területekből telekalakítás folytán kialakított területek.

általános építésügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

fakivágás, parkrendezés, fatelepítés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat jegyzője

4.

örökségvédelmi engedélyek és régészeti feltárásokkal kapcsolatos engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

környezetvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

vízügyi hatósági eljárások

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

9.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

10.

földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások, telekalakítási eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

bányahatósági engedélyek

Pest Vármegyei Kormányhivatal

14.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

15.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16.

villamospálya átépítésének engedélyezési eljárása

közlekedésért felelős miniszter

2. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez16

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 82. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 82. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 82. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 123. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

7

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

11

A 7. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

13

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A hatálybalépés időpontja 2021. december 28.

16

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 82. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére