• Tartalom

1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról

2013.07.30.

1. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozatban foglalt célok megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 3079/2008. Korm. határozat végrehajtására a Kormány a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében a 2013–2014. évekre

a) a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,

b) az egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítését,

c) a tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének növelését,

d) a tehetségsegítő személyek és szervezetek megbecsülését,

e) a tehetségtudatos és tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítését,

f) a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítését, valamint

g) a magyar tehetségsegítő eredményeknek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetését

jelöli meg a kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként.

2. A Kormány elfogadja a 2013. és 2014. évekre vonatkozó cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó intézkedésekről szóló, az 1. mellékletben foglalt intézkedési tervet. Az intézkedési tervet a rendelkezésre álló források figyelembevételével kell végrehajtani.

3. A Kormány felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek közre a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásában.

4. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.

Melléklet az 1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozathoz


A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja

I. Általános rendelkezések
A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítása érdekében a különböző társadalmi szereplők tehetséggondozás terén végzett tevékenységét koordinálni kell
a) horizontálisan: kormányzati szervekkel, országos önkormányzati szövetségekkel, országos nemzetiségi önkormányzatokkal, tehetségsegítő szervezetekkel,
b) vertikálisan: az irányításuk alá tartozó szervekkel,
c) egymás között, különösen a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumban.
Meg kell teremteni a tehetséggondozásban érintett szereplők folyamatos tapasztalatcseréjét, rendszeresen kell szervezni szakmaközi és regionális fórumokat.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
Indikátor: évente 2 szakmaközi, széles körű egyeztető fórum a fenti kormányzati szervek képviseletével

II. A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása
Olyan támogatási rendszert kell működtetni, amelyik megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is.

II.1. Támogatni kell pályázati úton a kisiskolák (kisiskolai összefogással megvalósuló) tehetségazonosító és gondozó programjainak kidolgozását és megvalósítását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 20 eredményesen lezárt program

II.2. Támogatni kell pályázati úton a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetséggondozó programjainak kidolgozását és megvalósítását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 30 eredményesen lezárt program

II.3. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges tanulók/fiatalok számára a 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok kidolgozását és megvalósítását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 70 eredményesen lezárt program

II.4. Támogatni kell pályázati úton a matematikai, a természettudományos (kémiai, fizikai, biológiai stb.) és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítését a köznevelési intézményekben.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 100 eredményesen lezárt program

II.5. Támogatni kell pályázati úton a magyar kulturális örökség, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok kidolgozását és megvalósítását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 30 eredményesen lezárt program

II.6. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyeket.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 100 eredményesen lezárt program

II.7. Támogatni kell pályázati úton a kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő programjainak kidolgozását és ennek megvalósítását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 80 eredményesen lezárt program

II.8. Támogatni kell pályázati úton a hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezését, továbbá hazai tanulók/fiatalok és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente támogatott legfeljebb 60 hazai, eredményesen lezárt verseny,
legfeljebb 15 eredményesen lezárt nemzetközi versenyen való részvétel

II.9. Támogatni kell pályázati úton a tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek megrendezését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 40 eredményesen lezárt program

II.10. Támogatni kell az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) és a Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyének (SZÉTV) megrendezését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 2 eredményesen lezárt program

II.11. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézményekben és karaikon működő, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyeket.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 50 támogatott, eredményesen lezárt program

II.12. Támogatni kell pályázati úton az Oktatási Hivatal által bejegyzett minősített szakkollégiumokat.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 40 támogatott, eredményesen lezárt program

II.13. Támogatni kell az Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi szervezési feladatainak ellátását, valamint a tudományterületi szekciók előkészítését és lebonyolítását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: két év alatt legfeljebb 17 támogatott, eredményesen lezárt program

II.14. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézmények hallgatóinak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételét.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: két évben legfeljebb 3000 hallgató

II.15. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges középiskolások felsőoktatási intézménybe történő bekerülését megelőző és követő bekapcsolódását a felsőoktatási tehetséggondozásba (Tehetségútlevél Program).
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 50 támogatott, eredményesen lezárt program

II.16. Támogatni kell pályázati úton a határon túli tudományos diákköri műhelyeket és rendezvényeiket.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 5 támogatott, eredményesen lezárt program

II.17. Támogatni kell pályázati úton a határon túli hallgatók és oktatók Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételét.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: két év alatt legfeljebb 200-200 támogatott hallgató és oktató

II.18. Támogatni kell a hazai és határon túli tudományos diákköri tevékenységben részt vevő, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon részt vevő hallgatók pályakövetési rendszerének kialakítását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: két év alatt egy támogatott, eredményesen lezárt program (az OTDT által lebonyolítva)

II.19. Támogatni kell pályázati úton a nagy hagyományú felsőoktatási tehetséggondozó konferenciákat, a felsőoktatásban megrendezésre kerülő versenyeket.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 5 támogatott program

III. Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése

III.1. Támogatni kell pályázati úton mind a roma, mind a szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósítását. Segíteni kell a roma és más nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok együttműködésében kialakított programokat és azok megvalósítását. Támogatni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók mentori tevékenységének segítését pedagógus-továbbképzésekkel.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 50 eredményesen lezárt program

III.2. Támogatni kell pályázati úton a fogyatékkal élő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférését és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 20 eredményesen lezárt program

III.3. Támogatni kell pályázati úton a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Továbbá támogatni kell ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítővé válását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 20 eredményesen lezárt program

III.4. Támogatni kell pályázati úton a hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Támogatni kell a tehetséggondozás területi eloszlásának kiegyensúlyozását célzó programokat.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 20 eredményesen lezárt program

IV. A tehetségek és a tehetségsegítő személyek megbecsülése

IV.1. Támogatni kell pályázati úton a tehetségeket közvetlenül segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 50 elismerésben részesülő személy

IV.2. Támogatni kell az OKTV és más versenyeken, valamint nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulók tanárainak elismerését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 50 elismerésben részesülő személy

IV.3. Támogatni kell pályázati úton a kiemelkedően tehetséges fiatalokat erkölcsileg és anyagilag (ösztöndíj, külföldi tanulmányút, mesterkurzus, konferencián való részvétel, tehetségek bemutatkozásának segítése /kiállítás, publikáció/, a tehetség kibontakoztatását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése stb.).
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb100 támogatott tehetség

V. A tehetségtudatos és tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítése

V.1. Támogatni kell pályázati úton a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezését, tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb1 tanulmánykötet, legfeljebb 10 ismeretterjesztő rendezvény

V.2. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok, közösségek és az esélyegyenlőséget célzó tehetséggondozó programok bemutatását, kulturális, sport, képzőművészeti rendezvényeken médiában.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 3 rendezvény

V.3. Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítő tanácsok működését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 40 támogatott tehetségsegítő tanács

V.4. Pályázati úton támogatni kell a tehetséggondozás területén a felsőoktatásban részt vevő hallgatók bevonásával végzett kutatómunkát, az eredmények társadalmi hasznosulását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 10 támogatott kutatás

VI. Hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése

VI.1. Támogatni kell pályázati úton a hazai és határon túli tehetségsegítő hálózat együttműködését szervező Nemzeti Tehetségpont működését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: a Nemzeti Tehetségpontot fenntartó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
támogatása

VI.2. Támogatni kell pályázati úton, a határon túli Tehetségpontokban működő tehetségsegítő műhelyeket.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 20 támogatott, eredményesen lezárt program

VI.3. Támogatni kell pályázati úton a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehetséggondozó műhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat, versenyeket.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 10 eredményesen lezárt program

VI.4. Támogatni kell pályázati úton a határon túli szakemberek képzését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 100 résztvevő szakember

VI.5. Támogatni kell pályázati úton a határon túli tehetségsegítő tanácsok működését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 5 eredményesen lezárt program

VI.6. Támogatni kell a határon túli magyar középiskolás tanulókat az Ady Endre ösztöndíjjal.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: évente legfeljebb 300 támogatott tanuló

VII. A magyar tehetségsegítés eredményeinek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetése
Támogatni kell a sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítését és megismertetését mind az EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak EU-adaptálásra való előkészítését, EU Tehetségnapok, tehetségsegítő EU együttműködés kezdeményezését. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit szolgáló nemzetközi tapasztalatcserét. A támogatásnak összhangban kell lennie a tehetségsegítés egyéb forrásaival, kiemelten az EU-s forrásokkal.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.
Indikátor: Európai Tehetségközpont támogatása
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére