• Tartalom

15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet

15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet

a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól1

2015.01.02.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya az éves költségvetési törvényben meghatározott, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetéhez tartozó Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására terjed ki.

2. § (1) Az előirányzat terhére a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít

a) a Széchenyi Kártya Program részeként működő, a 4. §-ban meghatározott hiteltermékek (a továbbiakban: Konstrukciók) keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra, és

b)2 az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek teljesítésére a Támogató által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján, és az előirányzat, valamint az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetéhez tartozó

ba) Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC),

bb) Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: NBC)

fejezeti kezelésű előirányzatok működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.

(2)3 Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok megvalósítására a Támogató szerződést köt a KKC és NBC forrásaiból egyes hátrányos helyzetű megyék részére decentralizált támogatási keretek terhére kötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó megyei önkormányzatokkal vagy az általuk megbízott ügynökségekkel.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. hitelintézet: a Széchenyi Kártya Konstrukciók működtetésében résztvevő, a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) és a Támogatóval szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet,

2. Széchenyi Kártya Program: olyan vállalkozási hitelprogram, amelynek keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások különböző hiteltípusok segítségével, egyszerűsített eljárással, a Kormány határozata szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett juthatnak finanszírozási lehetőségekhez,

3. Üzletszabályzat: a Támogató jóváhagyásával, a Széchenyi Kártya Programon belül kiadott, a Konstrukciók részletes szabályait tartalmazó, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, mindenkor hatályos üzletszabályzat,

4.4 vállalkozások: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. § 5. pontjában meghatározott azon vállalkozások, valamint egyéni cégek, amelyek megfelelnek a Törvény 3–5. §-ában megfogalmazott feltételeknek.

II. Fejezet

A KONSTRUKCIÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÉGREHAJTÁSI FELADATOK

3. A Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás feltételei

4. § A Konstrukciók keretében a

a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez,

b) Széchenyi Forgóeszközhitelhez,

c) Széchenyi Beruházási Hitelhez,

d) Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelhez, és

e) Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelhez

kamattámogatás és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., mint kezességvállaló intézmény által felszámított készfizető kezességvállalási díjhoz kezességi díjtámogatás kapcsolódik.

5. § A Konstrukciók keretében igényelhető kezességi díjtámogatás a kezességvállaló intézmény által nyújtott készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódik.

6. § (1) Kedvezményezett lehet az olyan vállalkozás, amely fő tevékenységként a következő tevékenységek egyikét sem végzi:

a) fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540),

b) katonai harcjármű gyártás (TEÁOR 3040),

c) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200).

(2)5 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel

(3)6 Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

7. § A Konstrukciókhoz kapcsolódó támogatási jogosultság a következő feltételek együttes teljesülése esetén áll fenn:

a) a hiteligénylő lap benyújtója megfelel az e rendeletben a Konstrukciók igénybevételéhez meghatározott feltételeknek,

b) a hiteligénylő lap benyújtójának a hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása, kivéve, ha az adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

c) a hiteligénylő lap benyújtója a hiteligénylő lap benyújtásakor írásban hozzájárul ahhoz, hogy a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a hitelintézet a Támogató megbízásából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53. § (2) bekezdése szerinti összeggel a fizetési számláját megterhelje,

d) a hiteligénylő lap benyújtója a Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat megadja,

e) a hiteligénylő lap benyújtójával szemben a Konstrukciók keretében nyújtandó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás folyósítását kizáró ok nem áll fenn,

f) a hiteligénylő lap benyújtója a választása szerinti hitelintézettel a Konstrukciók keretében hatályos hitelszerződéssel rendelkezik.

8. § (1) A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás a támogatói okirat 11. § (3) bekezdése szerinti kiállítása alapján a hitelszerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.

(2) A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás legfeljebb a hitelszerződés bármely okból történő megszűnéséig folyósítható.

(3) A hitelszerződés megszűnése – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában meghatározott esetek kivételével – a hitelszerződés lejáratának vagy megszűnésének időpontjáig már kifizetett, vagy a hitelszerződés megszűnéséig járó, még kifizetendő kamattámogatásokat és kezességi díjtámogatásokat nem érinti.

9. § A hitelintézet az e rendeletben foglaltak fennállása esetén a kedvezményezettől a kamatnak és a kezességi díjnak csak a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be.

10. § (1)7 A Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, és a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben és az e §-ban meghatározott feltételek szerint nyújtható.

(2)8 A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások számára tagállamonként odaítélt – a kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, és az e rendelet alapján igénybevett – támogatás támogatástartalma nem lépheti túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

(3) A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe az e rendelet alapján a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege számít bele.

(4) Az önrész kiegészítésére nyújtott támogatás és egyéb forrásból igénybe vett támogatás együttesen nem eredményezhet olyan támogatási arányt, amely a regionális beruházási támogatás esetében előírt 25%-os saját forrás követelményébe ütközik.

(5) A KAVOSZ Zrt. köteles tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

4. A Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás igénylése és folyósítása

11. § (1) Azon vállalkozások listáját, amelyek a hitelintézetekkel a tárgyhónapban hatályba lépett hitelszerződést kötöttek, a hitelintézet által megküldött kimutatás alapján, a tárgyhónapot követő második hónap utolsó napjáig a KAVOSZ Zrt. a támogatói okirat előkészítése érdekében megküldi a Támogatónak.

(2) Az adatszolgáltatás utólagos módosítására vagy kiegészítésére a KAVOSZ Zrt.-nek a változásról való tudomásszerzés hónapját követő hónap utolsó napjáig van lehetősége azzal, hogy az nem lehet későbbi, mint a tárgyév utolsó hónapjára vonatkozó havi jelentés (1) bekezdésben meghatározott beadási határideje.

(3) A Támogató az adatszolgáltatás szerinti listán szereplő, e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások kamattámogatásáról és kezességi díjtámogatásáról támogatói okiratot ad ki.

(4)9

12. § (1)10 A KAVOSZ Zrt. a hitelintézet által a kamattámogatás összegére vonatkozóan rendelkezésére bocsátott kimutatás alapján az általa előzetesen átvizsgált és a teljesítést alátámasztó, a támogatáslehívást részletező, a hitelintézettel egyeztetett és ellenőrzött dokumentumokat negyedévente, azok átvételét követő 15 napon belül küldi meg a Támogató részére.

(2)11 A KAVOSZ Zrt. a hitelintézet által a kezességi díjtámogatás összegére vonatkozóan rendelkezésére bocsátott kimutatás alapján az általa előzetesen megvizsgált és a teljesítést alátámasztó, a támogatáslehívást részletező, a hitelintézettel egyeztetett és ellenőrzött dokumentumokat

a) a tárgyhónapban hatályba lépett ügyletekre vonatkozóan havonta,

b) az egy évnél hosszabb futamidejű, kezességi díjtámogatásban részesített, előző év december 31-én fennálló hitelekre vonatkozóan évente is, azok átvételét követő 15 napon belül

küldi meg a Támogató részére.

(3)12 A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás összegét a Támogató az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumok ellenőrzését és teljesítésigazolását követő 5 napon belül annak a hitelintézetnek folyósítja, amellyel a kedvezményezett az adott konstrukció keretében hitelszerződést kötött.

(4) A pénzügyi teljesítés határidejét úgy kell megállapítani, hogy az ne legyen későbbi, mint a megkötött hitelszerződés alapján kamattámogatással és kezességi díjtámogatással érintett időszak leteltét követő hatodik hónap vége.

5. A Konstrukciókhoz nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás ellenőrzése és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésének rendje

13. § (1)13 A Konstrukciók keretében nyújtott kamattámogatáshoz és kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódóan ellenőrzésre a Támogató, a Támogató megbízásából eljáró KAVOSZ Zrt. jogosult.

(2) Ha a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a kedvezményezett 7. § c) pontja szerinti nyilatkozata felhasználásra kerül, azt az összeget, amellyel a hitelintézet a kedvezményezett fizetési számláját e célból megterhelte, a hitelintézet legkésőbb a megterhelést követő három banki munkanapon belül átutalja az előirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára. Ha a hitelintézet ezen átutalás teljesítésével késedelembe esik, késedelme után a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.

(3)14 Ha a kedvezményezett fizetési számláján nincs elegendő fedezet a jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatás és kezességi díjtámogatás visszafizetéséhez, a Támogató a hitelintézet erről szóló tájékoztatását követően felszólítást küld a kedvezményezett részére a jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatás és kezességi díjtámogatás (2) bekezdés szerint meg nem térült részének az előirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára történő 10 napon belüli megfizetése érdekében.

(4)15 A (3) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén a Támogató a követelésnek az Áht. 53. § (2) bekezdése szerinti behajtása iránt intézkedik.

III. Fejezet16

A KONSTRUKCIÓK MŰKÖDTETÉSE ÉS IRATTÁROZÁS

6. 17 A Konstrukciók működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása

14. §18

15. § A Konstrukciók működtetésével kapcsolatosan

a) a KAVOSZ Zrt.

aa) fogadja, tájékoztatja és regisztrálja a Konstrukciók keretében igényelt hitelhez kapcsolódóan kamattámogatást és kezességi díjtámogatást igénylő vállalkozásokat,

ab) ellenőrzi, hogy a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás igénybevételének feltételei a vállalkozások esetében fennállnak-e,

ac)19 ellátja a Konstrukciók keretében e rendelet alapján nyújtott csekély összegű

támogatáshoz kapcsolódó tájékoztatási feladatot,

ad) előzetesen átvizsgálja a hitelintézetek kamattámogatás és kezességi díjtámogatás lehívásait tartalmazó kimutatásokat,

ae) a hiteligénylő lap benyújtójának hozzájárulása alapján kezeli a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással összefüggésben megismert és keletkező adatokat,

af) ellátja a Konstrukciók működtetésével, a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással összefüggésben az Üzletszabályzatban meghatározott feladatokat.

b)20 a Támogató

ba)21

bb) ellenőrzi a hitelintézetek kamattámogatás és kezességi díjtámogatás lehívásait, a KAVOSZ Zrt. által előzetesen megvizsgált, a teljesítés igazolását alátámasztó dokumentumokat, továbbá a támogatáslehívásban szereplő kedvezményezettek jogosultságát, a keret rendelkezésre állását, a kezességi díjra jutó támogatást,

bc) havonta egyezteti a KAVOSZ Zrt.-vel a megszűnt támogatási jogviszonyú vállalkozások listáját,

bd) előzetesen ellenőrzi a kiutalások jogosságát és összegszerűségét,

be) indokolt esetben felfüggeszti a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás folyósítását,

bf) ellátja – a kamattámogatáshoz és a kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódóan – a követeléskezelési és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési feladatokat.

7. Irattározás

16. § (1)22 A KAVOSZ Zrt. és a Támogató az odaítélt kamattámogatással és kezességi díjtámogatással kapcsolatos adatokat az adott támogatás odaítélésének időpontjától számított 10. naptári év utolsó napjáig megőrzi.

(2)23 A Támogató gondoskodik a számviteli dokumentumoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott módon történő megőrzéséről.

(3) A kedvezményezett az állami támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási jogviszony megszűnését követő 10. év utolsó napjáig megőrzi.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatálybalépés

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)24 E rendeletnek az egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról szóló 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel [a továbbiakban: 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet] megállapított rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2014. július 1-jétől létrejött hitelszerződések kapcsán a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet hatálybalépésekor25 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)26 E rendeletnek az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontját a 2014. április 15-ét követően teljesítendő fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni.

9. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

18. §27 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. Módosító rendelkezések

19. §28

11. Hatályon kívül helyező rendelkezések

20. §29

1

A rendeletet a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet 46. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2015. június 4. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 44. § (2) bekezdését.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § 4. pontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (3) bekezdését az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 10. § (1) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § (2) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 11. § (4) bekezdését a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 12. § (1) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (2) bekezdés záró szövegrésze a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 12. § (3) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 13. § (1) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 13. § (3) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 13. § (4) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A III. Fejezet címe a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. alcím címe a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 14. §-t a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 15. § a) ac) alpontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 15. § b) pont nyitó szövegrésze a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 15. § b) pont ba) alpontját a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 16. § (1) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

23

A 16. § (2) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 17. § (2) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A hatálybalépés időpontja 2015. január 2. napja.

26

A 17. § (3) bekezdését az 59/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 18. § az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

28

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére