• Tartalom

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

2021.04.02.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje

1. § A Belügyminisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásának koordinálására kijelölt hivatali egysége

a) felügyeli az ágazat részére megállapított honvédelmi feladatok teljesítését, a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek honvédelmi feladatairól szóló okmányok (a továbbiakban: honvédelmi intézkedési terv) összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását, a belügyminiszter által irányított szervek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

b) közreműködik az ágazati védelmi tervezés rendszerének kialakításában, működtetésében, a gazdaságfelkészítés rendszerében, a védelmi igazgatási szervek felügyeletének, a megyei, fővárosi védelmi bizottságok és munkaszervezeteik ellenőrzésének végrehajtásában, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatokban,

c) összehangolja a belügyminiszter által irányított szervek és a védelmi igazgatási szervek együttműködését, a NATO képességcsomag összeállításával és a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos belügyi ágazati feladatokat, továbbá

d) gondoskodik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásáról és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok, és a szükséges költségvetési igények tervezetének összeállításáról.

2. § (1)1 A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerv (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) felkészül a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott honvédelmi feladatai teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat teljesítése mellett a rendvédelmi szerv

a) támogatja a Magyar Honvédséget és a szövetséges fegyveres erőket egyes feladatok végrehajtásában,

b) végrehajtja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,

c) részt vesz a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában,

d) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában, továbbá

e) honvédelmi intézkedési tervet készít.

2. A honvédelmi intézkedési terv

3. § (1) A rendvédelmi szerv vezetője által felterjesztett honvédelmi intézkedési tervet a belügyminiszter hagyja jóvá.

(2) A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a rendvédelmi szerv különleges jogrend bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályait.

(3) A honvédelmi intézkedési terv a rendvédelmi szerv sajátosságainak megfelelő - a működési szabályokról rendelkező - szöveges részből, valamint - a személyi és anyagi erőforrásokat bemutató - mellékletekből áll.

(4) A honvédelmi intézkedési terv rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról a módosítás jóváhagyásra történő felterjesztéséről a rendvédelmi szerv vezetője gondoskodik.

(5) A rendvédelmi szerv vezetője gondoskodik arról, hogy

a) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje, valamint begyakorolja, továbbá

b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

2a.2 A belügyminiszter irányítása alá tartozó meghagyásba bevont szervek

2/A. § (1) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ.

(2) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet vezetője köteles tájékoztatni a belügyminisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet különleges jogrendi időszak idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

II. Fejezet3

AZ EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK SPECIÁLIS HONVÉDELMI FELADATAI

3. A rendőrség

4. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) honvédelmi feladatai teljesítése során a honvédelmi intézkedési tervben kijelölt erőivel, eszközeivel részt vesz

a) a honvédelmi felkészítés keretében nemzetközi és hazai védelmi gyakorlatokon, kiképzési rendezvényeken, valamint a haza fegyveres védelmében és a szövetségi kötelezettségek teljesítésében részt vevő szervek tevékenységének biztosításában,

b) a személyvédelmi feladatok ellátásában, a kijelölt objektumok őrzés-védelmében, ellenőrző-átengedő pontok telepítésében, működtetésében és a kulturális örökség védett elemei védelmében,

c) a lakosság kollektív védelme céljául szolgáló építmények előkészítésében, készenlétbe-helyezésének biztosításában,

d) az áldozatok felkutatásában és azonosításában,

e) a hadműveleti területről kitelepített és a befogadott lakosság regisztrációjában,

f) a lakosság életét és anyagi javait tömeges méretekben veszélyeztető fegyveres összeütközések következményeinek felszámolásában részt vevő erők feladatai ellátásának biztosításában,

g) a Magyar Honvédség és a szövetséges fegyveres erők szállítmány- és útvonal-biztosítási feladataiban,

h) az államhatár rendjével összefüggő konfliktushelyzetek felszámolásában a Magyar Honvédség erre kijelölt erőivel, továbbá

i) előállításuk érdekében a szökést, önkényes eltávozást elkövető katonák felkutatásában.

(2) A rendőrségnek a honvédelmi intézkedési tervben kijelölt erői ellenőrzik a lakosság tartózkodásának korlátozására bevezetett intézkedések betartását.

(3) A rendőrség a honvédelmi feladatainak teljesítése során - a közbiztonsági- és közrendvédelmi feladataival összhangban - végzi

a) a műveleti körzet lezárását, a forgalomirányítást, a kimenekítés, a kitelepítés és a befogadás rendőri biztosítását,

b) a Magyar Honvédség és a szövetséges fegyveres erők mozgási útvonalainak biztosítását,

c) a hadműveleti területről történő kitelepített lakosság befogadási helyein a rend fenntartását, a tulajdon őrzését,

d) a kitelepítéssel érintett területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzését,

e) a bejárási útvonalak meghatározását,

f) halaszthatatlan esetben a kimenekítés azonnali, helyszínen történő elrendelését,

g) a haza fegyveres védelmében részt vevő Magyar Honvédség és a szövetséges fegyveres erők gyors közúti felvonulását, valamint az államhatáron történő átléptetését elősegítő határrendészeti intézkedések végrehajtását,

h) az elrendelt fényálcázási szabályok betartatásának ellenőrzését,

i) a sorozó és bevonulási helyek rendőri biztosítását, a sorozásra rendelt és meg nem jelent hadköteles személyek elővezetését, továbbá

j) a hadkötelesek bevonulása során a bevonulási hely rendőri biztosítását, a be nem vonult hadkötelesek felkutatását.

4. A Terrorelhárítási Központ

5. § A Terrorelhárítási Központ honvédelmi feladatai teljesítése során végzi a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló jogszabály alapján általa védett személyek kitelepítését, a kitelepítés végrehajtásához szükséges befogadó helyek biztosítását.

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek

6. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek honvédelmi feladataik teljesítése során

a) végzik a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek, a polgári védelmi szervezeteknek, a közbiztonsági referenseknek és a mentőalakulatok tagjainak a honvédelmi feladatok végrehajtására történő felkészítését, valamint részt vesznek azok tevékenységének koordinálásában,

b) részt vesznek a légiriasztás előkészítésében és annak végrehajtásában,

c) közreműködnek az elsötétítési rendszabályok bevezetésének alkalmazásában,

d) részt vesznek a menekültek elhelyezésében,

e)4 közreműködnek a lakosság túléléséhez szükséges nélkülözhetetlen létesítmények működőképességének fenntartásában, készenlétbe helyezésének feladataiban,

f) részt vesznek a hadműveleti területről kimenekített lakosság regisztrálásában.

g)5 a honvédelmi intézkedési terv alapján végzik a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, mozgósításával, alkalmazásával kapcsolatos tervezési, szervezési feladatokat, valamint végzik a polgári védelmi szervezetek irányítását, továbbá

h)6 az éves költségvetési tervezéssel együtt éves készletképzési tervet készítenek.

6. A büntetés-végrehajtási szervezet

7. § A büntetés-végrehajtási szervezet honvédelmi feladatai teljesítése során részt vesz a fegyveres összeütközésekkel összefüggésben a Magyar Honvédség, a szövetséges fegyveres erők által elfogott személyek őrzésében.

7. 7 Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

8. §8 Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honvédelmi feladatai teljesítése során szükség esetén végzi az ország területén élő nem magyar állampolgárok jelentkezési kötelezettségével, valamint a tartózkodásuk korlátozásával összefüggő feladatokat.

II/A. Fejezet9

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK HONVÉDELMI FELADATAI ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS KÉSZLETKÉPZÉS SZABÁLYAI

8/A. § (1) A polgári védelmi szervezeteket úgy kell létrehozni, hogy a fegyveres összeütközések időszakában alkalmasak legyenek a lakosság életének megóvására, az életben maradás feltételeinek biztosítására, a speciális polgári védelmi feladatok végrehajtására.

(2) A polgári védelmi szervezetek létszámát a fegyveres összeütközések időszakában az ország fegyveres védelmi tervével összhangban – a település lakosságszámának függvényében – ki kell egészíteni

a) 250 000 lakos felett legalább 7000 fővel,

b) 100 001–250 000 lakos esetén legalább 750 fővel,

c) 50 001–100 000 lakos esetén legalább 500 fővel,

d) 10 001–50 000 lakos esetén legalább 300 fővel,

e) 2001–10 000 lakos esetén legalább 60 fővel.

(3) A központi polgári védelmi szervezeteket Budapest főváros polgári védelmi szervezetébe beosztottak létszámának terhére, a területi polgári védelmi szervezeteket a megyeszékhelyek polgári védelmi szervezetébe beosztottak létszámának terhére, a munkahelyi polgári védelmi szervezeteket a gazdálkodó szervezet telephelye szerinti település polgári védelmi szervezetébe beosztottak létszámának terhére kell megalakítani.

(4) Honvédelmi érdekből kijelölt létfontosságú rendszerelemek esetében fegyveres összeütközések időszakára a kijelölt létfontosságú rendszerelemet üzemeltető gazdálkodó szervezet székhelyén vagy telephelyén munkahelyi polgári védelmi szervezetet kell létrehozni.

(5) Csak a felkészített, megfelelő védőfelszereléssel és munkaeszközzel ellátott személy kötelezhető polgári védelmi szolgálat ellátására.

(6) A háború áldozatainak védelmére vonatkozó Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1989. évi 20. törvényerejű rendelet I. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. cikke alapján a polgári védelmi szervezet tagja ruházatán nemzetközi megkülönböztető jelként narancssárga alapon kék színű egyenlő oldalú háromszöget visel.

8/B. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fegyveres összeütközés idejére a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott polgári védelmi feladatok végrehajtása érdekében valamennyi – települési, járási, megyei vagy fővárosi szintű – közigazgatási egység részére általános polgári védelmi tervet, továbbá valamennyi polgári védelmi szervezet részére mozgósítási tervet készít.

(2) Az általános polgári védelmi tervek elkészítése során biztosítani kell, hogy azok összhangban legyenek a veszélyelhárítási tervekkel, valamint a fővárosi, megyei védelmi bizottságok honvédelmi intézkedési terveivel.

(3) A polgári védelmi szervezet mozgósítási készenléti ideje lehet

a) gyors készenlétű (12 órán belül),

b) rövid készenlétű (24 órán belül) vagy

c) hosszú készenlétű (72 órán belül).

(4) A polgári védelmi szervezetek mozgósítása, valamint a meghatározott feladatok végrehajtása érdekében biztosítani kell a polgári védelmi szervezetek személyi állományát, technikai eszközeit, anyagi ellátását.

8/C. § A polgári védelmi feladatokkal összefüggő készletképzés tervezésekor figyelembe kell venni az alábbiakat:

a) a készletképzési terv a feladat nagyságrendjével, tartalmával, végrehajtásának formájával, anyagszükségletének mértékével arányos készletek megalakítására, folyamatos szinten tartására, tárolására és állagának megóvására irányul,

b) a készletképzést erőforrás, cél, valamint életciklus szerint kell tervezni,

c) a készletképzés alapvető feladatait a honvédelmi intézkedési terv alapján kell végrehajtani, a várható szükségleteknek megfelelő mennyiségű és minőségű szakanyag felhalmozását, tárolását, lépcsőzését, a felhasznált anyagi készletek utánpótlását, a kivont anyagok kezelését összefüggő módon kell tervezni,

d) a készletszintek folyamatos fenntartását, a felhasznált készleteknek a szükségletekhez igazodó pótlását ütemterv szerint kell megszervezni,

e) az ellátási és készletezési előírások figyelembevételével kell tervezni az anyagi készletek nyilvántartását, tárolását, karbantartását, szavatossági időn belüli cseréjét,

f) fegyveres összeütközések időszakában a polgári védelmi szervezetek alkalmazásának biztosítása érdekében a készletképzési tervben meghatározott készletet kell biztosítani.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A honvédelmi intézkedési tervet a rendvédelmi szerv vezetője az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül terjeszti fel jóváhagyásra a belügyminiszternek.

(3)10 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetője a honvédelmi intézkedési tervét a belügyminiszter feladatkörét érintő honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról szóló 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet hatálybalépését11 követő 90 napon belül felülvizsgálja, szükség szerint módosítja, és jóváhagyásra felterjeszti a belügyminiszternek.

(4)12 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a 8/B. § (1) bekezdése szerinti általános polgári védelmi tervet és mozgósítási tervet, valamint a 8/C. § szerinti készletképzési tervet 2022. április 1-jéig készíti el.

10. §13 Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokkal összefüggő felkészítés és a polgári védelmi szervezetek alkalmazása során a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 23–45. §-át és 47–54. §-át kell megfelelően alkalmazni.

2

A 2a. alcímet (2/A. §) az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 37. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 6. § e) pontja a 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 6. § g) pontját a 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 6. § h) pontját a 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 7. alcím címe a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

9

A II/A. fejezetet (8/A–8/C. §) a 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 9. § (3) bekezdését a 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2021. április 2.

12

A 9. § (4) bekezdését a 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

13

A 10. §-t a 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére