• Tartalom

16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól

2022.01.01.

A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet, továbbá a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás végrehajtására kiadom az alábbi utasítást.
Általános rendelkezések

1.1 Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) személyi állományára az Országos Rendőr-főkapitányság személyi állományába tartozó tisztjelöltek kivételével, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karához vezényelt hivatásos állományú személyekre.
A bérleti díj, albérleti díj, operatív lízingdíj hozzájárulás

2.2 A bérleti díj, az albérleti díj és az operatív lízingdíj hozzájárulás (a továbbiakban együtt: hozzájárulás) folyósítása iránti kérelmet a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes által kiadott iratminta szerint, a jogosultsági feltételeket igazoló alábbi dokumentumok csatolásával kell benyújtani a helyi lakásügyi szervhez:
a) a bérleti szerződés;
b) a bérleti díj megfizetését igazoló eredeti számla vagy számviteli bizonylat;
c) a dolgozóval közös háztartásban élők nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolás;
d) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói jogviszonyának igazolása;
e) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata.

3.3 A helyi lakásügyi szerv a kérelmet és a csatolt dokumentumokat megvizsgálja, és
a) a kérelmet a hozzájárulás folyósítása feltételeinek fennállása tekintetében záradékkal látja el, majd a kérelmet és annak mellékleteit továbbítja a feladatkörrel rendelkező gazdasági szakszolgálat (a továbbiakban: gazdasági szakszolgálat) részére, vagy
b) amennyiben a kérelmet nem megfelelő formátumban vagy hiányosan nyújtották be, a kérelmezőt erről írásban tájékoztatja, és hiánypótlásra szólítja fel.

4.4 A gazdasági szakszolgálat
a) a kérelem és a csatolt dokumentumok alapján meghatározza a kérelmezővel közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelemét és ennek alapján az adható hozzájárulás legmagasabb összegét;
b) a kérelem jóváhagyása esetére meghatározza a hozzájárulás folyósításának kezdő időpontját;
c) igazolja, hogy a kérelmező a szolgálati helyétől vagy a munkavégzés helyétől eltérő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyéről történő hazautazáshoz utazási költségtérítésben nem részesül.

5.5 A gazdasági szakszolgálat igazolja a hozzájárulás folyósításához szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre állását.

6.6 A gazdasági szakszolgálat a kérelmet döntésre felterjeszti az állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló – az ORFK személyi állományába tartozó kérelmező esetén az ORFK személyi juttatásai felett rendelkező, kötelezettségvállalással felruházott vezető – részére. A döntésről a kérelmezőt a gazdasági szakszolgálat írásban értesíti.

7.7

8.8

9.9
A szállóférőhely igénybevételéhez kapcsolódó lakhatási támogatás nyújtásának szabályai

10.10 A szállóférőhelyet üzemeltető szerv a szállóférőhelyeket – az utasítás 2. melléklete szerinti szempontok alapul vételével – köteles a megfelelő kategóriába sorolni, és arról, valamint a megállapított használati díjról a helyi lakásügyi szervet legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig írásban tájékoztatni. A helyi lakásügyi szerv a tájékoztatás kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatja az illetékes gazdasági szerveket.

11. A szállóférőhelyre elhelyezett dolgozó részére a munkáltató
a) I. kategória esetében a használati díj 40%-ának;
b) II. kategória esetében a használati díj 50%-ának;
c) III. kategória esetében a használati díj 60%-ának
megfelelő mértékű lakhatási támogatást nyújt.

12. A lakhatási támogatás folyósítására szállóférőhelyen elhelyezett dolgozó esetében
a) a használati díj illetményből történő levonásával egyidejűleg,
b)11
kerül sor.

13.12 A lakhatási támogatást a szállóférőhelyen elhelyezett dolgozó részére a munkáltató a 4. melléklet szerinti nyilatkozat kézhezvételét követően a BM rendelet 2. § (6) bekezdése vagy a BM utasítás 6. §-ának (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján folyósítja.
Záró rendelkezések

14. Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

15.13 A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 2022. január 1-jei hatályú módosítására tekintettel a 2021. december 31-én hozzájárulásban részesülőnek új kérelmet kell benyújtania, amely alapján a helyi lakásügyi szerv a folyósítási feltételek fennállását megvizsgálja, a gazdasági szakszolgálat intézkedik a hozzájárulás mértékének megállapítására.

16.14 A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes az utasításban foglaltak egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a hozzájárulás folyósítására vonatkozó kérelmet tartalmazó iratmintát köteles kidolgozni és azt közzétenni a Rendőrség intranetes honlapján. Az utasításban meghatározottak végrehajtása során a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes által kiadott iratmintában foglaltak egységes alkalmazása kötelező. A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes szükség esetén gondoskodik az iratminta módosításáról.

1. melléklet a 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasításhoz15

2. melléklet a 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasításhoz

1. A szállóférőhelyek kategóriába sorolása során vizsgálandó szempontok:

a) az épület, épületrész településen belüli fekvése;

b) a férőhelyek komfortfokozata, alapterülete;

c) a lakóhelyiségek száma, felszereltsége;

d) az épület műszaki állapota, felszereltsége, építése, felújítása óta eltelt idő;

e) a közös használatra szolgáló területek és helyiségek nagysága;

f) a térítési díj mértéke;

g) az üzemeltetési, fenntartási, illetve egyéb (bérleti díj) költségek mértéke.

2. A szállóférőhelyek kategóriába sorolásának szempontjai:

a) I. kategóriába tartozik a szállóhely, ha az épület

aa) 15 éven belül épült, vagy felújított,

ab) műszaki állapota jó,

ac) önálló lakóegységekkel rendelkezik,

ad) a lakóegységek alapterülete egy főre vetítve megfelelő,

ae) összkomfortos komfortfokozatú,

af) jó felszereltségű,

ag) a közös használatra szolgáló helyiségei az adott célnak, nagyság, felszereltség szempontjából megfelelnek,

ah) üzemeltetési, fenntartási költsége alacsony, illetve reális költségekkel jár,

ai) az épület településen belüli elhelyezkedése jó.

b) II. kategóriába tartozik a szállóhely, ha az épület

ba) 16–30 éven belül épült, felújítására legalább egyszer sor került,

bb) a férőhelyek vagy önálló lakóegységek rendelkeznek a szükséges mellékhelyiségekkel,

bc) összkomfortos komfortfokozatúak,

bd) biztosítottak az ideiglenes lakhatáshoz szükséges feltételek (melegítő konyha, mosókonyha stb. használata),

be) az épület településen belüli elhelyezkedése megfelelő.

c) III. kategóriába tartozik a szállóhely, ha az épület

ca) 30 évnél régebben épült, felújítására nem, vagy csak részben került sor,

cb) műszaki állapota kielégítő,

cc) összkomfortos komfortfokozatú,

cd) fenntartása magas költségekkel jár,

ce) az épület településen belüli elhelyezkedése kielégítő.

3. melléklet a 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasításhoz16

4. melléklet a 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasításhoz17


NYILATKOZAT
szállóhasználati díj fizetéséről

Név

 

Születési név

 

Születési hely, idő

 

Anyja születési neve

 

Adóazonosító jel

 

Állandó lakhely

 

Családi állapot

 

Munka-, szolgálati hely

 

Munkahelyi telefonszám

 

Állományviszony

 

Beosztás, rendfokozat

 Nyilatkozom, hogy munka-, szolgálati helyemen, illetve annak vonzáskörzetében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló BM rendeletben meghatározottak szerinti önálló lakással nem rendelkezem, lakhatásomat egyéb módon megoldani nem tudom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a munkáltatónál fennálló foglalkoztatási jogviszonyom megszűnik, a szállóhasználati jogom is megszűnik.

Vállalom, hogy a részemre biztosított szállóférőhely – melynek címe: …………………………………………………………………………………. – használatáért az üzemeltető szerv által megállapított mindenkori használati díjat az üzemeltetőnek az illetményemből történő levonással megfizetem.

Az illetményemből történő levonáshoz az alábbi nyilatkozatot teszem:
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a fent megjelölt és általam igénybe vett szállóférőhely mindenkori használati díját 201…… év …………………… hó …… napjától kezdődően a munkáltató az illetményemből havonta egy összegben levonja.

Jelen nyilatkozatom a szállóhasználati jogviszonyom megszűnéséig érvényes. A szállóhasználati jogviszonyom megszűnéséről az illetékes pénzügyi szervet haladéktalanul írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy a szállóhasználati díj levonását megszüntetni csak a szállóról való kiköltözéskor lehet, a gondnok által kiállított leadási jegyzőkönyv egyidejű bemutatása mellett.

Kelt,

…………………………………………………
szállóhasználó aláírása

A nyilatkozat eredeti példányát átvettem:

Kelt,

…………………………………………………
aláírás
Az illetékes gazdasági szerv záradéka

A szállóhasználó által használt szállóférőhely (lakóegység)

1. használati díja

Ft/hó

2. kategóriába sorolása

kat.

3. a kategóriához rendelt támogatás mértéke

%.A szálló használóját ………… év ………………… hó ……… napjától havonta bruttó ………………………… Ft lakhatási támogatás illeti meg, amelyből a munkáltató az adó- és járulékterheket a hatályos jogszabályok szerint levonja.

Kelt,

…………………………………………………
aláírás

1

Az 1. pont a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 9. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. pont a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 3. pont a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

4

A 4. pont a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

5

Az 5. pont a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

6

A 6. pont a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

7

A 7. pontot a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 5. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

8

A 8. pontot a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 5. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. pontot a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 5. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10. pont a 11/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

11

A 12. pont b) alpontját a 11/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 5. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 13. pont a 11/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

13

A 15. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapjuán hatályát vesztette, újonnan a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

14

A 16. pontot a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be.

15

Az 1. mellékletet a 30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 5. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

16

A 3. mellékletet a 11/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 5. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 4. melléklet a 11/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított, a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 15. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére